1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

26. Yumurtal

ı

qlar

ı

n x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

rini göst

ə

rir:

A) endrometriumun hiperplastik prosesl

ə

ri

B) hiperestrogeniyaC) follikulyar kista

D) yumurtal

ı

qlar


ı

n xo


ş

xass


ə

li 


şişlə

ri

E) yumurtalı

qlar


ı

n xroniki iltihabi prosesl

ə

ri

27. Uş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi TNM sistemi üzr

ə

 t

ə

snifat

ı

na gör

ə

 T

1

 m

ə

rh

ələ

sind

ə

:

A) 


şiş

 u

şaql

ı

q boruları

na siray


ə

t edir


B) 

şiş


 yumurtal

ı

qlara sirayə

t edir


C) 

şiş


 u

ş

aqlı

q boynuna siray

ə

t edir


D) 

şiş


 sidik kis

ə

sinə

 siray


ə

t edir


E) 

şiş


 u

ş

aqlı

q cismi hüdudunda m

ə

hdudla


şmışdı

r

28. Süd və

zisi T

2

N

0

M

0

 x

əə

ngi hans

ı

 m

ə

rh

ələyə

 aiddir:

A) III


a

 m

ərh

ələ


B) III

b

 mə

rh

ələC) II

b

 mə

rh

ələD) I

b

 mə

rh

ələE) II

a

 mə

rh

ələ29. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

ngi üçün daha xarakterikdir:

A) 


ə

sas


ə

n hematogen metastazverm

ə

B) 


ə

sas


ə

n limfo-hematogen metastazverm

ə

C) 


ə

sas


ə

n implantasion metastazverm

ə

D) 


ə

sas


ə

n limfogen metastazverm

ə

E) 


ə

sas


ə

şişin gedi

ş

i boyu metastazvermə

30. Papanikolau üsulu il

ə

 müayin

ə

 hans

ı

 onkoloji x

ə

st

ə

likl

ə

rin skrininqind

ə

 apar

ılı

r:

A) qaraciy

ə

r x


ə

əngind

ə

B) uş

aqliq boynu v

ə

 u

şaql

ı

q yolu xə

əngind

ə

C) də

ri x


ə

əngind

ə

D) ağ

ciy


ə

r x


ə

əngind

ə

E) mədə

 x

əə

ngində

31. Kanserogenezin m

ə

rh

ələ

si hesab edilm

əyə

n m

ə

rh

ələ

ni göst

ə

rin:

A) inisiasiya m

ə

rh

ələsi

B) promosiya m

ə

rh

ələsi

C) reqressiya m

ə

rh

ələsi

D) proqressiya m

ə

rh

ələsi

E) inisiasiya v

ə

 promosiya mə

rh

ələsi

32. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

nginin kompleks müalic

ə

si n

ə

yi n

əzə

rd

ə

 tutur:

A) c


ə

rrahi + 


ş

üa

B) lazer cə

rrahiyy


ə

si + fotodinamik terapiya

C) c

ə

rrahi + ş

üa + kimy

ə

vi müalicə

D) polikimy

ə

vi müalicə

E) c


ə

rrahi + fotodinamik terapiya33. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin makroskopik görünü

ş

ün

ə

 v

ə

 böyüm

ə

 formas

ı

na gör

ə

geni

ş

 yay

ı

lm

ış

 formas

ı

 hans

ıdı

r:

A) ekzofit

B) skirroz x

əə

ng

C) qarışı

q

D) xoralı

-infiltrativ x

əəng

E) endofit34. B

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rl

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin strukturunda dünyada birinci yeri hans

ı

onkoloji x

ə

st

ə

lik tutur:

A) m


ədə

 x

əə

ngiB) a

ğ

ciyə

r x


ə

əngi

C) qaraciy

ə

r x


ə

əngi

D) süd v


ə

zisi x


ə

əngi

E) kolorektal x

əəng

35. A

şağı

dak

ı

 amill

ə

rin hans

ı

 m

ədə

alt

ı

 v

ə

zi x

əə

ngi üçün risk faktorlar

ı

 say

ı

la bilir:

A) siqaret ç

ə

km

əşəkə


rli diabet, xroniki pankreatit

B) refluks-ezofagit

C) asbest, keramika v

ə

 boya istehsalı

nda çal


ış

ma

D) nitratla zə

ngin qida, m

ədə

 tur


ş

ulu


ğ

unun azl


ığı

E) H.Pylori infeksiyas

ı

36. Süd v

ə

zisi T

1

N

0

M

0

 x

əə

ngi hans

ı

 m

ə

rh

ələyə

 aiddir:

A) 0 m


ə

rh

ələB) IV m

ə

rhələ

C) I m


ə

rh

ələD) II m

ə

rhələ

E) III m


ə

rh

ələ37. Süd v

ə

zi x

əə

ngi zaman

ı şiş

in q

ə

na

ə

tb

əxş

 proqnozuna imkan yaradan

hormonal resepsiyan

ı

n sxemi:

A) ER(+) Pr(+) Her2(-)

B) ER(-) Pr(-) Her2(+)

C) ER(-) Pr(-) Her2(-)

D) ER(+) Pr(-) Her2(+)

E) ER(-) Pr(+) Her2(-)38. Az

ə

rbaycanda ki

ş

il

ə

rd

ə

 b

ə

dxas

ə

li 

şişlə

rl

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin ümumi strukturunda

(2001-ci il) birinci yeri hans

ı

 x

ə

st

ə

lik tutur:

A) m


ədə

 x

əə

ngiB) a

ğ

ciyə

r x


ə

əngi

C) qaraciy

ə

r x


ə

əngi

D) prostar v

ə

zi x


ə

əngi

E) kolorektal x

əəng

39. Süd v

ə

zisi x

əə

ngind

ə

 Payra simptomu n

ə

dir:

A) 


şiş

 üz


ə

rind


ə

 d

ərid

ə

 köndələ

n bükü


ş

ün 


əmələ

 g

əlm

ə

siB) limon qab

ığı


 simptomu

C) meydança simptomu

D) d

ə

ridə

 xoran


ı

əmələ g

ə

lmə

si

E) areolanı

n qal


ı

nla


ş

mas


ı

40. Qan z

ə

rdab

ı

nda kalsitoninin t

ə

yini qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin hans

ı

 x

əə

ngind

ə

biokimy

ə

vi marker hesab olunur:

A) anaplastik x

əəng

B) follikulyar x

əəng

C) yast


ı

hüceyr


ə

li x


ə

əng

D) medullyar x

əəng

E) papillyar x

əəng

41. Az

ə

rbaycanda b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rd

ə

n ölüm göst

ə

ricisi ölümün s

əbə

bl

ə

ri aras

ı

nda

neç

ə

nci yeri tutur:

A) üçüncü

B) dörduncü

C) be


ş

inci


D) birinci

E) ikinci42. Hepatosellular x

əə

ngin yaranmas

ı

nda rol oynayan 

ə

n potensial amil hans

ıdı

r:

A) davaml

ı

 alkoqol qə

bulu


B) A virus hepatiti

C) B virus hepatiti

D) qurd invaziyalar

ı

E) avitaminoz43. Az

ə

rbaycanda a

şağı

 ya

ş

 qruplar

ı

 (0-29) aras

ı

nda (h

ə

r iki cins üzr

ə

) b

ə

dxass

ə

li

şişlə

rd

ə

n ölümün ümumi strukturunda ilk birinci iki yeri hans

ı

 onkoloji x

ə

st

ə

likl

ə

r

tutur:

A) m


ədə

 x

əə

ngi və

 u

şaql

ı

q boynu xə

əngi

B) m


ədə

alt


ı

 v

əzi x

əə

ngi v


ə

 sinir sisteminin b

ə

dxass


ə

li 


şişlə

ri

C) hemoblastozlar və

 m

ədəalt

ı

 və

zi x


ə

əngi

D) hemoblastozlar v

ə

 sinir sisteminin bə

dxass


ə

li 


şişlə

ri

E) süd və

zi x


ə

əngi v

ə

 kolorektal xə

əng

44. M

ədə

 x

əə

nginin 

ə

n çox rast g

ə

lin

ə

n histoloji variant

ı

 hans

ıdı

r:

A) adenokarsinoma

B) differensiasiya edm

ə

miş

 x

əə

ngC) adenoskvamoz x

əə

ng

D) yastı

 hüceyr


ə

li x


ə

əng

E) qa


şlı

 üzük hüceyr

ə

li x


ə

əng

45. D

ə

ri x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sin

ə

 s

əbə

b olan 

ə

sas amill

ərə

 aid edilmir:

A) ultrab

ə

növ


şə

yi 


ş

üalar


B) d

ə

ridə

 müxt


ə

lif m


ənşə

li çap


ı

q toxumas

ı

C) immunosupressiyaD) siqaretç

ə

kmə

E) pe


şə

 z

ərərl

ə

ri46. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin makroskopik görünü

ş

ün

ə

 gör

ə

 q

ə

na

ə

tb

əxş

proqnozu olan forma:

A) ekzofit

B) endofit

C) n


ə

lb

əkiy

əbə


nz

ə

r formaD) ekzo-enzofit

E) “üzüy


əbə

nz

ər” forma

47. Süd v

ə

zi x

əə

nginin skrininqind

ə ə

n effektiv müayin

ə

 mütodu hans

ıdı

r:

A) mammoqrafiya

B) palpasiya

C) sitoloji müayin

ə

D) bax


ış

 (inspeksiya)

E) immunohistokimy

ə

vi müayinə

48. Eftanaziya n

ə

dir:

A) sa


ğ

almayan x

ə

st

ənin 

ə

zablarını

 azaltmaq üçün 

ş

ik

əstedici 

əmə


liyyatlar

ı

n aparı

lmas


ı

B) sa


ğ

almayan x

ə

st

ənin 

ə

zabverici ağrı

lar


ını

 yüngüll


əş

dirm


ə

k üçün narkotik analgetikl

ə

rin


verilm

ə

sində

n imtina etm

ə

k

C) ə

zabverici a

ğrı

lar


ı

n farmokoloji metodlarla aradan qald

ırı

lmas


ı

D) sa


ğ

almayan x

ə

st

ələrin “yüngül ölüm” akt

ını


n qar

şısını


 almaq

E) sa


ğ

almayan x

ə

st

əni 

ə

zablardan xilas etmə

k m


ə

qs

ədil

ə

 özünün və

 ya qohumlar

ını

n

xahiş

i il


ə

 süni yolla q

ə

sd

ən oldürm

ə

k49. Yumurtal

ışişlə

rinin histoloji tipin

ə

 aid deyil:

A) Brenner 

şiş


i

B) disherminoma

C) qranulyoz hüceyr

ə

li şiş

D) medulyar x

əəng

E) androblastoma50. III klinik qrupuna hans

ı

 onkoloji x

ə

st

ələ

r daxil edilir:

A) b


ə

dxass


ə

li 


şişdə

n sa


ğ

alm


ış şə

xsl


ə

r

B) bə

dxass


ə

li 


şişə ş

übh


ə

 olan x


ə

st

ələr

C) radikal müalic

əyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

D) palliativ müalic

əyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

E) spesifik müalic

əyə

 ehtiyac


ı

 olan onkoloji x

ə

st

ələr

51. 

Ş

üa müalic

ə

si a

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngind

ə

 daha effektivdir:

A) adenokarsinomada

B) sarkomada

C) a


ğ

ciy


ə

rin hemangiomas

ı

nda


D) metastatik plevritd

ə

E) yastı

hüceyr


ə

li variantda52. M

ədə

altYüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə