1. Berilganlar bazasiga berilgan ta'riflarning qaysi biri noto’g’ri?Yüklə 19,74 Kb.
tarix12.03.2022
ölçüsü19,74 Kb.
#53640
BBBT baza
11 keys, 11 keys, 113 19 guruh Yoshlar psixologiyasi talabalaring tuzgan testi , Iqtisodiyot nazariyasi ishchi o`quv dastur (yangi), 2 5368688340948225554

1.Berilganlar bazasiga berilgan ta'riflarning qaysi biri noto’g’ri?

Berilganlar bazasi (BB) atamasiga mutaxassislar tomonidan turlicha, lekin bir-biriga juda yaqin va chuqur ta’riflar berilgan. Shulardan biri, berilganlar bazasi —bu ma’lum predmet sohaga taalluqli bo‘lgan, maxsus tuzilmaga ega berilganlar majmuasining nomi; berilganlar bazasini boshqarish tizimi (BBBT) boshqaruvida ishlaydigan, bir yoki bir qancha iiovalarni optimal tarzda ishlatadigan, o'zaro bog'langan berilganlar majmuasi; berilganlaming tuzilishi uni ishlatadigan programmalarga bog'liq bo'lmaydi; berilganlar shunday tuzilishga ega bo'ladiki, bunda ularni kengaytirish, o‘zgartirish, olib tashlash, tanlash va boshqa imkoniyatlar bo‘ladi. Berilganlar bazalari tuzilish jihatidan mustaqil bo'lsa, ularni boshqaruv tizimi o‘z tarkibida saqlaydi va boshqaradi.

Ta’rifdan kelib chiqqan holda, boshqaruv tizimi berilganlar bazalari bilan mustaqil ishlash va/yoki programma mahsulotlari (ilovalari) orqali ishlash imkoniyatini beradi. Berilganlar bazalaridagi har qanday o‘zgarishlar ilovalarga mutlaq ta’sir qilmaydi.

2.Boshqaruv tizimi berilganlar bazalari bilan mustaqil ishlash va/yoki programma mahsulotlari (ilovalari) orqali ishlash imkoniyatini beradi – degan fikr to’g’rimi?

Ha

3. Berilganlar bazasining eng muhim jihatlaridan biri, uning doimiy ravishda o'zgarishi va ko‘payishidan iborat – degan xulosa to’g’rimi.Ha

4. Berilganlarning mustaqilligi nima?

Berilganlar bazalari tuzilish jihatidan mustaqil bo'lsa, ularni boshqaruv tizimi o‘z tarkibida saqlaydi va boshqaradi.

5. Berilganlarni saqlash usulining necha bosqichi mavjud?

4 ta

6. Qaysi savolda berilganlarni faylga saqlashning 1- bosqichi haqida fikr aytilgan?1- bosqichda fayllarga to‘g‘ri kirish huquqi, ya’ni n- «yozuvga» o‘tish uchun ketma-ket n-1 ta yozuvni o‘qimasdan, to‘g‘ridan - to‘g‘ri keraklisiga o‘tish, mavjud bo'lmagan. Yozuvlarni adreslash imkoniyatidan programmani yozish jarayonida foydalanilgan. Agarda xotira qurilmasi o‘zgarsa, programmaga katta o‘zgartirishlarni kiritishga majbur bo'lingan. Amalda esa, albatta xotira qurilmalari o‘zgarib turgan. Bu esa bitta bitni yozishga ketgan sarf - xarajatlarni yanada oshishiga olib kelgan.

7. Qaysi javobda berilganlarning tasqi tuzilishi haqida fikr yuritilgan?

Berilganlarning tashqi tuzilishi - programmachilar tasavvuridagi taqdimotni bildiradi.

8. Qaysi javobda berilganlarning glogal mantiqiy tuzilishi haqida fikr yuritilgan?

Berilganlarning global mantiqiy tuzilishi - umumiy mantiqiy tuzilishni yoki BB konseptual modelini bildiradi va ular asosida berilganlarning turli tashqi tuzilishlarini hosil qilish mumkin Berilganlarni bunday umumiy mantiqiy tuzilishda tasvirlash, berilganlarning fizik tuzilishiga umuman bog'liqsiz bo'ladi. Berilganlarni bunday umumiy mantiqiy tuzilishda tasvirlash uchun, BBB tizimining programma vositalari tarkibidagi, berilganlarni tavsiflash tilidan foydalaniladi

9. Qaysi javobda fizik tuzilish haqida fikr yuritilgan?

Fizik tuzilish - bu berilganlarni fizik tavsifi va ularni xotira qurilmalariga joylashtirish masalalari bilan bog'liq.

10. Konseptual darajada quyidagi javoblardan qaysi biri ishtirok etmaydi?

Foydalanuvchilar tasavvuridagi berilganlar darajasi, tashqi daraja (external level) deb atalsa, BBBT va operatsion tizim berilganlarni ichki darajada (internal level) qabul qiladi. Oraliqdagi konseptual daraja (conceptual level) esa, tashqi darajadagi berilganlarni ichki darajaga akslantirish va ularning bir-biriga nisbatan mustaqilligini ta’minlashga xizmat qiladi.

11. Ichki darajada quyidagi javoblardagi qaysi biridagi ma’lumotlar saqlanmaydi? Ichki darajada quyidagi ma’lumotlar saqlanadi:

- berilganlar va indekslarni saqlash uchun disk hajmining taqsimoti;

- saqlangan yozuvlarning qo‘shimcha tavsiflari;

- yozuvlarni joylashishi xususidagi axborotlar; -berilganlarni siqish va tanlangan shifrlash usullari xususidagi axbo-

rotlar.


12. Berilganlarga ishlov berish deganda …. ni amalga oshiruvchi algoritmlar natijasini tushunamiz.

Berilganlarga ishlov deganda, ular ustida bajariladigan Izlash, qo’shish, olib tashlash, o'zgartirish algoritmlarini amalga oshiruvchi funksiyalar faoliyatining natijasini tushunamiz

13. Ob’ektni aniqlovchi atributning xossasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Obyektni aniqlovchi atribut noyob bo’lishi shart.

14. Yozuvni noyob ravishda aniqlovchi atributga kortejning … kaliti deb ataladi..

Yozuvni novob ravishda aniqlovchi atributga kortejning kaliti sifatida qaraladi va u birlamchi kalit deb ataladi

15. Ikkita berilganlar elementlari orasida nechta bog’lanish usuli mavjud?

4 ta


16.Kodd qoidalari soni nechta?

13 ta


17.Berilganlarni relatsion modeli … asoslanadi.

Berilganlarni relatsion modeli, to`plamlar nazariyasi va predikatlar mantig`idan kelib chiqadigan matematik tamoyillarga asoslanadi.

18. Kodd qoidalarni qachon e’lon qilgan?

Kodd tomonidan 1970 – yilda e’lon qilingan

19.Relyatsion berilganlar bazasi necha o’lchovdan iborat?

ikki o`lchovli jadval

20.Deyt bo’yicha relatsion model … lardan iborat.

K. Deyt bo`yicha relatsion model uch qisimdan iborat.

21.Munosabat va oddiy jadvallar (relatsion ma’noda emas) orasidagi asosiy farqlar qaysi javob noto’g’ri ko’rsatilgan?

22.Munosabat quydagi tavsiflarning qaysi biriga ega emas?

23.Normallashtirish tarifi qaysi javobda to’g’ri ifodalangan?

Normallashtirish ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni samarali tashkil etish jarayoni

24.Normallashtirishning necha shakli mavjud?

6 ta


25.Uch bosqichli arxitekturaning maqsadi, berilganlar bazasining foydalanuvchi tasavvuridagi taqdimotni - uning fizik tuzilishidan ajratishdan iborat. Bunday ajratishning sabablari bir nechta. Quyidagi javoblarning qaysi birida sabab no'to'g'ri ko'rsatilgan?

26.Uch bosqichli arxitekturaning maqsadi, berilganlar bazasining foydalanuvchi tasavvuridagi taqdimotni - uning fizik tuzilishidan ajratishdan iborat. Bunday ajratishning sabablari bir nechta. Quyidagi javoblarning qaysi birida sabab no'to'g'ri ko'rsatilgan?

27.Ma’lumotlarni tashkil etuvchisi – bu ….

+berilganlar.

28.Berilganlar – bu ….

+o’rnatilgan fakt, mantiqiy xulosa.

29.Baza deganda nimani tushunasiz?

+baza - bu grekcha so’z bo’lib, “nimanidir asosi” degan mazmunni ifodalaydi.

30.Berilganlar bazasining o’zgarishi ilovalarga qanday ta’sir qiladi?

ilovalarga ta’sir ko’rsatmaydi.

31.Berilganlarning mo’staqilligi deganda nimani tushunasiz.

ilovalar va berilganlar bazasining bir-biriga bog’liq emasligini.

32.Berilganlarning evolutsiyasi necha bosqichdan iborat.

4

33.Berilganlar … tuzulishdan iborat.tashqi, fizik va global mantiqiy

34.“Uch bosqichli” arxitekturaning maqsadi nima?

berilgalar bazasining foydalanuvchi tasavvuridagi taqdimotni, uning fizik tuzulishidan ajratishdan iborat.

35.Ob’ektlarga qaysi javobda to’g’ri tariff berilgan?

Elementlari to’g’risida axborotlar saqlovchilar obyektlar deb ataladi.

36.Abstrakt ob’ektga misollar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Hodisa, fan nomi, topshiriq raqami.

37.Ob’ektning xossalari deganda nimani tushuniladi?

barcha javoblar to’g’ri

38.Berilganlarga ishlov deganda nima tushuniladi?

barcha javoblar to’g’ri

39.Atribut – bu ….

obyektning xususiyati.

40.Axborotning uch sohasi yo’nalishi qaysi javobda to’g’ri tasvirlangan?

Berilganlar elementi – atributlar – obyekt.

41.Ma‘lum bir narsa haqida ma‘lumotlarni saqlash uchun foydalanuvchi tomonidan yaratiladi – yagona axborot obyektidagi ma‘lumotlar modelining predmetli sohasi. U qator va ustunlardan iborat.

Jadvallar

42.Yozuvlar – bu ….

43.Maydonlar – bu ….

jadval ustunlari.

44.Domen – bu ….

jadval ustunlarida berilganlar.

45.Kortej – bu ….

46.Berilganlar bazasida kalitning vazifasi nimadan iborat?

yozuvni noyob ravishda aniqlaydi.

47.Kalitning turlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Kalitning turlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

48.Berilganlar modeliga tarif qaysi javobda to’g’ri berilgan?

Berilganlar orasidagi munosabatlarni qo’yilgan talablarga nisbatan amalga oshirish

49.Berilganlar elementlari o’rtasida bog’lanishlarning necha usuli mavjud?

4

50.Berilganlar elementlari o’rtasida “1-1” bog’lanish qaysi javobda ko’rsatilgan?o’qituvchi – maosh

51.Berilganlar elementlari o’rtasida “1-N” bog’lanish qaysi javobda ko’rsatilgan?

universitet – o’qituvchilar

52.Berilganlar elementlari o’rtasida “N-1” bog’lanish qaysi javobda ko’rsatilgan?

o’qituvchilar – universitet

53.Berilganlar elementlari o’rtasida “N-M” bog’lanish qaysi javobda ko’rsatilgan?

talabalar – o’qituvchilar

54.Quyidagi javoblarning qaysi birida berilganlarning modeli noto’g’ri ko’rsailgan?

relatsion, taqsimlangan

55.Quyidagi javoblarning qaysi birida Kodd qoidasi noto’g’ri ko’rsatilgan?

bo’sh qiymatlarni qoldirish

56.Quyidagi javoblarning qaysi birida Kodd qoidasi noto’g’ri ko’rsatilgan?

noto’g’ri javob ko’rsatilmagan

57.K. Deyt bo’yicha relatsion model nechat qismdan tashkil topadi?

3

58.E. Kodd relatsion modelning nechta qoidasini aniqlab bergan?13

59.“Mohiyat-aloqa” modelining asosiy elementlari … dan iborat.

mohiyatlar, atributlar, identifikatorlar va aloqalar

60.SELECT Name FROM Gruppa; - so’rov natijasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Gruppa jadvaldagi Name maydoni natija sifatida olinadi

61.WHERE buyrug’ining vazifasi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

shartlar asosida so’rov tuzush imkoniyatini beradi

62.Oraliqqa tegishli berilganlarni ajratuvchi so’rov tuzishda qaysi buyruqdan foydalanamiz?

BETWEEN

63.So’rowda metasimvollardan foydalanish uchun qaysi buyruqdan foydalanamiz?

LIKE

64.Quyidagi qaysi javobda matndagi barcha probel (bo’sh joy) larni olib tashlaydigan buyruq ko’rsatilgan?TRIM

65.Quyidagi qaysi javobda jadvaldagi kortejlar sonini hisoblaydigan buyruq ko’rsatilgan?

COUNT

66.SQL tilini qo‘llab quwwatlovchi BBBT lari qanday ma’lumotlar modeli asosida ishlaydi?relyatsion ma’lumotlar modeli asosida

67.Har bir SQL operatori qanday kalitli so‘zdan boshlanadi?

Select, Insert, Update, Delete, Create, Update, Drop kabi kalitli so‘zlardan

68.SQL standartida jadval yacheykasiga bo‘sh qiymat yozish uchun qanday qiymat ishlatiladi?

Null qiymat

69.SELECT operatorida kamida qaysi kalitli so‘zlar ishlatilishi shart?

Select, from

70.BBBT kеrakli ma’lumotlarni tashqi eslab qolish qurilmasidan qanday izlaydi?

ma’lumotlarning fizik modеli

71.COUNT funksiyasining vazifasini toping?

Ustundаgi qiymаtlаr sоnini hisoblаydi

72.MAX() funksiyasining vazifasini toping?

Ustundаgi hamma qiymаtlаr eng kаttаsini аniqlаydi.

73.MIN() funksiyasining vazifasini toping?

Ustundаgi hamma qiymаtlаr eng kichigini аniqlаydi

74.Accessda ma’lumotlarni filtrlashning usuli noto’gri ko’rsatilgan javobni toping? 1. Maydon uchun filtr (Filtr dlya)

75.Atribbut terminiga analog bo’lgan so’zni toping?

Ustun (maydon)

76.QBE so’rovning ma’nosi nima?


 1. Na’muna bo’yicha so’rov

77.Kortej terminiga analog bo’lgan so’zni toping?

 1. Qator (yozuv)

78.Mohiyatlarning turlari to’gri sanalgan qatorni toping

 1. Assotsiativ, relyatsion, iyerarxik

80.1:N turdagi bog’lanishga to’g’ri keltirilgan misolni toping?

 1. O’quvchi imtihonda 5, 4, 3, 2 va x.k baho olishi mumkin

81.Qanday maydonni unikal deb xisoblash mumkin?

 1. Qiymati avtomatik o’sib boradigan xususiyatga ega bo’lgan maydonni

82.Xisoblagich (chetchik) maydonining qanday xususiyati mavjud?

 1. Avtomatik o’sib boorish xususiyatiga ega

83.Jadvalning qaysi elementida ma’lumotlar saqlanadi?

 1. Katakchalarda

84.Formalarni ishlab chiqarishni asosiy instrumenti –bu

 1. Menyu

85.Автофильтр ning vazifasi?

 1. Filtrlarni o‘rnatadi va olib tashlaydi

86.Statistikfunksiyalar nima uchun ishlatiladi?

 1. So‘rovda asosan turli natijaviy qiymatlarni hisoblash uchun

87.Berilganlar bazasi qaysi ob’ektlarsiz mavjud bo’la olmaydi?

 1. Jadvallarsiz

.88.Accessda jadvallar orasida bog’lanish qaysi oynada o’rnatiladi?

89.Quyidagi sanalgan ob’ektlarning qaysi biri Accesga tegishli emas? 1. Modullar

90.BB dagi jadvallar quyidagi maqsad uchun mo’ljallangan:

 1. Baza ma’lumotlarini saqlsh uchun

91.Relyatsion ma’lumotlar bazasiga aniq misol bu ?

 1. Ikki o’lchovli jadval

92.1:1 bog’lanish bu?

 1. AmohiyatningbittavakiligaBmohiyatningbittavakilimoskeladi

93.N:M bog’lanish bu?

 1. Amohiyatningbir nechta vakiliga Bmohiyatningbirnechavakilimoskeladi

94.Ma'lumotlarning rеlyatsion modеli kontsеptsiyasi 1970 yilda .. tomonidan taklif qilingan.

 1. E.F. Kodd

95.AVG( ) ning vazifasi

96.Аgregаt (yoki STАTIK) funktsiyalаr qanday ustunlar bilan ishlaydi. 1. sоnli yoki hisoblаnuvchi ustunlаr bilаn ishlаydi

97.IS NOT NULL ifoda qanday ma’noni bildiradi?

 1. Maydon qiymati bo’sh emasligini tekshiradi

98.IS NULL ifoda qanday ma’noni bildiradi

99.SELECT ifоdаsi o‘z ichigааlbаttа ….. ifоdаsini оlishi kerаk. 1. FROM

100.SELECT оperаtоrining vazifasi qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?

 1. MB jаdvаllаridаn nаtijаviy to‘plаm оlish uchun mo‘ljаllаngаn ifоdаdir

101.Yozuvlar SQLdа …... kоmаndаsi yordаmidа kiritilаdi?

 1. INSERT

102.SQL da maydon malumotlarini tartiblash uchun qaysi operatordan foydalaniladi?

 1. Order by

103.Jаdvаlni o‘zgаrtirish uchun ….. kоmаndаsidаn fоydаlаnilаdi

104.DROP TABLE komandasi nima uchun ishlatiladi? 1. jadvalni o’chirish uchun

105.SQL da jаdvаllаr qaysi kоmаndа bilаn yarаtilаdi?

106.INTEGER va SMALLINT tiplarining farqi nimada?

107.Relyatsiоn mа’lumоtlаr bаzаlаridа ishlаshgа imkоn berаdigаn tilni toping?


 1. SQL

108.Accessda jadval nimalardan tashkil topgan?

 1. Ustun va satrlardan109.Berilganlarni qo‘shishda, o‘zgartirishda va o‘chirishda eng yaxshi xususiyatlarga ega ikki yoki undan ortiq bo‘laklarga jadvalni bo‘lish ... deyiladi?

110.Munosabat darajasi – bu …. ? 1. atributlar soni

111.Aloqa – bu …..

 1. ikki yoki undan ortiq mohiyatlarning bir biri bilan o’zaro bog’lanishidir

112.Berilganlarni ishonchli saqlanishi dеganda …….

diskda saqlashgatushuniladi

113.Berilganlar tuzilishini shaklantiruvchi o‘zgaruvchilar qanday nomlanadi

114.LIKE operatori vazifasi nima? 1. Belgili qatorda ko’rsatilgan qism mavjudligini tekshiradi

115.BETWEEN operatori vazifasi nima?

 1. Qiymat oldindan aniqlangan intervalda yotishini tekshiradi

116.So’rov natijasida nima sodir bo’ladi? SELECT COUNT(*) INTO emp_count FROM emp

 1. Emp jadvalining qatorlar sonini qaytaradi

117.Vaqtincha jadvalga kirishni taqiqlab qo’yadigan kamandani ko’rsating

 1. LOCK TABLE

118.Qatorlarni o’zgartiradigan komandani ko’rsating?

 1. UPDATE

119.Berilganlar bazasidagi jadvallarga yangi qator qo’shadigan kamandani ko’rsating?

120.SELECT * FROM emp WHERE sal = 1500 so’rov natijasida nima qaytariladi?

sal maydoni qiymati 1500 ga teng bo’lgan qatorlarni

121.Konkatenasiya amali qatnashgan misolni ko’rsating?

122.Mantiqiy amal qatnashgan misolni ko’rsating?


 1. +SELECT * FROM emp WHERE job = 'CLERK ' OR deptno = 10;

123.Mantiqiy amallarni ko’rsating?

 1. NOT, AND, OR

124.To’plamga tegishli emasligini solishitirish amali qatnashgan misolni aniqlang?

 1. +SELECT * FROM emp WHERE sal NOT IN (SELECT sal FROM emp WHERE deptuo = 30);

125.Belgili qatorlar qanday qoida asosida solishtiriladi?

 1. Belgilarni kodiga qarab solishtiriladi: Misol ‘a b’ > ‘a a’ ;

126.Maydon to‘g’risidagi fikr qaysi javobda to‘g’ri ko‘rsatilgan?

 1. Maydon - ma’lumotlarning tashkil etishning oddiy birligi bo‘lib, axborotning alohida bo‘linmas birligi bo‘lishi rekvizitga mos keladi

127.SQL tilini qo‘llab quvvatlovchi MBBT lari qanday ma’lumotlar modeli asosida ishlaydi?

 1. +Relyatsion ma’lumotlar modeli asosida

128.Relyatsion ma’lumotlar modelida ma’lumotlar qanday ob’ektlarda saqlanadi?

129.Har bir SQL operatori qanday kalitli so‘zdan boshlanadi? 1. Select, Insert, Update, Delete, Create, Update, Drop kabi kalitli so‘zlardan

130.SQL standartida jadval yacheykasiga bo‘sh qiymat yozish uchun qanday qiymat ishlatiladi?

 1. +Null qiymat

131.Select operatorida kamida qaysi kalitli so‘zlar ishlatilishi shart?

 1. +Select, from

132.Distinct kalitli so‘zining vazifasi nimadan iborat?

 1. +Select operatori orqali berilgan so‘rov natijasida jadvaldan takrorlanayotgan satrlarni oldini oladi, ya’ni so‘rovda satrlar takrorlanish holati yuz bermaydi

133.Izlash shartining “qiymatni biror diapazonda yotishini tekshirish” turida qaysi kalitli so‘zlar ishlatiladi?

 1. +Between, And, Not

134.SQL (Structured Query Language) mа’nоsi aniqlang?

 1. Strukturalashtirilganso‘rоvlаr tili

135.Accessda so‘rov yaratilishning nechta usuli taklif qilinadi?

2

136.SQL da talaba jadvalidan kursi 2 bo‘lgan talabalarni 3 ga o‘zgartish to‘g’ri keltirilgan qatorni toping? 1. +Update talaba set kurs=3 where kurs=2;

137.SQL da talaba jadvalidan talabalar stipendiyasini 40% oshirish to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

138.SQL da talaba jadvalidan 4 kurs talabalarini stipendiyasini 20% oshirish to‘g’ri keltirilgan qatorni toping? 1. +Update talaba set stipendia_miqdori=stipendia_miqdori*1.20 where kurs=4;

139.SQL da talaba jadvalidan 4 kurs talabalarni o‘chirish to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Delete from talaba where kurs=4;

140.SQL da talaba jadvalidan baxosi 56 dan kichik 4 kurs talabalarini o‘chirish to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Delete from talaba where kurs=4 and baxo<56;

141.SQL da talaba jadvalidan faqat 2 kurs jinsi ayol bo‘lgan talabalar ro‘yxatini chiqarucvhi so‘rov kodi to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Select from talaba where kurs=2 and jinsi=‘ayol’;

142.SQL da talaba jadvalidan FIO si ‘Ab’ bilan boshlanuvchi talabalar ro‘yxatini chiqarucvhi so‘rov kodi to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Select from talaba where FIO like ‘Ab*’;

143.SQL da talaba jadvalidan FIO sida 5 chi harfi ‘na’ bilan davom qiluvchi talabalar ro‘yxatini chiqarucvhi so‘rov kodi to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Select from talaba where FIO like ‘????na*’;

144.SQL da talaba jadvalidan FIO si ‘A’ bilan boshlanib ‘r’ bilan tugallanuvchi talabalar ro‘yxatini chiqarucvhi so‘rov kodi to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Select from talaba where FIO like ‘A*r’;

145.SQL da talaba jadvalini FIO maydonini kamayish bo‘yicha tartiblab chiqarucvhi so‘rov kodi to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Select from talaba Order By FIO DESC;

146.SQL da talaba jadvalidan 3 kurs talabalarini stipendia_miqdori maydoni bo‘yicha o‘sish tartibida tartiblab chiqarucvhi so‘rov kodi to‘g’ri keltirilgan qatorni toping?

 1. +Select from talaba where kurs=3 Group By stipendia_miqdori;

147.SQL da dorilar jadvalidan barcha dorilar baxosining o‘rtacha qiymatini hisoblash to‘gri keltirilgan qatorni toping.

 1. +Select sum(baxo) from dorilar;

148.SQL da dorilar jadvalidan baxosi 20000 dan ortiq bo‘lgan dorilar ro‘yhatini uning nomi maydonini kamayish bo‘yicha tartiblovchi so‘rov to‘gri keltirilgan qatorni toping.

 1. +Select from dorilar where baxo>20000 Order By nomi DESC;

149.SQL da dorilar jadvalidan dorilarning baxosi eng kichigini topish qaysi javobda to‘gri keltirilgan?

 1. +Select min(baxo) from dorilar;

150.Izlash shartining “biror to‘plamga a’zoligini tekshirish” turida qaysi kalitli so‘zlar ishlatiladi?

 1. +In, not

151.Izlash shartining ‘shablonga mosligini tekshirish’ turida qaysi kalitli so‘zlar ishlatiladi?

 1. +Like, Not, Escape

152.Izlash shartining ‘Null qiymatga tengligini tekshirish’ turida qaysi kalitli so‘zlar ishlatiladi?

 1. +Is Null

153.Tarkibli izlash shartlari qaysi kalitli so‘zlar orqali hosil qilinadi?

 1. +or, and, not

154.Jadval yacheykasidagi ma’lumotlarga qanday murojaat qilinadi?

 1. +Jadval nomi, ustun nomi, birlamchi kalit

155.All – kalit so‘zining ma’nosi?

 1. +Amallar barcha yozuvlarga tegishli

156.SQL tilida joriy sanani qanday kalit so‘z yordamida chiqarish mumkin?

 1. +Date

157.Sum nima vazifani bajaradi?

 1. +Gruppadagi sonli qiymatlarning yig’indisini topish uchun

158.Count nima vazifani bajaradi?

 1. +Gruppadagi yozuvlar soni aniqlanadi

159.Group-BY vazifasi nima?

 1. Gruppalash

Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə