1. Arenal m ənşə li anuriyaya aid edilm ə zYüklə 201,46 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix25.12.2016
ölçüsü201,46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1. Arenal m

ənşə

li anuriyaya aid edilm

ə

z:

A) k


ə

skin kortikal nekroz

B) bilateral renal aplaziya

C) travma sonras

ı

 t

ək böyr

ə

yin cə

rrahi yolla xaric edilm

ə

si

D) terminal XBÇ-da bilateral nefrektomiyaE) yegan

ə

 böyrə

kd

ə şişlə ba

ğlı


 nefrektomiya

2. XBÇ-nin terminal m

ə

rh

ələ

sind

ə

 anemiyan

ıə

sas s

əbə

bidir:

A) eritropoetin faktorunun sintezinin k

ə

skin azalması

B) sümük iliyind

ə

 toxuman


ı

n eritropoetik hiperplaziyas

ı

C) sidik cövhə

rinin sümük iliyin

ə

 toksik tə

siri


D) qanda hemolizin artmas

ı

E) qanda də

mir çat


ış

mazl


ığı

3. PXH v

ə

 prostat x

əə

nginin diferensasiyas

ı

nda istifad

ə

 oluna bil

ə

r?

1.rektal müayin

ə

,

2.PSA t

ə

yini,

3.transrektal USM,

4.prostat

ı

n biopsiyas

ı

A) 2,4


B) 1,3,4

C) 3,4


D) 2,3,4

E) 1,2,3,44. Gec

ə

 pollakiuriyas

ı

 (nokturiya) a

şağı

dak

ı

 x

ə

st

ə

likl

ə

rd

ə

n hans

ı

 üçün xarakterikdir?

A) prostat v

ə

zinin xo


ş

xass


ə

li hiperplaziyas

ı

B) sidikliyin daşı

C) sidik axar

ını

n intramural hissə

sinin da


şı

D) sistit

E) böyr

ə

k daşı

 x

əst

ə

liyi5. Sadalananlardan hans

ı

 xaya 

şişlə

rinin diaqnostikas

ı

nda istifad

ə

 olunur?

1.fiziki müayin

ə

,

2.USM,

3.KT,

4.MRT,

5.AFP t

ə

yini

A) 1,3,4,5

B) 2,3,4,5

C) 1,2,3,4

D) 2,3,4

E) 1,2,3,4,56. Tez-tez residivl

əşə

n sistitin tör

ə

dicisi daha çox n

ə

dir?

A) Protey çöpl

ə

ri

B) streptokokkC) göy-ya

şı

l irinli çöplə

ri

D) stofilokokE) viruslar

7. Böyr

ə

k x

əə

nginin hans

ı

 m

ə

rh

ələ

sind

ə

 x

ə

st

ələ

rd

ə

 daha çox ar

ı

qlama mü

ş

ahid

ə

olunur?

A) Ta T1


B) T3 T4

C) T1 T2


D) Tis T1

E) Ta Tis8. Sidik axar

ı şişlə

rinin diaqnostikas

ı

nda hans

ı

 üsul daha ön

ə

mli say

ılı

r?

A) qalxan ureteropieloqrafiya

B) ekskretor uroqrafiya

C) USM


D) qalxan sistoqrafiya

E) kompyuter tomoqrafiya9. PSA-n

ı

n (Prostat Spesifik Antigen) normal göst

ə

ricisi n

ə

 q

ədə

rdir?

A) 1-10 ng/ml

B) 0.4-4 ng/ml

C) 4-10 ng/ml

D) 0-4 ng/ml

E) 0.4-1 ng/ml10. Böyr

ə

k karbunkulu il

ə şiş

inin differensasiyas

ı

nda hans

ı

 müayin

ə

 h

ə

lledici rola

malikdir?

A) kompyuter tomoqrafiyas

ı

B) ekskretor uroqrafiyaC) retroqrad ureteropieloqrafiya

D) icmal uroqrammas

ı

E) radioizotop müayinə

si

11. İ

mperativ-

ə

mredici sidik ifraz

ı

 n

ə

dir?

A) siyim


əyə

 ist


ə

k olduqda sidiyi saxlamaq mümkün olmur

B) qeyri-iradi sidik ifraz

ı

C) tez-tez, çə

tin sidik ifraz

ı

D) sidiy


ə

 getm


ə

 hissi olmadan qeyri-iradi sidik ifraz

ı

E) 


ş

aquli v


ə

ziyy


ə

td

ə sidik ifraz

ı

12. Vərə

m mikrobakteriyalar

ı

 böyr

ə

kl

ərə

 daha çox hans

ı

 yollarla dü

ş

ürl

ə

r?

A) sidik axarlar

ını

n m


ə

nf

əzi il

ə

B) sidik axarlarını

n divarlar

ı

 il


ə

C) hematogen yolla

D) qon

ş

u orqanlardan kontakt yolu ilə

E) limfogen yolla13. Böyr

ə

k parenximas

ı

nda k

ə

sik apar

ı

laraq da

şı

n xaric edilm

ə

si 

əmə

liyyat

ı

 nec

ə

adlan

ı

r?

A) nefrolitotomiya

B) pielolitotomiya

C) kalikolitotomiya

D) nefrektomiya

E) böyr


ə

k rezeksiyas

ı

14. A

şağı

dak

ı

lardan hans

ı

 ureteroseleni xarakteriz

ə

 edir?

A) sidik axar

ını

n intramural hissə

sinin ikil

əş

ib sidikliyə

 aç


ı

lmas


ıdı

r

B) sidikliyin sallanmasıdı

r

C) hə

r iki ureterin sidikliy

ə

 aç


ı

lmas


ıdı

r

D) sidik axarını

n intramural 

ş

öb

əsinin bütün qatlar

ını


n kista 

şə

klində

 sidikliyin iç

ə

risin


ə

do

ğru qabarmas

ıdı


E) sidik axar

ını


n intramural hiss

ə

sinin genişlə

nm

əsidir

15. Nikturiya n

ə

dir?

A) gündüz ifraz olunan sidiyin miqdar

ını

n artmas


ı

B) sidiyin miqdar

ını

n azalması

C) gec


ə

 v

ə gündüz ifraz olunan sidiyin miqdar

ını


n artmas

ı

D) sidiyin miqdarını

n artmas


ı

E) gec


ə

 ifraz olunan sidiyin miqdar

ını

n artmas


ı

16. Böyr

ə

k x

əə

ngind

ə ş

üa terapiyas

ı

ndan hans

ı

 hallarda istifad

ə

 olunur?

A) limfa düyünl

ə

rin


ə

 v

ə a

ğ

 ciyərə

 metastaz verdikd

ə

B) böyr


ə

k venas


ını

şiş tromblar

ı

ndaC) nefrektomiyadan sonra bütün x

ə

stələrə

D) heç biri

E) istifad

ə

 olunmur17. Da

ş əmələgə

lm

ə

sinin risk faktorlar

ı

na aid deyil:

A) uraturiya, oksaluriya

B) qanda v

ə

 sidikdə

 kalsium, sidik v

ə

 oksalat turş

ular


ını

n yüks


ə

k miqdar


ı

C) fosfaturiya

D) qanda sidik cövh

ə

ri və

 kreatininin yüks

ə

k miqdar


ı

E) leykosituriya v

ə

 eritrosituriya18. Dehidratasiya m

ənşə

li k

ə

skin böyr

ə

k çat

ış

mazl

ığı

nda mü

ş

ahid

ə

 olunmaz:

A) hiperstenuriya

B) arterial t

ə

zyiqin yüksə

lm

əsi

C) hiperkalemiya

D) m

ə

rkə

zi venoz t

ə

zyiqin azalması

E) boyun venalar

ını

n bo


ş

 v

əziyy

ə

tdə

 olmas


ı

19. Sidiyin reaksiyas

ı

 (PH) normada n

əcə

 d

ə

yi

ş

ir?

A) 5,0-6,0

B) 5,5-7,5

C) 7,0-8,0

D) 3,0-5,0

E) 5,0-8,020. XBÇ-n

ı

n s

əbə

bl

ə

ri aras

ı

nda yer alm

ı

r:

A) qlomeruloskleroz

B) anadang

ə

lm

ə hiperkalsemiya

C) retroperitoneal fibroz

D) xroniki pielonefrit

E) stress inkontinans

ı

21. Prostat v

ə

zin xo

ş

 hiperplaziyas

ını

n a

ğı

rla

ş

malar

ı

ndan deyil:

A) k


ə

skin sidik l

ə

ngim


ə

si

B) sidikliyin daşı

C) anuriya

D) t

ə

krarlayan infeksiyalarE) böyr

ə

k çatış

mazl


ığı

22. Pielonefrit zaman

ı

 infeksiya böyr

əyə

 hans

ı

 yolla daxil olur?

A) urinogen yolla

B) hemotogen v

ə

 urinogen yollaC) limfogen yolla

D) hemotogen yolla

E) heç biri

23. Sidikliyin z

ədələ

nm

ə

si bütün z

ədələ

nm

ələ

rin nec

ə

 faizini t

əş

kil edir?

A) 0,2%


B) 0,3%

C) 0,4%


D) 0,1%

E) 0,5%


24. Böyr

ə

k x

əə

ngi daha çox hans

ı

 nahiyy

ə

nin limfa düyünl

ə

rin

ə

 metastaz verir?

A) qas


ı

q nahiy


ə

sind


ə

ki limfa düyünl

ə

rin


ə

B) divararal

ığı

na

C) boyun nahiyə

sind


ə

ki limfa düyünl

ə

rin


ə

D) körpücüküstü limfa düyünl

ə

rin


ə

E) paraaortal v

ə

 parakaval limfa düyünlə

rin


ə

25. Böyr

ə

kd

ə

 4 amin tur

ş

usunun reabsorbsiyas

ını

n pozulmas

ı

 hans

ı

 enzimopatiya

zaman

ı

 mü

ş

ahid

ə

 olur?

A) uraturiyaB) sistinuriya

C) fruktozemiya

D) qalaktozemiya

E) oksaluriya26. Pnevmaturiya 

ə

n çox hans

ı

 hallarda rast g

ə

linir?

A) sidikliyin z

ədələ

nm

ələrind

ə

B) sidik kisə

si-aral


ı

q fistulas

ı

nda


C) ba

ğı

rsaq-sidik kisə

si fistulalar

ı

nda


D) bütün qeyd olunanlarda

E) böyr


ə

k-ba


ğı

rsaq fistulas

ı

nda


27. Bunlardan hans

ı

 prostat v

ə

zi x

əə

nginin ilkin göst

ə

ricisi ola bil

ə

r?

A) hematuriya

B) USM-d

ə

 prostat və

zi ölçül


ə

rinin böyüm

ə

si

C) aralı

q nahiyy


ə

sind


ə

 a

ğrıD) rektal müayin

ədə


 “s

ə

rtləş

mi

ş” prostat v

ə

ziE) qanda PSA-n

ı

n artması

28. K

ə

skin hemotogen pielonefrit zaman

ı

 ilk növb

ədə

 n

ə

 z

ədələ

nir?

A) böyr


ə

yin venoz sistemi v

ə

 interstisial toxumaB) böyr

ə

k yumaqcı

qlar


ı

C) kasac


ı

q-l


əyə

n sistemi

D) böyr

ə

k kanalcı

qlar


ı

E) bütün sadalananlar29. Paranefritin yaranmas

ı

na s

əbə

b olan x

ə

st

ə

likl

ə

r hans

ı

lard

ı

r?

A) furunkul

B) böyr

ə

yin irinli–iltihabi xə

st

əlikl

ə

riC) parakolit

D) bütün sadalananlar

E) böyr

ə

yin karbunkulu30. Nefrogen hipertoniya bütün hipertenziv x

ə

st

ələ

rin neç

ə

 faizini t

əş

kil edir:

A) 15-20%

B) 40-45%

C) 35-40%D) 20-25%

E) 30-35%31. Böyr

ə

kl

ə

rin qurulu

ş

 anomaliyalar

ı

na hans

ı

lar aiddir?

A) multilokulyar, multikistoz, polikistoz.

B) Solitar kista,dermoid kista, multikistoz, multilokulyar,polikistoz

C) süng


ərəbə

nz

ər, polikistoz.

D) solitar kista,dermoid kista, multikistoz,polikistoz.

E) solitar kista, dermoid kista, multilokulyar l

əyə


n v

ə

 ləyə

ətraf

ı

 kistalar süngərəbə

nz

ər

böyr


ə

k multikistoz , polikistoz.32. Vazorenal nefrogen hipertoniyan

ıə

n çox s

əbə

bidir:

A) nefrolitiaz

B) böyr

ə

k blastoması

C) xroniki pielonefrit

D) böyr

ə

k arteriyasını

n anevrizmas

ı

E) böyr


ə

k arteriyas

ını

n aterosklerotik stenozu33. Urofluometriya n

ə

dir?

A) sidik ifraz

ı

 zaman


ı

 sidik ax

ınını

n h


ə

cmi sür


ə

tinin dinamik d

ə

yi

şikliyinin qrafik t

ə

sviriB) uretran

ı

n və

 sidikliyin rentgen müayin

ə

si

C) sidik kisə

sinin daxili t

ə

zyiqinin ölçülmə

si

D) yuxarı

 sidik yollar

ını

n funksional və

ziyy


ə

tinin öyr

ə

nilm


ə

si

E) uretradaxili tə

zyiqin profilinin dinamik t

ə

yini


34. Yalanç

ı

 proteinuriya n

ə

 zaman rast g

ə

linir?

A) hipospadiyalarda

B) böyr

ə

klə

rin amiloidozunda

C) heç birind

ə

 rast gə

linmir


D) sidikd

ə

 olan formalı

 elementl

ə

rin parçalanması

 zaman


ı

E) qlomerulonefritl

ə

rd

ə35. A

şağı

da qeyd olunanlardan hans

ı

 retroqrad ureteropieloqrafiyaya 

ə

ks-göst

ə

ri

ş

deyil?

A) sidik axar

ını

n rentgen-neqativ daşı

B) sidik yollar

ını

n k


ə

skin iltihabi x

ə

st

əlikl

ə

riC) a

şağı


 sidik yollar

ını


n z

ədələ


nm

ələ


ri

D) total hematuriya

E) a


şağı

 sidik yollar

ını

n strikturası

36. Kininl

ə

rin (bradikinin, kallikrein) patogenetik t

ə

siri nec

ə

dir:

A) arteriolalarda vazokonstriksiyaya yol açaraq qan t

ə

zyiqini yöksə

ldir


B) damar divar

ı

nda natrium toplanması

na s


əbə

b olur


C) damarlar

ı

 katexolaminlə

rin t


ə

sirin


ə

 h

əssas hala g

ə

tirirD) kiçik v

ə

 orta diametrli arteriolaları

 geni


şlədərə

k periferik müqavim

ə

ti azald


ı

r

E) renin angiotenzin sistemini stimulyasiya edir
Yüklə 201,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə