1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ciy
ə
rd
ə
 total kölg
ə
lik qeyd edilir. Perkusiya zaman
ı
 perkutor s
ə
sin z
ə
ifl
əmə
si,
auskultasiyada sa
ğ
 t
ərə
fd
ə
 t
ənə
ffüs k
ə
skin z
ə
ifl
ə
yib. Diaqnoz: Total eksudativ plevrit.
Müalic
ə
 t
ə
dbiriniz nec
ə
 olard
ı
?
A) Antibakterial terapiya
B) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun drenaj
ı
C) Bronxoskopiya
D) Torakoskopiya
E) Dezintoksikasyon terapiya
147. A
şağı
dak
ı ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 erk
ə
n m
ə
rh
ələdə
 x
ə
st
ədə
 m
ədə
alt
ı
 v
ə
zi 
şiş
in
ə ə
n çox
ş
übh
ə
 yarad
ı
r?
A) Epiqastral a
ğrı
B) Ar
ı
qlama
C) Qusma
D) Sar
ılı
q
E) Qanaxma
148. 
İ
rinli plevritin s
əbə
bl
ə
ri aras
ı
nda 
ə
n çox hans
ı
na rast g
ə
linir?
A) A
ğ
ciy
ə
r absesi
B) Pnevmoniya
C) A
ğ
ciy
ə
r v
ərə
mi
D) Travma
E) Qab
ırğ
a osteomieliti

149. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 eksudativ plevritin s
əbə
bi deyil?
A) Sirroz
B) V
ərə
m
C) A
ğ
ciy
ə
r absesi
D) A
ğ
ciy
ə

şişlə
ri
E) Pankreatit
150. Mondor x
ə
st
ə
liyinin ilkin müalic
ə
si :
A) QS
İƏ
D v
ə
 mü
ş
ahid
ə
B) Antibiotikl
ə
r, k
ə
sik v
ə
 drenaj
C) Transfuziya
D) Sah
ə
nin geni
ş
 rezeksiyas
ı
E) Mastektomiya
151. A
şağı
dak
ı
 klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 plevrit
ə
 daha çox 
ş
übh
ə
 yarad
ı
r?
A) Yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t
B) Dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 a
ğrı
C) Öskür
ə
k
D) T
ənə
ffüs küyl
ə
rinin e
ş
idilm
əmə
si
E) T
ə
ng
ənəfə
slik
152. A
şağı ə
traflar
ı
n s
ə
thi venalar
ını
n k
ə
skin tromboflebitinin simtomlar
ıdı
r:
1) palpasiya zaman
ı
 a
ğrı
2) trombositopeniya
3) b
ədə
n h
ə
rar
ə
tinin artmas
ı
4) qan
ı
n fibrinolitik aktivliyinin azalmas
ı
5) vena boyunca hiperemiya v
ə
 ödem
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 4
153. D
ə
rin venalar
ı
n trombozu diaqnozu 
ə
sas
ə
n qoyulur:
A) Qarn
ı
n USM-i il
ə
B) R
ə
ngli Doppler USM-l
ə

C) MRT il
ə
D) ExoKQ il
ə
E) KT il
ə
154. 
İ
rinli plevrit 
ş
übh
ə
si olan x
ə
st
ələ
rd
ə
 hans
ı
 müayin
ə
 ard
ıcı
ll
ığını
 seç
ə
rsiniz?
A) R-qrafiya-USM-Punksiya
B) R-qrafiya-KT- USM
C) R-qrafiya-USM-KT-Punksiya
D) KT-USM –Punksiya
E) R-qrafiya-USM-torakoskopiya
155. 30 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 klinikaya 2 ssat 
ə
vv
ə
l a
ğı
z dolusu qanqusma, d
ə
ri v
ə
 görün
ə
n
selikli qi
ş
alar
ı
n avaz
ı
mas
ı
, ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, hals
ı
zl
ı

ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 ümumi v
ə
ziyy
ə
ti a
ğı
r
halda g
ə
tirilmi
ş
dir. Profuz a
ğ
ciy
ə
r qanaxmas
ı
 il
ə
 a
ğı
rla
ş
an,sol a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ını
n
qanqrenoz absesi diaqnozu qoyulub. Effektiv müalic
ə
 hans
ıdı
r?
A) Hemostatik terapiya
B) Sol a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ını
n rezeksiyas
ı
C) Süni pnevmotoraks
D) Dren
ə
 ed
ə
n bronxun tompanadas
ı
E) Bronxial arterial embolizasiya
156. 
İ
rinli plevrit zaman
ı
 torakoskopiya hans
ı
 halda apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Heç bir x
ə
st
ədə
 apar
ı
lm
ı
r, çünki infeksiyan
ı
 yaya bil
ə
r
B) Bütün x
ə
st
ələ
rd
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r
C) Empiema divar
ı
ndan biopsiya üçün
D) Kis
ələş
mi
ş
 irinli plevritl
ə
r zaman
ı
E) Drenaj effektsiz olarsa, a
ğ
ciy
ə
rin v
ə
ziyy
ə
tini görm
ə
k üçün
157. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
nda HLA sisteminin antigenl
ə
rin
ə
 qar
şı
 anticisml
ə

əmələ

lmir?
A) Transplantasiya
B) Sepsis
C) Hamil
ə
lik
D) Hemotransfuziya
E) Autoimmun x
ə
st
ə
likl
ə
r
158. 
İ
rinli plevritin fibrinoz dövründ
ə
 (3-7 günl
ə
r ) hans
ı
 müalic
ə
 üsulunu seç
ə
rsiniz?

A) Qapal
ı
 sorucu v
ə
 ya irriqasion drenaj
B) T
ə
krari punksiyalar
C) Aç
ı
q borulu drenaj
D) Torakotomik drenaj
E) Passiv qapal
ı
 drenaj
159. Tietze sindromuna gör
ə
 icra olunan xondrektomiya 
əmə
liyyat
ı
ndan sonra residivin
rastg
ə
lm
ə
 tezliyi nec
ə
 faizdir?
A) 10%
B) 0%
C) 50%
D) 80%
E) 30%
160. Dekortikasiya 
əmə
liyyat
ını
n m
ə
qs
ə
di n
ə
dir?
A) Plevra bo
ş
lu
ğ
undan irinin evakuasiyas
ını
 t
ə
min etm
ə
k
B) Eksudat
ı
n sorulmas
ını
 sür
ə
tl
ə
ndirm
ə
k
C) A
ğ
ciy
ə
ri geni
şlə
ndir
ərə
k bo
ş
lu
ğ
u t
ə
bii yolla l
əğ
v etm
ə
k
D) A
ğ
ciy
ə
rin divara yap
ış
mas
ını
 t
ə
min etm
ə
k
E) Fibrotik toxumalar
ı
 ç
ı
xarmaq
161. 
Х
ora, s
е
kr
е
tor diar
е
ya a
şağı
dak
ı
 patalogiyalardan hans
ı
 üçün 
х
arakt
е
rikdir?
A) qastrinoma
B) qlükaqonoma
C) somatostatinoma
D) seratoninoma
E) insulinoma
162. Plevran
ı
n k
ə
skin empiemas
ı
 zaman
ı
 diaqnostik punksiyan
ı
 aparmaq üçün ilk
növb
ədə
 hans
ı
 yolu seç
ə
rsiniz?
A) Perkutor kütlüy
ə
 gör
ə
 qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
n punksiya
B) Rentgen müayin
ə
si n
ə
zar
ə
ti alt
ı
nda punksiya
C) Torakoskopun n
ə
zar
ə
ti alt
ı
nda punksiya
D) USM n
ə
zar
ə
ti alt
ı
nda punksiya
E) KT n
ə
zar
ə
ti alt
ı
nda punksiya
163. Plevran
ı
n m
ə
hdud empiemas
ı
 zaman
ı
 punksiyan
ı
 aparmaq üçün ilkin köm
ə
kçi vasit
ə
:

A) KT-dir
B) Torakoskopiyad
ı
r
C) USM-dir
D) Rentgen müayin
ə
sidir
E) Perkutor kütlükdür
164. Sa
ğ
 q
ı
rtlaq siniri hans
ı
 damar
ı
n önünd
ə
n keç
ərə
k geri qay
ıdı
r?
A) a. subclavicularis
B) a. carotis communis
C) a. carotis interna
D) arcus aorta
E) a. carotis externa
165. K
ə
skin irinli plevritin patogenezind
ə
 rol oynam
ı
r:
A) Plevra s
ə
hif
ələ
rinin ödeml
əşmə
si
B) Eksudat
ı
n ifraz
ı
C) Mikroblar
ı
n plevra bo
ş
lu
ğ
una keçm
ə
si
D) Plevra s
ə
hif
ələ
rinin üz
ə
rin
ə
 fibrinin çökm
ə
si
E) Kiçik qan dövran
ı
nda dur
ğ
unluq
166. Plevran
ı
n k
ə
skin empiemas
ı
 olan x
ə
st
ədə
 uzun müdd
ə
t davam ed
ə
n, tez-tez

krarlanan v
ə
 çoxlu miqdarda b
əlğə
min xaric olmas
ı
 il
ə
 mü
ş
ayi
ə
t olunan öskür
ə
k ba
ş
ver
ə
rs
ə
, ilk növb
ədə
 n
ə
 dü
ş
ün
ə
rsiniz?
A) Bronxoektaziya
B) Xronik bronxitin k
ə
skinl
əşmə
si
C) A
ğ
ciy
ə
r absesinin bronxa aç
ı
lmas
ı
D) Bronxoplevral fistul
E) A
ğ
ciy
ə
r damarlar
ı
nda dur
ğ
unluq
167. 
Əmə
liyyatdan sonra resipientd
ə
 böyr
ə
k transplantant
ını
n funksional poz
ğ
unlu
ğ
unu
öyr
ə
nm
ə
k üçün hans
ı
 müayin
ə
 apar
ılı
r?
A) Qanda v
ə
 sidikd
ə
 zülal
ı
n t
ə
yini
B) Sidikd
ə
 leykositl
ə
rin say
ını
n t
ə
yini
C) Sidikd
ə
 eritrositl
ə
rin say
ını
n t
ə
yini
D) Transplantant
ı
n biopsiyas
ı
E) Qlomerulyar filtrasiya sür
ə
tinin t
ə
yini

168. Plevranin k
ə
skin empiemas
ını
n xronik empiemaya keçm
ə
si müdd
ə
ti 
ə
ks
ə
r

st
ələ
rd
ə
:
A) 6 h
ə
ft
ə
dir
B) 3-4 h
ə
ft
ə
dir
C) 12 h
ə
ft
ə
dir
D) 1 h
ə
ft
ə
dir
E) 10 h
ə
ft
ə
dir
169. Plevral maye etiologiyas
ı
 ara
şdı
rmaq üzr
ə
 torakosentez edil
ə
n bir x
ə
st
ə
nin plevral
mayesi a
ğ
 r
ə
ngd
ə
 v
ə
 eksudat xarakterind
ə
dir. Plevral mayed
ə
 qlukoza 65mg/dr, zülal
4q/dl, LDH 580 
İ
U/l, albumin 1. 8 q/dl, xolestrol 80 mg/dl, triqliserid 130mg/dl olub. 
Ə
n
uy
ğ
un diaqnoz?
A) Parapnevmonik maye
B) Psevdoxilotoraks
C) Hemotoraks
D) Xilotoraks
E) Empiema
170. A
ğ
ciy
ə
rin absesi olan x
ə
st
ədə
 a
şağı
dak
ı
 müalic
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ını

əhə
miyy
ə
ti
yoxdur?
A) Bronxoskopik lavaj
B) Transtorakal drenaj
C) Lobektomiya
D) Absesin punksiyas
ı
E) Bo
ş
luq için
ə
 antibiotik vurulmas
ı
171. Plevran
ı
n xronik empiemas
ı
 zaman
ı
 apar
ı
lan müalic
ə
 hans
ıdı
r?
A) Pulmonektomiya
B) Torakoplastika
C) Torakosentez
D) Plevral punksiya
E) Yaln
ı
z torakotomiya
172. K
ə
skin mediastinitin 
ə
n çox rast g
ələ
n s
əbə
bi hans
ıdı
r?
A) Bronx z
ədələ
nm
ə
si
B) Boyun fleqmonas
ı

C) A
ğ
ciy
ə
r absesi
D) Qida borusu z
ədələ
nm
ə
si
E) Plevrit
173. 
İ
rinli plevritin seroz dövründ
ə
 (ilk 24-48 saat) hans
ı
 drenaj üsulu t
ə
tbiq edilir?
A) Qapal
ı
 sualt
ı
 drenaj
B) Aç
ı
q drenaj
C) Aspirasion drenaj
D) Passiv qapal
ı
 drenaj
E) Torakotomiya
174. Aldosteronoma zaman
ı
 qad
ı
nlarda 
ə
sas
ə
n hans
ı
 klinik 
ə
lam
ə
t qeyd
ə
 al
ı
nmaz?
A) Hirsutizm
B) Normal ayba
şı
 dövrü
C) U
ş
aql
ığı
n atrofiyas
ı
D) Süd v
ə
zil
ə
rinin hipoplaziyas
ı
E) Yumurtal
ı
qlar
ı
n hipoplaziyas
ı
175. Alkoqol s
ə
rxo
ş
lu
ğ
u v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 olan 38 ya
şlı
 ki
ş
i 6 saat ba
ğ
da taxt üz
ə
rind
ə
yatm
ışdı
r. 2 gün sonra dö
ş
 q
əfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
nda a
ğrı
, h
ə
rar
ə
tinin yüks
ə
ldiyini hiss
etmi
ş
dir. H
ə
kim
ə
 müraci
ə
t etm
ə
mi
ş
dir. 2 h
ə
ft
ə
 sonra b
ədə
n h
ə
rar
ə
tinin 38-39 C
yüks
ə
lm
ə
si, ümumi z
ə
iflik hiss etmi
ş
dir. S
əhə
r öskür
ə
n zaman q
ə
fl
ətə
n 200 ml k
ə
skin iyli,
irinli b
əlğə
m xaric olmu
ş
dur. Sizd
ə
 daha çox hans
ı
 x
ə
st
ə
liy
ə ş
übh
ə
 yaran
ı
r?
A) A
ğ
ciy
ə
r absesi
B) A
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
ngi
C) Pnevmoniya
D) Bronxoektaziya.
E) Ekssudativ plevrit
176. A
şağı ə
traf amputasiyalar
ı
na daha çox s
əbə
b olur:
A) K
ə
skin tromboemboliya
B) 
Şəkə
rli diabet
C) Burger x
ə
st
ə
liyi
D) Hipotoniya qeyd olunan hallar
E) Ü
İ
X

177. Ekssudativ plevriti olan x
ə
st
ə
nin plevra bo
ş
lu
ğ
unu drenaj etm
ə
k laz
ı
md
ı
r. Bu hans
ı
yerd
ə
n icra edilm
ə
lidir?
A) Orta körpücük x
ə
tt üzr
ə
 II qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
n
B) Mammar x
ə
tt üzr
ə
 III qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
n
C) Parasternal x
ə
tt üzr
ə
 IV qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
n
D) Orta aksillyar x
ə
tt üzr
ə
 V-VI qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
n
E) Paravertebral x
ə
tt üzr
ə
 VIII qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
n.
178. Miksedema yaran
ı
r:
A) Papilyar x
ə

ə
ngd
ə
B) Qalxanvari v
ə
zin “soyuq” düyününd
ə
C) Tireotoksikozda
D) K
ə
skin tireoiditd
ə
E) Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zin hipofunksiyas
ı
nda
179. C
ə
rrah sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin xroniki absesi olan x
ə
st
ədə
 piopnevmotoraks a
ş
karlam
ışdı
r.
Bel
ə
 a
ğı
rla
ş
mada n
ə
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Ambulator 
şə
raitd
ə
 plevral
ı
n sualt
ı
 drenj
ı
B) C
ə
rrahi 
ş
öb
əyə
 hospitalizasiya
C) Plevra bo
ş
lu
ğ
una fermentl
ə
rin yeridilm
ə
si.
D) Proteolitik fermentl
ə
rin endobronxial yeridilm
ə
si
E) Massiv antibiotikoterapiya
180. Süd v
ə
zind
ə
n limfan
ı
n çox hiss
ə
si hans
ı
 düyünl
ərə
 ax
ı
r?
A) Körpücükalt
ı
 limfa düyünl
ə
ri
B) Körpücüküstü limfa düyünl
ə
ri
C) Parasternal limfa düyünl
ə
ri
D) Mediastinal limfa düyünl
ə
ri
E) Qoltuqalt
ı
 limfa düyünl
ə
ri

Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə