1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

108. Hoçkin limfomas

ınıə

n xo

ş

 gedi

ş

in

ə

 malik histoloji variant

ı

:

A) limfoid üzülm

ə

 (tük


ə

nm

ə) variant

ı

B) nodulyar sklerotik variantC) limfoid üstünlüklü klassik variant

D) heç bir variant

E) qar

ışı


q hüceyr

ə

li variant109. Süd v

ə

zisi x

əə

ngind

ə əmə

liyyatönü 

ş

üa terapiyas

ını

n m

ə

qs

ə

dl

ə

ri:

A) uzaq metastazlar

ı

n müalic


ə

si

B) şiş

in qan t


ə

chizat


ını

n art


ırı

lmas


ı

, damarlar

ı

n sklerozlaş

mas


ı

C) Pecet x

əənginin müalic

ə

siD) mastopatiyan

ı

n müalicə

si

E) residivlə

rin profilaktikas

ışişin ölçül

ə

rinin və

 bioloji aqressivliyinin azald

ı

lmas


ı

110. Hoçkin limfomas

ı

 hans

ı

 ya

ş

ad

ə

k heç rast g

ə

linmir:

A) 3 ya


ş

ad

ək

B) 7 ya


ş

ad

ək

C) 1 ya


ş

ad

ək

D) ya


ş

 rol oynam

ı

r

E) 10 yaş

ad

ək

111. Yetkin x

ə

st

ələ

rd

ə

 hemablastozlar

ı

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rl

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin ümumi

strukturunda rast g

ə

lm

ə

 tezliyi:

A) 4-10%-d

ə

 rast gə

linir


B) 20-25%-d

ə

 rast gə

linir


C) 15-20%-d

ə

 rast gə

linir


D) 25-30%-d

ə

 rast gə

linir


E) 30-35%-d

ə

 rast gə

linir


112. M

ədə

alt

ı

 v

ə

zi x

əə

nginin diaqnostikas

ı

nda hans

ı

 antigen titrinin yüks

ə

lm

ə

si

nisb

ətə

n daha yüks

ə

k h

ə

ssasl

ı

q nümayi

ş

 etdirir:

A) CA 19-9

B) PSA

C) AFP


D) CA 125

E) CEA 15-3113. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

ngi zaman

ı əmə

liyyatönü 

ş

üa müalic

ə

sinin m

ə

qs

ə

dl

ə

ri:

A) bütün cavablar düzgündür

B) 

şiş


 hüceyr

ələ


rinin yay

ı

lmasını

 azaltmaq

C) residivl

ə

rin profilaktikası

D) regionar limfa düyünl

ə

rind


ə

 metastazlar

ı

 azaltmaq mə

qs

ədil

ə

E) şiş

in inki


ş

af

ını l

ə

ngitmə

k

114. Hoçkin limfoması

na hans

ı

 ya

ş

lar aras

ı

nda çox nadir hallarda mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) 3 ya


ş

ad

ək

B) 20-25 ya

ş

 aras


ı

nda


C) 10-15 ya

ş

 arası

nda


D) 15-20 ya

ş

 arası

nda


E) 50 ya

ş

dan yuxarı

115. Hoçkin limfomas

ı

na 40 ya

ş

dan yuxar

ı

 ki

ş

il

ə

rd

ə

 qad

ı

nlara nisb

ətə

n neç

ə

 d

əfə

art

ı

q rast g

ə

linir:

A) 0.5-1 d

əfə

B) 3.5-4 dəfə

C) düzgün cavab yoxdur

D) 2.5-3 d

əfə


E) 1.5-2 d

əfə


116. Ba

ğı

rsaq keçm

ə

zliyi 

ə

lam

ə

tl

ə

ri ç

ə

nb

ə

rba

ğı

rsaq x

əə

nginin hans

ı

 klinik formas

ı

üçün xarakterikdir:

A) obturasion formaB) psevdoiltihabi forma

C) enterekolitik forma

D) toksikoanemik forma

E) dispeptik forma117. 1832-cil ild

ə

 limfoqranulematozu ayr

ı

ca x

ə

st

ə

lik kimi hans

ı

 alim t

ə

svir etmi

ş

dir:

A) D. Rid

B) heç biri

C) T. Hoçkin

D) K. 

Ş

ternberqE) C. Berezovski

118. Hans

ı

 nümun

ə

 “sitostatik+antidot” kombinasiyas

ı

na uy

ğ

undur:

A) Sisplatin+karboplatin

B) Metotreksat+leykovorin

C) Oksaliplatin+sisplatin

D) Paklitaksel+dosetaksel

E) Vinkristin+leykovorin119. Hoçkin limfomas

ı

 diaqnozu üçün xarakterik olan hüceyr

ə

 hans

ı

 alimin ad

ı

 il

ə

adlan

ı

r:

A) Berezovski – Rid – 

Ş

ternberq hüceyrələ

ri

B) Hoçkin hüceyrələ

ri

C) heç biriD) Piroqov – Lahqans hüceyr

ələ


ri

E) Langerhans hüceyr

ələ

ri

120. Hoçkin limfomasını

n yay

ı

lma yollar

ı

:

A) yaln


ı

z limfogen yay

ı

lma


B) limfogen v

ə

 hematogen yayı

lma


C) yaln

ı

z hematogen yayı

lma


D) düzgün cavab yoxdur

E) implantasion121. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin hans

ı

 m

ə

rh

ələ

sind

ə

 Vertheym 

əmə

liyyat

ı

 icra

olunur:

A) bütün cavablar düzgündür

B) IB2

C) IBI


D) IIA

E) IA2

122. Yetkin x

ə

st

ələ

rd

ə

 Hoçkin limfomas

ı

 il

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin 2-ci zirv

ə

 piki:

A) 40 ya


ş

dan yuxar

ı

B) 70 ya


ş

dan yuxar

ı

C) 60 ya


ş

dan yuxar

ı

D) 50 ya


ş

dan yuxar

ı

E) ya


şlı

lar aras


ı

nda mü


ş

ahid


ə

 olunmur


123. Hoçkin limfomas

ını

n klinik m

ə

rh

ələ

sinin t

ə

yin etm

ə

k üçün 1971-ci ild

ə

 hans

ısnifat q

ə

bul olunmu

ş

dur:

A) Ann-Arbor t

ə

snifat


ı

B) m


ə

rh

ələlər üzr

ə

 vətə

n t


ə

snifat


ı

C) Beyn


ə

lxalq TNM t

ə

snifat


ı

D) düzgün cavab yoxdur

E) Ray t

ə

snifatı

124. Hoçkin limfomas

ı

 zaman

ı

 1-ci klinik m

ə

rh

ələ

 nec

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) qaraciy

ə

rin m


ə

hdud z


ədələ

nm

əsi

B) diafraqman

ı

n h


ə

r iki t


ərə

find


ə

 limfa düyünl

ə

rinin z


ədələ

nm

əsi

C) bir sümüyün z

ədələ

nm

əsi

D) sadalananlardan heç biri

E) diafraqman

ı

n bir tərə

find


ə

 1 qrup limfa düyünü v

ə

 ya 1 ekstralimfatik orqanı

n m


ə

hdud


zədələ

nm

əsi

125. Uzaq orqanlara metastazlar hans

ı

 simvolla tamamlana bilir:

A) cavablar

ı

n ham


ısı

 düzdür


B) Pul, Oss

C) Mar, Ple

D) Hep, Bra

E) Per, Ski126. Hoçkin limfomas

ı

 zaman

ı

 3-cü klinik m

ə

rh

ələ

 nec

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) divararl

ığı

 limfa düyünlə

rinin profuz t

ə

rl

əmə il

ə

 müş

ay

ət olunan z

ədələ


nm

ə

siB) diafraqmadan h

ə

r iki tərəfə

 limfa düyünl

ə

rinin z


ədələ

nm

əsi, bu zaman proses

ekstralimfatik orqan

ı

n lokal və

 ya dala


ğı

n z


ədələ

nm

əsi il

ə

 müş

ay

ət olunur

C) dala


ğı

n v


ə

 a

ğciy

ə

rin birgə

 z

ədələnm

ə

siD) dala

ğı

n yüksə

k h


ə

rar


ə

t il


ə

 mü


ş

ay

ət olunan z

ədələ


nm

ə

siE) sadalananlardan heç biri

127. Yo

ğ

un ba

ğı

rsa

ğı

n x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

ri:

A) paraproktit

B) düz ba

ğı

rsa


ğı

n prolaps

ı

C) hipertoniyaD) xroniki appendisit

E) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n adenomatoz polipl

ə

ri

128. Hoçkin limfoması

 zaman

ı

 t

ə

k qaraciy

ə

rin z

ədələ

nm

ə

si hans

ı

 klinik m

ə

rh

ələyə

aiddir:

A) Ib klinik m

ə

rh

ələB) Iib klinik m

ə

rhələ

C) IV klinik m

ə

rh

ələD) IIa klinik m

ə

rhələ

E) IIIb klinik m

ə

rh

ələ129. Krukenberq metastaz

ı

 n

ə

dir:

A) süd v


ə

zi x


ə

ənginin endometriuma metastazlar

ı

B) mədə

 x

əə

nginin yumurtalı

qlara metastaz

ı

C) u


ş

aql


ı

q cismi x

əənginin a

ğ

ciyərə

 metastaz

ı

D) m


ədə

 x

əə

nginin uş

aql


ı

q boynuna metastaz

ı

E) süd v


ə

zi x


ə

ənginin qaraciy

ərə


 metastaz

ı

130. Hoçkin limfoması

 zaman

ı

 limfa düyününd

ə

n sonra 

ə

n çox z

ədələnə

n orqan:

A) sümük iliyi

B) qaraciy

ə

rC) a

ğ

ciyə

r

D) qaraciyə

r v


ə

 dalaq


E) dalaq

131. Hans

ı

 müayin

ələrə ə

sas

ə

n endometriumun x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

rinin diaqnozu

qoyulur:

A) anamnez, klinik müayin

ə

B) histerografiyaC) histeroskopiya

D) bütün cavablar düzgündür

E) sitoloji müayin

ə

132. Hoçkin limfoması

 zaman

ı

 intoksikasiya simptomlar

ı

 hans

ı

lard

ı

r:

A) sar


ılı

q

B) qanaxmaC) s

əbə


bsiz olaraq h

ə

rarə

tin 38


0

C çox yuxar

ı

 qalxmas


ı

, b


ədə

n ç


ə

kisinin 10%-d

ə

n çox


azalmas

ı

, güçlügec

ə

 tə

rl

əməsi

D) qusma


E) düzgün vacab yoxdur

133. Hoçkin limfomas

ı

 zaman

ı

 proqnostik amil

ə

 (risk faktorunA) aiddir:

A) leykoplekiya v

ə

 anemiyanı

n olmas


ı

B) diafraqmadan a

şağı

 limfa düyünlə

rinin z


ədələ

nm

əsi

C) boyun limfa düyünl

ə

rinin z


ədələ

nm

əsi

D) divararal

ığı

 limfa düyünlə

rinin massiv z

ədələ

nm

əsi (MTU

B), 3 və

 daha çox limfa

düyünl

ə

ri sahə

sinin z


ədələ

nm

əsi, ekstranodal z

ədələ


nm

ə

nin olması

, EÇS-30mm/s çox

olmas

ı

E) xə

st

əliyin I v

ə

 II klinik mə

rh

ələsi

134. X

ə

st

ə

 1989-cu ild

ə

 sa

ğ

 yana

ğı

n bazaliomas

ı

na gör

ə

 radikal müalic

ə

 alm

ışdı

r.

2010-cu ild

ə

 sol yanaq d

ə

risind

ə

 eyni morfoloji qurulu

ş

a malik 

şiş əmələ

 g

ə

lmi

ş

dir.

Bu:

A) multisentrik metaxron inki

ş

af ed


ə

şişdir

B) davam ed

ə

n böyüm


ə

dir


C) metastazd

ı

rD) unisentrik inki

ş

afdı

r

E) residivdir135. Hoçkin limfomas

ı

 zaman

ı

 q

ə

na

ə

tb

əxş

 qrupa daxil olan x

ə

st

ələrə

 hans

ı

 kimy

ə

virman terapiyas

ı

 sxemin

ə

 üstünlük verilm

ə

lidir:

A) BEACOPP sxemin

ə

B) sadalananları

n h


ə

r birin


ə

C) ABVD sxemin

ə

D) MOPP sxeminə

E) COPP sxemin

ə

136. Fiziki kanserogen hesab edil

ə

n amili göst

ə

rin:

A) nitrozaminl

ə

r

B) HPVC) benzipren

D) ultrab

ə

növ


şə

yi 


ş

üalanma


E) Ep

ş

teyn-Barr virusu


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə