1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

222. Alt dodaq x

əə

ngi 

ə

n çox hans

ı

 yolla metastaz verir:

A) hematogen

B) implantasion

C) gedi


ş

i boyu


D) limfo-hematogen

E) limfogen223. Hans

ı

 üsul rentgenoloji müayin

ə

 üsuluna aid edilmir:

A) rentgenopnevmoperitoneum

B) PET

C) KT


D) angioqrafiya

E) ekskretor uroqrafiya224. M

ədə

nin hans

ı ş

öb

ə

sinin x

əə

ngi zaman

ı

 lokal klinik 

ə

lam

ə

tl

ə

r daha gecikmi

ş

dövrl

ə

rd

ə

 v

ə

 daha z

ə

if t

ə

zahür edir:

A) m


ədə

nin antral hiss

ə

sinin x


ə

əngi zaman

ı

B) mədə

 cisminin v

ə

 dibinin xə

əngi zaman

ı

C) mədə

nin antral hiss

ə

sinin v


ə

 böyük 


ə

yriliyinin x

əəngi zaman

ı

D) mədə

nin kardial v

ə

 subkardial hissələ

rinin x


ə

əngi zaman

ı

E) mədə

nin prepilorik hiss

ə

sinin x


ə

əngi zaman

ı

225. Uş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

sas yay

ı

lma yollar

ı

 a

şağı

dak

ı

lard

ı

r:

A) hematogen

B) limfohematogen

C) bütün cavablar düzgündür

D) limfogen

E) birba


ş

ətraf toxumalara siray

ə

t etmə

kl

ə226. 62 ya

şlı

 qad

ı

n x

ə

st

ədə

 endoskopiyada m

ədə

nin orta 1/3 hiss

ə

sind

ə

 xora a

ş

kar

edilm

ış

dir. Bioptat

ı

n patoloji müayin

ə

sind

ə

 üzüy

əbə

nz

ə

r hüceyr

ə

li x

əə

ng t

ə

sdiq

edilmi

ş

dir. KT müayin

ə

si m

ədə

 cisminin divar

ı

nda divar qal

ı

nla

ş

mas

ı

 a

ş

kar etmi

ş

dir.

Qaraciy

ə

r v

ə

 a

ğ

ciy

ə

rl

ə

rd

ə

 patoloji d

ə

yi

ş

iklik a

ş

kar edilm

ə

mi

ş

dir. X

ə

st

əyə

 hans

ı

müalic

ə

 üsulu t

ə

tbiq edilm

ə

lidir:

A) mü


ştərə

k kimy


ə

vi d


ə

rman müalic

ə

si v


ə

 radioterapiya

B) m

ədə


nin distal subtotal rezeksiyas

ı

, genişlə

ndirilmi


ş

 limfodisseksiya

C) kimy

ə

vi də

rman müalic

ə

si

D) radioterapiyaE) qastrektomiya, geni

şlə


ndirilmi

ş

 limfodisseksiya227. M

ədə

nin kardial hiss

ə

sinin x

əə

ngin

ə

 gör

ə

 a

şağı

dak

ı

 radikal c

ə

rrahi

əmə

liyyatlardan hans

ı

 apar

ılı

r:

A) qastrektomiya, yaxud m

ədə

nin proksimal rezeksiyası

B) m


ədə

nin distal subtotal rezeksiyas

ı

C) ezofagogastrektomiyaD) m

ədə


nin pazvari rezeksiyas

ı

E) splenektomiya ilə

 birlikd


ə

 qastrektomiya228. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

nginin xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

rin

ə

 aiddir:

A) papilloma

B) yast

ı

hüceyrə

li x


ə

əng

C) adenokarsinoma

D) sarkoma

E) melanoma229. Epitel toxumas

ı

ndan inki

ş

af ed

ə

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

ri adland

ı

rmaq üçün istifad

ə

olunan k

ə

lm

ələ

r:

A) x


ə

əng, adenokarsinoma

B) sinovioma v

ə

 fibroma


C) melanoma v

ə

 sarkomaD) xondrosarkoma v

ə

 osteogen sarkomaE) adenoma v

ə

 papilloma230. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin 

ə

sas yay

ı

lma yolu:

A) retroqrad

B) hematogen

C) implantasion

D) kontakt


E) limfogen

231. M

ədə

 x

əə

ngi zaman

ı

 qastroskopiya klinisisti hans

ı

 informasiyalarla t

ə

min ed

ə

bilir:

A) 


şiş

in qon


ş

u üzvl


ərə

 münasib


ə

ti il


ə

 ba


ğlı

B) 


şiş

in m


ədə

 divar


ını

n hans


ı

 qi


ş

as

ına infiltrasiya etm

ə

si ilə

 ba


ğlı

C) peritoneal karsinomatozun olub olmamas

ı

D) reginar limfa düyünlə

rinin metastatik z

ədələ

nib-z


ədələ

nm

əməsi il

ə

 bağlı

E) 


şiş

in lokalizasiyas

ı

, ölçüsü barədə

232. Tireoidektomiya 

əmə

liyyat

ı

ndan sonra qalxanab

ə

nz

ə

r v

ə

zi x

əə

nginin

onkomarkeri hans

ıdı

r:

A) T


4

B) TSH


C) tireoqlobulin

D) kalsitonin

E) T

3

233. Mədə

 x

əə

ngind

ə

n sa

ğ

alman

ı

 a

şağı

dak

ı

 müalic

ə

 üsullar

ı

ndan hans

ı

 t

ə

min ed

ə

bilir:

A) kimy


ə

vi d


ə

rman müalic

ə

si

B) target terapiyaC) radikal c

ə

rrahi müalicə

D) radioterapiya

E) radioxemoterapiya

234. Kimy

ə

vi kanserogen hesab edilm

əyə

n amili göst

ə

rin:

A) rentgenoloji 

ş

üalanma


B) politsiklik aromatik karbohidratlar

C) nitrozaminl

ə

r

D) aromatik aminlə

r

E) anilin boyaları

235. Hans

ı

 virus a

ğı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

nginin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sin

ə

 t

ə

sir edir:

A) insan immunodefisit virusu (H

İ

V)

B) insan papilloma virusu (HPV)C) hepatit B v

ə

 C virusu (HVB, HVC)D) Ep

ş

teyn-Barr virusu (EBV)E) insan herpes virusu (HHV)

236. Hans

ı

 orqanlarda ba

ş

 ver

ə

n d

ə

yi

ş

ikl

ə

r süd v

ə

zisi x

ərşə

ngi riskini art

ırı

r:

A) bütün cavablar düzgündür

B) yumurtal

ı

qC) böyr

ə

küstü və

zil


ə

r

D) hipofiz və

 hipotalamus

E) qalxanvar

ı

 və

zi

237. Süd və

zisi x

əə

ngini yaradan ekzogen amill

ə

r:

A) anilin boyalar

ı

B) A, C, E vitaminlə

ri

C) hipodinamiya, ş

üalanma, stress

D) t

ə

bii qidaE) fiziki aktivlik

238. Yo

ğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin obturasion formas

ı ə

n çox rast g

ə

linir:

A) düz ba

ğı

rsa


ğı

şişlərind

ə

B) kor bağı

rsa


ğı

şişlərind

ə

C) köndələ

ənb

ə

r bağı

rsa


ğı

n proksimal hiss

ə

sinin 


şişlə

rind


ə

D) könd


ələ

ənb

ə

r bağı

rsa


ğı

n orta 1/3 hiss

ə

sinnin 


şişlə

rind


ə

E) ç


ə

nb

ərba

ğı

rsağı

n sol yar

ısınışişlərind

ə

239. Turcot sindromu nə

 il

ə

 s

ə

ciyy

ələ

nir:

A) yo


ğ

un ba


ğı

rsaqda autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n çoxsayl

ı

 adenomatozpolipl

ə

rin olması

 il


ə

B) m


ədə

-ba


ğı

rsaq trakt

ını

n çoxsaylı

 retension polipl

ə

ri il


ə

C) 


ə

sas


ə

n nazik ba

ğı

rsa


ğı

 z

ədələməkl

ə

 qastrointestinal traktı

n ba


ğı

rsa


ğı

n hamartomatoz

polipozu v

ə

 mukokutaneoz piqmentasiya ilə

D) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-resessiv yolla ötürülm

ə

 t

ərzin

ə

 malik adenomatoz polipozu m

ərk

ə

zi sinir sisteminin şiş

i il


ə

E) yo


ğ

un ba


ğı

rsa


ğı

n autosom-domunant yolla irs

ə

n ötürül


ə

n adenomatoz polipozu,

yum

ş

aq toxuma və

 sümük 


şişlə

ri il


ə

240. A

şağı

dakilardan hans

ı

lar

ı

 süd v

ə

zisi x

əə

nginin morfoloji strukturunda çoxluq

təş

kil edir:

A) qeyri-invaziv v

ə

 invaziv paycı

q x


ə

əng

B) infiltrativ payc

ı

q x


ə

əng

C) medullyar x

əəng

D) qeyri-invaziv v

ə

 invaziv axacaq xə

əng

E) tubulyar x

əəng

241. B

ə

dxass

ə

li fibroz-histiositoman

ı

n hans

ı

 histoloji variant

ı

 yoxdur:

A) n


əhə

nghüceyr


ə

li

B) iltihabiC) pleomorf

D) alveolyar

E) miksoid

242. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin kliniki formalar

ı

 aras

ı

nda hans

ı

lar mövcüddur:

A) düyünlü, yay

ı

lm

ış, iltihabi

B) diffuz, atipik v

ə

 Pecet


C) diffuz, atipik v

ə

 gizliD) düyünlü, diffuz v

ə

 atipikE) düyünlü, diffuz v

ə

 metastatik243. Qida borusunun yuxar

ı

 1/3 hiss

ə

sinin x

əə

ngi 

ə

n çox metastaz verir:

A) yumurtal

ı

qlara


B) m

ədəyə


C) boyun limfa v

ə

zilə

rin


ə

, sol körpücüküstü limfa düyünl

ə

rin


ə

, divararal

ığı

 limfa v


ə

zil


ə

rin


ə

D) perikarda

E) paraortal v

ə

 peritonarxası

 limfa v


ə

zil


ə

rin


ə

244. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

lar

ı

 süd v

ə

zisi x

əə

nginin 

əmələgə

lm

ə

 amill

ə

rin

ə

 aid

deyil:

A) genetik d

ə

yi

şiklikl

ə

rB) hipotireoz

C) laktasiyan

ı

n pozulması

D) osteoporoz

E) piyl

ə

nmə

245. Süd v

ə

zisi x

əə

nginin 

ə

sas hematogen metastazverm

ə

 orqanlar

ı

 hans

ı

lard

ı

r:

A) sümük, a

ğ

ciy


ə

r, m


ədə

alt


ı

 v

əzi

B) sümük, böyr

ə

kl

ər, qaraciy

ə

rC) a

ğ

ciyə

r, ba


ş

 beyin, u

ş

aql


ı

q

D) ağ

ciy


ə

r, qaraciy

ə

r, yum


ş

aq toxuma

E) sümük, a

ğ

ciyə

r, qaraciy

ə

r

246. Ağı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

nginin hans

ı

 m

ə

rh

ələ

sind

ə

 sa

ğ

alma nadir hallarda

mümkündür:

A) residiv 

şiş

B) III m


ə

rh

ələC) I m

ə

rhələ

D) IV m


ə

rh

ələdəE) II m

ə

rhələ

247. Hoçkin limfomas

ı

 il

ə

 q

ə

na

ə

tb

əxş

 proqnostik qrupa daxil olan x

ə

st

ələ

rin 

ş

üa

terapiyas

ını

n adekvat ÜOD-

ı

 hans

ıdı

r:

A) 20-30 Qr

B) 10-15 Qr

C) 50-60 Qr

D) 36-40 Qr

E) düzgün cavab yoxdur248. Osteogen sarkoman

ı

n müasir müalic

ə

 üsulu:

A) kimy


ə

vi d


ə

rman müalic

ə

si

B) cə

rrahi müalic

ə

 + 


ş

üa müalic

ə

si

C) cə

rrahi müalic

ə

D) 


ş

üa müalic

ə

si

E) kompleks müalicə

 (

əməliyyatönü kimy

ə

vi də

rman müalic

ə

si + 


əmə

liyyat + adyuvant

kimy

ə

vi də

rman müalic

ə

si)Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə