1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

217. 42 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ədə
 t
ə
sadüf
ə
n sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ı
nda solitar düyün

karlan
ı
r. Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ını
n xaric edilm
ə
sind
ə
n sonra 
əmə
liyyat
ı
n 2-ci günü
sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin orta v
ə
 a
şağı
 pay
ını
n atelektaz
ı
 qeyd olunur. Hans
ı
 müalic
ə
 üsulu
seçilm
ə
lidir?
A) Mikrotraxeastomiya
B) Plevral punksiya
C) Bronxektaziya
D) Torakoskopiyta
E) Plevral drenaj
218. Yuxar
ı
 müsariq
ə
 arteriyas
ını
n k
ə
skin trombozunun ba
ş
lan
ğı
c dövrü üçün
xarakterikdir:
1) qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
lar
2) üzün v
ə
 b
ədə
nin yuxar
ı
 yar
ısını
n sianozu
3) qusma
4) ishal
5) q
ə
bizlik
A) 1, 2, 5
B) 2, 4, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 4
E) 1, 2, 3
219. 45 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 klinikaya dö
ş
 q
əfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
nda a
ğrı
lar, t
ə
ng
ənəfə
slik
ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 daxil olmu
ş
dur. Dem
ə
sin
ə
 gör
ə
 a
ğı
r yük qald
ı
rd
ı
qdan sonra dö
ş
 q
əfə
sinin
sa
ğ
 yar
ısı
ndan k
ə
skin a
ğrı
lar ba
ş
lam
ış
, a
ğrı
lar sa
ğ
 çiyin
ə
 irradiasiya edib, t
ə
ng
ənəfə
slik
yaranm
ışdı
r. Ümumi v
ə
ziyy
ə
ti kafidir. N
ə
bz 90/d
ə
q,ritmikdir. Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
r üz
ə
rind
ə
 t
ənə
ffüs

skin azal
ı
b,x
ırı
lt
ı
 yoxdur. Uy
ğ
un olan x
ə
st
ə
lik hans
ıdı
r?
A) Plevropnevmoniya
B) Fibrinoz plevrit
C) Spontan pnevmotoraks
D) Miozit
E) Qab
ırğ
aaras
ı
 nevralgiya
220. Sol dominant koronar sirkulyasiya üçün do
ğ
ru olmayan n
ə
dir?
A) 40 % populyasiyada rast g
ə
linir

B) Dolanan arteriya sa
ğ
 koronar sinusdan ba
ş
laya bil
ə
r
C) Septumun arxa 1/3- nin qidaland
ı
rmas
ı
 il
ə
 mü
ə
yy
ə
n edilir.
D) Dolanan arteriya arxa en
ə
n arteriyan
ı
 t
ə
min edir.
E) Dolanan arteriya OM 
ş
ax
ələ
rin
ə
 ayr
ılı
r
221. 38 ya
şı
nda qad
ı
n x
ə
st
ədə
 R-da sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ını
n 2-ci seqmentinin
atelektaz
ı
 mü
ş
ahid
ə
 edilir. KT: zaman
ı
 2-ci seqmentar bronxun “amputasiyas
ı
” qeyd
edilir. FBS: 2-ci seqmentar bronxun m
ə
nf
ə
zini tutan hamar,yumuru, tünd q
ı
rm
ızı
 patoloji
tör
əmə
. Biopsiya: tör
əmə
nin qanaxmas
ını
n çox olmas
ı
 s
əbə
bind
ə
n götürülm
ə
di. Sizin
diaqnozunuz?
A) V
ərə
m
B) A
ğ
ciy
ə
rin m
ə
rk
ə
zi x
ə

ə
ngi
C) Bronxolitiaz
D) Bronxun adenomas
ı
E) Bronxun yad cismi
222. 35 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 özünd
ə
 a
ğ
ciy
ə
r x
ə
st
ə
likl
ə
rini inkar edir. 1 saat önc
ə
 idman
zal
ı
nda m
əş
q zaman
ı
 dö
ş
 q
əfə
sinin sol yar
ısı
nda k
ə
skin a
ğrı
lar, t
ə
ng
ənəfə
slik, hava
çat
ış
mazl
ığı ş
ikay
ə
tl
ə
ri olub. Sol a
ğ
ciy
ə
r üz
ə
rind
ə
 t
ənə
ffüs e
ş
idilmir. Perkusiya zaman
ı
timpanit, mediastinumun sola meyl edir. Hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə

ş
übh
ələnə
rsiniz?
A) Spontan pnevmotoraks
B) Miokard infarkt
ı
C) Fibrinoz plevrit
D) Quru plevrit
E) A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n trombemboliyas
ı
223. Tireotoksikoz:
A) Nevroloji x
ə
st
ə
likdir
B) Endokrin x
ə
st
ə
likdir
C) 
İ
nfeksion x
ə
st
ə
likdir
D) Sistem x
ə
st
ə
liyidir
E) Onkoloji x
ə
st
ə
likdir
224. 50 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 R-da: sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
 pay
ını
n massiv infiltrasiyas
ı
,

cminin azalmas
ı
 “hipoventilyasiya”, çoxsayl
ı
 absesl
ə
r. KT: sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin kökü
infiltrasiya olub, strukturu t
ə
yin edilmir,bronx keçiriciliyi saxlan
ılı
r. FBS: 
İ
rinli
endobronxitin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri. Sizin diaqnozunuz?

A) Bronxektaziya
B) A
ğ
ciy
ə
rin m
ə
rk
ə
zi x
ə

ə
ngi
C) Bronxolitiaz
D) K
ə
skin destruktiv pnevmoniya
E) Infiltrativ v
ərə
m
225. 65 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 klinikaya dö
ş
 q
əfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
nda a
ğrı
lar, sutkada 750 ml
üfun
ə
tli irinli b
əlğə
ml
ə
 öskür
ə
k, yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t, ümumi z
ə
iflik,titr
ə
tm
ə
, k
ə
skin
intoksikasiya 
ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 daxil olub. R-da sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rd
ə
 total kölg
ə
lik qeyd edilir.

st
əyə
 sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin qanqrenas
ı
 diaqnozu qoyuldu. Hans
ı
 h
ə
cmd
ə
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
ed
ə
rsiniz?
A) Pnevmonektomiya
B) Lobektomiya
C) Torakoplastika
D) Pnevmontomiya
E) A
ğ
ciy
ə
rin pazvari rezeksiyas
ı
226. A
şağı ə
traf venalar
ı
n varikoz x
ə
st
ə
liyin
ə
 uy
ğ
un olan simptomokompleksl
ə
ri qeyd
edin:
1) 
ə
trafda k
ə
skin a
ğrı
lar, keyim
ə
 v
ə
 soyuq olmas
ı
 hissiyat
ı
2) 
ə
traf
ı
n daimi ödemi, bald
ı
r d
ə
risind
ə
 trofiki d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rin olmas
ı
3) uzun müdd
ə
t olan bald
ı
r s
ə
thi venalar
ı
n a
ş
kar gen
ə
lm
ə
si, medial topuq nahiyy
ə
sind
ə
trofiki xoran
ı
n olmas
ı
4) z
ədələ
nmi
ş ə
traf
ı
n h
ə
cmc
ə
 böyüm
ə
si, varikoz gen
ə
lmi
ş
 üz
ə
rind
ə
 sistolik küy e
ş
idil
ə
n

thi venalar
ı
n olmas
ı
5) günün sonunda topu
ğ
un ödemi v
ə ə
trafda küt a
ğrı
lar
ı
n olmas
ı
, varikoz gen
ə
lmi
ş
 s
ə
thi
venalar
ı
n olmas
ı
A) 2, 3, 5
B) 2, 4, 5;
C) 3, 4, 5;
D) 1, 2, 3;
E) 1,4, 5.
227. Bud arteriyas
ını
n emboliyas
ı
 üçün xarakterik deyildir:
A) dizalt
ı
 arteriya üz
ə
rind
ə
 pulsasiyan
ı
n olmamas
ı
B) Hünter kanal
ı
nda bud arteriyas
ını
n pulsasiyas
ını
n olmamas
ı

C) 
ə
traf
ı
n d
ə
risinin avaz
ı
lmas
ı
D) pupart ba
ğı
 alt
ı
nda bud arteriyas
ını
n pulsasiyas
ını
n gücl
ə
nm
ə
si
E) pupart ba
ğı
 alt
ı
nda bud arteriyas
ını
n pulsasiyas
ını
n olmamas
ı
228. 50 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 dö
ş
 q
əfə
sinin sol t
ərə
finin b
ı
çaq yaras
ı
 il
ə
 daxil olmu
ş
dur.

ziyy
ə
ti çox a
ğı
rd
ı
r. Hu
ş
u alaqaranl
ı
q,d
ə
ri v
ə
 görün
ə
n qi
ş
alar k
ə
skin avaz
ımış
,soyuq

rl
ə
 örtülmü
ş
dür. AT 60/40 mm Hg. Periferik damalarda n
ə
bz z
ə
if t
ə
yin edilir. Yara dö
ş
qəfə
sinin sol t
ərə
find
ə
 parasternal x
ə
tt üzr
ə
 III qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
 1. 5 sm uzunlu
ğ
unda
yerl
əş
ir. Ür
ə
k tonlar
ı
 karla
şı
b. Sol t
ərə
fd
ə
 t
ənə
ffüs k
ə
skin z
ə
ifl
ə
yib. Ür
ə
yin yaralanmas
ı
na
ş
übh
ə
 var. X
ə
st
əyə
 hans
ı
 müalic
ə
 üsulu tövsiyy
ə
 edilir.
A) Perikard
ı
n punksiyas
ı
B) Qanköçürm
ə
C) T
ə
xir
ə
sal
ı
nmaz torakotomiya
D) Plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
E) Traxeostomiya
229. K
ə
skin irinli plevrit n
ə
tic
ə
sind
ə
 plevra üz
ə
rind
ə əmələ
 g
ələ
n biti
şmələ
r nec
ə
 adlan
ı
r?
A) 
Ş
tift
B) 
Ş
igella
C) 
Ş
lak
D) 
Ş
unt
E) 
Ş
vart
230. 30 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 yol n
ə
qliyyat hadis
ə
sind
ə
n sonra t
ə
cil
ə
 g
ə
tirilir. 
Ş
idd
ə
tli
tənə
ffüs yetm
ə
zliyi , boyun venalar
ı
nda dol
ğ
unluq, hipotenziya olan x
ə
st
ə
nin dö
ş
qəfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
nda t
ənə
ffüs s
ə
sl
ə
ri e
ş
idilmir. 
ə
n düzgün diaqnoz?
A) A
ğ
ciy
ə
r hematomas
ı
B) A
ğ
ciy
ə
rin kontuziyas
ı
C) Pnevmotoraks
D) Xilotoraks
E) Hemotoraks
231. Hipertiroidizm zaman
ı
 istifad
ə
 olunan d
ə
rmanlardan hans
ı
 müalic
ədə
n sonra davaml
ı
hipotireoz yaradar?
A) L-tiroksin
B) Propranalol
C) Metimazol

D) Propiltiourasil
E) Radiaktiv yod
232. Velosipedd
ə
n y
ıxı
lan 22 ya
şı
nda x
ə
st
ə
 t
ə
cil
ə
 g
ə
tirilir. Fiziki müayin
ədə
 x
ə
st
ə
nin qan

zyiqi normal, taxikardiya, t
ənə
ffüs çat
ış
mazl
ığı
 qeyd olunur. X
ə
st
ə
nin h
ə
mçinin
boyunun sol t
ərə
find
ə
 d
ə
rialt
ı
nda krepitasiya al
ını
r. Bu x
ə
st
ə
 üçün diqnoz?
A) Atelektaz
B) Hemotoraks
C) Pnevmotoraks
D) Dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 hematoma
E) Servikal f
əqərə
 s
ınığı
233. Böyr
ə
k transplantasiyas
ı
ndan sonra 
ə
n çox hans
ı
 damar
ı
n trombozu ba
ş
 verir?
A) Böyr
ə
k venas
ı
B) Sidik axar
ını
n damarlar
ı
C) Piyelouretral seqmentin damarlar
ı
D) Transplantant
ı
n kortikal qat
ını
n damarlar
ı
E) Böyr
ə
k arteriyas
ı
234. 56 ya
şı
nda qad
ı
n x
ə
st
ə
 13 ildir dermatomiozit v
ə
 intersitisial a
ğ
ciy
ə
r x
ə
st
ə
liyi
səbə
bind
ə
n t
ə
qib edilir. X
ə
st
ədə
 yaranan hemoftiz s
əbə
bi il
ə
 R-da sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin yuxar
ı
pay
ı
nda lateral k
ə
sikd
ə
 kütl
ə
 tap
ılı
r. Apar
ı
lan biopsiyada bu kütl
ə
 malign olub. Tör
əmə
nin
hans
ı
 tipd
ə
 olma ehtimal
ı ə
n yüks
ə
kdir?
A) Malign mezotelioma
B) Böyük hüceyr
ə
li a
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
ngi
C) Kiçik hüceyr
ə
li a
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
ngi
D) Yast
ı
 epitel hüceyr
ə
li a
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
ngi
E) Adenokarsinoma
235. Qarn
ı
n qapal
ı
 travmalar
ı
 zaman
ı
 hans
ı
 orqan daha çox z
ədələ
nir?
A) nazik ba
ğı
rsaq
B) qaraciy
ə
r
C) m
ədə
alt
ı
 v
ə
z
D) dalaq
E) sidik kis
ə
si

236. 24 ya
şı
nda siqaret ç
ə
km
əyə
n ki
ş
i x
ə
st
ə
 5 gündür öskür
ə
k, dispnoe v
ə
 bol miqdarda
irinli b
əlğə
m ç
ı
xarma s
əbə
bil
ə
 ba
ş
 vurur. Anamnezind
ə
 9 ya
şı
nda pnevmoniya keçirib, o
tarixd
ə
n b
ə
ri öskür
ə
k, b
əlğə
m ç
ı
xartma v
ə
 vaxta
şırı
 hemoftiz olub. 
Ə
n uy
ğ
un diqnoz?
A) @1 antitripsin 
ə
ksikliyi
B) Xroniki obstruktiv a
ğ
ciy
ə
r x
ə
st
ə
liyi
C) A
ğ
ciy
ə
r TBC
D) Bronxial astma
E) Bronxektaziya
237. Az
ə
rbaycanda ur x
ə
st
ə
liyinin endemik 
ə
razisi:
A) 
Şə
ki-Zaqatala
B) L
ə
nk
ə
ran-Astara
C) Da
ğlı
q Qaraba
ğ
D) Göyç
ə
-Z
ə
ng
ə
zur
E) Bak
ı
-Ab
ş
eron
238. A
şağı
dak
ı
 immunodepressantlardan hans
ı

Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə