1. 2 il ə vv ə l dö ş q


HLA sisteminin 1-ci sinif antigenlYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

78. HLA sisteminin 1-ci sinif antigenl
ə
ri:
A) A, B, C, DW
B) A, B, C, D
C) A, B, C, DQ
D) A, B, C, DR
E) A, B, C, DP
79. 
Əmə
liyyatdan sonrak
ı
 dövrd
ə
 d
ə
rin venalar
ı
n trombozunun profilaktika t
ə
dbirl
ə
rin
ə
 n
ə
aid deyil?
A) Fraksiparinin t
ə
yinat
ı
B) Bald
ı
rlar
ı
n elastiki kompressiyas
ı
C) X
ə
st
ə
nin erk
ə
n aktivl
əş
dirilm
ə
si
D) Venokonstriktor – detraleksin t
ə
yini
E) Hipovolemiya fonunda hemotransfuziya
80. Radioaktiv yodla müalic
ə
nin hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə
 effekti yoxdur?

A) Papilyar x
ə

ə
ngd
ə
B) Medulyar x
ə

ə
ngd
ə
C) Oftalmopatiyal
ı
 toksiki urda
D) Diffuz toksiki urda
E) Follikulyar x
ə

ə
ngd
ə
81. 25 ya
şı
nda 3 ayl
ı
q hamil
ə
 qad
ını
n obyektiv müayin
ə
si zaman
ı
 boyunun ön s
ə
thind
ə
şiş
kinlik, 
əsə
bilik, 2 ay 
ə
rzind
ə
 8 kq ç
ə
ki itkisi, ür
ə
kdöyünm
ə
, A/T – 110/70 mm c. süt. ,

bzin 110 vur
ğ
u/d
ə
q. oldu
ğ
u mü
ə
yy
ə
n edilmi
ş
dir. USM zaman
ı
 qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zid
ə
çoxsayl
ı
 düyünl
ə
r, laborator müayin
ədə
 is
ə
 T
3
 v
ə
 T
4
-ün yüks
ə
k oldu
ğ
u a
ş
karlanm
ışdı
r. Bu

st
ə
 üçün 
ə
n uy
ğ
un müalic
ə
 taktikas
ı
 hans
ıdı
r?
A) Eutiroid v
ə
ziyy
ətə
 g
ə
tirm
ə
k üçün tiroidektomiya
B) Antitiroid d
ə
rman müalic
ə
si
C) Radioaktiv yodla müalic
ə
D) 
Β
 blokatorla müalic
ə
E) Dinamik mü
ş
ahid
ə
 v
ə
 hamil
ə
likd
ə
n sonra müalic
ə
82. Diffuz toksiki urun müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 çox az istifad
ə
 olunur?
A) Lobektomiya
B) Propranolol
C) Total tiroidektomiya
D) Radiaktiv yod
E) Merkazolil
83. Mondor x
ə
st
ə
liyind
ə
 proses
ə
 qo
ş
ulan venalar?
A) V cava superior, v. subclavia
B) V. cava inferior, v. porta
C) V. cava inferior, v. hepatica
D) V. cava superior, v. juqularis
E) V. Torasica lateralis, V. toracoepigastrica
84. Dö
ş
 sümüyü arxas
ı
 ur üçün xarakterik deyil:
A) Çiyin nahiy
ə
sinin venalar
ını
n geni
şlə
nm
ə
si
B) Vidaci çuxurda gözl
ə
 görün
ə
n pulsasiya
C) Üzün v
ə
 boyunun 
şiş
kinliyi
D) Traxeyan
ı
n yerd
ə
yi
şmə
si

E) Rentgenoloji müayin
ədə
 qida borusunun yerd
ə
yi
şmə
si
85. Donordan al
ı
nan qaraciy
ə
r üçün soyuq i
ş
emiyan
ı
n t
ə
xmini müdd
ə
ti n
ə
 q
ədə
rdir?
A) 6-8 saat
B) 12-24 saat
C) 24- 32 saat
D) 32-48 saat
E) 48 – 72 saat
86. Graves x
ə
st
ə
liyind
ə ə
sas 
əmə
liyyat növü say
ılı
r:
A) Total tiroidektomiya
B) Subtotal rezeksiya
C) 
İ
stmusektomiya
D) Enukleasiya
E) Lobektomiya
87. Xroniki venoz çatmazl
ı

ə
lam
ə
tl
ə
ridir:
A) S
ə
pki, indurasiya, sianoz, tükl
ə
rin tökülm
ə
si
B) A
ğrı
, ödem, piqmentasiya , trofiki xora
C) A
ğrı
, tükl
ə
rin tökülm
ə
si, qanqrena, q
ı
colma
D) A
ğrı
, sianoz, qanqrena, ödem
E) A
ğrı
, q
ı
zart
ı
, s
ə
pki, suluqlama, piqmentasiya
88. Tireotoksikoz zaman
ı
 ilkin olaraq müayin
ə
 olunmal
ıdı
r:
A) C-reaktiv zülal
B) Qanda triyodtironin v
ə
 tetrayodtironin
C) Qan z
ə
rdab
ı
nda transaminaza
D) Qanda kortizol
E) Qan z
ə
rdab
ı
nda d
ə
mir
89. Hans
ı
 düyünl
ə
rd
ə
 inc
ə
 iyn
ə
 aspirasion biopsiyas
ı
 mütl
ə
q göst
ə
ri
ş
 deyil?
A) hipoexogen düyün
B) 1 sm-d
ə
n böyük mikrokalsifikasiyal
ı
 düyün
C) 
ə
traf toxumaya invaziya ed
ə
n düyün
D) limfaadenopatiya il
ə
 birg
ə
 olan düyün
E) Hiperexogen düyün

90. Düyünlü zobu olan x
ə
st
ədə
 b
ə
dxass
ə
li 
şiş ə
lam
ə
ti deyil:
A) Qalxanvari v
ə
zin hiperfunksiyas
ı
 v
ə
 tireotoksikoz
B) Anamnezd
ə
 ba
ş
, boyun v
ə
 dö
ş
 nahiy
ə
sinin radioaktiv 
ş
üalanmas
ı
C) 30 ya
şlı
 pasientd
ə
 qalxanvar
ı
 v
ə
zid
ə
 t
ə
k-t
ə
k düyünl
ə
rin olmas
ı
D) Radioizotop skanerl
əmə
 zaman
ı
 “soyuq” düyünl
ə
rin a
ş
karlanmas
ı
E) S
ə
sin x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
91. Udqunma akt
ı
 zaman
ı
 ç
ə
tinlik ç
əkə
n 10 ya
şlı
 x
ə
st
ə
nin obyektiv müayin
ə
si zaman
ı
 dilin
kökünd
ə
 a
ğrısı
z bir tör
əmə
 a
ş
karlanm
ışdı
r. Boyun limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si qeyd
edilm
ə
mi
ş
dir. Dilin kökünd
ə
 olan bu tör
əmə
nin m
ənşə
yini ayd
ı
nla
şdı
rmaq üçün a
şağı
dak
ı
müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ını
n apar
ı
lmas
ı
 daha m
ə
qs
ədə
uy
ğ
undur?
A) J
131
-l
ə
 ssintiqrafiya
B) Bo
ğ
azdan yaxma götürülm
ə
si
C) USM
D) Jym biopsiyas
ı
E) Trepan biopsiya (toxuma götürm
ə
)
92. Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zin x
ə

ə
ng x
ə
st
ə
liyinin rastg
ə
lm
ə
 tezliyini art
ırı
r:
A) T
ə
rkibind
ə
 laz
ı
mi q
ədə
r yod olmayan p
ə
hriz
B) Antitireoid medikamentoz terapiya
C) U
ş
aq vaxt
ı
 boyun nahiy
ə
sinin 
ş
üalanmas
ı
D) L-tiroksinl
ə
 müalic
ə
E) Tireotoksikoz
93. Obliterasiyaedici aterosklerozun ba
ş
lan
ğı
c m
ə
rh
ələ
sind
ə
 simptomlardan hans
ı
 ön
plana keçir:
A) bald
ırı
n a
şağı
 üçd
ə
 birinin trofiki xoras
ı
B) fasil
ə
li axsama
C) Flebit
D) ayaq barmaqlar
ı
nda nekrotik d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r
E) d
ə
ri örtüyünün indurasiyas
ı
94. Tireotoksikozu a
ğı
rla
şdı
ran faktorlar:
1) 
İ
nfeksiya
2) Yod çatmazl
ığı
3) Psixi travma

4) 
Əmə
liyyat
5) Radioaktiv yodun q
ə
bulu
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 1,2,5
B) 2,3,4
C) 2,3,5
D) 1,3,4
E) 2,4, 5
95. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n kliniki t
ə
zahürl
ə
rd
ə
n hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
r absesinin birinci fazas
ı
 üçün
xarakterik deyil?
A) Öskür
ə
k
B) T
ə
ng
ənəfə
slik
C) Sepsis
D) A
ğrı
 sindromu
E) 
İ
rinli b
əlğə
min xaric olunmas
ı
96. A
şağı
dak
ı
 patologiyalardan hans
ı
 bronxektaziyan
ı
n yaranmas
ı
nda rol oynamaz?
A) Silikoz
B) Pnevmoniya
C) Sistik fibroz
D) Yad cisim obstruksiyas
ı
E) Kartahener sindromu
97. Ha
ş
imoto x
ə
st
ə
liyinin kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rini göst
ə
rin:
1) Qalxanvari v
ə
zin diffuz böyüm
ə
si
2) Ar
ı
qlama
3) Qalxanvari v
ə
zin konsistensiyas
ını
n b
ə
rkl
əşmə
si
4) V
ə
zin s
ə
thinin hamar olmas
ı
5) Boyun limfa düyününün böyüm
ə
si
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 2,3,4
B) 2,3,5
C) 2,4,5

D) 1,3,4
E) 1,3,5
98. Endemik urda a
şağı
dak
ı
 hormonlardan hans
ını
n miqdar
ı
 art
ı
r?
A) Parathormon
B) TSH
C) Tireokalsitonin
D) T
3
E) T
4
99. Qalxanvar
ı
 v
ə
zin instrumental müayin
ə
 metodlar
ını
 göst
ə
rin:
1) Bronxoskopiya
2) Radioizotop müayin
ə
3) Kompyuter tomoqrafiya
4) Ezofaqoskopiya
5) USM
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 2,3,5
B) 1,2,3
C) 2,4,5
D) 1,2,5
E) 2,3,4
100. Ridel uru üçün xarakterik morfoloji 
ə
lam
ə
t uy
ğ
undur:
A) Fibroz tireoidit
B) 
İ
nterstisial ödem
C) Kolloid ur
D) Limfoid infiltrasiya
E) Adenokarsinoma
101. G
ə
rginlik pnevmotoraks
ı
 zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunmur:
A) Z
ədələnə
n t
ərə
fd
ə
 t
ənə
ffüs s
ə
sl
ə
rinin azalmas
ı
 v
ə
 ya yoxlu
ğ
u
B) Boyun venalar
ını

şiş
kinl
əşmə
si
C) Traxeyan
ı
n z
ədələnə
n t
ərəfə
 do
ğ
ru red
ə
yi
şmə
si
D) Z
ədələnə
n t
ərə
fd
ə
 d
ə
rialt
ı
 emfizema

E) Sistemik hipotoniya
102. Leri
ş
 sindromu:
A) 
ə
traflar
ı
n distal nahiy
ə
sind
ə
 kapilyaropatiya
B) qar
ı
n aorta bifurkasiyas
ını
n aterosklerotik okklüziyas
ı
C) miqrasiyaedici trombanqit
D) a
şağı
 bo
ş
 venanin okklüziyas
ı
E) braxiosefal qeyri-spesifik arterit
103. Hipotireoz x
ə
st
ə
liyinin 
ə
lam
ə
ti say
ılı
r:
1) Fiziki inki
ş
afdan geri qalma
2) Taxikardiya
3) 
Ə
qli inki
ş
af
ı
n l
ə
ngim
ə
si
4) 
İ
shal
5) 
Ə
zginlik
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 1,2,3
B) 2,4,5
C) 1,3,5
D) 3,4,5
E) 1,2,4
104. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 k
ə
skin a
ğ
ciy
ə
r absesinin a
ğı
rla
ş
mas
ı
 deyil?
A) Amiloidoz
B) Mediastinit
C) Sepsis
D) Plevran
ı
n empiemas
ı
E) Pnevmotoraks
105. 61 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 z
ə
iflik, k
ə
skin yor
ğ
unluqdan, ümumi v
ə
ziyy
ə
tinin pisl
əşmə
sind
ə
n
ş
ikay
ə
t edir. 15 il 
ə
vv
ə
l qalxanvari v
ə
zd
ə
 1 sm diametrli düyün a
ş
karlan
ı
b. Son 3 ayda
düyün 3 d
əfə
 böyümü
ş
dür. Palpasiya zaman
ı
 tör
əmə
nin s
ə
thi k
ələ
-kötür, konsistensiyas
ı

rkdir. Bu hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə

ş
übh
ələ
nm
əyə ə
sasd
ı
r?
A) Düyünlü ur
B) Ridel uru

C) Tiroid x
ə

ə
ngi
D) Ha
ş
imoto ur
E) Toksiki ur
106. Bud-qalça seqmentinin flebotrombozu üçün xarakterik deyildir:
1) Vena nahiy
ə
sind
ə
 bud d
ə
risinin hiperemiyas
ı
2) P
ə
nc
ə
nin v
ə
 bald
ırı
n ödemi
3) 
Ə
trafda a
ğrı
4) Bald
ırı
n v
ə
 budun ölçüsünün artmas
ı
5) 
Ə
traf
ı
n ölçüsünün azalmas
ı
A) 3, 4
B) 2, 3
C) 1, 4
D) 1, 5
E) 2, 5
107. Qalxanvar
ı
 v
ə
zin iltihabi x
ə
st
ə
likl
ə
rin
ə
 aid deyil:
1) Endemik ur
2) Ektopik ur
3) Tiroidit
4) Sporadik ur
5) Strumit
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 1,2,4
B) 2,3,5
C) 1,3,4
D) 1,2,3
E) 2,3,4
108. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 böyr
ə
yin allogen transplantasiyas
ı
 üçün 
ə
ks göst
ə
ri
ş
 deyil:
A) donor v
ə
 resipiyentin AB0 sistemi üzr
ə
 uy
ğ
unsuzlu
ğ
u
B) donor v
ə
 resipiyentin cinsi f
ə
rqliliyi
C) donorun 90 ya
ş
dan çox olmas
ı
D) donor v
ə
 resipiyentin HLA sistemi üzr
ə
 uy
ğ
unsuzlu
ğ
u
E) çarpaz tipl
əşmə
 reaksiyas
ını
n müsb
ə
t olmas
ı

109. Tireotoksikoz zaman
ı
 rast g
ə
lin
ə

ə
sas simptomokompleks:
A) Taxikardiya, d
ə
rinin ödemli olmas
ı
, apatiya
B) Anemiya, enoftalm, h
ə
rar
ə
tin enm
ə
si
C) Ekzoftalm, 
ə
sas mübadil
ə
nin enm
ə
si, yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t
D) “Baraban çubuqlar
ı
” formas
ı
nda barmaqlar, ptoz, mioz
E) Qalxanvar
ı
 v
ə
zin ölçüsünün böyüm
ə
si, taxikardiya, ekzoftalm
110. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 adenoma sümükl
ə
rd
ə
 minerals
ı
zla
ş
ma v
ə
 rezorbsiyaya
səbə
b olur ?
A) Hipofiz adenomas
ı
B) Böyr
ə
k adenomas
ı
C) Süd v
ə
zin adenomas
ı
D) Tiroid adenomas
ı
E) Paratiroid adenomas
ı
111. Qalxanvar
ı
 v
ə
zin rezeksiyas
ı
 zaman
ı
 yuxar
ı
 q
ı
rtlaq sinirinin z
ədələ
nm
ə
si
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 dövrd
ə
 özünü hans
ı
 klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
 göst
ərəcə
kdir?
A) Afoniya v
ə
 “çeç
əmə

B) Ptoz
C) Ekzoftalm
D) Hipersalivasiya
E) Udma akt
ını
n pozulmas
ı
112. Tireotoksik ur olan x
ə
st
ədə əmə
liyyatdan sonra spesifik olmayan a
ğı
rla
ş
ma:
A) Yaran
ı
n irinl
əmə
si
B) 
Əmə
liyyat yaras
ı
ndan qanaxma
C) Tireotoksik kriz
D) Afoniya
E) 
İ
nsult
113. Qad
ını
n 28 ya
şı
 var. 
Ş
ikay
ə
ti sol qoltuqalt
ı
 nahiy
ədə şişəbə
nz
ə
r tör
əmə
nin
olmas
ı
ndadnd
ı
r (bir neç
ə
 ill
ə
rdir) . X
ə
st
ə
nin dem
ə
sin
ə
 gör
ə
 menstruasiyadan önc
ə şiş
ir,
ölçül
ə
ri böyüyür, a
ğrılı
 olur. Bax
ış
 zaman
ı
- tör
əmə
 4 sm-
ə
 q
ədə
r ölçüd
ə
 olub yumsaq
konsistensiyal
ı
 olub payc
ı
q qurulu
ş
ludur. Ehtimal olunan diaqnoz:
A) Qoltuqalt
ı
 nahiy
ə
nin lipomas
ı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə