1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

310. III m

ə

rh

ələ

 alt dodaq x

əə

ngi hans

ıdı

r:

A) T


2

N

1M

0

B)

T

2N

0

M0

C) T


4

N

0M

0

D) T1

N

0M

0

E) T4

N

2M

0

311. T0

N

1

M

0

 nec

ə şə

rh olunur:

A) x


ə

st

ədə x

əə

ngönü x


ə

st

əlik var

B) x

ə

stədə

 leykoz a

ş

kar olunmuş

dur


C) x

ə

stədə

 xo


ş

xass


ə

li 


şiş

 var


D) birincili 

şiş


 a

ş

kar olunmur, regionar limfa düyünlə

rind


ı

 metastaz var, uzaq orqanlarda

metastaz yoxdur

E) orqanizmd

ə

 b

ədxass

ə

li proses yoxdur312. Kolposkopiya müayin

ə

si n

ə

dir:

A) u


ş

aql


ı

q borular

ı

n optik aparatlar vasitə

sil


ə

 müayin


ə

si

B) xarici cinsiyyə

t dodaqlar

ını

n optik aparatlar vasitə

sil


ə

 müayin


ə

si

C) endometriumun optik aparatlar vasitə

sil


ə

 müayin


ə

si

D) heç biriE) u

ş

aqlı

q boynunun u

ş

aql


ı

q yolu hiss

ə

sinin optik aparatlar vasitə

sil


ə

 müayin


ə

si

313. Prostat və

zi x

əə

nginin müayin

ə

sind

ə

 hans

ı

 onkomarker informativdir:

A) CA 19-9

B) CEA

C) CA 15-3D) XQ

E) PSA


314. Hoçkin limfomas

ınıəmələ

 g

ə

lm

ə

sind

ə

 hans

ı

 virusun rolu qeyd olunur:

A) Hepatit C virusu

B) Ep

ş

teyn-Barr virusuC) infeksiyalar

ı

n rolu yoxdurD) düzgün cavab yoxdur

E) Hepatit B virusu315. Az

ə

rbaycanda ki

ş

il

ə

r aras

ı

nda b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rd

ə

n ölümün ümumi

strukturunda ilk birinci iki yeri hans

ı

 onkoloji x

ə

st

ə

likl

ə

r tutur:

A) m


ədə

 x

əə

ngi və

 a

ğciy

ə

r xə

əngi

B) kolorektal x

əəng v

ə

 də

ri x


ə

əngi

C) prostar v

ə

zi x


ə

əngi v

ə

 mədə

alt


ı

 v

əzi x

əə

ngi


D) a

ğ

ciyə

r x


ə

əngi v

ə

 prostat və

zi x


ə

əngi

E) kolorektal x

əəng v

ə

 mədə

 x

əə

ngi316. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin morfoloji diqanostikas

ı

 hans

ı

 müalic

ə

 metodunun

vasit

ə

sil

ə

 h

ə

yata keçirilir:

A) u


ş

aql


ı

q boynunun konizasiyas

ı

B) u


ş

aql


ı

q boynunun amputasiyas

ı


C) bütün cavablar düzgündür

D) b


ı

çaqla biopsiya

E) u

ş

aqlı

q boynunun elektro eksiziyas

ı

317. U

ş

aql

ı

q boynu displaziyas

ını

n v

ə

 x

əə

nginin inki

ş

af

ı

nda hans

ı

 virusun roluə

yy

ə

n edilmi

ş

dir:

A) insan herpes virusu

B) Hepatit B virusu

C) ham


ısı

D) insan papilloma virusu

E) Epsteyn-Barr virusu

318. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

ngi zaman

ı

 mü

ştərəş

üa müalic

ə

sin

ə ə

ks göst

ə

ri

şlə

r:

A) yumurtal

ı

qlar


ı

şişil

ə

riB) u

ş

aqlı

q yolunun anadang

ə

lm

ə qüsurlar

ı

C) yanaşı

 ged


ə

n a


ğı

r x


ə

st

əlikl

ə

rD) hamil

ə

likE) bütün cavablar düzgündür

319. Lynch sindromu n

ə

 il

ə

 s

ə

ciyy

ələ

nir:

A) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-resessiv yolla ötürülm

ə

 t

ərzin

ə

 malik adenomatoz polipozu m

ərk

ə

zi sinir sisteminin şiş

i il


ə

B) yo


ğ

un ba


ğı

rsaqda autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n çoxsayl

ı

 adenomatozpolipl

ə

rin olması

 il


ə

C) yo


ğ

un ba


ğı

rsaqda MMR geninin anadang

ə

lm

ə mutasiyas

ını


n s

əbə


b oldu

ğ

u irsi-qeyripolipoz kolorektal x

əə

ngin inki

ş

af

ı il

ə

D) ə

sas


ə

n nazik ba

ğı

rsa


ğı

 z

ədələməkl

ə

 qastrointestinal traktı

n ba


ğı

rsa


ğı

n hamartomatoz

polipozu v

ə

 mukokutaneoz piqmentasiya ilə

E) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n adenomatoz polipozu,

yum

ş

aq toxuma və

 sümük 


şişlə

ri il


ə

320. Alt dodaq x

əə

nginin hematogen metastazlar

ı

na 

ə

sas

ə

n hans

ı

 orqanda rastlinir:

A) a


ğ

ciy


ə

rd

əB) ba

ş

-beyində

C) böyr


ə

kl

ərd

ə

D) qaraciyə

rd

əE) sümükl

ə

rdə

321. Dünyada b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rl

ə

 ölümün strukturas

ı

nda a

ğ

ciy

ə

r x

ə

rc

ə

ngi ki

ş

il

ə

rd

ə

:

A) 8-ci yer tutur

B) 23-cü yer tutur

C) 2-ci yer tutur

D) 3-cü yer tutur

E) 1-ci yer tutur

322. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngin

ə ə

n çox hans

ı

 ya

ş

 aras

ı

nda olan qad

ı

nlarda rastlinir:

A) 20-25


B) 75 v

ə

 yuxarı

C) 30-40


D) 40-50

E) 50-75


323. Endometriumun fon x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 hans

ı

lar aiddir:

A) endometrit

B) endometriumun v

ə

zili-kistoz hiperplaziyası

C) u


ş

aql


ığı

n fibromiomalar

ı

D) ovule NabotiE) salpingooforit

324. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin 

ə

n çox rast g

ə

lin

ə

n kliniki formas

ı

:

A) düyünlü

B) atipik

C) Pecet


D) diffuz

E) nadir


325. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin estrogend

ə

n as

ılı

 olmayan patogenetik variant

ıst

ələ

rin neç

ə

 faizind

ə

 mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) 20%


B) 30%

C) 70%


D) 60%

E) 15%


326. III klinik qrupda olan x

ə

st

ədə

 residiv v

ə

 ya metastaz a

ş

kar edil

ə

rs

ə

 x

ə

st

ə

 hansi

klinik qrupa keçiril

ə

 bil

ə

r:

A) yaln


ı

z IV


B) Ia

C) yaln

ı

z IID) Ib

E) II v


ə

 ya IV


327. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin estrogend

ə

n as

ılı

 olan patogenetik variant

ı

 x

ə

st

ələ

rin

neç

ə

 faizind

ə

 mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) 15%


B) 70%

C) 96%


D) 80%

E) 43%


328. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n yüks

ə

k dozada tam t

ə

crid edilmi

ş

 damara

yeridilm

ə

si kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n hans

ı

 yeridilm

ə

 üsuluna aiddir:

A) sistem kimy

ə

vi terapiyaB) neoadyuvant kimy

ə

vi terapiyaC) regional kimy

ə

vi terapiyaD) adyuvant kimy

ə

vi terapiyaE) lokal kimy

ə

vi terapiya329. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin diaqnostikas

ı

nda qanda hans

ı şiş

 markerl

ə

rind

ə

n

istifad

ə

 olunur:

A) XQ


B) CA-15-3

C) CA-125

D) CA 19-9

E) SCC v


ə

 CEA


330. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 x

ə

st

ə

lik m

ədə

nin x

əə

ngönü x

ə

st

ə

lik kimi t

ə

sdiq

edilm

ə

mi

ş

dir:

A) k


ə

skin hiperasid qastrit

B) m

ədə


nin proksimal 

ş

öbələ

rinin xoras

ı

C) m


ədə

nin adenomatoz polipi

D) xroniki atrofik qastrit

E) Menetriye x

ə

st

əliyi

331. Endometriumun x

əə

nginin profilaktikas

ınıə

sas t

ə

dbirl

ə

ri:

A) u


ş

aql


ığı

n amputasiyas

ı

B) u


ş

aql


ığı

n ekstirpasiyas

ı

C) 


əvə

zedici horminal terapiyaD) endometriumun ablyasiyas

ı

E) kimyə

vi d


ə

rman terapiyas

ı

332. Pankost x

əə

ng

ə

 aiddir :

A) t


ə

ngin


əfə

slik v


ə

 qanhayx


ı

rma


B) dö

ş

 qəfə

sind


ə

 a

ğrılar v

ə

 alt dodağı

n sianozu

C) ba

ş

 ağrı

lar


ı

 v

ə ishal

D) ptoz, mioz, enoftalm

E) öskür

ə

k və

 paraneoplastik sindrom333. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin diffuz formalar

ı

na aiddir:

A) mastit

əbə

nz

ər

B) q


ızı

lyel


ə

 b

ənz

ə

rC) pansir

D) ödemli-infiltrativ

E) ham

ısı


334. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi hans

ı

 yolla böyüyür:

A) qar


ışı

q

B) ekzoendofitC) endofit

D) bütün cavablar düzgündür

E) ekzofit

335. Osteogen sarkoma zaman

ı

 hans

ı

 sümük daha z

ədələ

nir:

A) büd sümüyü

B) kür

ə

k sümüyüC) incik sümüyü

D) qalça sümüyü

E) qam

ış

 sümüyü336. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi limfogen yolla metastaz ver

ərə

k hans

ı

 limfa düyünl

ə

rini

zədələ

yir:

A) xarici, daxili v

ə

 ümumi qalçaB) qapay

ıcı


 v

ə

 büzdümC) paraaortal v

ə

 parametralD) bütün cavablar düzgündür

E) çanaq


337. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zi x

əə

ngi il

ə ə

n yüks

ə

k x

ə

st

ələ

nm

ə

 s

ə

viyy

ə

si hans

ı

 ya

ş

lardaş

ahid

ə

 edilir:

A) 40-60

B) 20-30


C) 30-40

D) 70-80


E) 60-70

338. A

şağı

dak

ı

 hans

ı

 klinik 

ə

lam

ə

tl

ə

r kompleksi dig

ə

r visseral üzvl

ə

rin x

əə

ngi il

ə

müqayis

ədə

 m

ədə

alt

ı

 v

ə

zi x

əə

ngin

ə

 daha çox uy

ğ

undur:

A) ar


ı

qlama, qusma, melena

B) assit, melena, hepatomeqaliya

C) q


ə

bizlik, ar

ı

qlama, n


ə

cisd


ə

 qan


D) epiqastral a

ğrı


, ar

ı

qlama, sarılı

q

E) disfagiya, arı

qlama, melena339. 

İ

nki

ş

af formalar

ı

na gör

ə

 a

ğ


Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə