1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

ə

rh

ələ

li

ə

ngi a

ş

kar edilmi

ş

dir. C

ə

rrah

ı

n taktikas

ı

:

A) Hartman 

əmə

liyyat


ı

B) solt


ərə

fli hemikolektomiya

C) sa

ğtərə


fli hemikolektomiya

D) s-var


ı

 ba


ğı

rsa


ğı

n rezeksiyas

ı

E) Miles əmə

liyyat


ı

162. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zi x

əə

nginin hans

ı

 histoloji formalar

ı

 daha çox t

ə

sadüf

edilir:

A) follikulyar adenokarsinoma

B) medullyar x

əəng

C) anaplastik x

əəng

D) papillyar

E) yast

ı

hüceyrə

li x


ə

əng

163. Ail

ə

vi adenomatoz polipoz sindromu n

ə

 il

ə

 s

ə

ciyy

ələ

nir:

A) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n adenomatoz polipozu,

yum

ş

aq toxuma və

 sümük 


şişlə

ri il


ə

B) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-resessiv yolla ötürülm

ə

 t

ərzin

ə

 malik adenomatoz polipozu m

ərk

ə

zi sinir sisteminin şiş

i il


ə

C) m


ədə

-ba


ğı

rsaq trakt

ını

n çoxsaylı

 retension polipl

ə

ri il


ə

D) yo


ğ

un ba


ğı

rsaqda autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n çoxsayl

ı

 adenomatozpolipl

ə

rin olması

 il


ə

E) 


ə

sas


ə

n nazik ba

ğı

rsa


ğı

 z

ədələməkl

ə

 qastrointestinal traktı

n autosom-dominant yolla

natamam irsi ötürülm

ə

 potensialı

na malik hamartomatoz polipozu v

ə

 mukokutaneozpiqmentasiya il

ə

164. Gardner sindromu nə

 il

ə

 s

ə

ciyy

ələ

nir:

A) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n adenomatoz polipozu,

yum

ş

aq toxuma və

 sümük 


şişlə

ri il


ə

B) yo


ğ

un ba


ğı

rsaqda autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n çoxsayl

ı

 adenomatozpolipl

ə

rin olması

 il


ə

C) 


ə

sas


ə

n nazik ba

ğı

rsa


ğı

 z

ədələməkl

ə

 qastrointestinal traktı

n ba


ğı

rsa


ğı

n hamartomatoz

polipozu v

ə

 mukokutaneoz piqmentasiya ilə

D) m


ədə

-ba


ğı

rsaq trakt

ını

n çoxsaylı

 retension polipl

ə

ri il


ə

E) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-resessiv yolla ötürülm

ə

 t

ərzin

ə

 malik adenomatoz polipozu m

ərk

ə

zi sinir sisteminin şiş

i il


ə

165. Dünyada melanoma il

ə ə

n yüks

ə

k x

ə

st

ələ

nm

ə

 göst

ə

ricil

ə

ri harada qeyd

ə

 al

ını

r:

A) Türkiy

ədə

B) Çind


ə

C) Yaponiyada

D) Avstraliyada

E) Vyetnamda166. Peutz-Yeghers sindromu n

ə

 il

ə

 s

ə

ciyy

ələ

nir:

A) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-resessiv yolla ötürülm

ə

 t

ərzin

ə

 malik adenomatoz polipozu m

ərk

ə

zi sinir sisteminin şiş

i il


ə

B) yo

ğ

un bağı

rsa


ğı

n autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n adenomatoz polipozu,

yum

ş

aq toxuma və

 sümük 


şişlə

ri il


ə

C) m


ədə

-ba


ğı

rsaq trakt

ını

n çoxsaylı

 retension polipl

ə

ri il


ə

D) yo


ğ

un ba


ğı

rsaqda autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n çoxsayl

ı

 adenomatozpolipl

ə

rin olması

 il


ə

E) 


ə

sas


ə

n nazik ba

ğı

rsa


ğı

 z

ədələməkl

ə

 qastrointestinal traktı

n ba


ğı

rsa


ğı

n hamartomatoz

polipozu v

ə

 mukokutaneoz piqmentasiya ilə

167. M

ədədə ə

n çox rast g

ə

lin

ə

n b

ə

dxass

ə

li 

şiş

 hans

ıdı

r:

A) limfoma

B) karsinoid 

şişlə


r

C) sarkomalar

D) melanoma

E) x


ə

əng

168. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq zaman

ı

 periton s

ə

thind

ə

 olan metastazlar – peritoneal

karsinomatoz hans

ı

 mexanizml

ə

 inki

ş

af edir:

A) implantasion

B) intramural

C) hematogen

D) kontakt

E) limfogen169. S-vari ba

ğı

rsa

ğı

n m

ə

nf

ə

zini sirkulyar daraltm

ışəzələ

 qi

ş

as

ı

na siray

ə

t etmi

ş

ə

ng T kateqoriyas

ını

n hans

ı

 qiym

ə

ti il

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilir:

A) T


2

B) T


is

C) T


1

D) T


3

E) T


4

170. Yumurtal

ı

q x

əə

ngi il

ə ə

n yüks

ə

k x

ə

st

ələ

nm

ə

 s

ə

viyy

ə

si hans

ı

 ya

ş

 qrupundaş

ahid

ə

 edilir:

A) 65-75 ya

ş

B) 55-65 yaş

C) 45-55 ya

ş

D) 35-45 yaş

E) 25-35 ya

ş

171. 

Şiş

in proqressiyas

ı

na t

ə

sir göst

ə

rm

əyə

n amili göst

ə

rin:


A) orqanizmd

ə

 immunoloji tolerantlığı

n azalmas

ı

B) 


şişə

leyhin


ə

 immunitetin azalmas

ı

C) orqanizmin immun reaksiyasını

n azalmas

ı

D) sinir və

 endokrin sisteml

ə

r aras


ı

nda disbalans

E) orqanizmin ür

ə

k-damar sisteminin və

ziyy


ə

ti

172. Endokrin orqanları

 aras

ı

nda 

ə

n çox 

şiş

 rast g

ə

lin

ə

n orqan hans

ıdı

r:

A) timus v

ə

zi

B) böyrə

küstü v


ə

zi

C) mədə

alt


ı

 v

əzi

D) qalxanab

ə

nz

ər v

ə

ziE) hipofiz v

ə

zi173. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zi x

əə

nginin bütün b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

ri orta hesabla neç

ə

faizini t

əş

kil edir:

A) 7%-


ə

 q

ədər

B) 2%-


ə

 q

ədər

C) 9%-


ə

 q

ədər

D) 5%-


ə

 q

ədər

E) 11%-


ə

 q

ədər

174. M

ədə

 x

əə

nginin rezektabelliyinin preoperativ dövrd

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirm

ə

sind

ə

aşağı

dak

ı

 müayin

ələ

rd

əə

n d

ə

qiqi hans

ıdı

r:

A) ultras

ə

s müayin


ə

si

B) bioptatı

n patohistoloji müayin

ə

si

C) rentgenoloji müayinə

D) kompüter-tomoqrafiya, yaxud maqnit-rezonans tomoqrafiya

E) qastroskopiya

175. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zi x

əə

nginin risk amill

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) genetik meyillik

B) alimentar yod çat

ış

mazlığı

C) ultrab

ə

növ


şə

yi 


ş

üalar


D) hormonal amil

E) ioniz


ə

edici radiasiya176. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi zaman

ı

 kimy

ə

vi terapiya apar

ılı

r:

A) IIA m


ə

rh

ələsi zaman

ı

B) IIIA mə

rh

ələsi, residiv v

ə

 metastaz zamanı

C) I m


ə

rh

ələsi zaman

ı


D) apar

ı

lmı

r

E) preinvaziv karsinoma zamanı

177. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin “C” hüceyr

ələ

rind

ə

 hans

ı şiş

 inki

ş

af edir:

A) follikulyar adenokarsinoma

B) medullyar x

əə

ng

C) anaplastik (differensiasiya olunmayan) xə

əng

D) papillyar adenokarsinoma

E) yast

ı

hüceyrə

li x


ə

əng

178. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin papillyar v

ə

 follikulyar x

əə

ngi hans

ı

 hüceyr

ələ

rd

ə

n

inki

ş

af edir:

A) epitelial hüceyr

ələ

rd

ən

B) qeyri-epitelial hüceyr

ələ

rd

ən

C) A v


ə

 B hüceyr

ələ

rind


ə

n

D) maliqnizasiya olunmayan epitel hüceyrələ

rd

ən

E) C hüceyr

ələ

rind


ə

n

179. Skeletin hansı

 sümükl

ə

ri daha çox metastatik z

ədələ

nm

ələrə

 m

ə

ruz qal

ı

r:

A) bütün sümükl

ə

r eyni tezliklə

B) yast


ı

 sümükl


ə

r

C) uzunborulu sümüklə

r

D) qarışı

q strukturlu sümükl

ə

r

E) xı

rda sümükl

ə

r

180. Melanoma zamanı

 d

ə

ri metastazlar

ını

n hans

ı

 formas

ı

 ay

ı

rd edilir:

1) tromboflebitik forma;

2) satellit forma;

3) erizipeloid forma;

4) ödemli forma;

5) infiltrativ forma

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 5181. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin hans

ı

 x

əə

ngi aqressiv gedi

şə

 malikdir:

A) papillyar x

əəng

B) follikulyar x

əəng

C) medullyar x

əə

ng

D) yastı

hüceyr


ə

li x


ə

əng

E) anaplastik x

əəng

182. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin hans

ı

 x

əə

ngi 

ə

n l

ə

ng gedi

şə

 malikdir:

A) follikulyar x

əəng

B) medullyar x

əəng

C) anaplastik x

əəng

D) papillyar x

əəng

E) yast


ı

hüceyr


ə

li x


ə

əng

183. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin klinik formalar

ı

na aiddir:

A) enterokolitik forma

B) bütün cavablar düzgündür

C) toksikoanemik forma

D) dispeptik forma

E) obturasion forma184. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zi x

əə

nginin diaqnostikas

ı

nda istifad

ə

 olunan 

ə

sas

diaqnostika metodlar

ı

na aid deyildir:

A) radionuklid

B) radioloji (KT, MRT, PET)

C) endoskopik

D) USM

E) 


şiş

in iyn


ə

 il


ə

 aspirasion biopsiyas

ı

 (

İİAB)

185. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sind

ə

 hans

ı

 genetik amill

ə

r rol oynay

ı

r:

A) yaln


ı

z TB-S3 genin mutasiyas

ı

B) BRCA1, BRCA2 genlə

rinin mutasiyalar

ı

C) APC geninin mutasiyası

D) heç biri

E) yaln

ı

z Kouden xə

st

əliyi

186. Yüks

ə

k differensiasiyal

ı

 qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zi x

əə

nginin (papillyar v

ə

follikulyar) 

ə

sas müalic

ə

 metodu hans

ıdı

r:

A) kombin

ə

olunmu


ş

B) kompleks

C) 

ş

üaD) kimy

ə

viE) c

ə

rrahi


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə