1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ə

tlidir:

A) 


ə

t m


ə

hsullar


ını

n, heyvani ya

ğ

lar


ı

n çoxlu


ğ

u

B) ə

t m


ə

hsullar


ını

n azl


ığı

C) birki m

ənşə

li qidaları

n çoxlu


ğ

u

D) bitki yağ

lar


ı

n çoxlu


ğ

u

E) heyvanı

 ya


ğı

ar

ın azl

ığı


138. Sümükl

ə

rin birincili b

ə

dxass

ə

li 

şiş

il

ə

ri daha çox rast g

ə

linir:

A) qar


ışı

q strukturlu sümükl

ə

rd

əB) bütün sümükl

ə

rdə

 eyni tezlikl

ə

C) uzunborulu sümüklə

rd

əD) x

ı

rda sümüklə

rd

əE) yast

ı

 sümüklə

rd

ə139. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin 

ə

n çox rast g

ələ

n histoloji variant

ı

:

A) melanoma

B) yast

ı

hüceyrə

li karsinoma

C) differensasiya olunmayan x

əə

ng

D) sarkomaE) adenokarsinoma

140. Hoçkin limfomas

ı

 zaman

ı

 ilkin olaraq hans

ı

 qrup limfa düyünl

ə

rin böyüm

ə

siş

ahid

ə

 olunur:

A) boyun limfa düyünl

ə

ri

B) peritonarxası

 limfa düyünl

ə

ri

C) qası

q limfa düyünl

ə

ri

D) qoltuqaltı

 limfa düyünl

ə

ri

E) diafraqmadan aşağı

 limfa düyünl

ə

ri

141. Yoğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi limfogen yolla metastaz verir:

A) sümüy


ə

B) yum


ş

aq toxumaya

C) peritonarxas

ı

 nahiyəyə

D) divararal

ığı

na

E) regionar limfa düyünlə

rin


ə

142. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi 

ə

n çox hematogen yolla metastaz verir:

A) qaraciy

ərə

B) m


ədə

alt


ı

 v

əzəC) dala

ğ

aD) böyr

ə

küstü vəzə

E) qalxanvari v

əzə

143. B

ə

dxass

ə

li 

şişlə

rin 0 m

ə

rh

ələ

si TNM kateqoriyas

ı

 il

ə

 nec

ə

 qeyd edilir:

A) T


1

N

1M

0

B)

T

0N

1

MxC) Tin situ N

0

M0

D

)T

0

N1

M

1E) T

0

N0

M

1144. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin 

ə

n çox rast g

ələ

n lokalizasiyas

ı

:

A) qalxanç

ə

nb

ər ba

ğı

rsaqB) en

əə

nb

ər ba

ğı

rsaqC) ç

ə

nbə

rba


ğı

rsa


ğı

n qaraciy

əəyriliyi

D) siqmayab

ə

nz

ər ba

ğı

rsaqE) kor ba

ğı

rsaq145. Düz ba

ğı

rsaq x

əə

ngi zaman

ı

 neoadyuvant radioterapiyaya dair

aşağı

dak

ı

lardan hans

ı

 do

ğ

rudur:

A) neoadyuvant radioterapiya düz ba

ğı

rsaq x


ə

əngind

ə

 effektivdir və

 lokal residiv tezliyini

azald

ı

rB) düz ba

ğı

rsaq xə

əngi zaman

ı

 neoadyuvant radioterapiya yalnı

z cavan x

ə

st

ələrd

ətbiq edilm

ə

lidirC) düz ba

ğı

rsaq xə

əngi zaman

ı

 neoadyuvant radioterapiya yalnı

z ya


şlı

 x

əst

ələ


rd

ə

 tə

tbiq


edilm

ə

lidirD) neoadyuvant radioterapiya düz ba

ğı

rsaq xə

ənginin effektiv deyildir v

ə

 aparı

lmas


ı

tövsiy


ə

 edilmir


E) neoadyuvant radioterapiya düz ba

ğı

rsağı

n yaln


ı

z yuxar


ı

 ampulyar hiss

ə

nin x


ə

əngi

zaman


ı

 t

ətbiq edilir

146. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin toksikoanemik formas

ı ə

n çox rast g

ə

linir:

A) könd


ələ

ənb

ə

rbağı

rsa


ğı

şişlərind

ə

B) çə

nb

ərba

ğı

rsağı

n sol yar

ısınışişlərind

ə

C) siqmayabə

nz

ər ba

ğı

rsağı

şişlərind

ə

D) çə

nb

ərba

ğı

rsağı

n sa


ğ

 yar


ısını

şişlərind

ə

E) düz bağı

rsa


ğı

şişlərind

ə

147. Ağ

ciy

ə

r x

əə

ngin 

ə

sas histoloji formalar

ı

:

A) limfomaB) adenokarsinoma, yast

ı

hüceyrə

li x


ə

rc

əng v

ə

 xı

rdahüceyr

ə

li x


ə

əng

C) angiosarkoma, x

ı

rdahüceyrə

li x


ə

əng

D) fibromioma, miosarkoma

E) irihüceyr

ə

li xə

əng, sarkoma

148. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi zaman

ı

 istifad

ə

 olunan Meyo klinikas

ını

n sxemi:

A) Doksorubisin + sis-platin

B) Teqafür + mitomisin

C) Doksorubisin + mitomisin

D) Flüorurasil + leykovorin

E) Oksaliplatin + leykovorin149. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

una aid deyil:

A) dilin h

ərəkə

tli hiss


ə

si

B) ağı

z bo


ş

lu

ğunun dibi

C) dilin kökü

D) s

ə

rt və

 yum


ş

aq damaq


E) ç

ənə


 v

ə ə


ng sümükl

ə

rinin alveolyar çıxı

nt

ısı150. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi zaman

ı ə

n mühüm müayin

ə

 metodu:

A) endoskopiya + biopsiya

B) irriqoskopiya

C) qanda CEA-n

ı

n t


ə

yini


D) abdominal USM

E) abdominal KT151. Düz ba

ğı

rsaq x

əə

ngin

ə

 gör

ə

 apar

ı

lan a

şağı

dak

ı

 c

ə

rrahi 

əmə

liyyatlardan hans

ı

düz ba

ğı

rsa

ğı

n sfinkter aparat

ını

n tamam

ə

n götürülm

ə

si il

ə

 n

ə

tic

ələ

nir:

A) Miles 

əmə

liyyat


ı

 (düz ba


ğı

rsa


ğı

n qar


ı

n-aral


ı

q ekstirpas

ı

yas


ı

)

B) düz bağı

rsa


ğı

n ön rezeksiyas

ı

C) düz bağı

rsa


ğı

n qar


ı

n-anal rezeksiyas

ı

D) düz bağı

rsa


ğı

n a


şağı

 ön rezeksiyas

ı

E) Hartmann əmə

liyyat


ı

152. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sind

ə

 hans

ı

 morfo-funksionalyi

ş

iklikl

ə

r ba

ş

 verir:

A) endometriumda fon prosesl

ə

rin inki


ş

af

ıB) hipotolamus-hipofiz-yumurtal

ı

q sistemində

 hormonal poz

ğ

unluqlar


C) endometriumda x

əə

ngönü d


ə

yi

şiklikl

ə

rD) b

ə

dxassə

li 


şiş

in inki


ş

af

ıE) bütün cavablar düzgündür

153. Sitoloji müayin

ə

 aparmaq üçün hans

ı

 materiallardan istifad

ə

 olunur:

A) assitik maye

B) bütün cavablar do

ğ

rudurC) yaxma

D) yuyuntu suyu

E) ifrazat

154. Ç

ə

nb

ə

rba

ğı

rsaq x

əə

nginin toksikoanemik formas

ı

 üçün daha çox

xarakterikdir:

A) patoloji ifrazatlar

B) hipoxrom anemiya

C) ba


ğı

rsaq keçm

ə

zliyi


D) qar

ı

nda ağrı

lar


E) m

ədə


-ba

ğı

rsaq diskomfortu155. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngind

ə

 G

3

simvolu n

ə

yi göst

ə

rir:

A) 


şiş

in orta differensiasiya d

ərəcə

sini


B) 

şiş


in yüks

ə

k differensiasiya dərəcə

sini


C) 

şiş


in a

şağı


 differensiasiya d

ərəcə


sini

D) differensiasiya olunmam

ış şiş

in

E) heç bir cavab düzgün deyil156. M

ədə

 x

əə

ngi zaman

ı

 periton s

ə

thind

ə

 olan metastazlar – peritoneal

karsinomatoz hans

ı

 mexanizml

ə

 inki

ş

af edir:

A) hematogen

B) limfogen

C) implantasion

D) kontakt

E) intramural157. X

ə

st

ə

 klinikaya yo

ğ

un ba

ğı

rsaq keçm

ə

zliyi il

ə

 daxil olmu

ş

dur. Apar

ı

lan

müayin

ələ

rd

ə

n x

ə

st

ədə

 anemiya, s-vari ba

ğı

rsa

ğı

n x

əə

ngi a

ş

karlanm

ışdı

r. Bu

zaman:

A) siqmostoma qoyulmal

ı

B) sa


ğtərə

fli hemikolektomiya icra edilm

ə

li

C) Hartman əmə

liyyat


ı

 aparmal


ı

D) solt


ərə

fli hemikolektomiya icra edilm

ə

li

E) s-vari bağı

rsa


ğı

n rezeksiyas

ı

 apar


ı

lmal


ı

158. Süd v

ə

zisi x

əə

ngind

ə əmə

liyyatönü irifraksiyal

ı ş

üa terapiyas

ını

n rejiml

ə

ri:

A) hiper oksigenasiya il

ə

 birlikd


ə

 apar


ı

lan 


ş

üa terapiyas

ı

B) hipertermiya ilə

 apar


ı

lan 


ş

üa terapiyas

ı

C) 


əmə

liyyatönü 2 günlük irifraks

ı

yal


ı

 + 


əmə

liyyatdan sonra radikal proqram üzr

ə ş

üa

terapiyası

D) h


ə

ft

ədə 5 günlük 

ş

üalanma ÜOD=60QrE) h

ə

ftədə

 5 günlük 

ş

üalanma, BOD=5Qr olmaqla ÜOD=25Qr159. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin epidemiologiyas

ı

 bax

ımı

ndan a

şağı

dak

ı

lardan

hans

ı

 do

ğ

rudur:

A) yo


ğ

un ba


ğı

rsaq x


ə

əngi ki

ş

ilə

rd

ə qad

ı

nlara nisbətə

n daha çox rast g

ə

linir, yaş

 artd


ı

qca


rastg

ə

lmə

 tezliyi azal

ı

r

B) yoğ

un ba


ğı

rsaq x


ə

əngi h

ə

r iki cinsin nümayə

nd

ələri aras

ı

nda eyni tezliklə

 rast g


ə

linir,


ya

ş

 artdı

qca rastg

ə

lm

ə tezliyi azal

ı

rC) yo

ğ

un bağı

rsaq x


ə

əngi ki

ş

ilə

rd

ə qad

ı

nlara nisbətə

n az rast g

ə

linir, yaş

 artd


ı

qca


rastg

ə

lmə

 tezliyi azal

ı

r

D) yoğ

un ba


ğı

rsaq x


ə

ənginin rastg

ə

lmə

 tezliyind

ə

 ya


ş

 v

ə cins bax

ımı


ndan heç bir f

ə

rqyoxdur

E) yo


ğ

un ba


ğı

rsaq x


ə

ənginin rastg

ə

lmə

 tezliyi ya

ş

 artd


ı

qca art


ı

r

160. Kolorektal xəə

ng s

əbə

bind

ə

n as

ılı

 olmayaraq 

ə

n çox hans

ı

 x

əə

ngönüst

ə

likd

ə

n inki

ş

af edir:

A) adenomatoz polipl

ə

rd

ən

B) Kron x

ə

st

əliyind

ə

nC) Peutz-Yeghers sindromundan

D) xroniki kolitd

ə

n

E) qeyri-spesifik xoralı

 kolitd


ə

n

161. Xə

st

ə

 60 ya

şı

nda ümumi z

ə

iflik, qar

ı

nda a

ğrı

, köp 

ş

ikay

ə

tl

ə

ri il

ə

 daxil olmu

ş

dur.

Apar

ı

lan müayin

ələ

rd

ə

n x

ə

st

ədə

 ç

ə

nb

ə

rba

ğı

rsa

ğı

n dalaq 

ə

yriliyinin T

1

N

0

M

0

 m


Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə