1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15ə

sas müalic

ə

 metodu hans

ıdı

r:

A) 


ş

üa

B) hormonalC) immunoloji

D) kimy


ə

vi

E) cə

rrahi (boyun disseksiyas

ı

)

189. Bu şişlə

rd

ə

n hans

ı ş

üa terapiyas

ı

na daha h

ə

ssasd

ı

r:

A) sümüyün b

ə

dxass


ə

li limfomas

ı

 + Yuinq sarkoması

B) b


ə

dxass


ə

li fibroz histiositoma

C) parostal sarkoma

D) osteogen sarkoma

E) xondrosarkoma

190. Qida borusu x

əə

nginin 

ə

sas etioloji faktorlar

ı

:

A) süd m


ə

hsullar


ı

ndan çox istifad

ə

 etm


ə

B) stress v

ə

 psixotravmaC) siqaret ç

ə

kmə

 v

ə spirtli içkil

ə

rdə

n çox istifad

ə

 etm


ə

D) dö


ş

 q

əfəsinin travmas

ı

E) meyvə

 dietas


ı

191. Qida borusu obliqat x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

ri a

şağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) xroniki ezofagit

B) virus ezofagiti

C) göb


ə

lk ezofagiti

D) qida borusu divertikulu

E) Barret qida borusu192. Hoçkin limfomas

ı

nda 

ə

ks

ə

r hallarda hans

ı

 qrup limfa düyünl

ə

ri z

ədələ

nir:

A) diafraqmadan a

şağı

 limfa düyünlə

ri

B) hə

r iki t


ərə

f limfa düyünl

ə

rinin z


ədələ

nm

əsi eynidir

C) paraaortal limfa düyünl

ə

ri

D) düzgün cavab yoxdurE) diafraqmadan yuxar

ı

 limfa düyünlə

ri

193. Qida borusu xəə

nginin 

ə

sas histoloji formas

ı

 a

şağı

dak

ıdı

r:

A) adenokarsinoma

B) sarkoma

C) buynuzla

ş

mayan yasti hüceyrə

li x


ə

əng

D) x


ı

rda hüceyr

ə

li x


ə

əng

E) keçid hüceyr

ə

li x


ə

əng

194. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

nginin erk

ə

n m

ə

rh

ələ

sind

ə

 (T

1

 – T

2

) hans

ı

 müalic

ə

metodundan istifad

ə

 olunmur:

A) kombin

ə

olunmu


ş

 müalic


ə

B) hormonal müalic

ə

C) c


ə

rrahi müalic

ə

D) fotodinamik terapiyaE) kriodestruksiya

195. Xroniki ezofaqit:

A) obliqant x

əəngönü x

ə

stə

liyidir


B) qida borusunun adventisiyas

ını


n iltihab

ı

 xə

st

əliyidir

C) qida borusunun qeyri – epitelial 

şişlə

rin


ə

 aiddir.


D) qida borusunun fakultativ x

əə

ngönü x


ə

st

əliyidir

E) qida borusunun xo

ş

xass


ə

li 


şiş

idir


196. Sümük sarkomalar

ını

n diqanostikas

ı

nda hans

ı

 müayin

ə

 üsulu h

ə

ll edicidir:

A) rentgenoloji müayin

ə

B) KT müayinə

C) angioqrafik müayin

ə

D) morfoloji müayinə

E) radioizotop müayin

ə

197. Qida borusu x

əə

ngi 

ə

sas hematogen yol il

ə

 metastaz verir:

A) divar arali

ğ

inin limfa və

zil


ə

rin


ə

B) sol körpücüküstü limfa düyünl

ə

rin


ə

C) yumurtaliqlara

D) qaraciy

ərə


 v

ə

 ağ

ciy


ərə

E) göb


əyə

198. Alt dodaq x

əə

nginin risk amill

ə

rin

ə

 hans

ı

 aid deyil:

A) z


ərə

rli ad


ə

tl

ər (siqaretç

ə

kmə

 v

ə s.)

B) yod çat

ış

mazl


ığı

C) virus infeksiyas

ı

 (herpes zoster)D) anadang

ə

lmə

 praqmatizm

E) travmalar

199. Qida borusu x

əə

nginin 

ə

sas simptomlar

ı

:

A) qan hayx

ı

rma v


ə

 öskür


ə

k

B) baş

 a

ğrılar

ı

 və

 yuxar


ı ə

traflar


ı

n paresteziyas

ı

C) epiqastral nahiyədə

 a

ğrılar v

ə

 sarılı

q

D) qı

cq

ırma v

ə

 regurgitasiyaE) disfaqiya, dö

ş

 qəfə

sind


ə

 a

ğrılar, hipersalivasiya

200. Qida borusu x

əə

nginin 

ə

n informativ müayin

ə

 metodu:

A) ultras

ə

s müayn


ə

si

B) kontrast rentgenoloji müayinə

C) kompyuter tomoqrafiyas

ı

D) fibroezofaqoqastroskopiya biopsia ilə

E) PET


201. Borman t

ə

snifat

ı

 m

ədə

 x

əə

ngini hans

ı

 parametr bax

ımı

ndan variantlara ay

ırı

r:

A) mikroskopik xüsusiyy

ə

tl

ərin

ə

 görə

B) 


şiş

in m


ədə

 divar


ını

n d


ə

rinliyi boyu infiltrasiyas

ı

na gör


ə

C) makroskopik görüntüsün

ə

 gör


ə

D) M


ədə

nin hans


ı ş

öb

əsinin z

ədələ


nm

ə

sinə

 gör


ə

E) x


ə

əngin 

əmələ


 g

ə

lmə

sind


ə

 ekzogen, yaxud endogen amill

ə

rin daha əhə

miyy


ə

tli rol


oynad

ığını ə


ks etdir

ə

n histoarxitektonikaya görə

202. Qida borusu x

əə

nginin qon

ş

u orqanlara siray

ə

t etm

ə

 d

ərəcə

sini t

ə

yin etm

ə

k

üçün 

ə

n informativ müayin

ə

 üsulu a

şağı

dak

ıdı

r:

A) kontrast rentgenoloji müayin

ə

B) ultrasə

s müayin


ə

si

C) bronxoskopiyaD) palpasiya v

ə

 perkussiyaE) dö

ş

 qəfə

sinin kompyuter tomoqrafiyas

ı

203. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin 

ə

sas metastazverm

ə

 yollar

ı

 a

şağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) limfogen v

ə

 implatasionB) hematogen v

ə

 perinevralC) yerli invaziya

D) implantasion

E) limfogen v

ə

 hematogen204. Qida borusu x

əə

ngind

ə ə

sas c

ə

rrahi 

əmə

liyyat

ı

n h

ə

cmi:

A) qida borusunun k

ə

nari rezeksiyası

B) qida borusunun rezeksiyas

ı

 ezofaqoqastroplastika ilə

C) ezofaqoqastroanastomoz

D) qida borusunun bujlanmas

ı

E) qatrostoma205. 

İ

nsan üçün kanserogen hesab edilm

əyə

n infeksion amili göst

ə

rin:

A) B v


ə

 C virus hepatiti

B) E.Coli

C) HPV


D) Helicobacter pylori

E) Ep


ş

teyn-Barr virusu206. Qida borusu x

əə

ngi zaman

ı

 apar

ı

lmayan 

əmə

liyyat:

A) Kenyu-Mails 

əmə

liyyat


ı

B) Lyuis 

əmə

liyyat


ı

C) Qarlok 

əmə

liyyat


ı

D) qida borusunun ekstirpasiyas

ı

E) Qavrilyu əmə

liyyat


ı

207. Kimy

ə

vi d

ə

rman müalic

ə

sinin radikal c

ə

rrahi 

əmə

liyyatdan sonra apar

ı

lmas

ı

nec

ə

 adlan

ı

r:

A) regional kimy

ə

vi terapiyaB) sistem kimy

ə

vi terapiyaC) neoadyuvant kimy

ə

vi terapiyaD) adyuvant kimy

ə

vi terapiyaE) lokal kimy

ə

vi terapiya208. Qida borusu x

ə

rc

ə

ngind

ə ş

üa terapiyas

ını

n  

ə

sas rejiml

ə

ri a

ş

agidak

ı

lard

ı

r:

A) BOD 2 Qr, ÜOD 60 Qr

B) BOD 10 Qr, ÜOD 200 Qr

C) BOD 5 Qr, ÜOD 100 Qr

D) BOD 70 Qr, ÜOD 50 Qr

E) BOD 1 Qr, ÜOD 10 Qr209. Qida borusu x

ə

rc

ə

ngind

ə

 geni

şlə

nmi

ş əmə

liyyatlar a

şağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) Lyuis 

əmə

liyyat


ı

B) ezafaqostomiya

C) regional metastazverm

ə

 zonaları

n sistemli limfadisseksiyas

ı


D) qida borusunun ekstirpasiyas

ı

E) Osava-Garlok əmə

liyy


ə

ti

210. Hoçkin limfoması

 zaman

ı

 t

ə

k sümük iliyinin z

ədələ

nm

ə

si hans

ı

 klinik m

ə

rh

ələyə

aiddir:

A) IV klinik m

ə

rh

ələB) Ia klinik m

ə

rhələ

C) IIb klinik m

ə

rh

ələD) düzgün cavab yoxdur

E) IIa klinik m

ə

rh

ələ211. Qida borusu x

ə

rc

ə

nginin birincili profilaktikas

ı

na daxildir:

A) 


şiş

önu x


ə

st

əlikl

ə

rin müalicə

si

B) siqaretcə

km

ənin v

ə

 spirtli iş

kil


ə

rin sui istifad

ə

sin


ə

 qar


şı

 mübariz


ə

nin apar


ı

lmas


ı

, qida


mədə

niyy


ə

ti

C) Barret qida borusunun müalicə

si

D) flyuoroqrafiyaE) skrininq + dispanserizasiya

212. A

şağı

da sadalananlar

ı

n hans

ı

 onkomarker deyil:

A) CA 15-3

B) CEA

C) AFP


D) PSA

E) HPV


213. M

ədə

 x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sind

ə

 a

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 irsi gen

mutasiyalar

ını

n rolu t

ə

sdiq edilm

ə

mi

ş

dir:

A) APC gen mutas

ı

yas


ı

B) P53 gen mutas

ı

yas


ı

C) MMR gen mutasiyas

ı

D) CDH gen mutasiyası

E) BRCA2 gen mutasiyas

ı

214. Qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zin anaplastik x

əə

ngi T

1

N

0

M

1

 hans

ı

 m

ə

rh

ələyə

 müvafiqdir:

A) IV


c

 m

ərh

ələ


B) I m

ə

rhələ

C) II m


ə

rh

ələD) IV

a

 mə

rh

ələE) III m

ə

rhələ

215. M

ədə

 x

əə

ngi 

ə

n çox m

ədə

nin hans

ı ş

öb

ə

sind

ə

n inki

ş

af edir:

A) böyük 

ə

yrilikd


ə

B) piloroantral hiss

ədə

C) m


ədə

nin dibind

ə

D) m


ədə

nin arxa divar

ı

nda


E) m

ədə


nin ön divar

ı

nda216. U

ş

aql

ı

q boynunun fon prosesl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) h


ə

qiqi eroziya

B) bütün cavablar düzgündür

C) leykoplagiya v

ə

 eritroplagiyaD) psevdoeroziya

E) polipl

ə

r

217. Mədə

 x

əə

nginin hematogen metastaz

ı ə

n çox hans

ı

 orqanda inki

ş

af edir:

A) yumurtaliqda

B) böyr

ə

küstü və

zid


ə

C) göb


ə

kd

əD) qaraciy

ə

rdə

E) sümükl

ə

rd

ə218. M

ədə

 x

əə

nginin yumurtal

ığ

a metastaz

ı

 nec

ə

 adlan

ı

r:

A) 


Ş

nitsler metastaz

ı

B) Blummer metastazı

C) Troisier metastaz

ı

D) Krukenberq metastazı

E) Virxov metastaz

ı

219. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi zaman

ı

 ba

ş

lan

ğı

ç m

ə

rh

ələ

sind

ə

 hans

ı

 klinik 

ə

lam

ə

tl

ə

rş

ahid

ə

 olunur:

A) qanl


ı

 ifrazat


B) heç biri

C) beld


ə

 olan a


ğrı

lar


D) simptomsuz

E) ishal


220. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

ngi implantasion yolla metastaz verir:

A) a


ğ

ciy


ə

rl

ərəB) qaraciy

ərə


C) peritona

D) ba

ş

-beyinə

E) d


ə

riy


ə

221. M

ədə

 x

əə

nginin TNM t

ə

snifat

ı

nda T

is

 n

ə

yi s

ə

ciyy

ələ

ndirir:

A) 


şiş

in selikalt

ı

 qatda m


ə

hdudla


ş

mas


ını

B) 


şiş

in selikli qi

ş

a hüdudunda mə

hdudla


ş

mas


ını

C) 


şiş

in bazal membran

ı

 keçm


əmə

sini


D) 

şiş


in 

əzələ


 qi

ş

ası

na keçm


ə

diyini


E) birincili 

şiş


in a

ş

kar edilə

 bilm


əmə

siniYüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə