1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

181. Hava emboliyas
ı
 daha çox hasn
ı
 z
ədələ
nm
ədə
 ba
ş
 verir?:
A) Böyr
ə
k venalar
ı
B) Körpücükalt
ı
 venalar
C) Aorta
D) Qap
ı
 venas
ı
E) Qalça venalar
ı

182. X
ə
st
ədə
 dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 artan d
ə
rialt
ı
 emfizema varsa ilk növb
ədə
 hans
ı
 patoloji
proses haqda dü
ş
ünm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) Aç
ı
q pnevmotoraks
B) Boyunun yum
ş
aq toxumalar
ını
n yaralanmas
ı
C) Böyük hemotoraks
D) A
ğ
ciy
ə
r hematomas
ı
.
E) Qapaql
ı
 pnevmotoraks
183. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ını

ə
ksik olmas
ı
 emfizemaya s
əbə
b ola bil
ə
r?
A) Betta-1 fetoprotein
B) Haptoqlobin
C) Alfa-2 makroqlobulin
D) Alfa-1 antitripsin
E) Betta-2 mikroqlobulin
184. Qastrinomadak
ı
 diareyan
ı
n dig
ə
r m
ənşə
li diareyalardan f
ə
rqli xüsusiyy
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Antibiotikl
ə
rl
ə
 azalmas
ı
B) Nazoqastral zond qoyulduqdan sonra k
ə
silm
ə
si
C) Hipomotorikl
ə
rd
ə
 azalmas
ı
D) A
ğı
zdan yem
ə
k verilm
ə
zs
ə
 olmamas
ı
E) Antidiareya preparatlar
ı
ndan sonra k
ə
silm
ə
si
185. Bronxoskopiya hans
ı
 halda mütl
ə
q t
ə
dbiq olunmur?
A) bronxlar
ı
n drenaj funksiyas
ını
 yax
şı
la
şdı
rmaq üçün
B) k
ə
skin a
ğ
ciy
ə
r absesinin diaqnostikas
ı
nda.
C) bronxoektazlar
ı
n diaqnostikas
ı
nda
D) a
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
nginin diaqnostikas
ı
nda .
E) bronxlar
ı
n daxili s
ə
thinin v
ə
ziyy
ə
tini öyr
ə
nm
ə
k üçün
186. Sadalanan metodlardan hans
ı
 divararal
ığı şişlə
rinin t
ə
bi
ə
tini daha d
ə
qiq göst
ərə
bilir?
A) Histoloji müayin
ə
B) Kompyuter tomoqrafiya
C) Nüv
ə
-maqnit rezonans
D) Mediastinoskopiya
E) Angioqrafiya

187. Dö
ş
 sümüyü arxas
ı
 ur üçün xarakterik olmayan klinik 
ə
lam
ə
t:
A) Rentgenoqramda qida borusunun yerd
ə
yi
şmə
si
B) Boyun venalar
ını
n geni
şlə
nm
ə
si
C) Qanhayx
ı
rma
D) T
ənə
ffüsün ç
ə
tinl
əşmə
si
E) Rentgenoqramda traxeyan
ı
n deviasiyas
ı
188. Kliniki olaraq hans
ı ə
lam
ə
t bronxoektaziya üçün xarakterik deyil?
A) Qanhayx
ı
rma
B) Residiv ver
ə
n gedi
ş
ata malik olmas
ı
C) T
ənə
ffüs s
ə
sl
ə
rinin e
ş
idilm
əmə
si
D) S
əhə
rl
ə
r irinli b
əlğə
mli öskür
ə
k
E) Prosesin proqressivl
əşməyə
 meyilli olmas
ı
189. Fontaine klassifikasiyas
ı
na gör
ə
 hans
ı
 m
ə
rh
ələlə
rd
ə
 kritik i
ş
emiya oldu
ğ
u görül
ə
bil
ə
r?
A) 2 b m
ə
rh
ələ
si
B) 2 m
ə
rh
ələ
C) 1 m
ə
rh
ələ
D) 3 v
ə
 4
E) yaln
ı
z 4 m
ə
rh
ələ
190. Hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
r qanqrenas
ı
 üçün xarakterik deyil?
A) a
ğ
ciy
ə
r toxumas
ını
n proqressivl
əşə
n nekrozu
B) orqanizmin immun areaktivliyi fonunda x
ə
st
ə
liyin inki
ş
af
ı
C) irinli infeksiya
D) z
ədə
 hüdudlar
ı
nda qranulyasion dair
ə
nin olmas
ı
E) a
ğı
r sepsis
191. Qaraciy
ə
rin travmas
ı
nda hemostaz m
ə
qs
ə
di il
ə
 istifad
ə
 olunmur?
A) Yaran
ı
n tikilm
ə
si
B) Öd yollar
ını
n drenaj
ı
C) Qaraciy
ə
rin rezeksiyas
ı
D) Hemostatik süng
ə
r
E) Arteriya 
ş
ax
ə
sinin ba
ğ
lanmas
ı

192. Plevran
ı
n empiemas
ı
 olan x
ə
st
ədə
 uzun müdd
ə
t a
ğ
ciy
ə
rin aç
ı
lmamas
ı
 zaman
ı
effektiv müalic
ə
 metodu hans
ıdı
r?
A) Erk
ə
n dekortikasiya
B) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun aktiv drenajlanmas
ı
C) Pulmonektomiya
D) Sitostatikl
ə
rin yeridilm
ə
si
E) Punksiya, qal
ı
q bo
ş
lu
ğ
a antibiotikl
ə
rin yeridilm
ə
si
193. Eksudativ plevritl
ə
 transudativ plevritin differensial diaqnostikas
ı
nda
aşağı
dak
ı
lardan hans
ını
n rolu yoxdur?
A) Mayenin miqdar
ı
B) Mayenin r
ə
ngi
C) Mayed
ə
 leykosit miqdar
ı
D) Mayed
ə
 zülal miqdar
ı
E) Mayenin özlülüyü
194. Hans
ı
 daha çox spontan pnevmotoraksa s
əbə
b olur?
A) A
ğ
ciy
ə
r absesi
B) A
ğ
ciy
ə
rin bulloz sisti
C) A
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
ngi
D) Bronxoektaziya
E) A
ğ
ciy
ə
rin atelektaz
ı
195. Hans
ı ə
lam
ə
t k
ə
skin mediastinit
ə
 xarakterik deyil?
A) ü
ş
ütm
ə
B) yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t
C) sar
ılı
q
D) retrosternal a
ğrı
lar
E) t
ə
ngn
əfə
slik
196. 49 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 sol bazu oyna
ğı
 nahiyy
ə
sind
ə
 olan a
ğrı
dan 
ş
ikay
ə
t edir. Bax
ış
 zaman
ı
sa
ğ
 t
ərə
fli ptoz, enoftalm v
ə
 sa
ğ
 qolun distal 
əzələlə
rinin atrofiyas
ı
 qeyd edilir. Dö
ş
qəfə
sinin rentgen müayin
ə
si zaman
ı
 sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin zirv
ə
 nahiy
ə
sind
ə
 kölg
ə
lik

karlanm
ışdı
r. Ehtimal olunan diaqnoz:
A) Bronxoektaziya x
ə
st
ə
liyi
B) Endobronxial x
ə

ə
ng

C) Xroniki bronxit
D) Yuxar
ı
 pay (penchost) x
ə

ə
ngi.
E) V
ərə
m pnevmoniyas
ı
197. Penetrasiya ed
ə
n dö
ş
 q
əfə
si yaralanmalar
ı
nda ür
ə
yin z
ədələ
nm
ə
sini göst
ərə
n
ə
lam
ə
tdir:
1) Hipotenziya
2) Boyun venalar
ını

şişmə
si
3) Ür
ə
k tonlar
ını
n karla
ş
mas
ı
A) yaln
ı
z 2
B) yaln
ı
z 1, 2
C) yaln
ı
z 3
D) 2 v
ə
 3
E) 1, 2, 3.
198. 31 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 sol a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ını
n absesin
ə
 gör
ə
 c
ə
rrahiyy
ə ş
öb
ə
sind
ə
stasionar müalic
ə
 al
ı
r. Ax
ş
am q
ə
fl
ətə
n x
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti pisl
əş
ir - z
ə
iflik, artan

ng
ənəfə
slik, ür
ə
kdöyünm
ə
, dö
ş
 q
əfə
sinin sol yar
ısı
nda güclü a
ğrı
 ba
ş
lay
ı
r. Klinik
gedi
ş
at n
əyə
 d
ə
lal
ə
t edir?
A) Plevropnevmoniyaya
B) Piopnevmotoraksa.
C) A
ğ
ciy
ə
rin sekvestrasiyas
ı
na
D) A
ğ
ciy
ə
rin atelektaz
ı
na
E) Hemotoraksa
199. Alveollarda hialin membran
ı
n yaranmas
ı
 il
ə
 ged
ə
n x
ə
st
ə
lik hans
ıdı
r?
A) 
İ
deopatik fibroz
B) Qudba
ş
çer sindromu
C) Alveolyar proteinoz
D) Silikoz
E) K
ə
skin respirator disstres sindrom
200. A
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
ngin
ə ş
übh
ə
 olduqda hans
ı
 müayin
ə
ni aparmaq mütl
ə
q deyil?
A) USM
B) KT

C) A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin rentgenoqrafiyas
ı
D) Bronxoskopiya
E) B
əlğə
min sitoloji müayin
ə
si
201. Qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zin rast g
ə
lm
əyə
n lokalizasiyas
ını
 göst
ə
rin:
A) 
İ
ntratraxeal
B) Yumurtal
ı
q
C) Boyun
D) Dö
ş
 sümüyü arxas
ı
E) Dilin kökünd
ə
202. A
ğ
ciy
ə
rin abses v
ə
 qanqrenas
ını
n inki
ş
af
ı
nda 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n etioloji faktor
hans
ıdı
r?
A) Bronxoektaziya x
ə
st
ə
liyi
B) Bronxogen faktor
C) 
İ
nfeksiyan
ı
n qon
ş
u irinli ocaqlardan yay
ı
lmas
ı
D) Travma
E) Septik emboliya
203. 30 ya
şlı
 qad
ı
n q
ıcı
qlanma, a
ğ
lama
ğ
a meyllilik, ür
ə
kdöyünm
ə
, yor
ğ
unluq, z
ə
iflik,
ə
ll
ə
rd
ə
 t
ə
rl
əmə
, ar
ı
qlamadan 
ş
ikay
ə
t edir. X
ə
st
ə
liyin ba
ş
lamas
ını
 psixi travma il
ə
ə
laq
ələ
ndirir. Diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün ilk növb
ədə
 hans
ı
 müayin
ələ
r laz
ı
md
ı
r?
1) Qida borusunun rentgenoskopiyas
ı
2) Tiroid hormonlar
ı
n t
ə
yini
3) EKQ
4) Klinik müayin
ə
5) Qalxanvari v
ə
zin ultrasonoqrafiyas
ı
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin:
A) 1,3,4
B) 2,4,5
C) 3,4,5
D) 2,3,4
E) 1,2,3
204. Qalça arteriyalar
ını
n aterosklerotik z
ədələ
nm
ələ
ri zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunur:

1) fasil
ə
li axsama
2) a
şağı ə
traflar
ı
n ödemi
3) bud arteriyalar
ı
 üz
ə
rind
ə
 n
ə
bzin itm
ə
si
4) a
şağı ə
traflar
ı
n d
ə
ri örtüyünün sianozu
5) qalça arteriyalar
ı
 üz
ə
rind
ə
 sistolik küy
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 4, 5
E) 2, 4, 5
205. A
ğ
ciy
ə
r absesinin 
ə
n a
ğı
r v
ə
 t
ə
hlük
ə
li f
ə
sad
ı
 hans
ıdı
r?
A) Profuz qanaxma
B) 
İ
rinli plevrit
C) Seroz-fibrinoz plevrit
D) Bronxial fistula
E) K
ə
skin mediastinit
206. Plevran
ı
n xronik empiemas
ı
 zaman
ı
 hans
ı əmə
liyyat ilk seçim üsulu hesab olunur?
A) Videotorakoskopik sanasiya
B) Torakotomiya
C) Plevral punksiya
D) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun drenaj
ı
E) Torakoplastika
207. Xroniki a
ğ
ciy
ə
r absesinin hans
ı
 formas
ı
 c
ə
rrahi müalic
əyə
 göst
ə
ri
ş
 deyil?
A) Proqressivl
əşə
n pnevmoskleroz
B) 
İ
rinli prosesin t
ə
krarlanmas
ı
C) Simptomsuz qal
ı
q bo
ş
luq
D) Malignizasiya
E) T
ə
krari qanaxma
208. 3 gün 
ə
vv
ə
l total tiroidektomiya apar
ı
lm
ış
 x
ə
st
ə
nin 
ə
l v
ə
 üzünd
ə
 q
ı
colmalar
ba
ş
lam
ışdı
r. X
ə
st
əyə
 hans
ı
 müalic
ə
 aparmaq m
ə
sl
əhə
tdir?
A) Narkotikl
ə
rin t
ə
tbiqi

B) Vena daxilin
ə
 kalium xlorid
C) Vitaminoterapiya
D) Sakitl
əş
dirici müalic
ə
E) Vena daxilin
ə
 kalsium qlukonat
209. Bronxial 
ş
ax
ələ
rin 
ə
n effektli sanasiya metodu hans
ıdı
r?
A) Aerozol inhalyasiyas
ı
B) Postural drenaj
C) Kateterl
ə
 bronxial lavaj
D) Bronxoskopiya –lavaj v
ə
 aspirasiya
E) Öskür
ə

ə
lehin
ə
 preparatlar
210. Pankreas transplantasiyas
ı
 üçün göst
ə
ri
ş
dir:
A) Pankreas
ı
n b
ə
dxass
ə
li 
şiş
i
B) K
ə
skin hemorragik pankreatit
C) 
Şəkə
rli diabet tip 1
D) Xroniki pankreatitin k
ə
skinl
əşmə
si
E) Virsunq axaca
ğını
n obstruksiyas
ı
211. A
ğ
ciy
ə
rin rezeksiyas
ı
ndan sonra 
əmələ
 g
ələ
n a
şağı
da göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 f
ə
sad t
ə
krari

cili 
əmə
liyyat t
ələ
b edir?
A) Atelektaz
B) Pneumonocele
C) Plevral qanaxma
D) Pnevmotoraks
E) A
ğrı ş
oku
212. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyini hans
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rl
ə
 differensasiya etm
ə
k
laz
ı
md
ı
r?
1) A
şağı ə
traflar
ı
n posttrombotik x
ə
st
ə
liyi
2) D
ə
rin venalar
ı
n inki
ş
af qüsurlar
ı
3) K
ə
skin limfanqoit
4) Anadang
ə
lm
ə
 arterio-venoz fistulalar
5) K
ə
skin ileofemoral venoz tromboz
Düzgün kombinasiya seçin:

A) 1, 3, 4
B) 2, 3, 5
C) 2,4,5
D) 1, 2, 4
E) 1,3,5
213. Yataq x
ə
st
ə
sind
ə
 aspirasiya n
ə
tic
ə
sind
ə
 a
ğ
ciy
ə
r absesi 
ə
n çox anatomik olaraq
harada rast g
ə
lin
ə
r?
A) Lingula
B) Sa
ğ
 yuxar
ı
 pay
C) Sol a
şağı
 pay
D) Orta pay
E) Sa
ğ
 a
şağı
 pay
214. Qalxanvari v
ə
zin laborator müayin
ə
 metodu deyil:
A) Qanda zülalla birl
əş
mi
ş
 yodun s
ə
viyy
ə
si
B) Tireotrop rilizinq-hormonla s
ı
naq
C) Qanda amilazan
ı
n t
ə
yini
D) V
ə
zin hormonlar
ını
n yoxlan
ı
lmas
ı
E) Yod 131-l
ə
 müayin
ə
215. A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin k
ə
skin absesinin 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n a
ğı
rla
ş
mas
ı
 deyil?
A) böyr
ə
kl
ə
rin amiloidozu
B) piopnevmotoraks
C) qanaxma
D) sa
ğ
lam a
ğ
ciy
ərə
 irinin aspirasiyas
ı
E) dig
ə
r orqanlarda yaranan irinlikl
ə
r- sepsis
216. 
İ
rinli plevritin fibroz dövründ
ə
 (7-28 gün) ilk növb
ədə
 hans
ı
 müalic
ə
 üsulunu
seç
ə
rsiniz?
A) Aç
ı
q borulu drenaj
B) Qab
ırğ
a rezeksiyas
ı
 v
ə
 aç
ı
q drenaj
C) Torakotomiya
D) Qapal
ı
 sorucu drenaj
E) Torakoplastika, dekortikasiya
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə