1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ciy

ə

r x

əə

ngi ayr

ılı

r:

A) mufto-polip

ə

 b

ənz

ə

rB) n

ə

lbə

kiy


ə

 b

ənz

ə

r və

 xoral


ı

C) iri-v


ə

 xirdahüceyr

ə

li x


ə

əng

D) yastihüceyr

ə

li x


ə

əng, adenokarsinoma

E) endobronxial, peribronxial, qar

ışı

q

340. Uş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi TNM sistemi üzr

ə

 t

ə

snifat

ı

na gör

ə

 T

2

 m

ə

rh

ələ

sind

ə

:

A) 


şiş

 sidik kis

ə

sin


ə

 siray


ə

t edir


B) 

şiş


 miometriumun yar

ısı


na q

ədə


r siray

ə

t edirC) heç biri

D) 


şiş

 u

şaql

ı

q boynuna yayı

lm

ışdır,lakin u

ş

aqlığı

n hüdudlar

ı

ndan k


ə

nara ç


ı

xm

ır

E) 


şiş

 miometriuma onun qal

ı

nl

ığının ½ çox siray

ə

t edir341. 

İ

nstrumental müayin

ələ

r aras

ı

nda m

ədə

 x

əə

nginin a

ş

kar edilm

ə

si bax

ımı

ndan

ə

n informativi hans

ıdı

r:

A) h


ə

zm trakt


ını

n kontrast rentgenoloji müayin

ə

si

B) qastroskopiyaC) nüv

ə

-maqnit tomoqrafiyası

D) ultras

ə

s müayin


ə

si

E) kompüter tomoqrafiya342. Süd v

ə

zisini x

əə

nginin mastit

əbə

nz

ə

r formas

ı

na hans

ı

 simptomlar aiddir:

A) xoran


ı

n olmas


ı

B) 


ə

ll

ənəşiş


C) süd v

ə

zisinin büzüşmə

si

D) süd və

zisi h


ə

cminin böyüm

ə

si, g


ə

rginl


əşmə

si, hiperemya v

ə

 hipertermiyaE) gil

ə

nin dağı

lmas


ı

343. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi 

ə

sas klinik 

ə

lam

ə

tl

ə

rind

ə

n biri:

A) defekasiya akt

ı

n pozulması

B) enurez

C) dizuriya

D) ba


ş

 a

ğrılar

ı

E) cinsiyyə

t yollar


ı

ndan qanl

ı

 ifrazat


344. Kimy

ə

vi d

ə

rman müalic

ə

sinin c

ə

rrahi 

əmə

liyyatdan 

ə

vv

ə

l apar

ı

lmas

ı

 nec

ə

adlan

ı

r:

A) adyuvant kimy

ə

vi terapiyaB) regional kimy

ə

vi terapiyaC) lokal kimy

ə

vi terapiyaD) neoadyuvant kimy

ə

vi terapiyaE) sistem kimy

ə

vi terapiya345. Erk

ə

n kolorektal x

əə

ng n

ə

dir:

A) selikalt

ı

 v

ə əzələ q

ış

aları

na siray


ə

t ed


ə

n karsinomad

ı

r

B) yoğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n xo


ş

xass


ə

li 


şiş

idir


C) adenomatoz polipdir

D) seroz qata siray

ə

t ed


ə

n karsinomad

ı

r

E) selikli qış

ada yaxud selikalt

ı

 qatda m


ə

hdudla


ş

an karsinomad

ı

r

346. Uş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunur:

A) bütün cavablar düzgündür

B) c

ə

rrahi müalicə

C) hormonal müalic

ə

D) 


ş

ua müalic

ə

si

E) kimyə

vi terapiya347. Yumurtal

ı

q x

əə

ngi qad

ı

n cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rind

ə

n

ölümün strukturunda neç

ə

nci yeri tutur:

A) 1-ci yeri

B) 4-cü yeri

C) 5-ci yeri

D) 2-ci yeri

E) 3-cü yeri348. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

unun obliqat x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 hans

ı

 aiddir:

A) 


ş

üadan sonrak

ı

 stomatitB) Keyr eritroplaziyas

ı

C) qı

rm

ızı qurde

şənə


yi v

ə

 qı

rm

ızı yast

ı

 də

mirovun eroziv xoral

ı

 v

ə hiperkeratotik formalar

ı

D) papillomatozE) leykoplagiya

349. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi zaman

ı

 kimy

ə

vi terapiyada istifad

ə

 olunan sxeml

ə

r:

A) COPP


B) istifad

ə

 olunmurC) CMF

D) FAC


E) CAP, CP

350. IV klinik qrupuna hans

ı

 onkoloji x

ə

st

ələ

r daxil edilir:

A) x


ə

əngönü x

ə

stə

liyi olan x

ə

st

ələr

B) radikal müalic

əyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

C) spesifik müalic

əyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

D) palliativ v

ə

 ya simptomatik müalicəyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

E) b


ə

dxass


ə

li 


şişə ş

übh


ə

 olan x


ə

st

ələr

351. Sa

ğ

 süd v

ə

zi x

əə

nginin sol qoltuqalt

ı

 limfa düyünl

ə

rin

ə

 metastaz

ı

:

A) x


ə

st

əliyin metaxron inki

ş

afıdı

r

B) xə

st

əliyin residividir

C) retroqrad metastazd

ı

r

D) kontrlateral limfa düyününə

 yay


ı

lmas


ıdı

r

E) implantasion metastazdı

r

352. Şişlə

ri adland

ı

rmaq üçün hans

ı

 ifad

ələ

rin istifad

ə

 olunmur

A) blastoma

B) sarkoma

C) karsinoma

D) “Oma”

E) “


İ

tis”


353. Süd v

ə

zi x

əə

nginin müasir antihormonal müalic

ə

 yollar

ı

 hans

ı

lard

ı

r:

A) kastrasiya, estrogenl

ə

r, aromatazanı

n inhibitorlar

ı

B) kastrasiya, aromataza inhibitorlar, androgenlə

r

C) kastrasiya, kimyə

vi d


ə

rman müalic

ə

si, estrogenlə

r

D) kastrasiya, androgenlə

r, interleykinl

ə

r


E) kastrasiya, antiestrogenl

ə

r, aromatazanı

n inhibitorlar

ı

354. Kimy

ə

vi d

ə

rman müalic

ə

si zaman

ı

 kolonistimuledicil

ə

rin istifad

ə

sin

ə

 göst

ə

ri

ş

hans

ıdı

r:

A) meqaloblastik anemiya

B) fol tur

ş

usu defisitli anemiyaC) neytropeniya

D) leykositoz

E) trombositopeniya

355. M

ədə

alt

ı

 v

ə

zi x

əə

ngi zaman

ı

 duodenal obstruksiyan

ı

n olub-olmamas

ı

 hans

ı

müayin

ə

 il

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) qar


ı

n bo


ş

lu

ğu üzvl

ə

rinin ultrasə

s müayin


ə

si

B) hə

zm trakt


ını

n kontrast R-müayin

ə

si

C) üst abdominal MRTD) positron-emission tomoqrafiya

E) üst abdominal KT356. B

ə

dxass

ə

li 

şişlə

r:

A) morfoloji v

ə

 funksional atipizm yoxdurB) kliniki m

ə

rhələlə

ri yoxdur

C) h

ə

qiqi kapsulaya malikdirlə

r

D) yalnı

z ekspansiv inki

ş

af edirl


ə

r

E) residiv və

 metastazverm

ə

 xüsusiyyə

tl

əri vard

ı

r357. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin müalic

ə

si zaman

ı

 hans

ı

 preparatlar

ı

n uzunmüdd

ə

tlibulu u

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

si riskini art

ırı

r:

A) anastrozol

B) tamoksifen

C) femara

D) buserelin

E) heç biri358. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 xo

ş

xass

ə

li 

şiş

dir:

A) melanoma v

ə

 xondrosarkomaB) osteosarkoma v

ə

 liposarkomaC) fibroadenoma v

ə

 fibromaD) sinovial sarkoma v

ə

 leyomiosarkomaE) limfoqranulematoz v

ə

 leykoz359. M

ədə

 x

əə

nginin rezektabelliyinin preoperativ dövrd

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirm

ə

sind

ə

aşağı

dak

ı

 müayin

ələ

rd

əə

n d

ə

qiqi hans

ıdı

r:

A) rentgenoloji müayin

ə

B) bioptatı

n patohistoloji müayin

ə

si

C) kompüter-tomoqrafiya, yaxud maqnit-rezonans tomoqrafiyaD) qastroskopiya

E) ultras

ə

s müayin


ə

si

360. Lynch sindromu hansı

 genin anadang

ə

lm

ə

 mutasiyas

ı

 n

ə

tic

ə

sind

ə

 inki

ş

af edir:

A) MMR gen ail

ə

sinin


B) APC geninin

C) P53 geninin

D) K-ras geninin

E) CDH geninin361. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 metastazd

ı

r:

A) süd v


ə

zi x


ə

ənginin qoltuqalt

ı

 limfa düyünlə

rin


ə

 yay


ı

lmas


ı

B) qaraciy

ə

rd

ə hepatosellülyar x

əə

ngin inki

ş

af

ıC) a

ğ

ciyə

rd

ə kiçik hüceyr

ə

li xə

əngin inki

ş

afı

D) II süd v

ə

zisind


ə

 ba


ş

qa histoloji qurulu

ş

a malik 


şiş

in inki


ş

af

ıE) limfoqranulematozun inki

ş

afı

362. Antrasiklinl

ə

rl

ə

 müalic

ə

 zaman

ı ə

n çox t

ə

sadüf edil

ə

n toksiki t

ə

siri hans

ıdı

r:

A) a


ğ

ciy


ərə

 toksiki t

ə

sir


B) m

ədə


-ba

ğı

rsaq traktı

na toksiki t

ə

sir


C) sümükl

ə

rin zədələ

nm

əsi

D) hemopoezin pozulmas

ı

E) kardiotoksiki tə

sir


363. Sümük sarkomalar

ı

 hans

ı

 yolla daha çox metastaz verir:

A) limfo-hematogen

B) imlantasion

C) qar


ışı

q

D) hematogenE) limfogen

364. 

İ

nsan papillomas

ı

 virusunun hans

ı

 tipl

ə

rinin d

ə

ri x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sind

ə

rolu var:

A) 31-ci v

ə

 35-ci


B) 33-cü v

ə

 35-ciC) 16-c

ı

 və

 18-ci


D) 39-cu v

ə

 45-ciE) 6 -c

ı

 və

 11-ci


365. Birl

əş

dirici toxumada inki

ş

af ed

ə

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

r daha çox hans

ı

 yollarla

yay

ı

lmaya meyillidir:

A) implantasion

B) limfogen

C) ipsilateral limfogen

D) retroqrad limfogen

E) hematogen366. Hoçkin limfomas

ını

n morfoloji müayin

ə

sind

ə

 bütün histoloji variantlar

ı

 üçün

xarakterik olan hüceyr

ə

 hans

ıdı

r:

A) çoxnüv

ə

li kiçik hüceyrələ

r

B) retikulyar hüceyrələ

r

C) çoxnüvə

li n


əhə

ng hüceyr

ələ

r

D) düzgün cavab yoxdurE) plazmatik hüceyr

ələ


r

367. TNM sistemind

ə

 hans

ı

 simvol santimetrl

ə

 göst

ə

ril

ə

 bil

ə

r:

A) T


B) T v

ə

 NC) N

D) M


E) T v

ə

 M368. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

nginin b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rin

ə ə

n çox t

ə

sadüf edil

ə

n histoloji

formas

ı

 hans

ıdı

r:

A) yast


ı

hüceyr


ə

li x


ə

əng

B) sarkoma

C) bazalhüceyr

ə

li xə

əng

D) adenokarsinoma

E) melanomaYüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə