1. Akselerasiyan ı n m ə nfi n ə ticYüklə 156,88 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/9
tarix16.02.2017
ölçüsü156,88 Kb.
#8632
1   2   3   4   5   6   7   8   9

116. Fiziki inki

ş

af -...

A) orqanizimd

ə

 ba


ş

 ver


ə

n endokrin d

ə

yi

şiklikl

ə

rdir.B) daxili orqanlarda ba

ş

 verə

n funksional d

ə

yi

şiklikl

ə

rdir.C) insan ontongenezind

ə

 orqanizimdə

 ba


ş

 ver


ə

n morfofunksional d

ə

yi

şiklikl

ə

r prosesidir.D) orqanizimd

ə

 baş

 ver


ə

n biokimy

ə

vi d


ə

yi

şiklikl

ə

rdir.E) orqanizimd

ə

 baş

 ver


ə

n kliniki d

ə

yi

şiklikl

ə

rdir.117. Dö

ş

 q

əfə

si indeksi n

ə

yi n

əzərə

 al

ı

r?

A) Boyu, ç

ə

kini.


B) Dö

ş

 qəfə

sinin dair

ə

si (pauzada), boy uzunluğ

u.

C) Ağ

 ciy


ə

rl

ərin tutum h

ə

cmini.D) Dö

ş

 qəfə

sinin h


ə

cmini.


E) Oturaq v

ə

ziyyə

td

ə boyun ölçüsü.

118. 

İ

dman t

ə

bab

ə

tinin i

ş

 formalar

ı

na aid deyil

A) Reabilitasiya t

ə

dbirl


ə

rinin t


əş

kili v


ə

 h

əyata keçirilm

ə

si.B) B

ədə


n t

ə

rbiyə

si v


ə

 idman sah

ə

sind


ə

 tibbi bioloji elmi t

ə

dqiqatlar.C) B

ədə


n t

ə

rbiyə

si v


ə

 idman t


ə

dbirl


ə

rinin tibbi-sanitar t

ə

mini.


D) 

Ə

hali arası

nda b


ədə

n t


ə

rbiy


ə

si v


ə

 idman


ı

n sa


ğ

lamla


şdırıcı

 t

əsirinin t

ə

bliğ

 olunmas


ı

.

E) İ

dmanç


ı

lar


ı

n na


ı

liyy


ə

tl

ərinin qiym

ə

tlə

ndirilm


ə

si.


119. 

İ

dman h

ə

kiminin v

ə

zif

ə

 borclar

ı

na hans

ı

 aiddir?

A) 


İ

dman yar


ış

lar


ı

nda mükafat fondunu t

ə

sis etm


ə

k.

B) İ

dmanç


ı

larda travmalar

ı

n qar


şısını

 almaq.


C) 

İ

dmançı

lar


ı

n sosial probleml

ə

rinin h


ə

ll edilm


ə

si.


D) 

İ

dmançı

lar


ı

n t


ə

hsilinin art

ırı

lmas


ını

 t

əmin etm

ə

k.E) 

İ

dman yarış

lar


ını

n t


əş

kil edilm

ə

si.


120. C

ə

kinin sür

ə

tl

ə

 azald

ı

lmas

ı

 idman

ı

n hans

ı

 növl

ə

rind

ə

 t

ə

tbiq olunur?

A) Boks, 

ğ

ül

əş.

B) Futbol, voleybol.

C) Yüngül atletika.

D) Tennis, üzgücülük.

E) Basketbol, h

ə

ndbol.121. Pnevmoniya x

ə

st

ə

liyind

ə

 müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sinin müalic

ə

vi m

ə

qs

ə

din

ə

aiddir:

A) f


ə

sadlar


ı

n qar


şısını

n al


ı

nmas


ı

.

B) orqanizmin ümumi sağ

lamla


şdırı

lmas


ı

.

C) hipodinamiyanı

n qar


şısını

n al


ı

nmas


ı

.

D) döş

 q

əfəsinin h

ərəkə


tliliyinin art

ırı


lmas

ı

.E) orqanizmin ümumi möhk

ə

mlə

ndirilm


ə

si.


122. Miokard infarkt

ı

 x

ə

st

ə

liyind

ə

 hospital m

ə

rh

ələdə

 müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sinin

proqram

ı

na a

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 daxil edilir?

A) müalic

ə

vi gimnastikası

 proseduru

B) mür

ə

kkə

bl

əşmi

ş

 məişə

t yükl


əmələ

ri.


C) üzgüçülük.

D) uzaq turizm.

E) tez tempd

ə

 qaçış

.

123. İ

dman t

ə

bab

ə

tind

ə

 h

ə

kim müayin

ə

si formalar

ı

na aid deyil?

A) B


ədə

n t


ə

rbiy


ə

si v


ə

 idmanla m

əş

qul olan şə

xsl


ə

rin ilkin h

ə

kim müayinə

si.


B) B

ədə


n t

ə

rbiyə

si v


ə

 idmanla m

əş

qul olan şə

xsl


ə

rin t


ə

krari h


ə

kim müayin

ə

si.


C) B

ədə


n t

ə

rbiyə

si v


ə

 idmanla m

əş

qul olan şə

xsl


ə

rin 


ə

lav


ə

 müayin


ə

si.


D) B

ədə


n t

ə

rbiyə

si v


ə

 idmanla m

əş

qul olan şə

xsl


ə

rin profilaktik müayin

ə

si.


E) 

İ

dmançı

lar


ı

n dispanser mü

ş

ahid


ə

si.


124. 

Ş

tange s

ı

na

ğını

n n

ə

tic

ə

si 75 saniy

ə

 olduqda nec

ə

 qiym

ə

tl

ə

ndirilm

ə

lidir?

A) Yax


şı

.

B) Kafi.C) Orta.

D) Qeyri kafi.

E) Z

ə

if.125. Pnevmoniya x

ə

st

ə

liyind

ə

 müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sin

ə ə

ks göst

ə

ri

ş

 say

ı

lm

ı

r:

A) ür


ə

k qan-damar çat

ış

mazl


ığı

.

B) immobilizasiyanı

n etibars

ı

z olmas


ı

.

C) abssesləşə

n pnevmoniya.

D) yüks

ə

k hə

rar


ə

t.


E) k

ə

skin ağ

 ciy


ə

r çat


ış

mazl


ığı

.

126. Bədə

n t

ə

rbiy

ə

si v

ə

 idman t

ə

dbirl

ə

ri apar

ı

lan yerl

ərə

 v

ə

 onlar

ışə

raitin

ə

 sanitarzar

ə

tin növl

ə

ri:

A) Dispanser n

ə

zar


ə

ti.


B) H

ə

kim nə

zar


ə

ti.


C) Endokrinoloji n

ə

zarə

t.

D) Hə

kim-pedaqoji n

ə

zar


ə

t.

E) Xəbə

rdaredici n

ə

zar


ə

t.

127. Tibbi reabilitasiyanı

n mahiyy

ə

ti n

ə

dir?

A) x


ə

st

ənin kliniki ölüm hal

ı

ndan qurtulması

na yön


ə

ldilmi


ş

 metodlar

ı

n t


ə

tbiqi


B) x

ə

stə

nin psixoloji durumunun b

ə

rpas


ı

na yön


ə

ldilmi


ş

 metodlar

ı

n t


ə

tbiqi


C) müasir metodlarla diaqnostika apar

ı

b, göstə

ri

ş olan müalic

ə

 metodlarını

n t


ə

tbiqi


D) x

ə

stə

nin 


əmə

k qabiliyy

ə

tinin b


ə

rpas


ı

E) müasir metodlarla diaqnostik üsullar

ı

n t


ə

tbiqi


128. Müasir dövrd

ə

 orta 

ə

sirl

ərə

 nisb

ətə

n insan

ı

n h

ərə

ki f

ə

all

ığı

 orta hesabla nec

əyi

ş

ib?

A) 2 d


əfəyədə

k azal


ı

b.

B) 20 dəfəyədə

k azal


ı

b.

C) 10 dəfə

 art


ı

b.

D) 20 dəfəyədə

k art


ı

b.

E) Də

yi

şməyib.

129. Kennet Kuper

ə ə

sas

ə

n m

əş

qetdirici qaç

ış

 zaman

ı

 n

ə

bzin tövsiy

ə

 olunan say

ı

hans

ı

 düsturla hesablanmal

ıdı

r?

A) Ps = insan

ı

n ya


şı

 -180


B) Ps = insan

ı

n yaşı

 -150


C) Ps =150 - insan

ı

n yaşı

.

D) Ps =250 - insanı

n ya


şı

.

E) Ps = 180 - insanı

n ya


şı

.

130. Akselerasiyanı

n s

əbə

bini 

ə

ks etdir

ə

n n

əzə

riyy

ələrə

 n

ə

 aid deyil?

A) Suni i

şı

qlama n


əzə

riyy


ə

si.


B) Urbanizasiya n

əzə


riyy

ə

si.C) Geterolokal k

ə

binlə

r n


əzə

riyy


ə

si.


D) Hipokineziya n

əzə


riyy

ə

si.E) Radiodal

ğ

a nəzə

riyy


ə

si.


131. T

ənə

ffüs sistemi x

ə

st

ə

likl

ə

ri zaman

ı

 fiziki m

əşğələlə

rl

ə

 t

ənə

ffüs 

əzələlə

rin

möhk

ə

ml

ə

ndirilm

ə

si nec

ə ə

ld

ə

 edilir?

A) 


ə

traflar


ı

n h


ərəkə

tliyinin art

ırı

lmas


ı

 il


ə

.

B) ə

traf 


əzələlə

rinin gücl

ə

ndirilm


ə

si il


ə

.

C) döş

 q

əfəsinin v

ə

 onurğ

an

ın h

ərəkə


tliyinin art

ırı


lmas

ı

 ilə

.

D) ön qarı

n divar


ı əzələlə

rinin bo


ş

almas


ı

 il


ə

.

E) sağrı əzələlə

rinin gücl

ə

ndirilm


ə

si il


ə

.

132. Azə

rbaycanda hans

ı

 mü

ə

ss

ələ

rd

ə

 idman t

ə

bab

ə

ti üzr

ə

 müt

əxə

ssisl

əş

tatda

nəzə

rd

ə

 tutulmay

ı

b?

A) H


ə

kim-b


ədə

n t


ə

rbiy


ə

si dispanserl

ə

ri.


B) 

İ

dman federasiyalarını

n tibb mü

ə

ssis


ələ

ri.


C) H

ə

kim nə

zar


ə

ti kabinetl

ə

ri.


D) 

Şəhə


r v

ə

 uş

aq poliklinikalar

ı

.

E) Uş

aq v


ə

 yeniyetm

ələ

r üçün idman mə

kt

əbl

ə

ri.133. Sa

ğ

lam h

ə

yat t

ə

rzinin t

ələ

bl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) 


Ə

traf mühitin çirkl

ə

nm

əsinin qar

şısını


 almaq.

B) Gigiyenik normalara 

əmə

l etm


ə

k.

C) Rasional qidalanmanı

 t

əmin etm

ə

k.D) 

İ

nsanı

n harmonik inki

ş

af

ını t

ə

min etmə

k.

E) Rasional hərəkə

t rejimini qurmaq.134. Müalic

ə

 b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

sinin ümumi 

ə

ks göst

ə

ri

şlə

rin

ə

 aid deyil:

A) X


ə

st

ənin a

ğı

r və

ziyy


ə

ti.


B) Qanaxmaya meyllik.

C) H


ə

rar


ə

tin 37


0

 olmas


ı

.

D) Hə

rar


ə

tin 37,5


0

-d

ən yüks

ə

k olması

.

E) Xə

st

əliyin k

ə

skin stadiyaları

.

135. Fiziki yükün dozalaşdırı

lma prinsipl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) Pauzalar

ı

n müdd


ə

ti.


B) 

Əzələ


 qruplar

ı

.C) H

ərəkə


tin sür

ə

ti.D) Funksional s

ı

naqlar.E) H

ərəkə


tl

ə

rin sayı

.

136. Miokard infarktı

 x

ə

st

ə

liyind

ə

 reabilitasiyan

ı

n hospital m

ə

rh

ələ

sind

ə

 hans

ı

hərəkə

t rejimi t

ə

yin edilmir.

A) m


əş

qedici rejim.

B) I b - yataq.

C) II - yar

ı

m yataq.


D) I a - ciddi yataq.

E) III - ümumi geni

şlə

ndirilmi


ş

 rejim.


137. 

İ

stinad qüvv

ə

si 150 kq. ç

ə

kisi 60 kq olan qad

ını

n istinad qüvv

ə

si indeksini

qiym

ə

tl

ə

ndirin:

A) Orta.


B) Orta d

ərəcədə


n yuxar

ı

.C) Yax

şı

.D) Orta d

ərəcədə


n a

şağı


.

E) Z


ə

if.


138. Sa

ğ

lam, fiziki inki

ş

af

ı

 yax

şı

 olan 

şə

xsl

ə

r b

ədə

n t

ə

rbiy

ə

si d

ə

rsind

ə

 hans

ı

 tibbi

qrupda m

əş

qul olmal


Yüklə 156,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə