1. 2 il ə vv ə l dö ş q


Radioizotop diaqnostika ilYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

114. Radioizotop diaqnostika il
ə
 a
ş
kar etm
ə
k olmur:
A) 
İ
sti ocaqlar
ı
B) Soyuq düyünl
ə
ri
C) Residiv uru
D) Abberant uru
E) Tireotoksikozun d
ərəcə
sini
115. A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n tromboemboliyas
ını
n simptomu deyil:
A) T
ə
ng
ənəfə
slik
B) B
ədə
nin yuxar
ı
 yar
ısını
n teleanqioektoziyas
ı
C) B
ədə
nin yuxar
ı
 yar
ısını
n d
ə
risinin sianozu
D) Taxikardiya
E) A
ğ
ciy
ə
r üz
ə
rind
ə
 ya
ş
 x
ırı
lt
ı
lar
116. Qalxanvari v
ə
zin x
ə

ə
ngi zaman
ı ə
sas müalic
ə
 metodu:
A) Antibiotikoterapiya
B) Yod 131-l
ə
 müalic
ə
C) Fizioterapiya
D) Medikamentoz
E) C
ə
rrahi
117. Traxeomalyasiya zaman
ı əmə
liyyatdan sonrak
ı
 erk
ə
n dövrd
ə
 ba
ş
 ver
ə
n a
ğı
rla
ş
ma:
A) Asfiksiya
B) B
ədə
n h
ə
rar
ə
tinin yüks
ə
lm
ə
si
C) Yuxululuq
D) A/T yüks
ə
lm
ə
si
E) Sar
ılı
q
118. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 irinli plevritin morfoloji gedi
ş
ini düzgün göst
ə
rir?
A) fibrinoz-nekroz-demorkasiya
B) nekroz-demorkasiya-fibroz

C) seroz-nekroz-fibrinoz
D) kataral-fibrinoz-fibroz
E) seroz-fibrinoz-fibroz
119. 31 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 sol a
ğ
 ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ını
n absesin
ə
 gör
ə
 c
ə
rrahiyy
ə ş
öb
ə
sind
ə
stasionar müalic
ə
 al
ı
r. Ax
ş
am q
ə
fl
ətə
n x
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti pisl
əş
ir - z
ə
iflik, artan

ng
ənəfə
slik, ür
ə
kdöyünm
ə
, dö
ş
 q
əfə
sinin sol yar
ısı
nda güclü a
ğrı
 ba
ş
lay
ı
r. Ilk olaraq n
ə
ed
ə
rsiniz?
A) Simptomatik terapiya
B) C
ə
rrahi müalic
ə
C) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun drenaj
ı
D) Antibiotikoterapiya
E) Plevral punksiya
120. Qalxanvari v
ə
zin fiziki müayin
ə
 üsulu deyil:
A) Palpasiya
B) Bax
ış
C) Perkussiya
D) Boyun dair
ə
sinin ölçülm
ə
si
E) USM
121. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 qaraciy
ə
r transplantasiyas
ı
ndan sonra yaranan 
ə
sas c
ə
rrahi
ağı
rla
ş
malara aid deyil?
A) Transplantant
ı
n çox k
ə
skin “r
ə
ddetm
ə
” reaksiyas
ı
B) C
ə
rrahi müdaxil
ə
 olunan yerl
ə
rd
ə
n qanaxma
C) Bilioman
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si
D) Öd yollar
ını
n obstruksiyas
ı
E) Damar anastomozunun stenozu
122. Hiperparatireoidizm zaman
ı
 hans
ı
 mübadil
ə
 pozulur:
A) Sink
B) D
ə
mir
C) Natrium
D) Kalium
E) Kalsium-fosfor

123. Haz
ı
rda istifad
ə
 olunan Üix-nin CCS (Kanada ür
ə
k c
ə
rrahlar
ı
 c
ə
miyy
ə
ti) klinik

snifatina gör
ə
 Class-
ııı
 qeyd olunan x
ə
st
ə
nin t
ə
sviri nec
ə
 olar.
A) günd
ə
lik fiziki i
şdə
 ciddi m
ə
hdudla
ş
ma var, birinci m
ə
rt
əbədə
 a
ğrı
 olur.
B) yüngül fiziki i
şdə
 v
ə
 istirah
ə
td
ə
 a
ğrı
 olur. (15 d
ə
qiq
ədə
n çox olarsa qeyri stabil stenokardiya
adlan
ı
r.)
C) günd
ə
lik fiziki i
şdə
 m
ə
hdudla
ş
ma olmur, a
ğı
r i
şdə
 a
ğrı
 olur.
D) günd
ə
lik fiziki i
şdə
 biraz m
ə
hdudla
ş
ma var, a
ğrısı
z bir m
ə
rt
əbə
 qalxa bilir.
E) X
ə
st
ədə
 kardiogen 
ş
ok hal
ı
 qeyd olunur.
124. Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zinin sol pay
ı
nda 1,5 sm diametrli düyün olan x
ə
st
ə
 “Solt
ərə
fli total
tiroidektomiya” 
əmə
liyyat
ı
na m
ə
ruz qalm
ışdı
r. 
Əmə
liyyatdaxili t
ə
fti
ş
 zaman
ı
 düyünün 
ə
traf
toxumalara invaziyas
ı
 qeyd edilm
ə
mi
ş
dir. Patohistoloji müayin
ə
 zaman
ı
 Papillyar
karsinoma a
ş
karlanm
ışdı
r. Bu x
ə
st
ə
 üçün sonrak
ı
 dövrd
ə
 apar
ı
lan 
ə
n uy
ğ
un müalic
ə
aşağı
dak
ı
lardan hans
ıdı
r?
A) Tamamlay
ıcı
 tiroidektomiya
B) Radioaktiv yod müalic
ə
si
C) Tiroksin müalic
ə
si
D) 
Ş
üa müalic
ə
si
E) X
ə
st
ə
nin dinamik mü
ş
ahid
ə
si
125. Hans
ı
 travma pankreato-duodenal rezeksiyaya göst
ə
ri
ş
 deyil ?
A) Ampulan
ı
n g
е
ni
ş
 z
ədələ
nm
ə
si
B) Boyun nahiyy
ə
sind
ə
 a
х
acaq k
ə
silm
ə
si
C) Pankr
е
as ba
şı
ndan durmayan qana
х
ma
D) Xol
е
do
х
un ampula s
ə
viyy
ə
sind
ə
 avulsiyas
ı
E) 12bb v
ə
 pankr
е
as
ı
n g
е
ni
ş
 d
е
struksiyas
ı
126. Dilin kökünd
ə
 rast g
ə
lin
ə
n ektopik qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zi il
ə
 nec
ə
 davran
ı
lmal
ıdı
r?
A) T
ə
cili xaric em
ə
k
B) J
131
-l
ə
 müalic
ə
C) Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zinin bütün x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
 oldu
ğ
u kimi
D) Supressiv müalic
ə
E) Tirostatikl
ə
rl
ə
 müalic
əyə
 ba
ş
lamaq
127. 
İ
rinli plevritin yaranmas
ı
nda 
ə
n çox hans
ı
 mikroorqanizml
ə
r i
ş
tirak edir?
A) Anaerob bakteriyalar
B) Qram pozitiv koklar

C) Qram neqativ koklar
D) Aerob bakteriyalar, qram pozitiv koklar
E) Aerob v
ə
 anaerob bakteriyalar
128. 17 ya
şlı
 x
ə
st
ədə
 boyunun ön s
ə
thind
ə
 orta x
ə
td
ə
 dilalt
ı
 sümükl
ə
 qalxanab
ə
nz
ə
r
qığı
rdaq aras
ı
nda ölçüsü 4x3 sm olan, yum
ş
aq konsistensiyal
ı
, h
ərəkə
tli tör
əmə
 a
ş
kar
edilmi
ş
dir. Obyektiv müayin
ə
 zaman
ı
 qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
ziy
ə
 aid patologiya

karlanmam
ışdı
r. Bu tör
əmə
 udqunma akt
ı
 zaman
ı
 yerini d
ə
yi
ş
mir. Lakin dilin h
ərəkə
ti
zaman
ı
 yerini d
ə
yi
ş
ir. Yuxar
ı
da deyil
ə
nl
ərə ə
sas
ə
n x
ə
st
ədə
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ını
n
oldu
ğ
unu söyl
əmə
k olar?
A) Limfa düyünl
ə
ri
B) Paratiroid v
ə
zinin adenomas
ı
C) Papillyar tiroid 
şiş
inin metastaz
ı
D) Linqual tiroid toxumas
ı
E) Tiroqlossal kanal sisti
129. A
şağı ə
traflar
ı
n d
ə
rin venalar
ınını
 k
ə
skin tromboflebiti üçün xarakterikdir:
1) a
şağı ə
traf
ı
n ödemi
2) p
ə
nc
ə
nin barmaqlar
ını
n nekrozu
3) p
ə
nc
ə
nin soyumas
ı
4) fasil
ə
li axsama simptomu
5) z
ədələ
nmi
ş
 vena boyunca a
ğrı
A) 2,3
B) 1,2
C) 3,4
D) 4,5
E) 1,5
130. 
İ
zogen transplantasiya n
əyə
 deyilir?
A) Eyni yumurta 
ə
kizl
ə
ri aras
ı
nda olan transplantasiya
B) Heyvandan insana orqan köçürülm
ə
si
C) Resipiyentin özü üçün donor olmas
ı
D) Donor ba
ş
qa bir insand
ı
r
E) Donor -ci d
ərəcə
li qohumdur
131. A
şağı
dak
ı
 amill
ə
rd
ə
n hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
r absesinin s
əbə
bi deyildir?

A) Eksudativ plevrit
B) Aspirasiya
C) Septik embollar
D) Tuberkulyoz
E) Obstruksiya
132. 
Ə
vv
ə
ll
ə
r heç bir 
ş
ikay
ə
ti olmayan 20 ya
şlı
 bir o
ğ
landa q
ə
fl
ətə
n dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 a
ğrı
,
artan t
ə
ng
ənəfə
slik, soyuq t
ə
rl
əmə
,hipotenziya, taxikardiya 
ə
lam
ə
tl
ə
ri meydana ç
ıxı
r v
ə
ağrı
 olan t
ərə
fd
ə
 t
ənə
ffüs s
ə
sl
ə
ri e
ş
idilmir. 
İ
lkin yard
ı
m nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) Mediastinoskopiya
B) Gözl
əmə
C) T
ə
cili torakotomiya
D) Plevral drenaj
E) Bronxoskopiya
133. Böyükl
ə
rd
ə
 a
ğ
ciy
ə
r absesinin 
ə
n çox rast g
ələ
n s
əbə
bi hans
ıdı
r?
A) Aspirasion pnevmoniya
B) A
ğ
ciy
ə
rin travmalar
ı
C) Bakterial pnevmoniya
D) Septik tromboemboliya
E) Bronxoektaziya
134. A
şağı
dak
ı
 üsullardan hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
r absesinin diaqnostikas
ı
nda 
ə
sas yeri tutur?
A) KT
B) B
əlğə
min bakteroloji müayin
ə
si
C) USM
D) A
ğ
ciy
ə
rin funksional müayin
ə
si
E) Bronxoskopiya
135. Qalxanvar
ı
 v
ə
zin qeyri-iltihabi x
ə
st
ə
likl
ə
rini göst
ə
rin:
1) Endemik ur
2) Neoplastik ur
3) Ridel uru
4) Sporadik ur
5) Ha
ş
imoto uru

Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 2,3,4
B) 3,4,5
C) 1,2,4
D) 2,4,5
E) 1,4,5
136. A
ğ
ciy
ə
r y
ı
rt
ığını
n yaranmas
ını
n s
əbə
bi deyil :
A) Birt
ərə
fli emfizema
B) Piopnevmotoraks
C) A
ğ
ciy
ə
r sisti
D) Hipertoniya x
ə
st
ə
liyi
E) Dö
ş
 q
əfə
si divar
ını
n travmas
ı
137. A
ğ
ciy
ə
r absesind
ə ə
n çox rast g
ələ
n bakterial flora hans
ıdı
r?
A) Anaerob
B) Aerob
C) Anaerob + göb
ələ
k
D) Aerob + Anaerob
E) Plazmodiuml
ə
r
138. Faktorlardan hans
ı
lar
ı
 venalarda trombun yaranmas
ı
 üçün 
şə
rait yarad
ı
r?
1) Venalar
ı
n divar
ını
n z
ədələ
nm
ə
si
2) Anadang
ə
lm
ə
 arteriovenoz 
ş
untlar
ı
n olmas
ı
3) Hiperkoaqulyasiya
4) Ür
ə
k ritminin pozulmas
ı
5) Venalarda qan ax
ınını
n z
ə
ifl
əmə
si
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 4
E) 1, 4, 5
139. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 xronik a
ğ
ciy
ə
r absesinin n
ə
tic
ə
sind
ə əmələ
 g
ə
lm
ə
z?
A) X
ə

ə
ng
B) Bronxial astma

C) Amiloidoz
D) Bronxoektaziya
E) Bronx fistulas
ı
140. Hans
ı
 hal torakotomiya + lobektomiya + dekortikasiya 
əmə
liyyat
ı
na göst
ə
ri
ş
 deyil?
A) Ümumi v
ə
ziyy
ə
ti a
ğı
r olan xronik empiemal
ı
 x
ə
st
ə
B) Bronxoplevral fistulla mü
ş
ayi
ə
t olunan xronik empiema
C) Konservativ müalic
ə
si effektsiz olan xronik empiema
D) Pay hüdudlu x
ə

ə
ng il
ə
 mü
ş
ay
ə
t olunan xronik empiema
E) Abses n
ə
tic
ə
sind
ə əmələ
 g
ələ
n empiema
141. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 lobektomiyaya göst
ə
ri
ş
 deyil?
A) A
ğ
ciy
ə
r emfizemas
ı
B) A
ğ
ciy
ə
r qanaxmas
ı
C) Xroniki abses
D) B
ə
d xass
ə
li tör
əmə
E) A
ğ
ciy
ə
r kalsinat
ı
142. Paratiroid adenomas
ını
n xo
ş
 v
ə
 b
ə
dxass
ə
li olmas
ı
 nec
ə
 differensiasiya edilir?
A) TSH v
ə
 tiroid hormonlar
ı
n s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
B) 
Əmə
liyyatdan 
ə
vv
ə
l paratiroid hormonunun s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
C) 
Əmə
liyyatdan sonra hipokalsiemiya s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
D) Boyundak
ı
 limfatik düyünl
ə
rin böyüm
ə
sin
ə
 gör
ə
E) V
ə
zin patohistoloji müayin
ə
sin
ə
 gör
ə
143. A
ğ
ciy
ə
rin xroniki absesi diaqnozu qoyulmu
ş
 x
ə
st
ədə
 hans
ı əmə
liyyat icra olunur?
A) Lobektomiya
B) Seqmentektomiya
C) Pnevmotomiya
D) Pnevmoektomiya
E) Dekortikasiya
144. A
şağı
dak
ı
 göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
n hans
ı
 obliterasiyaedici endoarteritin angioqrafik
ə
lam
ə
tl
ə
ri deyil:
A) damar kontrast
ını
n konus 
şə
killi qopmas
ı
B) okklüziyan
ı
n diffuz xarkterd
ə
 olmas
ı

C) arteriyalar
ı
n eyni b
ə
rab
ə
rd
ə
 daralmas
ı
D) magistral arteriyalar
ı
n konturlar
ını
n ovulmas
ı
E) çoxlu miqdarda x
ı
rda, q
ı
vr
ı
lm
ış
 daralm
ış
 kollateral 
ş
ax
ələ
r
145. Empiema n
ə
dir?
A) Bo
ş
lu
ğ
u olmayan orqanlarda irinin yay
ı
lmas
ı
B) Epitell
ə
 örtülü t
ə
bii bo
ş
luqlarda irin toplanmas
ı
C) Orqanizmin h
ə
r hans
ı
 bir nahiy
ə
sind
ə
 irinin toplanmas
ı
D) Parenximatoz orqan daxilind
ə
 irinin toplanmas
ı
E) Toxumaaras
ı
 sah
ələrə
 irinin toplanmas
ı
146. 20 ya
şı
nda qad
ı
n x
ə
st
ə
 qanqrenoz perforativ appendisit v
ə
 diffuz peritonit diaqnozu
il
ə əmə
liyyat olunub. 
Əmə
liyyatdan sonrak
ı
 dövrd
ə
 x
ə
st
ədə
 dö
ş
 q
əfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
nda
ağrı
lar, ümumi z
ə
iflik,t
ə
ng
ənəfə
slik, yüks
ə
k temperatur 38-39 C
0
ş
ikay
ə
tl
ə
ri olub. R-da sa
ğ


Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə