1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

 limfositl
ə
rin proliferasiyas
ını
n
inhibitoruna aiddir?
A) Takrolimus (Proqraf)
B) Sirolimus (Rapamisin)
C) Mikofenolat-mofetil
D) Metilprednizolon
E) Siklosporin A
239. Parenximatoz orqanlar
ı
n travmalar
ı
nda qeyri-operativ müalic
ə
 n
ə
 zaman apar
ı
lm
ı
r?
A) Hemodinamika stabil olarsa
B) Orqanlar
ı
n subkapsulyar hematomas
ı
nda
C) Daxil
ə
 keç
ə
n aç
ı
q z
ədələ
nm
ələ
rd
ə
D) Qarn
ı
n küt travmalar
ı
nda
E) Dala
ğı

ə
zilm
ə
sind
ə
240. Lokal adrenokortikal x
ə

ə
ngin müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 metod radikal hesab olunur?
A) Hormonoterapiya
B) C
ə
rrahi
C) Lazer ablasiyas
ı
D) Kimy
ə
vi terapiya

E) Radioterapiya
241. Qarn
ı
n qapal
ı
 travmas
ı
 zaman
ı əmə
liyyatönü haz
ı
rl
ı
q m
ə
qs
ə
di il
ə
 hans
ı
 t
ə
dbir
əhə
miyyat da
şımı
r?
A) Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoqrafiyas
ı
B) Sidik kis
ə
sinin kateterizasiyas
ı
C) Qan
ı
n ümumi analizi
D) M
ə
rk
ə
zi venan
ı
n kateterizasiyas
ı
E) Parenteral qidaland
ı
rma
242. Hans
ı
 hal diaqnostik laparoskopiyaya 
ə
ks göst
ə
ri
ş
dir?
A) Peritondaxili qanaxma
B) Diafraqman
ı
n c
ırı
lmas
ı
C) M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin travmas
ı
D) Peritonarxas
ı
 hematoma
E) Peritonit
243. Hemobiliyan
ı
n diaqnozunun d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün hans
ı
 müayin
ə
 istifad
ə
 olunur?
A) Laparoskopiya
B) USM
C) Laparosentez
D) Angioqrafiya
E) Kontrasts
ı
z KT
244. 50 ya
şı
nda ki
ş
i x
ə
st
ə
 öskür
ə
k tutmalar
ı
 il
ə
 müraci
ə
t edir. Fiziki müayin
ədə
 sa
ğ
da
klavikula alt
ı
nda bronxial s
ə
s v
ə
 kütlük, traxeada sa
ğ
a deviasiya qeyd olunur. Bu x
ə
st
ə
üçün diaqnozunuz?
A) Bronxektaziya
B) Atelektaz
C) Emboliya
D) Pnevmotoraks
E) Hemotoraks
245. M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin hans
ı
 z
ədələ
nm
ə
si daha çox letall
ı
qla s
ə
ciy
ələ
nir?
A) V
ə
zin könd
ələ
n c
ırı
lmas
ı
B) V
ə
zin kapsulan
ı
n c
ırı
lmas
ı
C) V
ə
zin onikibarmaq ba
ğı
rsaq il
ə
 mü
ştərə
k z
ədələ
nm
ə
si

D) Pankreas axaca
ğını
n z
ədələ
nm
ə
si
E) V
ə
zin m
ədə
 il
ə
 mü
ştərə
k z
ədələ
nm
ə
si
246. Diffuz mastopatiyan
ı
n müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
 olunmur:
A) 
ş
üa terapiyas
ı
B) dietoterapiya
C) vitaminoterapiya
D) hormonoterapiya
E) fizioterapiya
247. M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin 
ə
sas axaca
ğını
n yaralanmas
ı
 varsa hans
ı
 halda v
ə
zin distal
rezeksiyas
ı
 m
ə
sl
əhə
t deyil?
A) Axaca
ğı
n ba
ş
 hiss
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
sind
ə
B) Axaca
ğı
n cisim-quyruq hiss
ə
nin z
ədələ
nm
ə
sind
ə
C) Müsariq
ə
 damarlar
ı
ndan sol t
ərə
find
ə
 z
ədələ
nm
ələ
rd
ə
D) Axaca
ğı
n cisim hiss
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
sind
ə
E) Axaca
ğı
n quyruq hiss
ə
sinin z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
248. Hans
ı
 orqan
ı
n travmas
ı
nda periton bo
ş
lu
ğ
unda qanaxma ehtimal
ı ə
n a
şağıdı
r?
A) Dala
ğı
n z
ədələ
nm
ə
si
B) M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin travmas
ı
C) Ba
ğı
rsaq müsariq
ə
sinin c
ırı
lmas
ı
D) U
ş
aql
ığı
n z
ədələ
nm
ə
si
E) Qaraciy
ə
r z
ədələ
nm
ə
si
249. Qarn
ı
n qapal
ı
 travmas
ı
nda sidik kis
ə
sinin c
ırı
lmas
ını
n diaqnostikas
ı
nda 
ə
n informativ
müayin
ə
 metodu hans
ıdı
r?
A) Kontrasts
ı
z KT
B) Laparoskopiya
C) Kontrastl
ı
 sistoqrafiya
D) Laparosentez
E) Sidiyin ümumi analizi
250. A
şağı
dak
ı
 adac
ı

şişlə
rinin hans
ı
nda 
şiş
in lokalizasiyas
ını
 t
ə
yin etm
ə
k üçün xüsusi
müayin
ələ
rin apar
ı
lmas
ı
na çox böyük ehtiyac vard
ı
r?
A) 
İ
nsulinoma v
ə
 Somatostatinoma

B) 
İ
nsulinoma v
ə
 Qlükaqonomalarda
C) 
İ
nsulinoma v
ə
 Qastrinomalarda
D) 
İ
nsulinoma v
ə
 PP-omalarda
E) 
İ
nsulinoma v
ə
 V
İ
P-omalarda
251. Qaraciy
ə
rin m
ə
rk
ə
zi hematomas
ı
nda düzgün c
ə
rrahi taktika hans
ıdı
r?
A) Hematoman
ı
n aç
ı
lmas
ı
 v
ə
 drenl
əş
dirilm
ə
si
B) Ümumi qaraciy
ə
r arteriyas
ını
n ba
ğ
lanmas
ı
C) Punksiya il
ə
 hematoman
ı
n sorulmas
ı
D) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun dren
ə
 edilm
ə
si
E) X
ə
st
ələ
rin dinamik mü
ş
ahid
ə
si
252. Hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə
 spontan pnevmotoraks daha çox ba
ş
 verir?
A) Plevran
ı
n empiemas
ı
B) A
ğ
ciy
ə
r x
ə

ə
ngi
C) Bronxoektaziya x
ə
st
ə
liyi
D) A
ğ
ciy
ə
r atelektaz
ı
nda.
E) A
ğ
ciy
ə
r bullozu
253. Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n hans
ı
 z
ədələ
nm
ə
sind
ə
 kolostoma qoyulmur?
A) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n peritonitl
ə
 a
ğı
rla
şmış
 yaralanmalarda
B) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n odlu silah yaralanmalar
ı
nda
C) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n mü
ştərə
k qar
ı
n daxili z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
D) Qalxan ç
ə
nb
ə
r ba
ğı
rsa
ğı
n çoxsayl
ı
 yaralanmalar
ı
nda
E) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n s
ə
rb
ə
st k
ə
nar
ını
n k
ə
silmi
ş
 yaras
ı
nda
254. Düz ba
ğı
rsa
ğı
n travmalar
ı
nda 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 irinli f
ə
sadlar
ı
n profilaktikas
ı
üçün 
ə
n effektiv müalic
ə
 hans
ıdı
r?
A) Retroperitonial sah
ə
nin drenaj
ı
B) Düz ba
ğı
rsaq yaras
ını
n t
ə
kqatl
ı
 tikilm
ə
si
C) Düz ba
ğı
rsaq yaras
ını
n ikiqatl
ı
 tikilm
ə
si
D) Proksimal kolostoma
E) Yaran
ı
n tikilm
ə
si v
ə
 antibakterial müalic
ə
255. A
şağı
dak
ı
 müayin
ələ
rd
ə
n hans
ı
 böyr
ə
k donorunda apar
ı
lm
ı
r?
A) sidik-cinsiyy
ə
t sisteminin ultrasonoqrafiyas
ı

B) ekskretor uroqrafiya
C) böyr
ə
k angioqrafiyas
ı
D) bud arteriyalar
ını
n doppleroqrafiyas
ı
E) böyr
ə
kl
ə
rin kompyuter tomoqrafiyas
ı
256. Böyr
ə
k damarlar
ını
n travmatik z
ədələ
nm
ə
sin
ə ş
übh
ə
 olduqda d
ə
qiql
ə
dirici
diaqnostika üçün hans
ı
 müayin
ə
ni ilk növb
ədə
 seç
ə
rsiniz?
A) KT angioqrafiya
B) Aortoqrafiya
C) Eksekretor uroqrafiya
D) Radioizotop renoqrafiya
E) MRT
257. M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin Virsunq axaca
ğını
n c
ırı
lmas
ı
 il
ə
 z
ədələ
nm
ə
sind
ə ə
n informativ
diaqnostika metodu hans
ıdı
r?
A) Ssintoqrafiya
B) KT
C) Retroqrad xolangiopankreatoqrafiya
D) Sidikd
ə
 amilazan
ı
n t
ə
yini
E) USM
258. Aç
ı
q travmada pankr
е
as cismind
ə
 kapsulyar z
ədələ
nm
ə
 var, a
х
acaq
zədələ
nm
ə
yib. N
ə е
dilm
ə
lidir?
A) yaran
ı
n tikilm
ə
si
B) Ru tipli pankr
е
atoy
е
yunoanastomoz
C) yara nahiy
ə
sin
ə
 sorucu dr
е
naj
D) Yaraya omentum yerl
əş
dirilm
ə
si
E) distal r
еzе
ksiya
259. Pankr
е
as z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
 ilk növb
ədə
 hans
ı
 strukturun z
ədələ
nm
ə
sini

qiql
əş
dirm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) par
еnх
iman
ı
n distal hiss
ə
si
B) p
е
ripankr
е
atik piy toxumas
ı
C) m
ədə
-kolon ba
ğı
D) a
х
acaq

E) kapsula
260. Hans
ı
 pankr
е
as z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
 a
ğı
rl
ı
q d
ərəcə
sinin göst
ə
ricisi d
е
yil?
A) Kapsula z
ədələ
nm
ə
sinin y
е
ri
B) Par
еnх
ima z
ədələ
nm
ə
si
C) 12bb z
ədələ
nm
ə
si
D) A
х
acaq z
ədələ
nm
ə
si
E) Kapsula z
ədələ
nm
ə
si
261. Divararal
ığını
n travmalar
ı
 zaman
ı
 emfizema hans
ı
 hallarda mü
ş
ahid
ə
 olunmur?
A) qida borusunun z
ədələ
nm
ə
si
B) perikard
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
C) traxeyan
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
D) bronxun z
ədələ
nm
ə
si
E) a
ğ
ciy
ə
r z
ədələ
nm
ə
si
262. Qapal
ı
 qar
ı
n travmas
ı
 olan 
хə
st
ədə
 KT edilir v
ə
 pankr
е
as 
ə
traf
ı
nda 3
х
4 sm h
е
matoma
tap
ılı
r. 
Хə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
ti stabildir. N
ə е
tm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) Ev
ə
 gönd
ə
rilm
ə
lidir
B) Mü
ş
ahid
ə
 alt
ı
nda tutmaq
C) T
ə
cili 
əmə
liyyat
D) USM alt
ı
nda punksiya
E) T
ə
cili 
ЕRХ
PQ
263. Donordan al
ı
nan böyr
ə
k üçün soyuq i
ş
emiyan
ı
n t
ə
xmini müdd
ə
ti n
ə
 q
ədə
rdir?
A) 4-8 saat
B) 10-16 saat
C) 48 – 72 saat
D) 24- 32 saat
E) 32-48 saat
264. Pankreas
ı
n adac
ı

şişlə
ri aras
ı
nda xo
ş
xass
ə
li ehtimal
ı ə
n yüks
ə
k olan hans
ıdı
r?
A) 
İ
nsulinoma
B) V
İ
P-oma
C) Qlükaqonoma
D) Somatostatinoma
E) Qastrinoma

265. Pankreas
ı
n adac
ı

şişlə
ri aras
ı
nda b
ə
dxass
ə
li olma ehtimal
ı ə
n yüks
ə
k olan
hans
ıdı
r?
A) Qlükaqonoma
B) Somatostatinoma
C) 
İ
nsulinoma
D) PP-oma
E) V
İ
P-oma
266. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 adenokarsinoma zaman
ı
 m
ədə
-ba
ğı
rsaq qanaxmas
ını
n s
əbə
bi
olmaz?
A) 
Şiş
in destruksiyas
ı
B) Koaqulopatiya
C) 
Şiş
in penetrasiyas
ı
D) Ba
ğı
rsaq tutulmas
ı
E) Varikoz
267. ” Göz simptomlar
ı
” qalxanvari v
ə
zin hans
ı
 x
ə
st
ə
liyind
ə
 çox rast g
ə
linir:
A) Qranulomatoz tireoidit
B) Ha
ş
imoto x
ə
st
ə
liyi
C) Ridel uru
D) Tireotoksikoz
E) K
ə
skin tireoidit
268. KT-d
ə
 rezektabel görün
ə
n x
ə
st
ədə
 laparotomiya vaxt
ı şiş
 qeyri-rezektabel olmu
ş
dur.
Sar
ılı
q var. Hans
ı
 müalic
ə
ni seç
ə
rsiz?
A) Xolesisto-qastroanastomoz
B) Xoledoxo-yeyunoanastomoz
C) Xoledoxo-duodenoanastomoz
D) Xolesisto-yeyunoanastomoz
E) Hepatiko-duodenoanastamoz
269. 22 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 h
ə
rar
ə
tin 39
0
 C artmas
ı
, süd v
ə
zind
ə
 a
ğrı
 v
ə şiş
kinlik kimi 
ş
ikay
ə
tl
ə
rl
ə
müraci
ə
t etmi
ş
dir. 
İ
ki h
ə
ft
ə
 önc
ə
 do
ğuş
u olmu
ş
dur. Süd v
ə
zi ödemlidir, tünd-q
ı
rm
ızı

ngd
ə
dir, palpator olaraq v
ə
zid
ə
 a
ğrı
, diffuz infiltrat mü
ş
ahid
ə
 olunur. Qoltuqalt
ı
nahiy
ədə
-a
ğrılı
 limfa düyünl
ə
ri 
ə
ll
ə
nir. Diaqnoz?
A) Q
ızı
lyel
əbə
nz
ə
r x
ə

ə
ng
B) Düyünlü mastopatiya

C) K
ə
skin mastit
D) Diffuz mastopatiya
E) Xroniki mastit
270. M
ədə
alt
ı
 v
ə
zin adenokarsinomas
ı ə
n çox v
ə
zin hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
 yerl
əş
ir?
A) Quyruq
B) Ba
ş
C) Gövd
ə
D) Diffuz
E) Boyun
271. M
ədə
alt
ı
 v
ə
zi adenokarsinomas
ı
nda 
ə
n çox rast g
ələ

ə
lam
ə
t hans
ıdı
r?
A) Sar
ılı
q
B) Ar
ı
qlama
C) Portal hipertenziya
D) A
ğrı
E) Qanaxma
272. A
şağı
dak
ı ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 qeyri-funksional m
ədə
alt
ı
 v
ə
z adaciq 
şişlə
rinin ilkin
kliniki 
ə
lam
ə
tidir?
A) Sar
ılı
q
B) Hiperqlikemiya
C) Sekretor diareyya
D) Hipoqlikemiya
E) Hipokalemiya
273. M
ədə
alt
ı
 v
ə
z x
ə

ə
ngi üçün hans
ı
 sar
ılı
q daha xarakterikdir?
A) T
ə
krarlayan sar
ılı
q
B) K
ə
skin ba
ş
layan sar
ılı
q
C) Q
ı
samüdd
ə
tli sar
ılı
q
D) Xroniki stabil sar
ılı
q
E) Daimi artan sar
ılı
q
274. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 diaqnostik meyar da
ş
 m
ənşə
li sar
ılığı şiş
 m
ənşə
li sar
ılı
qdan

rql
ə
ndirm
ə
k üçün 
ə
n d

Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə