1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

249. Süd v

ə

zisi T

1-2

N

0-1

M

0

 x

əə

ngi hans

ı

 m

ə

rh

ələyə

 aiddir:

A) III


a

 m

ərh

ələ


B) I m

ə

rhələ

C) IV


a

 m

ərh

ələ


D) II m

ə

rhələ

E) III


b

 m

ərh

ələ


250. Alt doda

ğı

n fakultativ x

əə

ngönü x

ə

st

ə

liyin

ə

 aid deyildir:

A) Bouen x

ə

st

əliyi

B) papilloma

C) d

ə

ri buynuzuD) leykoplagiyalar

E) xeylitl

ə

r

251. Süd və

zisi Tr hans

ı

Nr hans

ı

M

1

 x

əə

ngi hans

ı

 m

ə

rh

ələyə

 aiddir:

A) III m


ə

rh

ələB) II m

ə

rhələ

C) I m


ə

rh

ələD) IV m

ə

rhələ

E) III


c

 m

ərh

ələ


252. II klinik qrupuna hans

ı

 onkoloji x

ə

st

ələ

r daxil edilir:

A) b


ə

dxass


ə

li 


şişə ş

übh


ə

 olan x


ə

st

ələr

B) spesifik müalic

əyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

C) x


ə

əngönü x

ə

stə

liyi olan x

ə

st

ələr

D) b


ə

dxass


ə

li 


şişdə

n sa


ğ

alm


ış şə

xsl


ə

r

E) palliativ müalicəyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

253. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi zaman

ı

 hans

ı

 limfa düyünl

ə

ri 

şiş

 hüceyr

ələ

ri üçün

ba

şlı

ca kollektor hesab olunur:

A) büzdüm

B) qapay

ıcı


C) qalça v

ə

 paraaortalD) qas

ı

qE) çanaq

254. Rotter limfa düyünl

ə

ri harda yerl

əş

ir:

A) süd v


ə

zisi x


ə

əngind

ə

 metastazla zədələ

nmi


ş

 bütün limfa düyünl

ə

rd

əB) parasternal limfa düyünl

ə

rində

C) kontrlateral qoltuqalt

ı

 limfa düyünlə

rind


ə

D) iki dö

ş əzələ

si aras


ı

ndak


ı

 toxumada

E) M.Serratus anterior III v

ə

 IV dişlə

ri nahiy


ə

sind


ə

255. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin hans

ı

 formas

ı

nda 

ə

sas simptom ödemin olmas

ıdı

r:

A) düyünlü

B) diffuz

C) atipik

D) Pecet

E) xoral


ı

256. Mezenximal toxuma m

ənşə

li xo

ş

xass

ə

li 

şiş

 a

şağı

dak

ıdı

r:

A) fibrosarkoma

B) sarkoma

C) adenoma

D) rabdomiosarkoma

E) leyomioma257. D

ə

ri x

əə

nginin 

ə

n çox rast g

ə

lindiyi nahiy

ə

 hans

ıdı

r:

A) yuxar


ı ə

traflar


B) a

şağı ə


traflar

C) ba


ş

-boyun nahiy

ə

si


D) kür

ə

k nahiyə

si

E) gövdə

 nahiy


ə

si

258. Pribram simptomu nə

dir:

A) umbilikasiya simptomu

B) ovucla dö

ş

 qəfə

si aras


ı

nda s


ıxı

lan 


şiş

in 


ə

ll

ənm

ə

siC) 

şiş


in gil

ə

 ilə

 birlikd


ə

 h

ərəkət etm

ə

siD) limon qab

ığı


 simptomu

E) d


ə

rid


ə

 xoran


ı

əmələ g

ə

lmə

si

259. Aşağı

dak

ı

lardan hans

ı

lar

ı

 u

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

sas etiopatogenetik

amilidir:

A) insan papillomas

ı

 virusu


B) hepatit B virusu

C) hepatit C virusu

D) T-hüceyr

ə

li limfoma virusuE) Ep

ş

teyn-Barr virusu260. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin hans

ı

 klinik formas

ı

nda süd v

ə

zisi h

ə

cminin kiçilm

ə

siş

ahid

ə

 olunur:

A) mastit

əbə

nz

ər

B) heç biri

C) ödemli infiltrativ

D) Pecet


E) pansir

261. Qida borusu x

əə

ngind

ə

 apar

ı

lan radikal 

əmə

liyyatlar hans

ı

lard

ı

r:

A) qida borusunun rezeksiyas

ı

 v

ə ekstirpasiyas

ı

B) qastrektomiya və

 pulmonektomiya

C) ezofaqostomiya

D) qastrostomiya

E) Hartman 

əmə


liyyat

ı

262. Hoçkin limfoması

 zaman

ı ə

n çox hans

ı

 ekstralimfatik orqan z

ədələ

nir:

A) m


ədə

alt


ı

 v

əz

B) böyr


ə

kl

ər

C) a


ğ

ciy


ə

r

D) mədə

E) a


ğı

z suyu v


ə

zisi


263. Az

ə

rbaycanda 0-29 ya

ş

 interval

ı

nda b

ə

dxas

ə

li 

şişlə

rl

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin ümumi

strukturunda (h

ə

r iki cins üzr

ə

) birinci yeri hans

ı

 x

ə

st

ə

lik tutur:

A) hemoblastozlar

B) m

ədə


 x

əə

ngi


C) a

ğ

ciyə

r x


ə

əngi

D) süd v


ə

zi x


ə

əngi

E) kolorektal x

əəng

264. Müasir dövrd

ə ə

n çox istifad

ə

 edil

ə

n mastektomiya modifikasiyas

ı

 hans

ıdı

r:

A) Maden üsülü il

ə

 mastektomiyaB) Urban üsulu il

ə

 mastektomiyaC) sad

ə

 mastektomiyaD) Peyti-Dayson üsulu il

ə

 mastektomiyaE) Xolsted-Mayer üsulu il

ə

 mastektomiya265. M

ədə

alt

ı

 v

ə

zi x

əə

ngi zaman

ı

 h

ə

zm trakt

ını

n rentgenoloji müayin

ə

si hans

ıqs

ə

dl

ə

 apar

ılı

r:

A) qaraciy

ə

rd

ə metastaz

ı

n olub-olmamasını

 mü


ə

yy

ənl

əş

dirmə

k üçün


B) intrahepatik öd yollar

ını


n v

ə

ziyyə

tini qiym

ə

tl

əndirm

ə

k üçünC) ekstrahepatik öd yollar

ını


n v

ə

ziyyə

tini qiym

ə

tl

əndirm

ə

k üçünD) duodenal keçiriciliyi qiym

ə

tlə

ndirm


ə

k üçün


E) regional limfa düyünl

ə

rinin və

ziyy


ə

tini qiym

ə

tl

əndirm

ə

k üçün266. Birl

əş

dirici toxuma m

ənşə

li b

ə

dxass

ə

li 

şiş

 a

şağı

dak

ıdı

r:

A) fibroma

B) x

əə

ng

C) xondromaD) adenoma

E) sarkoma267. A

şağı

dak

ı əmə

liyyatlardan hans

ı

lar süd v

ə

zi x

əə

nginin orqansaxlay

ıcı

əmə

liyyatlar

ı

na aid deyil:

A) sektoral rezeksiya

B) Urban-Xoldin v

ə

 Peyti-Dayson əmə

liyyat


ı

C) lampektomiya

D) radikal rezeksiya

E) kvadrantektomiya268. Alt dodaq x

əə

nginin III m

ə

rh

ələ

sind

ə

 hans

ı

 müalic

ə

 metodundan istifad

ə

olunur:

A) kriodestruksiya

B) lazer destruksiyas

ı

C) ultrasə

s c


ə

rrahiyy


ə

si

D) müştərə

şüa müalic

ə

si (distansion qammaterapiya + toxumadaxili ş

üa müalic

ə

si)


E) fotodinamik müalic

ə

269. Süd və

zisi x

əə

ngind

ə əmə

liyyatönü 

ş

üa terapiyas

ı

 hans

ı

 m

ə

rh

ələdə

 radikal

müalic

ə

 proqram

ı

nda t

ə

tbiq edilmir:

A) T


3

N

1M

0

; T3

N

2M

0

B) T4

N

3M

0

; T3

N

2M

0

C) T4

N

2-3M

0

; T3-4

N

3M

0

D) T1

N

0M

0

; Tis

N

0M

0

E) T4

N

0M

0

; T3

N

0M

0

270. Ağ

ciy

ə

r x

əə

ngi zaman

ı

 radikal 

əmə

liyyatlar a

şağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) a


ğ

ciy


ə

rin atipik rezeksiyas

ı

B) torakotomiyaC) pulmonektomiya v

ə

 lobektomiyaD) seqmentektomiya v

ə

 ağ

ciy


ə

rin kökünün limfadisseksiyas

ı

E) mediastinotomiya271. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin diaqnostikas

ı

nda istifad

ə

 olunan onkomarkerl

ə

r:

A) PSA


B) XQ

C) AFP


D) CA-125, CEA

E) kalsitonin272. Süd v

ə

zisinin Pecet x

əə

nginin formalar

ı

na aiddir:

A) psoriazab

ə

nz

ər

B) ham


ısı

C) ekzemayab

ə

nz

ər

D) xoral


ı

E) 


şiş

273. Tamoksifenin standart q

ə

bul dozas

ı

:

A) 150 mq/sut 3 aya q

ədə

r

B) 2mq/sut 5 il ə

rzind


ə

C) 1 mq/sut 3 il 

ə

rzində

D) 20 mq/sut. 5 ild

ə

n az olmayaraqE) 10 mq/sut 5 ild

ə

n az olmayaraq274. B

ə

dxass

ə

li 

şişlərə

 xas olan 

ə

lam

ə

t:

A) ayd


ı

n s


ə

rh

ədl

ə

rin olmaması

B) hüceyr

ə

 v

ə toxuma atipizmi

C) cavablar

ı

n ham


ısı

D) residiv v

ə

 metastaz vermə

si

E) nisbi avtonom böyümə

275. M

ədə

 x

əə

nginin epidemiologiyas

ı

 bax

ımı

ndan a

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

do

ğ

rudur:

A) m


ədə

 x

əə

ngi kiş

il

ərd

ə

 qadı

nlara nisb

ətə

n daha çox rast gə

linir, ya

ş

 artd


ı

qca


rastg

ə

lmə

 tezliyi azal

ı

r

B) mədə

 x

əə

ngi kiş

il

ərd

ə

 qadı

nlara nisb

ətə

n az rast gə

linir, ya

ş

 artd


ı

qca rastg

ə

lm

ə tezliyi

art


ı

r

C) mədə

 x

əə

ngi kiş

il

ərd

ə

 qadı

nlara nisb

ətə

n daha çox rast gə

linir, ya

ş

 artd


ı

qca


rastg

ə

lmə

 tezliyi art

ı

r

D) mədə

 x

əə

ngi hə

r iki cinsin nümay

ə

nd

ələri aras

ı

nda eyni tezliklə

 rast g


ə

linir, ya

ş

artd


ı

qca rastg

ə

lm

ə tezliyi art

ı

rE) m

ədə


 x

əə

nginin rastg

ə

lm

ə tezliyind

ə

 yaş

 v

ə cins bax

ımı


ndan heç bir f

ə

rq yoxdur276. Sümük 

şişlə

rind

ə ə

n tez rast g

ə

lin

ə

n v

ə

 b

ə

dxass

ə

li gedi

şə

 malik olan 

şiş

:

A) retikulosarkoma

B) osteogen sarkoma

C) Yuinq sarkomas

ı

D) xondrosarkomaE) parostal sarkoma

277. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

sas simptomlar

ı

:

A) u


ş

aql


ı

q yolundan a

ğlı

 ifrazat, qanaxma, ağrı

B) m


ədədə

 olan a


ğrı

lar v


ə

 qanaxma


C) q

ı

zdı

rma v


ə

 a

ğrıD) heç biri

E) ba


ş

 a

ğrısı v

ə

 qanaxma278. Madden üsulu il

ə

 mastektomiyada hans

ı

 strukturlar saxlan

ılı

r:

A) yaln


ı

z böyük dö

ş əzələ

si, uzun döş

 siniri, kür

ə

kalt


ı

 limfa düyünl

ə

ri

B) hə

r iki dö


ş əzələ

si, uzun dö

ş

 siniri, kürə

kalt


ı

 sinir-damar d

ə

sti

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə