1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

369. Yumurtal

ı

qlar

ı

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rinin 80-90%-ni t

əş

kil edir:

A) epitelial 

şişlə

r

B) lipid-hüceyrə

li 


şişlə

r

C) herminogen şişlə

r

D) endometriod şişlə

r


E) u

ş

aqlı

q art


ımı

 stromas


ını

şişləri

370. H

ə

r iki süd v

ə

zinin x

əə

ngi zaman

ı

 TNM nec

ə

 t

ə

snif edilir:

A) h


ə

r iki süd v

ə

zi 


şiş

i ayr


ılı

qda


B) N v

ə

 T birgə

C) T ayr


ılı

qda, N birg

ə

D) N ayr


ılı

qda, T 


ə

n böyüyü


E) h

ə

r iki süd və

zi 


şiş

i üçün bir TNM371. A

ğ

ciy

ə

rin ba

ş

 bronxun x

əə

ngi zaman

ı

 radikal 

əmə

liyyat a

şağı

dak

ıdı

r:

A) lobektomiya

B) torakotomiya

C) laparotomiya

D) seqmentektomiya

E) pulmonektomiya372. A

şağı

dak

ı

 onkoloji x

ə

st

ə

likl

ə

rin hans

ını

n etiologiyas

ı

nda siqaretç

ə

km

ə

nin rolu

ə

sas deyildir:

A) qaraciy

ə

r x


ə

əngi

B) sidik kis

ə

si x


ə

əngi

C) dodaq x

əəngi

D) q


ı

rtlaq x


ə

əngi

E) a


ğ

ciy


ə

r x


ə

əngi

373. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngin

ə

 çox rast g

ə

linir:

A) yeniyetm

ələ

rd

əB) 20-30 ya

ş

 arası

C) ki


ş

il

ərd

ə

D) usaqlardaE) qadinlarda

374. IV m

ə

rh

ələ

 TNM kateqoriyalar

ı

 il

ə

 nec

ə

 qeyd edilir:

A) T4N3M0

B) T ist

ə

nilə

n N ist


ə

nil


ə

n M1


C) T4aN2M0

D) T4bN3M0

E) T3N3M0

375. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin neç

ə

 patogenetik variant

ı

 ay

ı

rd edilir:

A) estrogen as

ılı

 v

ə estrogen as

ılı


 olmayan

B) insulin as

ılı


C) testosteron as

ılı


D) progesteron as

ılı


E) kortikosteroid as

ılı


376. Xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

rin 

ə

lam

ə

tl

ə

ri a

şağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) 


şiş ə

traf toxumalara siray

ə

t etmir


B) bütün cavablar düzgündür

C) 


şiş

ətraf toxumadan ay

ı

ran kapsulaya malikdirD) ekspansiv l

ə

ng inkiş

af

E) metastaz vermir377. A

şağı

dak

ı

lardan biri x

əə

ngönü x

ə

st

ə

lik deyil:

A) adenokarsinoma

B) süd v

ə

zinin axardaxili papilloması

C) m


ədə

-ba


ğı

rsaq trakt

ını

n polipi


D) xo

ş

xassə

li 


şişlə

r

E) Bouen xə

st

əliyi

378. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin 

ə

n geni

ş

 yay

ı

lm

ış

 histoloji formas

ı

 hans

ıdı

r:

A) infiltrativ payc

ı

q x


ə

əng

B) qeyri-infiltrativ axardaxili x

əəng

C) qeyri- infiltrativ payc

ı

q x


ə

əng

D) infiltrativ axardaxili x

əəng

E) papillyar x

əəng

379. Madden üsulu il

ə

 mastektomiyan

ı

n h

ə

cmin

ə

 daxildir:

A) süd v


ə

zi d


ə

ri il


ə

, körpücükalt

ı

, qoltuqaltı

 v

ə kür

ə

kaltı

 toxuma, dö

ş əzələ

aras


ı

 toxuma,


əzələ

üstü fassiya

B) süd v

ə

zi də

ri il


ə

, körpücükalt

ı

 limfa düyünlə

ri

C) süd və

zi d


ə

ri il


ə

 v

ə Rotter limfa düyünl

ə

riD) süd v

ə

zi də

ri il


ə

, qoltuqalt

ı

 limfa düyünlə

ri

E) süd və

zi d


ə

ri il


ə

, körpücüküstü v

ə

 körpücükaltı

 limfa düyünl

ə

ri, 


əzələ

üstü fassiya380. Epitel toxuma m

ənşə

li b

ə

dxass

ə

li 

şiş

 a

şağı

dak

ıdı

r:

A) sarkoma

B) adenoma

C) fibroma

D) leyomioma

E) karsinoma (x

əəng)

381. Diz oyna

ğı

 sümükl

ə

rinin sarkomas

ı

 zaman

ı

 hans

ı

 orqansaxlay

ıcı əmə

liyyata

üstünlük verilir:

A) diz oyna

ğını

n endoprotezləş

dirilm


ə

si

B) diz oynağını

n seqmentar rezeksiyas

ı

 alloplastika ilə

C) sümüyün k

ə

nari rezeksiyası

D) diz oyna

ğını

n seqmentar rezeksiyası

 autoplastika il

ə

E) sümüklə

rin seqmentar rezeksiyas

ı

 v

ə illizarov aparat

ını


n qoyulmas

ı

382. Aşağı

dak

ı

lardan hans

ı

 b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rin birincili profilaktikas

ı

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 aid

deyil:

A) m


əişə

td

ə v

ə

 istehsalatda havanı

n t


ə

mizliyinin saxlanmas

ı

B) x


ə

əngönü x

ə

stə

likl


ə

rin a


ş

kar edilm

ə

si

C) havanı

n çirkl


ə

nm

əsi il

ə

 mübarizə

D) siqaretç

ə

km

ə il

ə

 mübarizə

E) rasional qidalanma komponentl

ə

ri

383. Aşağı

dak

ı

 hallarda metastazverm

ə

 ba

ş

 vermir:

A) mikroinvaziv x

əəng

B) x


ə

əngin II-III m

ə

rhələ

sind


ə

C) x


ə

əngin IV m

ə

rhələ

sind


ə

D) erk


ə

n invaziv x

əəng

E) karsimoma in situ384. Hoçkin limfomas

ı

 zaman

ı

 2-ci klinik m

ə

rh

ələ

 nec

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) diafraqman

ı

n bir t


ərə

find


ə

 1 qrup limfa düyünün z

ədələ

nm

əsi v

ə

 hə

rar


ə

tinin 38


0

C yuxar


ı

olmas


ı

 zaman


ı

B) uy


ğ

un g


ələ

n variant yoxdur

C) diafraqman

ı

n bir tərə

find


ə

 2 qrup limfa düyününün v

ə

 ya bir ekstralimfatik orqanı

n

regionar düyünlə

ri il


ə

 m

əhdud z

ədələ


nm

ə

siD) sümük iliyinin z

ədələ


nm

ə

siE) divararal

ığı


ndan bir t

ərəfə


 1 qrup limfa düyünü v

ə

 ağ

ciy


ə

rin z


ədələ

nm

əsi

385. Radikal 

əmə

liyyat apar

ı

lmas

ı

 mümkün olan 

şiş

 bel

ə

 adlan

ı

r:

A) qeyri-operabel

B) rezektabel

C) qeyri-rezektabel

D) inkurabel

E) operabel386. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi TNM sistemi üzr

ə

 t

ə

snifat

ı

na gör

ə

 T

3

 m

ə

rh

ələ

sind

ə

:

A) 

şiş


 sidik kis

ə

sini zədələ

mi

şdir

B) 


şiş

 düz ba


ğı

rsa


ğ

a siray


ə

t edir


C) 

şiş


 yaln

ı

z uş

aql


ı

q boynu v

ə

zil


ə

rini z


ədələ

mi

şdir

D) 


şiş

 u

şaql

ı

q boynu stromasını

n birl


əş

dirici toxumas

ı

na yay


ı

lm

ışdır

E) 


şiş

 u

şaql

ığı


n seroz qi

ş

asını

 v

ə (yA) art

ı

mlarını

 z

ədələmi

ş

dir,assit mayesində şiş

hüceyr


ələ

ri var


387. B

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rin 

ə

lam

ə

tl

ə

ri a

şağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) hematogen metastazverm

ə

B) limfogen metastazvermə

C) h


ə

qiqi kapsulaya malik deyil

D) bütün cavablar düzgündür

E) sür


ə

tli infiltrativ inki

ş

af

388. Yumş

aq toxuma sarkomalar

ı ə

sas

ə

n hans

ı

 orqanlara uzaq metastaz verir:

A) böyr


ə

k

B) qaraciyə

r

C) ağ

ciy


ə

r

D) baş

 beyin


E) sümük

389. Endogen kanserogen hesab edilm

əyə

n amili göst

ə

rin:

A) b


ə

zi hormonlar

B) s

ə

rbə

st radikallar

C) indol

D) aflotoksin

E) ikincili öd tur

ş

uları

390. Alt dodaq x

əə

nginin 

ə

sas histoloji formas

ı

 hans

ıdı

r:

A) yast


ı

hüceyr


ə

li x


ə

əngi

B) sarkoma

C) adenokarsinoma

D) melanoma

E) bazalhüceyr

ə

li xə

əngi

391. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngi zaman

ı

 paraneoplastik sindroma aiddir:

A) ”qalop ritmi” simptomu

B) Horner simptomu

C) ”saat 

şüşələ

ri v


ə

 baraban çöpl

ə

ri simptomları

D) qanhayxı

rma


E) ”moruq jelesi” simptomu

392. Epiteldaxili x

əə

ngin ba

ş

qa ad

ı

 bel

ə

dir:

A) minimal invaziv x

əəng

B) mikroinvaziv x

əəng

C) mikrokarsinoma

D) carsinoma in situ

E) invaziv x

əəng

393. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi hematogen yolla metastaz verir:

A) bütün cavablar düzgündür

B) qaraciy

ərə


C) sümükl

ərə


D) a

ğ

ciyə

rl

ərəE) ba

ş

 beyinə

394. Hans

ı

 orqan v

ə

 sisteml

ə

rin b

ə

dxass

ə

li prosesl

ə

rinin diaqnostikas

ı

nda

radioizotop müayin

ə

sind

ə

n istifad

ə

 edilmir:

A) qaraciy

ə

rin birincili və

 ikincili 

şişlə

rind


ə

B) böyr


ə

şişlərind

ə

C) bazaliomalarD) qalxanab

ə

nzə

r v


ə

zinin 


şişlə

rind


ə

E) sümükl

ərə

 metastazlar zamanı

395. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin diaqnostikas

ı

nda istifad

ə

 olunan metodlar:

A) bimanual müayin

ə

B) sitolojı

,histoloj

ı

C) histeroskopiyaD) anamnez

E) bütün cavablar düzgündür396. Qida borusunun boyun hiss

ə

sinin x

əə

ngind

ə ə

sas t

ə

tbiq olunur.

A) 


ş

üa müalic

ə

si

B) kimyə

vi terapiya

C) hormonal terapiya

D) targent terapiya

E) c

ə

rrahiyə

 müalic


ə

397. M

ədə

nin T

2

N

0

M

0

 x

əə

ngi a

şağı

dak

ı

lardan hans

ını

n simvoludur:

A) m

ədə


 divar

ını


n selikalt

ı

 qatı

na siray


ə

t etmi


ş

, regionar limfa düyünl

ə

rin


ə

 v

ə uzaq

orqanlara metastaz verm

ə

mi

ş x

əə

ngin


B) m

ədə


 divar

ını


n seroz qi

ş

ası

na siray


ə

t etmi


ş

, regionar limfa düyünl

ə

rin


ə

 v

ə uzaq

orqanlara metastaz verm

ə

mi

ş x

əə

ngin


C) qon

ş

u üzvlərə

 siray


ə

t etmi


ş

, regionar limfa düyünl

ə

rin


ə

 v

ə uzaq orqanlara metastaz

verm


ə

mi

ş m

ədə


 x

əə

nginin


D) erk

ə

n mədə

 x

əə

ngininE) m

ədə


 divar

ını


əzələ


 qi

ş

ası

na siray


ə

t etmi


ş

, regionar limfa düyünl

ə

rin


ə

 v

ə uzaq

orqanlara metastaz verm

ə

mi x


ə

əngin

398. Yum

ş

aq toxuma 

şişlə

ri Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə