1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

ə
qiq göst
ə
ricidir?
A) Bilirubinin 7 mq/dl-d
ə
n a
şağı
 olmas
ı
B) M
ədə
alt
ı
 v
ə
zi ba
şı
nda kütl
ə
C) 12-barmaq ba
ğı
rsaq stenozu
D) Bilirubinin 7 mq/dl-d
ə
n yüks
ə
k olmas
ı

E) Xoledoxda da
ş
275. A
şağı
dak
ı
 hormonlardan hans
ı
 hipofizd
ə
 sintez olunmur?
A) Oksitosin
B) Tiroitstimula
şdırıcı
 hormon
C) Adrenokortikotrop hormon
D) Vazopressin
E) Aldosteron
276. X
ə
st
ədə
 mexaniki sar
ılı
q var, m
ədə
alt
ı
 v
ə
z ba
şı
nda kütl
ə
 t
ə
yin edilir. Biopsiyada
adenokarsinoma tap
ılı
b. KT-y
ə
 gör
ə
 kütl
ə
 rezektabeldir. N
ə
 ed
ə
rsiniz?
A) Laparoskopiya
B) ERPXQ
C) MRT
D) Angioqrafiya
E) Laparatomiya
277. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 adac
ı

şişlə
rinin ümumi 
х
üsusiyy
ə
ti d
е
yil?
A) 
е
ndokrin 
ə
lam
ə
tl
ə
r kütl
ə е
ff
е
ktind
ə
n daha t
е
z ba
ş
 v
е
rir
B) somatostatin r
еsе
ptorlar
ı
 var v
ə
 hormon ifraz
ını
 azald
ı
r
C) c
ə
rrahi müalic
ə ə
sas müalic
ə
dir
D) lokalizasiyas
ını
n t
ə
yini asand
ı
r
E) ekzokrin 
şişlərə
 n
əzərə
n proqnozu daha yax
şıdı
r
278. A
şağı ə
traf venalar
ını
n varikoz x
ə
st
ə
liyinin tipik a
ğı
rla
ş
malar
ını
 göst
ə
rin
1) K
ə
skin tromboflebit
2) Varikoz düyünd
ə
n qanaxma
3) Bald
ırı
n trofiki xoralar
ı
4) A
ğ
ciy
ə
r arteriyas
ını
n tromboemboliyas
ı
5) Filayaql
ı
q
Düzgün kombinasiya seçin:
A) 2, 3, 5
B) 1, 3, 4
C) 2,4,5
D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3
279. A
şağı
dak
ı
 adac
ı

şişlə
rind
ə
n hans
ı е
ndokrin 
ə
lam
ə
t tör
ə
tmir?
A) PPoma
B) 
İ
nsulinoma
C) VIPoma
D) Qlükaqonoma
E) Qastrinoma
280. M
ədə
nin z
ədələ
nm
ə
sind
ə
 apar
ı
lm
ış əmə
liyyatdan sonrak
ı
 az t
əsə
düf edil
ə
n f
ə
sad
hans
ıdı
r?
A) Tiki
şlə
rin buraxmas
ı
B) Qar
ı
ndaxili absesl
ə
r
C) M
ədə
 qanaxmas
ı
D) Laparatom yaran
ı
n irinl
əmə
si
E) M
ədə
nin burulmas
ı
281. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
nda 
şiş
in lokalizasiyas
ını
 t
ə
yin 
е
tm
ə
k ç
ə
tinlik tör
ə
dir?
A) qlükaqonoma, VIP-oma
B) somatostatinoma, PP-oma
C) q
е
yri-funksional 
şişlə
r
D) VIP-oma, PP-oma.
E) insulinoma, qastrinoma
282. A
şağı
dak
ı
 adac
ı

şişlə
rind
ə
n hans
ını
n sp
е
sifik simptomatik müalic
ə
si yo
х
dur?
A) somatostatinoma
B) qastrinoma
C) seratoninoma
D) qlükoqonoma
E) insulinoma
283. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
nda s
е
kr
е
tor diar
е
ya y
еmə
k q
ə
bul 
е
tm
ədə
n ba
ş
 v
е
rir?
A) PPoma
B) Qlükaqonoma
C) Somatostatinoma
D) 
İ
nsulinoma

E) VIPoma
284. Süd v
ə
zinin yuxar
ı
 – bay
ı
r kvadrant
ı
nda t
ə
k sayda a
ğrısı
z, 5 sm diametrd
ə
, hamar
konsistensiyal
ı,ə
traf toxumadan yax
şı
 t
ə
crid olunmu
ş
 düyün var. Gil
ə
 d
ə
yi
ş
iksiz, ifrazat
yoxdur. Regionar limfa düyünl
ə
ri böyüm
ə
yib. 
İ
lkin diaqnoz:
A) Süd v
ə
zinin x
ə

ə
ngi
B) Süd v
ə
zinin fibroadenomas
ı
C) Mastopatiyan
ı
n düyünlü formas
ı
D) Mastopatiyan
ı
n fibroz-kistoz formas
ı
E) Mastit
285. A
şağı
dak
ı
 patalogiyalardan hans
ı
nda hipoqlikemiya 
ə
sas 
ə
lam
ə
tdir?
A) qlükaqonoma
B) somatostatinoma
C) seratoninoma
D) qastrinoma
E) insulinoma
286. Aortan
ı
n koarktasiyas
ı ə
sas
ə
n a
şağı
dak
ı
 anomaliya il
ə
 birlikd
ə
 rast g
ə
linir:
A) Aç
ı
q Botal axaca
ğı
 il
ə
B) M
ədə
cikl
ə
raras
ı
 ç
əpə
rin defekti il
ə
C) 
İ
kitayl
ı
 aortal qapaqla
D) Qulaqc
ı
qlar aras
ı
 ç
əpə
rin defekti il
ə
E) Mitral stenozla
287. Diab
е
t, öd da
şı
 st
е
atorr
е
yas
ı
 hans
ı
 üçün 
х
arakt
е
rikdir?
A) qastrinoma
B) qlükaqonoma
C) seratoninoma
D) somatostatinoma
E) insulinoma
288. Diab
е
t hans
ı
 patologiyalarla kombinasiyada rast g
ə
linir?
A) qlükaqonoma v
ə
 insulinoma
B) somatostatinoma v
ə
 VIPoma
C) qastrinoma v
ə
 VIPoma
D) qlükaqonoma v
ə
 qastrinoma

E) qlükaqonoma v
ə
 somatostatinoma
289. An
е
miya, diab
е
t, n
е
krolitik 
е
rit
е
ma hans
ı
 üçün 
х
arakt
е
rikdir?
A) insulinoma
B) qastrinoma
C) qlükaqonoma
D) somatostatinoma
E) seratoninoma
290. Hans
ı
 adac
ı

şiş
i daha ço
х
 pancreas
ı
n gövd
ə
 nahiy
ə
sind
ə
 rast g
ə
linir?
A) qlükaqonoma
B) qastrinoma
C) insulinoma
D) V
İ
P-oma
E) PP-oma
291. A
şağı
dak
ı
 simptomlardan hans
ı
 qastrinomalardan 
ş
übh
ələ
nm
əyə
 imkan vermir?
A) Çoxlu xoralar
B) Postbulbar xora
C) Standart xora
ə
leyhin
ə
 müalic
əyə
 cavab verm
əyə
n xora
D) Kiçik 
ə
yrilikd
ə
 xora
E) Müalic
ədə
n sonra t
ə
krarlanan xora
292. X
ə
st
ə
nin 50 ya
şı
 var. Obyektiv olaraq: süd v
ə
zind
ə
 b
ə
rkl
əşmə
 mü
ş
ahid
ə
 edirlir, v
ə
zi
böyüm
ə
mi
ş
dir, d
ə
rinin r
ə
ngi d
ə
yi
şmə
mi
ş
dir, 
şiş
in üz
ə
ri qeyri-hamar, k
ələ
-kötürlüdür,
qığı
rdaq konsistensiyal
ıdı
r. Körpücükalt
ı
 limfa düyünl
ə
ri böyümü
ş
dür. 
İ
lkin diaqnoz:
A) Mastit
B) Fibroz-kistoz mastopatiya
C) Aktinomikoz
D) X
ə

ə
ng
E) Fibroadenoma
293. A
şağı
dak
ı
 adac
ı

şişlə
rind
ə
n hans
ı
 qeyri-funksional 
şiş
 hesab olunur?
A) 
İ
nsulinoma
B) PP-oma.
C) Qlükaqonoma

D) V
İ
P-oma
E) Qastrinoma
294. Hiperqastrinemiyan
ı
n qastrinoma yoxsa dig
ə
r m
ənşə
li oldu
ğ
unu 
ə
n d
ə
qiq nec
ə
 t
ə
yin
em
ə
k olar?
A) Sekretin stimulyasiya testi il
ə
B) 12bb-da xoran
ı
n olmas
ı
na gör
ə
C) Baret ezofagitinin varl
ığı
na gör
ə
D) Qastrinin qanda s
ə
viyy
ə
sin
ə
 gör
ə
E) M
ədə
nin bazal tur
ş
ulu
ğ
una gör
ə
295. C
ə
rrah ekssudativ plevritli x
ə
st
ə
ni müayin
ə
 ed
ə
rk
ə
n b
əlğə
min hans
ı
 növünü

karlay
ı
r?
A) Köpüklü-qanl
ı
B) Selikli
C) Üçqatl
ı
D) 
İ
rinli-çürüntülü
E) Qan laxtas
ını
.
296. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
nda 
şiş
 özünü funksional c
əhə
tc
ə
 yox, daha çox kütl
ə
 effekti
il
ə
 göst
ə
rir?
A) Qlükaqonoma
B) Qastrinoma
C) 
İ
nsulinoma
D) Adenokarsinoma
E) Somatostatinoma
297. Qalxanvari v
ə
zisi böyük olmayan hipertiroidli g
ə
nc qad
ı
n x
ə
st
ədə
 a
şağı
dak
ı
müalic
ələ
rd
ə
n hans
ını
 t
ə
tbiq etm
ə
k daha m
ə
sl
əhə
tdir?
A) Radioaktiv yod
B) Antitiroid d
ə
rmanlar
C) Tiroidektomiya
D) Tiroid hormonlar
E) Yod t
ə
rkibli d
ə
rmanlar

298. A
şağı
dak
ı
 hiperqastrinemiya hallar
ı
ndan hans
ı
 m
ədə
 hipersekresiyas
ı
 il
ə

tic
ələ
nmir?
A) Qastrinoma
B) Pernisioz anemiya
C) Pilorostenoz
D) G-hüceyr
ə
 hiperplaziyas
ı
E) Hiperqastrinemiya fonunda xroniki böyr
ə
k yetm
ə
zliyi.
299. Xoraya gör
ə
 m
ədə
nin Bilrot II üsulu il
ə
 rezeksiyas
ı
ndan sonra
qastroyeyunoanastomozda xora 
əmələ
 q
ə
lm
ə
 s
əbə
bi kimi a
şağı
dak
ı
lardan hans
ını
n olma
ehtimal
ı ə
n azd
ı
r?
A) Qastrinoman
ı
n varl
ığı
B) Antral hiss
ə
nin saxlan
ı
lmas
ı
 (unudulmu
ş
 antrum)
C) Anastomozun daha distalda qoyulmas
ı
D) Anastomozun daha proksimalda qoyulmas
ı
.
E) Anastomozun geni
ş
 qoyulmas
ı
300. A
şağı
dak
ı
 hallar
ı
n hans
ı
nda yem
ə
k q
ə
bulu qastrin s
ə
viyy
ə
sini daha çox art
ırı
r?
A) Qastrinoma
B) Unudulmu
ş
 antrum
C) G-hüceyr
ə
 hiperplaziyas
ı
D) Hipoasid qastrit
E) Hiperasid qastrit.
301. A
şağı ə
traf venalar
ını
n posttrombotik x
ə
st
ə
liyinin 2 inki
ş
af s
əbə
bl
ə
rini qeyd edin:
1) k
ə
skin s
ə
thi tromboflebit
2) qalça-bud venoz seqmentinin k
ə
skin trombozu
3) Leri
ş
 sindromu
4) dizalt
ı
-bud venoz seqmentinin k
ə
skin trombozu
5) bud arteriyas
ını
n emboliyas
ı
A) 2, 5;
B) 1, 3;
C) 2, 4
D) 1, 5.

E) 4, 5;
302. Hiperqastrinemiyas
ı
 olan x
ə
st
ədə
 ilk növb
ədə
 hans
ı
 müayin
ə
ni seç
ə
rdiniz?
A) M
ədə
alt
ı
 v
ə
zi USM
B) Sekretin testi
C) Sekretin+kalsium testi
D) Radioizotop müayin
ə
E) M
ədə
 tur
ş
ulu
ğ
unun t
ə
’yini
303. 40 ya
şlı
 qad
ı
n x
ə
st
ə
 çox t
ə
rl
əmə
, ür
ə
kdöyünm
ə
, ümumi z
ə
iflik, son 3 ayda 15 kq
ar
ı
qlama 
ş
ikay
ə
tl
ə
ril
ə
 klinikaya müraci
ə
t etmi
ş
dir. Apar
ı
lan müayin
ələ
r n
ə
tic
ə
sind
ə
 n
ə
bz
vur
ğ
ular
ını
n 130 vur
ğ
u/d
ə
q. , A/T-120/50 mm c. süt. olmas
ı
, boyun nahiy
ə
sinin USM-i
zaman
ı
 qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zinin h
ə
cminin böyüm
ə
si v
ə
 sol payda 2 sm diametrli düyün

karlanm
ışdı
r. Hormonal müayin
ədə
 T
3
, T
4
-ün miqdar
ı
 yüks
ə
lm
ə
si, -
ı
n miqdar
ını
n
azalmas
ı
 görülmü
ş
dür. Bu x
ə
st
ə
 üçün ilkin olaraq hans
ı
 müalic
ə
 üsulu seçilm
ə
lidir?
A) Radioaktiv yod müalic
ə
si
B) Düyünün kiçildilm
ə
si üçün L-tiroksin müalic
ə
si
C) Solt
ərə
fli total tiroidektomiya v
ə
 istmusektomiya
D) Antitiroid d
ə
rman müalic
ə
si
E) Solt
ərə
fli subtotal tiroidektomiya
304. X
ə
st
ədə
 klinik olaraq diareya, instrumental müayin
ə
 olaraq pankreasda kütl
ə

karlan
ı
b, nazoqastral zondun qoyulmas
ı
ndan sonra diareya dayanm
ı
r. Diaqnozunuz

dir?
A) Qlükaqonoma
B) Qastrinoma
C) 
İ
nsulinoma
D) V
İ
P-oma
E) PP-oma
305. X
ə
st
ədə
 yem
ə
k q
ə
bulundan as
ılı
 olmayan diareya, V
İ
P 200 pg/ml yuxar
ı
 olmas
ı

karlanm
ışdı
r. 
İ
nstrumental müayin
ə
 zaman
ı
 pankreasda kütl
ə
 tap
ı
lmazsa, bu zaman

P-oma üçün daha çox xarakterik nahiy
ə
 harad
ı
r?
A) Nazik ba
ğı
rsaqlar
B) Kiçik çanaq nahiy
ə
si
C) Qaraciy
ə
r

D) Boyun nahiy
ə
si
E) Dö
ş
 q
əfə
si
306. Böyr
ə
küstü v
ə
zid
ə
 6 sm ölçüd
ə
 kütl
ə
 varsa, n
ə
 ed
ə
rsiniz?
A) simptomatik
B) radioterapiya
C) c
ə
rrahiyy
ə
D) kimy
ə
vi terapiya
E) n
ə
zar
ə
t
307. Qlukaqonoma üçün a
şağı
dak
ı
 simptomlardan hans
ı
 daha xarakterikdir?
A) Diabet, sekretor diareya, öd da
şı
, steatoreya
B) Diabet, öd da
şı
, hipovolemiya, hipokalsemiya
C) Diabet , hipovolemiya,sekretor diareya, hiponatremiya
D) Diabet, anemiya , sekretor diareya, steatoreya
E) Diabet, anemiya, nekrotik eritema, ar
ı
qlama
308. D
ə
lib keç
ə
n ür
ə
k yaralanmalar
ı
nda 
ə
n uy
ğ
un k
ə
sikdir:
A) Sol ön torakotomiya
B) 
İ
kit
ərə
fli ön torakotomiya
C) Orta sternotomiya
D) Subksifoid müdaxil
ə
E) Sa
ğ
 ön torakotomoya
309. En
ə
n aorta üz
ə
rind
ə
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyatlar zaman
ı
 daha çox rast g
ə
lin
ə
n a
ğı
rla
ş
mad
ı
r:
A) Qay
ı
dan sinirin z
ədələ
nm
ə
si
B) Ür
ə
k çatmazl
ığı
.
C) Hemotoraks
D) Paraplegiya
E) Böyr
ə
k çatmazl
ığı
310. Aortan
ı
n koarktasiyas
ı
 diaqnozu qoyulan x
ə
st
ədə
 fiziki müayin
ə
 zaman
ı
 a
ş
kar
edilmir:
A) Qab
ırğ
aaras
ı
 sah
ədə
 n
əzərə
 çarpan pulsasiya
B) Kür
ə
karas
ı
 nahiy
ədə
 sistolik küy
C) Periferik sianoz
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə