1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ə

nginin I m

ə

rh

ələ

sind

ə

 hans

ı

 limfa düyünl

ə

rind

ə

 metastazlarkar olunur:

A) qas


ı

q limfa düyünl

ə

rind


ə

B) xarici, daxili qalça v

ə

 qapay


ıcı

 limfa düyünl

ə

rind


ə

C) ümumi qalça limfa düyünl

ə

ri

D) körpücükaltı

 limfa düyünl

ə

rind


ə

E) parasternal limfa düyünl

ə

r

86. Kimyə

vi d

ə

rman preparatlar

ınıə

n çox t

ə

sadüf edil

ə

n toksiki t

ə

siri hans

ıdı

r:

A) kardiotoksiki t

ə

sir


B) a

ğ

ciyərə

 toksiki t

ə

sir


C) sümükl

ə

rin zədələ

nm

əsi

D) hemopoezin pozulmas

ı

E) m


ədə

-ba


ğı

rsaq trakt

ı

na toksiki tə

sir


87. Alt dodaq x

əə

nginin limfogen metastazlar

ı

na ilk növb

ədə

 boynun hans

ı

 limfa

düyünl

ə

rind

ə

 rast g

ə

linir:

A) boynun yan üçbucaq limfa düyünl

ə

rində

B) paratraxeal limfa düyünl

ə

rind


ə

C) boynun orta d

ə

rin limfa düyünlə

rind


ə

D) boynun a

şağı

 d

ərin limfa düyünl

ə

rində

E) ç


ənə

alt


ı

 v

ə buxaqalt

ı

88. Qaraciyə

rin 

ə

n çox t

ə

sadüf edil

ə

n birincili b

ə

dxass

ə

li 

şiş

i hans

ıdı

r:

A) xolangiosellular x

əəng

B) qaraciy

ə

rin angiosarkoması

C) qaraciy

ə

rin birincili limfoması

D) hepatosellular x

əəng

E) qaraciy

ə

rin hemangioangiosarkoması

89. Hemoblastozlarda TNM kateqoriyas

ı

ndan istifad

ə

 olunurmu:

A) yaln


ı

z N simvolunda istifad

ə

 olunur


B) istifad

ə

 olunurC) yaln

ı

z T simvolunda istifadə

 olunur


D) Qeyri-Hoçkin sarkomalar

ı

nda istifadə

 olunur


E) istifad

ə

 olunmur90. Hans

ı

 müayin

ə

 metodundan alt dodaq x

əə

nginin diaqnostikas

ı

nda istifad

ə

olunmur:

A) radioizotop müayin

ə

B) xeyloskopiyaC) boynun ultras

ə

s müayinə

si

D) baxış

 v

ə palpasiya

E) morfoloji müayin

ə

91. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin proqnozu qeyri-q

ə

na

ə

tb

əxş

dir:

A) diffuz formas

ı

nda


B) qeyri-invaziv x

əə

ng

əC) ham

ısı


nda

D) düyünlü formas

ı

nda


E) Pecet x

əə

ngind


ə

92. Hepatosellular x

əə

ng hans

ı

 hüceyr

ələ

rd

ə

n ba

ş

lan

ğı

c götürür:

A) onikibarmaq ba

ğı

rsa


ğı

n q


ədəhəbə

nz

ər hüceyr

ələ


rind

ə

nB) qaraciy

ə

rin hepatosellular hüceyrələ

rind


ə

n

C) qaraciyə

rdaxili stromas

ı

 hüceyr


ələ

rd

ən

D) Kupfer hüceyr

ələ


rind

ə

nE) qaracir

ə

rdaxili xolangocellular hüceyrələ

rd

ən

93. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngind

ə

 adenokarsinoma histoloji variant kimi 

ə

n çox rast g

ə

linir:

A) ya


şlı

 adamlarda

B) u

ş

aqlardaC) ki

ş

ilə

rd

əD) yeniyetm

ələ


rd

ə

E) qadı

nlarda


94. Hepatosellular x

əə

ngin hematogen metastaz

ı

 a

şağı

dak

ı

 orqanlardan 

ə

n çox

hans

ı

nda inki

ş

af edir:

A) sümükl

ə

rd

əB) ba

ş

 beyində

C) m


ədə

alt


ı

 v

əzid

ə

D) ağ

ciy


ə

rl

ərd

ə

E) böyrə

kl

ərd

ə

95. Klinik-anatomik tə

snifat

ı

na gör

ə

 a

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngi a

şağı

dak

ı

 formalardan

ibar

ə

tdir:

A) ekzofit v

ə

 endofit


B) x

ı

rda və

 iri hüceyr

ə

li

C) adenokarsinoma və

 yast


ı

 hüceyr


ə

li x


ə

rc

əng

D) m


ə

rk

əzi, periferik v

ə

 atipikE) mediastinal v

ə

 periferik xə

rc

əng

96. A

şağı

dak

ı şiş

 markerl

ə

rind

ə

n hans

ı

 hepatosellular x

əə

ng olan x

ə

st

ələ

rin

çoxunda qan plazmas

ı

nda yüks

ə

lir:

A) CEA


B) CA 19-9

C) CA 125

D) PSA

E) AFP


97. M

ədə

nin antral hiss

ə

sind

ə

n inki

ş

af etmi

ş

 30 mm ölçüd

ə əzələ

 qi

ş

as

ı

na siray

ə

t

etmi

ş

 x

əə

ng T kateqoriyas

ını

n hans

ı

 qiym

ə

ti il

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) T


is

B) T


3

C) T


4

D) T

1

E) T2

98. Keniq simptomu n

ə

dir:

A) areolan

ı

n qal


ı

nla


ş

mas


ı

B) limon qab

ığı

 simptomuC) ovucla dö

ş

 qəfə

si aras


ı

nda 


şiş

in 


ə

ll

ənm

ə

siD) gil

ə

nin dartı

lmas


ı

E) umbilikasiya simptomu99. M

ədə

alt

ə

 v

ə

zi x

əə

nginin histoloji variantlar

ı

 aras

ı

nda daha q

ə

na

ə

tb

əxş

 gedi

şə

malik formas

ı

 a

şağı

dak

ı

lardan hans

ıdı

r:

A) adenoskvamoz x

əəng

B) sistoadenokarsinoma

C) asinar hüceyr

ə

li xə

əng

D) n


əhə

nghüceyr


ə

li x


ə

əng

E) duktal adenokarsinoma100. Kimy

ə

vi d

ə

rman preparatlar

ını

n daxil

ə

 per os q

ə

bulu kimy

ə

vi d

ə

rman

preparatlar

ını

n hans

ı

 yeridilm

ə

 üsuluna aiddir:

A) regional kimy

ə

vi terapiyaB) neoadyuvant kimy

ə

vi terapiyaC) adyuvant kimy

ə

vi terapiyaD) lokal kimy

ə

vi terapiyaE) sistem kimy

ə

vi terapiya101. M

ədə

alt

ı

 v

ə

zi ba

şını

n x

əə

ngi zaman

ı

 ortaya ç

ı

xan sar

ılı

q xoledoxolitiazdan n

ə

il

ə

 f

ə

rql

ə

nir:

A) m


ədə

alt


ı

 v

əzi ba

şını


n x

əə

ngi zaman

ı

 ortaya çı

xan sar


ılı

q qanda bilirubin s

ə

viyy


ə

si

xoledoxolitiazdan fə

rqli olaraq yüks

ə

k r


əqə

ml

ərə çatm

ı

rB) m

ədə


alt

ı

 və

zi ba


şını

n x


ə

əngi zaman

ı

 ortaya çı

xan sar


ılı

q zaman


ı

 qanda bilirubin

viyy


ə

si daha yüks

ə

k r


əqə

ml

ərə çat

ı

rC) m

ədə


alt

ı

 və

zi ba


şını

n x


ə

əngi zaman

ı

 ortaya çı

xan sar


ılı

q heç vaxt qa

şı

nma il


ə

şayi

ə

t olunmurD) m

ədə


alt

ı

 və

zi ba


şını

n x


ə

əngi zaman

ı

 ortaya çı

xan sar


ılı

q heç vaxt axolik n

ə

cisl


ə

şayi

ə

t olunmurE) m

ədə


alt

ı

 və

zi ba


şını

n x


ə

əngi zaman

ı

 ortaya çı

xan sar


ılı

q zaman


ı

 öd kis


ə

si heç vaxt

böyümür.

102. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 süd v

ə

zisi x

əə

nginin diffuz formas

ı

na aid

simptomlard

ı

r:

A) yaln


ı

z qoltuqlalt

ı

 limfa düyünlə

rinin böyüm

ə

si

B) Pribram simptomuC) ödem, hiperemiya, sür

ə

tli inkiş

af

D) Keniq simptomuE) kiçik ölçülü 

şiş


in 

ə

llə

nm

əsi

103. U

ş

aql

ı

q boynunun mülayim displaziyas

ı

 zaman

ı

:

A) 


şiş

 bazal membran

ı

n hüdudları

nda 0.3 d

ə

rinliy


ə

 siray


ə

t edir


B) bütün epitel t

əbəqədə


 a

ş

kar edilirC) patoloji d

ə

yiş

iklikl


ə

r epitelial t

əbəqə

nin a


şağı

 v

ə orta

1

/3

-ni 


ə

hat


ə

 edir


D) heç biri

E) epitelial t

əbəqə

nin bazal və

 parabazal qatlar

ı

nda mü


ş

ahid


ə

 edilir


104. M

ədə

alt

ı

 v

ə

zi ba

şını

n x

əə

ngi diaqnozu il

ə

 radikal c

ə

rrahi 

əmə

liyyata m

ə

ruz

qalm

ış

 x

ə

st

ə

nin rezektat

ını

n patohistoloji müayin

ə

sind

ə

 1.8 sm ölçüd

ə

 mutsinoz

ə

ng a

ş

kar edilmi

ş

dir, proses m

ədə

alt

ı

 v

ə

zi hüdudundan k

ə

nara ç

ı

xm

ı

r. Regional

limfa düyünl

ə

rinin birind

ə

 x

əə

ng hüceyr

ələ

ri tap

ı

lm

ışdı

r. X

əə

ngin TNM üzr

ərh

ələ

si hans

ıdı

r:

A) T


1

N

1M

0

B) T2

N

1M

0

C) T1

N

0M

0

D) T2

N

0M

0

E) T3

N

0M

0

105. 55 yaşlı

 ki

ş

i x

ə

st

ə

 qaraciy

ə

rin sol pay

ı

nda 2.0 sm 

şişə

 gör

ə

 qaraciy

ə

r

rezeksiyas

ı əmə

liyyat

ı

na m

ə

ruz qalm

ışdı

r. 

Əmə

liyyatönü dövrd

ə

 uzaq orqanlarda

metastaz 

ə

lam

ə

tl

ə

ri a

ş

kar edilm

ə

mi

ş

dir. Rezektat

ı

n patohistoloji müayin

ə

sind

ə

böyük ölçüsü 1.9 sm olan hepatosellular x

əə

ng t

ə

sdiql

ə

nmi

ş

 v

ə

 regional limfa

düyünl

ə

rind

ə

 metastaz a

ş

kar edilm

ə

mi

ş

dir. Prosesin TNM sistemi il

ə

 m

ə

rh

ələ

si

hans

ıdı

r:

A) T


1

N

0M

0

B) T2

N

0M

0

C) T1

N

1M

0


D) T

3

N0

M

0E) T

2

N1

M

0106. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

nginin hans

ı

 formas

ı

nda bronxoskopiya üsulu daha d

ə

qiq v

ə

informativdir:

A) pnevmoniyayab

ə

nz

ər x

əə

ngind


ə

B) a


ğ

ciy


ə

r x


ə

ənginin mediastinal formas

ı

ndaC) ba

ş

 beyinə

 metastazlar zaman

ı

D) periferik xə

əngind

ə

E) mə

rk

əzi x

əə

ngind


ə

107. Residiv n

ə

dir:

A) x


ə

st

ənin k

ə

skin arı

qlamas


ı

B) ür


ə

k-damar x

ə

st

əlikl

ə

rinin ağı

rla


ş

malar


ını

n ba


ş

 verm


ə

si

C) radikal müalicədə

n sonra güdüld

ə

 ba


ş

qa histoloji qurulu

ş

a malik 


şiş

in inki


ş

af

ıD) radikal müalic

ədə


n sonra çap

ı

q sahə

sind


ə

 eyni histoloji qurulu

ş

a malik 


şiş

in inki


ş

af

ıE) ba

ş

qa orqanlarda bə

dxass


ə

li 


şiş

in 


əmələ

 g

əlm

ə

si
Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə