1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ı

 v

ə

zi ba

şını

n x

əə

ngi zaman

ı

 hans

ı

 radikal c

ə

rrahi 

əmə

liyyat t

ə

tbiq

edilir:

A) 


şiş

in lokal ekssiziyas

ı

B) 


şiş

in enukleasiyas

ı

C) distal pankreatektomiyaD) hepatikoyeyunostomiya

E) pankreatoduodenal rezeksiya53. II klinik qrupda olan x

ə

st

ə

 müalic

ə

 olunaraq sa

ğ

ald

ı

qdan sonra hans

ı

 klinik

qrupa keçirilir:

A) Ia


B) III

C) IIa


D) Ib

E) Iib


54. Dilin x

əə

nginin 0 m

ə

rh

ələ

sin

ə

 hans

ı

 aiddir:

A) T


is

N

0M

0

B)

T

1N

0

M0

C) T

2

N1

M

0D) T

3

N2

M

0E) T

4

N3

M

055. A

şağı

dak

ı şişlə

rin hans

ı əzələ

 toxumas

ı

ndan inki

ş

af etmirl

ə

r:

A) leyomiosarkoma

B) rabdomiosarkoma

C) rabdomioma

D) osteoma v

ə

 fibromaE) leyomioma

56. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ınıəzələ

 daxilin

ə

 yeridilm

ə

si kimy

ə

vi d

ə

rman

preparatlar

ını

n hans

ı

 yeridilm

ə

 üsuluna aiddir:

A) lokal kimy

ə

vi terapiyaB) regional kimy

ə

vi terapiyaC) neoadyuvant kimy

ə

vi terapiyaD) adyuvant kimy

ə

vi terapiyaE) sistem kimy

ə

vi terapiya57. Epitel toxuma m

ənşə

li xo

ş

xass

ə

li 

şiş

 a

şağı

dak

ıdı

r:

A) nevrinoma

B) fibroma

C) lipoma

D) xondroma

E) adenoma58. Barret qida borusu xarakteriz

ə

 olunur:

A) qida borusu selikli qi

ş

an

ın hiperkeratozu

B) qida borusunun selikli qi

ş

as

ının ba

ğı

rsaq metaplaziyası

 il


ə

C) qida borusunun leykoplagiyas

ı

D) qida borusunun papilloması

E) qida borusunun eritroplagiyas

ı

59. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n beyin qi

ş

alar

ı

 z

ədələ

ndikd

ə

 intratekal yeridilm

ə

si

kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n hans

ı

 yeridilm

ə

 üsuluna aiddir:

A) lokal kimy

ə

vi terapiyaB) sistem kimy

ə

vi terapiyaC) adyuvant kimy

ə

vi terapiyaD) neoadyuvant kimy

ə

vi terapiyaE) regional kimy

ə

vi terapiya60. Yumurtal

ı

qlar

ı

n epitelial 

şişlə

rin diaqnostikas

ı

 v

ə

 müalic

ə

 effektivliyinin

qiym

ə

tl

ə

ndirilm

ə

sind

ə

 istifad

ə

 edil

ə

n onkomarker göst

ə

ricisi:

A) PSA


B) 

İ

XQC) CA-125

D) AFP


E) CA-15-3

61. 

İ

nki

ş

af etm

ə

kd

ə

 olan ölk

ələ

rd

ə

 u

ş

aql

ı

q boynu x

əə

ngi il

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin ya

ş

göst

ə

ricil

ə

ri:

A) 75-80 ya

ş

B) 65-70 yaş

C) 80 ya


ş

dan yuxar

ı

D) 50 ya


ş

a q


ədə

r

E) 55-60 yaş

62. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin 

ə

sas limfogen metastazverm

ə

 yolu:

A) körpücükalt

ı

 yol


B) parasternal yol

C) epiqastral yol

D) çarpaz yol

E) qoltuqalt

ı

 yol


63. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n effektliyi ÜST 

ş

kalas

ı

 üzr

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilirk

ə

n 4ft

ədə

n az olmayan müdd

ə

td

ə

 bütün z

ədələ

nm

ə

 ocaqlar

ını

n yox olmas

ı

 nec

ə

qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) subklinik effekt

B) proqressivl

əşmə


C) tam effekt

D) hiss


ə

vi effekt

E) stabilizasiya

64. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin “gizli” x

əə

ngi özünü n

ə

 il

ə

 göst

ə

rir:

A) boyun limfa düyününd

ə

 v

ə ya uzaq orqanlarda olan metastazlarla

B) x


ə

st

əliyin sür

ə

tli və

 infiltrativ inki

ş

af

ı il

ə

C) digə

r endokrin orqanlar

ı

n (böyr


ə

küstü v


ə

zi, qalxanab

ə

nz

əə

traf və

zi) 


şişlə

ri il


ə

 birg


ə

D) qalxanab

ə

nz

ər v

ə

zidə

 olan tör

əmə

 il


ə

E) Sippl sindromu (diareya) il

ə


65. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n effektliyi ÜST 

ş

kalas

ı

 üzr

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilirk

ə

n bir

şiş

 oca

ğını

n 25%-d

ə

n çox böyüm

ə

si nec

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) tam effekt

B) subklinik effekt

C) stabilizasiya

D) hiss

ə

vi effektE) proqressivl

əşmə


66. Qida borusunun III m

ə

rh

ələdə

 olan x

əə

ngi zaman

ı

 radikal müalic

ədə

n sonra 5

illik ya

ş

ama göst

ə

ricil

ə

ri:

A) 85%


B) 50%

C) 70%


D) 98%

E) 10%


67. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 yumurtal

ı

qlar

ı

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rind

ə

n radioterapiyaya 

ə

nssas olan

ıdı

r:

A) u


ş

aql


ı

q art


ımı

 stroman


ı

şişləri

B) disherminomalar

C) seroz x

əə

ng

D) musinoz xə

əng

E) endometriod x

əəng

68. Hans

ı

 kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n kardiotoksiki t

ə

siri daha güclüdür:

A) antrasiklinl

ə

r

B) karbamid törəmələ

ri

C) vinka preparatları

D) alkill

əş

diricil


ə

r

E) platin preparatları

69. Qida borusunun radikal müalic

ə

 metodu a

şağı

dak

ıdı

r:

A) kimy


ə

vi terapiya

B) c

ə

rrahi müalicə

C) 


ş

üa müalic

ə

si

D) targent terapiyaE) hormonal müalic

ə

70. Yetkin xə

st

ələ

rd

ə

 Hoçkin limfomas

ı

 il

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin ilk zirv

ə

 piki:

A) 45 ya


ş

B) 30-40 ya

ş

 arası

nda


C) 40-50 ya

ş

 arası

nda


D) 85 ya

ş

E) 15-25 yaş

 aras


ı

nda


71. Yum

ş

aq toxuma sarkomalar

ını

n morfoloji diaqnostikas

ı

na hans

ı

 üsullar daxildir:

A) sitoloji müayin

ə

, histoloji müayinə

B) bütün cavablar do

ğ

rudur


C) trepan biopsiya, b

ı

çaq biopsiyası

D) eksizion biopsiya, insizion biopsiya

E) punksion biopsiya, trepan biopsiya

72. D

ə

ri melanomas

ı

 hans

ı

 hüceyr

ələ

rd

ə

n inki

ş

af edir:

A) melanositl

ə

rd

ən

B) h


ə

m melanositl

ə

rd

ən, h

ə

m də

 melanoblastlardan

C) melanoblastlardan

D) h


ə

m nevus hüceyr

ələ

rind


ə

n, h


ə

m d


ə

 melanoblastlardan

E) nevus hüceyr

ələ


rind

ə

n73. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

nginin simptomsuz gedi

ş

at

ı ə

n çox rast g

ə

linir:

A) endobronxial x

əəngd

ə

B) mə

rk

əzi x

əə

ngd


ə

C) yast


ı

 hüceyr


ə

li x


ə

əngd

ə

D) mediastinal formalı

 a

ğciy

ə

r xə

əngind

ə

E) periferik xə

əngd

ə

74. Də

ri melanomas

ı

na b

ədə

nin hans

ı

 nahiyy

ə

sind

ə

 daha çox t

ə

sadüf edilir:

A) a


şağı ə

traflarda

B) üz nahiy

ə

sində

C) ba


ş

 v

ə boyun nahiy

ə

sində

D) yuxar


ı ə

traflarda

E) gövd

ədə


75. Ail

ə

vi adenomatoz polipoz sindromu hans

ı

 genin anadang

ə

lm

ə

 mutasiyas

ıtic

ə

sind

ə

 inki

ş

af edir:

A) P53 geninin

B) K-ras geninin

C) MMR gen ail

ə

sinin


D) APC geninin

E) CDH geninin76. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

ngi zaman

ı

 kimy

ə

vi d

ə

rman müalic

ə

sind

ə ə

n yüks

ə

k

effektivliy

ə

 malik preparatlar:

A) Tamoksifen

B) Fareston

C) Letrozol

D) Sisplatin, 

İ

zofosfamidE) Zoladex

77. Yast

ı

 hüceyr

ə

li d

ə

ri x

əə

ngi 

ə

n çox hans

ı

 yolla metastaz verir:

A) implantasion

B) kontakt

C) limfoimplantasion

D) hematogen

E) limfogen78. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunan c

ə

rrahi 

əmə

liyyat:

A) ovarioektomiya

B) 

əmə


liyyat istifad

ə

 olunmurC) u

ş

aqlığı

n amputasiyas

ı

D) u


ş

aql


ığı

n art


ı

mlarla birlikd

ə

 ekstirpasiyası

E) miomektomiya79. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sin

ə

 s

əbə

b olan risk faktorlar

ı

:

A) bütün cavablar düzgündür

B) genetik meyillilik

C) menstrual funksiyan

ı

n pozulması

D) 


əvə

zedici hormonoterapiya

E) endokrin mübadil

ə

 pozğ

unluqlar


ı

80. Süd v

ə

zisi Tr hans

ı

N

3

M

0

 x

əə

ngi hans

ı

 m

ə

rh

ələyə

 aiddir:

A) III


b

 m

ərh

ələ


B) III

a

 mə

rh

ələC) IV

b

 mə

rh

ələD) III

c

 mə

rh

ələE) IV

a

 mə

rh

ələ81. D

ə

ri x

əə

nginin diaqnostikas

ı

nda hans

ı

 müayin

ə

 metodundan istifad

ə

 edilmir:

A) endoskopik

B) kliniki

C) sitolojiD) histoloji

E) KT


82. Onkoloji x

ə

st

ələ

r neç

ə

 klinik qrupa bölünür:

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 5


83. Alt doda

ğı

n obliqat x

əə

ngönü x

ə

st

ə

liyin

ə

 aiddir:

A) keratoakantoma

B) papilloma

C) leykoplagiya

D) q

ı

rmızı

 qurd e


şənə

yinin v


ə

 q

ırm

ızı


 yast

ı

 də

mirovun eroziv v

ə

 hiperkeratotik formaları

E) Manqanotti xeyliti84. Yum

ş

aq toxuma 

şişlə

ri inki

ş

af edir:

A) 


əzələ

 toxumas


ı

ndan


B) fibroz toxumadan

C) sinovial toxumadan

D) bütün cavablar düzgündür

E) piy toxumas

ı

ndan


85. U

ş

aql

ı

q boynu x

ə
Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə