1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

279. Sümükl

ə

rin xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

rind

ə

 v

ə şişəbə

nz

ə

r z

ədələ

nm

ələ

rind

ə

 hans

ı

müalic

ə

 üsulundan istifad

ə

 edilir:

A) 


ş

üa müalic

ə

si

B) kimyə

vi d


ə

rman müalic

ə

si

C) kombinə

olunmu


ş

 müalic


ə

D) c


ə

rrahi müalic

ə

E) kompleks müalicə

280. Hoçkin limfomas

ı

 zaman

ı

 4-cü klinik m

ə

rh

ələ

 nec

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) dala


ğı

n z


ədələ

nm

əsi

B) diafraqmadan h

ə

r iki t


ərə

fd

ə bütün limfa düyünl

ə

rinin zədələ

nm

əsi

C) bir v


ə

 ya bir neç

ə

 ekstra limfatik orqanı

n diffuz v

ə

 ya disseminasiyalı

 z

ədələnm

ə

si,yaxud ekstralimfatik orqan

ı

n uzaq limfa düyünlə

ri il


ə

 m

əhdud z

ədələ


nm

ə

siD) düzgün cavab yoxdur

E) bütün sadalananlar281. 

Şiş

in stromas

ı

na aiddir:

A) sinir hüceyr

ələ

ri

B) qan damarları

C) limfa damarlar

D) cavablar

ı

n hamısı

 düzdür


E) birl

əş

dirici toxuma282. Osteogen sarkoma hans

ı

 növ 

şişlərə

 aiddir:

A) damar m

ənşə

li

B) sümük iliyi mənşə

li

C) fibrozD) sümük 

əmələ


 g

ə

tirə

n

E) qığı

rdaq 


əmələ

 g

ətir

ə

n283. A

şağı

dak

ı əmə

liyyatlardan hans

ı

 süd v

ə

zi x

əə

nginin müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

olunmur:

A) geni


şlə

ndirilmi


ş

 radikal mastektomiya

B) süd v

ə

zisinin radikal rezeksiyası

C) sad


ə

 mastektomiya

D) kvadrantektomiya


E) körpücüküstü limfadenektomiya

284. Qida borusu x

əə

ngi a

şağı

dak

ı

 toxumadan inki

ş

af edir:

A) damarlardan

B) limfoid toxumadan

C) 


əzələ

 toxumas


ı

ndan


D) adventisiyadan

E) epitelial toxumadan285. Sümük sarkomalar

ını

n hans

ı

 növü daha q

ə

na

ə

tb

əxş

 gedi

şə

 malikdir:

A) Yuinq sarkomas

ı

B) mezenximal xondrosarkomaC) osteogen sarkoma

D) yüks


ə

k differensiasiyal

ı

 xondrosarkomaE) b

ə

dxassə

li fibroz histiositoma286. M

ədə

alt

ı

 v

ə

zi x

əə

ngi 

ə

n çox onun hans

ı

 anatomik hiss

ə

sind

ə

n inki

ş

af edir:

A) boynundan

B) ba

ş

 hissə

sind


ə

n

C) cismində

n

D) quyruğ

undan


E) total olaraq h

ə

r yerində

n

287. Vertheym əmə

liyyat

ı

 n

ə

dir:

A) u


ş

aql


ığı

n art


ı

mlarla birlikd

ə

 amputasiyası

B) u


ş

aql


ığı

n art


ı

mlars


ı

z ekstirpasiyas

ı

C) u


ş

aql


ığı

n art


ı

mlarla birlikd

ə

 geni


şlə

ndirilmi


ş

 ekstirpasiyas

ı

D) u


ş

aql


ığı

n art


ı

mlars


ı

z amputasiyas

ı

E) düzgün cavab yoxdur288. B

ə

dxass

ə

li 

şişə

 xas olmayan 

ə

lam

ə

t:

A) nisbi avtonom inki

ş

af

B) infiltrativ və

 invaziv böyüm

ə

C) h


ə

qiqi kapsulan

ı

n olmas


ı

D) TNM t


ə

snifat


ı

E) morfoloji atipizm289. Sümük sarkomalar

ını

n TNM (2002-ci il) t

ə

snifat

ı

 üzr

ə

 T

3

 simvolu n

ə

yi ifad

ə

 edir:

A) 


şiş

in 


ə

n böyük ölçüsü 8sm-

ə

 q

ədərdir

B) birincili 

şiş

in qiym


ə

tl

əndirilm

ə

si üçün mə

lumatlar kifay

ə

t deyil


C) 

şiş


in 

ə

n böyük ölçüsü 8sm-də

n çoxdur


D) birincili 

şiş


 mü

ə

yyə

n olunmur

E) sümük birincili ocaqda çoxsayl

ı şişlə


rin olmas

ı

290. Yumş

aq toxuma sarkomalar

ı ə

sas

ə

n hans

ı

 yolla metastaz verirl

ə

r:

A) metastaz vermir

B) hematogen

C) per continuitatet

D) limfogen

E) implantasion291. Onkoortopediyada 

ş

ik

ə

stedici 

əmə

liyyatlar aras

ı

nda 

ə

n travmatik v

ə

 böyükcmli 

əmə

liyyat:

A) qalça-qar

ı

n aras


ı

 ay


ı

rma


B) yuxar

ı ə


traf

ı

n ekzartikulyasiyası

C) a


şağı ə

traf


ı

n amputasiyas

ı

D) yuxar


ı ə

traf


ı

n amputasiyas

ı

E) a


şağı ə

traf


ı

n ekzartikulyasiyas

ı

292. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n assit v

ə

 ya plevrit olduqda seroz bo

ş

luqlara

yeridilm

ə

si kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n hans

ı

 yeridilm

ə

 üsuluna aiddir:

A) regional kimy

ə

vi terapiyaB) neoadyuvant kimy

ə

vi terapiyaC) lokal kimy

ə

vi terapiyaD) sistem kimy

ə

vi terapiyaE) adyuvant kimy

ə

vi terapiya293. Sümük sarkomalar

ını

n TNM (2002-ci il) t

ə

snifat

ı

 üzr

ə

 M

1b

 simvolu n

ə

yi ifad

ə

edir:

A) qeyri-a

ğ

ciy


ə

r lokalizasiyal

ı

 uzaq metastazları

n olmas


ı

B) uzaq metastazlar

ı

 mü


ə

yy

ən etm

ə

k üçün mə

lumat kifay

ə

t deyil


C) a

ğ

ciyə

rl

ərd

ə

 çoxsaylı

 uzaq metastazlar

ı

n olmas


ı

D) a


ğ

ciy


ə

rl

ərd

ə

 uzaq metastazları

n olmas


ı

E) uzaq metastazlar yoxdur294. Endoprotezl

əş

dirilm

ə

nin a

ğı

rla

ş

malar

ı

:

A) endoprotezl

əş

dirilm


ədə

n sonra irinli iltihabi proses

B) bütün cavablar düzgündür

C) endoprotezin s

ı

nmas


ı

D) endoprotezl

əş

dirilm


ədə

n sonra residivl

ə

rin 


əmələ

 g

əlm

ə

siE) endoprotezin qeyri-stabilliyi

295. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

ngi zaman

ı

 apar

ı

lan mü

ştərəş

üa müalic

ə

si n

ə

dir:

A) distansion 

ş

üa terapiyası

 + kontakt 

ş

üalanma


B) izotopla müalic

ə

C) yalnı

z bo


ş

luqdaxili 

ş

üa terapiyası

D) yaln


ı

z distansion 

ş

üa terapiyası

E) heç biri296. Hoçkin limfomas

ınıə

n b

ə

d gedi

ş

in

ə

 malik histoloji variant:

A) bütün variantlar

B) qar

ışı


q hüceyr

ə

li variantC) limfoid üstünlüklü klassik variant

D) limfoid üzülm

ə

 (tük


ə

nm

ə) variant

ı

E) nodulyar sklerotik variant297. Dünyada süd v

ə

zisi x

əə

ngi il

ə ə

n yüks

ə

k x

ə

st

ələ

nm

ə

 göst

ə

ricil

ə

ri olan

ölk

ələ

r:

A) Yaponiya, AB

Ş

 v

ə Mali

B) Uruqvay, Uqanda v

ə

 Kosta-RikaC) Yaponiya, Çin v

ə

 HindistanD) AB

Ş

, Braziliya və

 Hindistan

E) Uruqvay, AB

Ş

 və

 Hollandiya298. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

n geni

ş

 yay

ı

lm

ış

 histoloji formas

ı

 hans

ıdı

r:

A) leyomiosarkoma

B) differensiasiya olunmam

ış

 xə

əng

C) yast


ı

hüceyr


ə

li x


ə

əng

D) adenokarsinoma

E) karsinoid

299. Hans

ı

 yollarla uzaq orqanlara metastaz yay

ılı

r:

A) limfogen yolla

B) kontakt vasit

ə

silə

C) öd yollar

ı

 il


ə

D) hematogen v

ə

 implantasiyaE) ipsilateral limfatik yolla

300. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

sas metastazverm

ə

 yolu:

A) limfogen

B) limfohematogen


C) kontakt

D) hematogen

E) implantasion

301. Süd v

ə

zisinin x

əə

nginin müalic

ə

sind

ə

 anti-hormonal terapiyan

ı

n apar

ı

lmas

ı

üçün 

ə

sas 

şə

rt:

A) ya


şı

 60-dan yuxar

ı

 olmas


ı

B) 


şiş

in III d


ərəcə

 b

ədl

əşməyə


 malik olmas

ı

C) uzaq metastazları

n olmas


ı

D) 


şiş

in müsb


ə

t hormonal statusu

E) ya

şı

 35-də

n cavan olmas

ı

302. Qida borusu x

əə

ngi 

ə

sas a

şağı

dak

ı

 yolla metastaz verir:

A) limfogen v

ə

 hematogen yollaB) perinevral yolla

C) kontakt yolla

D) implantasion yolla

E) perivaskulyar yolla303. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

sas hematogen metastazverm

ə

 nahiy

ə

si

aşağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) sümük, a

ğ

ciy


ə

r, qaraciy

ə

r

B) böyrə

kl

ər, dalaq

C) ba


ş

 beyin, u

ş

aql


ı

q

D) süd və

zisi, limfa düyünl

ə

ri

E) yumş

aq toxuma, yo

ğ

un ba


ğı

rsaq


304. B

ə

dxass

ə

li 

şiş

i göst

ə

rin:

A) yetkin teratoma

B) sistadenoma

C) fibroma

D) papilloma

E) xorionepitelioma305. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi dünyada 3-cü yeri tutur:

A) bütün b

ə

dxass


ə

li 


şişlə

r aras


ı

nda


B) postmenopauza dövründ

ə

 olan qadı

nlarda


C) 29 ya

ş

a qədə

r olan qad

ı

nlarda


D) qad

ı

nlarda cinsiyyə

t orqanlar

ını

n b


ə

dxass


ə

li 


şişlə

ri il


ə

 x

əst

ələ


nm

ə

nin ümumistrukturunda

E) premenopauza dövründ

ə

 olan qadı

nlarda


306. Dünyada m

ədə

 x

əə

ngi il

ə ə

n yüks

ə

k x

ə

st

ələ

nm

ə

 göst

ə

ricil

ə

ri olan ölk

ələ

r:

A) Yaponiya, Çin v

ə

 BraziliyaB) AB

Ş

, Braziliya və

 Hindistan

C) 

İ

srail, ABŞ

 v

ə Hindistan

D) Kanada, Avstraliya v

ə

 DanimarkaE) Uqanda, 

İ

slandiya və

 Pol


ş

a

307. Uş

aql

ı

q boynunun mikroinvaziv x

əə

ngin

ə

 aiddir:

A) CIN I


B) CIN II

C) CIN III

D) heç biri

E) 


şiş

 bazal membran

ı

n hüdudundan 0,3 sm-ə

 q

ədər d

ə

rinə

 siray


ə

t ed


ə

n x


ə

əng

308. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi zaman

ı

 qanda CEA-n

ı

n t

ə

yin edilm

ə

si müst

ə

sna

proqnostik 

əhə

miyy

ətə

 malikdir:

A) erk


ə

n kolorektal x

əənginin a

ş

kar edilmə

si üçün


B) 

şiş


in ba

ğı

rsağı

n qal


ı

nl

ığı boyu transmural yay

ı

lma dərəcə

sini mü


ə

yy

ənl

əş

dirmə

k üçün


C) x

əə

ngönü x


ə

st

əlikl

ə

rin diaqnostikası

 üçün


D) c

ə

rrahi əmə

liyyat zaman

ı

E) dinamik olaraq cə

rrahi 


əmə

liyyatdan 

ə

vv

əl v

ə

 sonra309. U

ş

aql

ı

q boynunun k

ə

skin (a

ğı

r) displaziya (CIN III) zaman

ı

:

A) ektropion

B) bütün epitelial t

əbəqədə


 atipik hüceyr

ələ


rd

ə

n ibarə

t olur, lakin altda yerl

əşə

n

toxumalara invaziya olunmurC) patoloji d

ə

yiş

iklikl


ə

r epitelial t

əbəqə

nin a


şağı

 v

ə orta

1

/3

-ni 


ə

hat


ə

 edir


D) 

şiş


 bazal membran

ı

n hüdudları

nda 0.3 d

ə

rinliy


ə

 siray


ə

t edir


E) heç biri


Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə