1. a ğ ciy ə r X ə rç


ə n çox harada lokalizasiya olunurYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ə

n çox harada lokalizasiya olunur:

A) a


şağı ə

traflarda

B) dö

ş

 qəfə

sind


ə

C) qarn


ı

n ön divar

ı

nda


D) ba

ş

 və

 boyun nahiy

ə

sind


ə

E) yuxar


ı ə

traflarda399. A

şağı

da göst

ə

ril

ə

n hans

ı

 HPV tipl

ə

ri u

ş

aql

ı

q boynu x

əə

ngi zaman

ı ə

n çoxkar olunur:

A) 6,44


B) 40,43

C) 16,18


D) 11,61

E) 6,58


400. Seroz qi

ş

aya infiltrasiya etmi

ş

 m

ədə

 x

əə

ngi T kateqoriyas

ını

n hans

ı

 qiym

ə

ti

il

ə

 t

ə

svir edilir:

A) T


1

B) T


is

C) T


2

D) T


3

E) T


4

401. Rabdomiosarkoman

ı

n hans

ı

 histoloji variant

ı

 yoxdur:

A) iltihabi

B) alveolyar

C) qar


ışı

q

D) embrionalE) pleomorf

402. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi zaman

ı

 mü

ştərəəmə

liyyatlara aiddir:

A) çana


ğ

in evisserasiyasi

B) ç

ə

nbə

rba


ğ

irsaq


ğ

in subtotal rezeksiyasi

C) solt

ə

rfli hemikolektomiyaD) sa

ğtərə


li hemikolektomiya + xolesistektomiya

E) sa


ğtərə

li hemikolektomiya403. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin 

şiş

önü x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) qalxanvari v

ə

zin adenoması

B) teratoma

C) toksiki ur

D) xroniki tireoidit

E) düyünlü ur

404. Yum

ş

aq toxuma sarkomas

ını

n diaqnostikas

ı

nda istifad

ə

 olunur:

A) MRT


B) morfoloji müayin

ə

C) USMD) bütün cavablar do

ğ

rudurE) KT

405. Az

ə

rbaycanda b

ə

dxas

ə

li 

şişlə

rl

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin ümumi strukturunda (2001-ci il,r iki cins üzr

ə

) birinci yeri hans

ı

 x

ə

st

ə

lik tutur:

A) kolorektal x

əəng

B) m


ədə

 x

əə

ngiC) süd v

ə

zi xə

əngi

D) a


ğ

ciy


ə

r x


ə

əngi

E) prostar v

ə

zi x


ə

əngi

406. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n effektliyi ÜST 

ş

kalas

ı

 üzr

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilirk

ə

n

yeni z

ədələ

nm

ə

 ocaqlar

ı

 olmadan 25% d

ə

n çox olmamaqla böyüm

ə

 nec

ə

qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) stabilizasiya

B) hiss

ə

vi effektC) subklinik effekt

D) proqressivl

əşmə

E) tam effekt407. U

ş

aq ya

ş

lar

ı

nda 

ə

n çox t

ə

sadüf edil

ə

n yumurtal

ışişlə

ri:

A) herminogen 

şişlə

r


B) musinoz 

şişlə


r

C) lipidhüceyr

ə

li 


şişlə

r

D) seroz şişlə

r

E) endometrioid şişlə

r

408. Hansı şiş

 yum

ş

aq toxuma m

ənşə

lidir:

A) bazalioma

B) adenokarsinoma

C) melanoma

D) yast

ı

hüceyrə

li x


ə

əng

E) epitelioid sarkoma409. Cüt orqanlar

ı

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rind

ə

 M kateqoriyas

ı

 hans

ı

 orqan

ışiş

in

ə

 aid

oldu

ğ

u t

ə

yin olunur:

A) PET


B) morfoloji müayin

ə

 ilə

C) MRT


D) qan

ı

n biokimyə

vi müayin

ə

si il


ə

E) KT


410. Yumurtal

ı

qlar

ı

n qranulyoz hüceyr

ə

li 

şişlə

rin

ə

 xarakterdir:

A) hiperinsulinemizm

B) hiperestrogenizm v

ə

 ya androgenizasiyaC) prolaktinemiya

D) hiperqlikemiya

E) hiperkalsinemiya

411. Müxt

ə

lif orqanlar

ı

n yast

ı

 hüceyr

ə

li 

şişlə

rin müayin

ə

sind

ə

 hans

ı

 onkomarker

daha informativdir:

A) NSE


B) PSA

C) SCC


D) XQ

E) AFP


412. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi T

2

 (

şiş

in invaziya d

ərəcə

si) hans

ıdı

r:

A) 


şiş

 selikli qi

ş

aya infiltrasiya edirB) 

şiş


 bütün qi

ş

alara infiltrasiya edirC) 

şiş əzələ

 qi

ş

ası

na infiltrasiya edirD) 

şiş


 qon

ş

u orqanlara sirayə

t edir


E) 

şiş


 toxumas

ı

 tə

yin edilmir413. M

ədə

 x

əə

nginin yumurtal

ı

qlara olan metastaz

ı

 göst

ə

rin:

A) Krukenberq

B) 

Ş

ifoC) Rotter

D) Snisler

E) Virxov

414. Hans

ı

 kimy

ə

vi d

ə

rman preparat

ı

nlar

ı

na allergik reaksiyalar daha çox t

ə

sadüf

edilir:

A) 5 ftorurasil v

ə

 kapesitabinB) Siklofosfan v

ə

 ifosfamidC) Vinkristin v

ə

 vinblastinD) Karboplatin v

ə

 sisplatinE) Taksanlar v

ə

 L-asparginaza415. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin müalic

ə

 metodlar

ı

na aiddir:

A) 


ş

üa müalic

ə

si

B) kimyə

vi-terapiya müalic

ə

si

C) cə

rrahi müalic

ə

D) kombinə

edilmi


ş

 v

ə kompleks müalic

ə

 metodları

E) bütün cavablar düzgündür416. Yumurtal

ı

qlara 

ə

n çox hans

ı

 orqanlar

ı

n x

əə

ngi metastaz verir:

A) m


ədə

 x

əə

ngiB) u

ş

aqlı

q cismi x

əəngi

C) a


ğ

ciy


ə

r x


ə

əngi

D) u


ş

aql


ı

q boynu x

əəngi

E) süd v


ə

zi x


ə

əngi

417. Qida borusu adenokarsinomas

ı ə

n çox rast g

ə

linir:

A) yuxari

1

/

3 hiss

ə

sində

B) qida borusunun a

şağı

1

/3

 hiss


ə

sind


ə

C) orta


1

/

3 hiss

ə

sində

D) qida borusunun boyun hiss

ə

sind


ə

E) qida borusunun boyun v

ə

 yuxar


ı

1

/3

 hiss


ə

sind


ə

418. TNM t

ə

snifat

ı

nda hans

ı

 simvollar öyr

ə

nilir:

A) yaln


ı

z T


B) yaln

ı

z MC) yaln

ı

z ND) T, N v

ə

 ME) yaln

ı

z N və

 M


Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə