1. Bəşər tarixinin ilkin inkişafı şərti olaraq bölünür. A daş, tunc, dəmir dövrlərinəYüklə 372,5 Kb.
səhifə1/4
tarix23.12.2016
ölçüsü372,5 Kb.
  1   2   3   4TARIX

1. Bəşər tarixinin ilkin inkişafı şərti olaraq bölünür.


A) daş, tunc, dəmir dövrlərinə

B) mis, dəmir, tunc dövrlərinə

C) mis-daş, tunc, dəmir dövrlərinə

D) Paleolit, Mezolit, Neolit dövrlərinə

E) mis, daş, tunc

2. Daş dövrünün qədim mərhələsi adlanır.

A) Paleolit

B) Mezolit

C) Neolit

D) Eneolit

E) mis-daş3. Yeni insan tipi adlanır.

A) Neandertal adamı

B) ‘‘Bacaran insan‘‘

C) Azıx adamı

D) ‘‘Ağıllı insan‘‘

E) qəbilə adamə4. Mezolit dövründə kəşf olundu.

A) ox və kaman

B) misdən hazırlanan silahlar

C) tuncdan hazırlanan əmək alətləri

D) iti uclu nizələr

E) İbtidai əkinçilik5. Neolitdə insanların məşğuliyyət sahələri arasında əsas yeri tuturdu.

A) maldarlıq və əkinçilik

B) ovçuluq və yığıcılıq

C) əkinçilik və sənətkarlıq

D) maldarlıq və ovçuluq

E) maldarlıq və sənətkarlıq6. Neolitdə insanlar mənimsəmişlər.

A) saxsı qablar istehsalını və toxuculuğu

B) ilkin əkinçilik vərdişlərini

C) heyvanları əhliləşdirməyi

D) ox və kamanın kəşfini

E) Komalar tikməyi7. Azərbaycanda Erkən Tunc dövrü necə tanınır?

A) Kür-Araz mədəniyyəti kimi

B) Neolit inqlabı kimi

C) Toxa əkinçiliyi kimi

D) Mustye dövrü kimi

E) Mezolit dövrü kimi8. Kuti tayfaları məskunlaşmışdılar.

A) Urmiya gölünün qərbində və cənub - qərbində

B) Van gölünün şərqində

C) Manna ilə Midiya arasında

D) Ön Asiya ərazisində

E) Xəzərin cənubunda9. Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlət qurumu.

A) Aratta

B) Kuti

C) TurukkiD) Manna

E) Lullubi10. Arattanın torpaqları yerləşirdi.

A) Urmiya gölünün cənub-şərqində

B) Urmiya gölünün şimalında

C) Xəzər dənizinin şimalında

D) Van gölünün cənubunda

E) İran yaylasında11. Aratta ölkəsini idarə edirdi.

A) ensi rütbəsi daşıyan hökmdar

B) hökmdara tabe olmayan baş kahin

C) hərbi ittifaqa rəhbərlik edən başçı

D) Dini idarələrə rəhbərlik edən maşmaş

E) Çarlar12. Kuti tayfa birliyi yaşamışdır.

A) Urmiya gölündən qərbdə və cənub - qərbdə

B) Urmiya gölündən şimalda

C) Xəzər dənizinin cənub sahilində

D) Mesopotamiyanın bütün ərazisində

E) Arazın sol sahilində13. Turukkilər harada yaşayırdılar?

A) Urmiya gölünün cənubunda

B) İran yaylasında

C) Xəzər dənizinin qərbində

D) Urmiya gölünün şimalında

E) Arazla-Kür arasında14. Alt Paleolit dövrü insanlarına aiddir.

A) oddan istifadə edilməsi

B) Axirət dünyasına inamın yaranması

C) nəsli qəbilə quruluşu

D) Ox və kamanın ixtirası

E) İbtidai əkinçilik15. Mezolit dövrünə aiddir.

A) ilk əkinçilik vərdişlərinin yaranması

B) ibtidai insan ‘‘sürüsü‘‘

C) qədim insanların meydana gəlməsi

D) müasir incan tipinin yaranması prosesinin başa çatması

E) İbtidai maldarlıq16. ‘‘Toxa əkinçiliyi‘‘yaranmışdır.

A) Eneolit dövründə

B) Neolit dövründə

C) Mezolit dövründə

D) Orta Tunc dövründə

E) Dəmir dövründə17. Azərbaycanı qədim insanların yaşayışı üçün əlverişli edən amillərdən biri.

A) şirin su qaynaqlarının olması

B) Azıx mağarasının mövcudluğu

C) atın əhliləşdirməsi

D) toxa əkinçiliyinin mövcudluğu

E) mülayim iqlim18. Hicri eranın başlanğıcı hesab olunur.

A) Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçməsi

B) Misirdə vahid dövlətin yaranması

C) Ərəblərin islam dinini qəbul etməsi

D) Ərəb dövlətinin yaranması

E) Sacilər dövlətinin yaranması19. Aratta dövləti mövcud olmuşdur.

A) e.ə. III minilliyin birinci yarısında

B) e.ə. III minilliyin sonunda

C) e.ə. II minilliyin birinci yarısında

D) e.ə. III minilliyin axırı – I minilliyin əvvəllərində

E) e.ə. II minilliyin ortalarında20. Arattada dini idarələrə başçılıq edən kahin adlanırdı.

A) maşmaş

B) ensi

C) canişinD) lullubi

E) maq


21. Arattada əhalinin dini görüşləri üçün səciyyəvi idi.

A) çoxallahlılıq

B) ibadət üçün xüsusi yerlərin olmaması

C) atəşpəstlik

D) təkallahlılıq

E) Zərdüştlük22. Arattada ölkənin əsas şəhəri.

A) Aratta

B) Akkad

C) Babil


D) Şumer

E) İzurtu23. Mərkəzləşmiş Manna dövləti yerləşirdi.

A) Urmiya gölü hövzəsində

B) Xəzər dənizinin şimalında

C) Kür-Araz ovalığında

D) İran yaylasında

E) Urmiya gölünün şimalında24. E. .ə IX və VIII əsrdə Manna özünü qorumaq üşün mübarizə aparırdı.

A) Assuriya və Urartuya qarşı

B) Akkad və Şumerə qarşı

C) Babilə və Urartuya qarşı

D) Assuriya və Midiyaya qarşı

E) Babil və Midiyaya qarşı25. Mannanın dövlət müstəqilliyinə son qoyulmuşdur.

A) e. ə. 590-cı ildə

B) e. ə. 884-cü ildə

C) e. ə. 843-cü ildə

D) e. ə. 593-cü ildə

E) e. ə. 550-cı ildə26. Mannalılar sitayiş edirdilər.

A) Günəş, Ay, Külək – yağış allahlarına

B) kahinlərə

C) ilahə İnannaya

D) ordu başçılarına

E) bütlərə27. Manna dövlətinin paytaxtı olmuşdur.

A) İzurtu

B) Qəbələ

C) Uruk


D) Qazaka

E) Aratta28. I Dara işğal olunmuş ölkələri böldü.

A) satraplığa

B) mahallara

C) vilayətlərə

D) əyalətlərə

E) əmirliklərə29. Əhəməni imperiyasına son qoydu.

A) Makedoniyalı İsgəndər

B) Qaumata

C) Tomiris

D) Massaget ordusu

E) sabirilər30. Atropatena yarandı.

A) Azərbaycanın cənubunda

B) Kür-Araz ovalığında

C) İran yaylasında

D) Azərbaycanın şimal-şərqində

E) Urmiya gölünün cənubunda31. Atropatena müstəqil dövlətə çevrildi.

A) e. ə. 323-cü ildə

B) e. ə. 331-ci ildə

C) e. ə. 330-cu ildə

D) e. ə. 321-ci ildə

E) e. ə. 334-cü ildə32. Atropatenada əhali sitayiş edirdi.

A) Zərdüşt dininə

B) İslam dininə

C) Buddaya

D) Maniliyə

E) Atəşpərəstliyə33. Əhəmənilər imperiyası dağıldı.

A) İsgəndərin Şərqə yürüşü nəticəsində

B) Yunan –İran müharibələri illərində

C) Maqneziya döyüşü nəticəsində

D) İsgəndərin Hindistana yürüşü nəticəsində

E) Qaimat üsyanı nəticəsində34. Müstəqil Albaniya dövləti yarandı.

A) E. ə. III əsrin sonlarında

B) E. ə. IV əsrin ortalarında

C) E. ə. IV əsrin sonu - III əsrin əvvəllərində

D) E. ə. II əsrin ortalarında

E) E. ə. III əsrdə35. Albaniya dövləti yaranmışdı.

A) Azərbaycanın şimalında

B) Ön Asiya ərazisində

C) Azərbaycanın cənubunda

D) Kiçik Asiyada

E) Kür-Araz ovalığında36. E. ə. 65-ci ildə Roma-Alban qarşılaşması baş verdi.

A) Kür çayı sahilində

B) Qanıx çayı sahilində

C) Qəbələnin qala divarları önündə

D) Bərdə ətrafında

E) Girdiman çayı yaxınlığında37. Azərbaycanda Alt Paleolit öyrənilmişdir.

A) Azıx mağarasında əldə edilən tapıntılar əsasında

B) Əliköməktəpə yaşayış yerindən tapılmış əhliləşdirilmiş atın sümükləri əsasında

C) Kür-Araz mədəniyyəti əsasında

D) Qobustanda qədim əhalinin məşğuliyyətini əks etdirən təsvirlər əsasında

E) Xocalı mədəniyyəti əsasında38. Orta Paleolit adlanır.

A) Mustye dövrü

B) Dəmir dövrü

C) Mis dövrü

D) Tunc dövrü

E) Mis-daş dövrü39. Axirət dünyasına inam ilk dəfə nə vaxt yaranmışdır?

A) Orta Paleolitdə

B) Alt Paleolitdə

C) Mezolitdə

D) Üst Paleolitdə

E) Mis-daş dövründə40. Ulu icmanı qəbilə icması əvəz etdi.

A) Üst Paleolitdə

B) Mezolitdə

C) Neolitdə

D) Orta Paleolitdə

E) Eneolitdə41. Qəbilə icmasının əsasını təşkil edirdi.

A) İnsanların qan qohumluğuna əsaslanan birliyi

B) Axirət dünyasına inam

C) səsli nitqin danışıq ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi

D) İnsanların yığıcılıqla və ovçuluqla məşğul olmaları

E) mənimsəmə təsərrüfatı42. İlk əkinçilik vərdişlərinin yarandığı dövr.

A) Mezolit

B) Neolit

C) Paleolit

D) Tunc

E) Eneolit43. Mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyulduğu dövr.

A) Mezolit

B) Neolit

C) Eneolit

D) Paleolit

E) Tunc dövrü44. Azərbaycan Erkən Tunc dövrü üçün səciyyəvidir.

A) Kür-Araz mədəniyyəti

B) Azıx mağarası

C) Neolit inqlabı

D) Neandertal adamı

E) Xocalı mədəniyyəti45. Toxa əkinçiliyini xış əkinçiliyi əvəz etdi.

A) Erkən Tunc dövründə

B) Mis-daş dövründə

C) Yeni Daş dövründə

D) Orta Daş dövründə

E) dəmir dövründə46. Dəmir dövründə Azərbaycan tayfalarının geniş ticarət əlaqəsi saxladığı qədim Şərq ölkəsi.

A) Assuriya

B) Misir

C) İran


D) Urartu

E) Mesopotamiya47. Azərbaycanın cənubunda meydana gəlmiş dövlət qurumlarının siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri var idi.

A) Mesopotamiyanın şəhər dövlətləri ilə

B) Misir padşahlığı ilə

C) Urartu çarlığı ilə

D) Hindistan şəhərləri ilə

E) Babilstanla48. E. ə. III minilliyin sonunda Kuti və Lullubi dövlət qurumları.

A) Süquta uğrayaraq xırda vilayətlərə parçalandılar

B) Hammurapi tərəfindən məhv edildilər

C) Vahid dövlətdə birləşdilər

D) Ön Asiyanın bütün ticarət yollarını ələ keçirdilər

E) Süquta uğrayaraq əmirliklərə parçalandılar49. Anubaninin uğurları həkk olunmuşdur.

A) ‘‘Daş sütun‘‘ üzərindəki mixi yazılarda

B) ‘‘En-Merkar‘‘ dastanında

C) Misir dastanlarında

D) Babil mixi yazılarında

E) Qobustanda50. Insanlar ilk dəfə metalla tanış olmuş və misdən əmək alətləri hazırlamışlar.

A) Eneolit dövründə

B) Erkən Tunc dövründə

C) Dəmir dövründə

D) Son Tunc dövründə

E) Son daş dşvründə51. E. ə. XII minillikdən e. ə. VIII minilliyə qədər davam etmişdir.

A) Orta Daş dövrü

B) Alt Paleolit dövrü

C) Üst Paleolit dövrü

D) Erkən Tunc dövrü

E) Qədim poleolit52. Aratta ilə Şumer haqqında ətraflı məlumat verilir.

A) ‘‘En-Merkar‘‘ və Aratta hökmdarı‘‘ dastanında

B) Gildamış haqqında dastanda

C) ‘‘Ümumdünya daşqını‘‘ əfsanəsi

D) Assur mixi yazılarında

E) Avestada53. E. ə. XXIII əsrdə baş vermişdir.

A) Lullubi tayfa birliyi dövlət qurumuna çevrilmişdir

B) Aratta dövlət qurumu yaranmışdır

C) Kutilər Akkad dövlətini süquta uğratmışlar

D) Kuti dövlət qurumu süqut etmişdir

E) Manna dövləti yaranmışdır54. Manna adına ilk dəfə rast gəlinir.

A) Assur mixi yazılı kitabələrində

B) Babil yazılarında

C) Urartu mənbələrində

D) Şumer kitabələrində

E) Avestada55. Mannanın əsas hissəsini təşkil edirdi.

A) Zamua


B) Zikirtu

C) Gilzan

D) Andia

E) Kaspiana56. E. ə. VII əsrin ortalarında mövcud idi.

A) Skif padşahlığı

B) Atropatena

C) Albaniya

D) Aratta

E) Kutium57. Midiya meydana gəlmişdir.

A) İranın mərkəzində

B) Babil ərazisində

C) Qara dəniz sahilində

D) Xəzər dənizi sahilində

E) Kür-Araz ovalığında58. II Kir məğlub edilmişdi.

A) Massagetlərin başçısı Tomiris tərəfindən

B) Assuriya hökmdarı II Sarqon tərəfindən

C) Manna hökmdarı Ahşeri tərəfindən

D) Urartu hökmdarı I Rusa tərəfindən

E) İranzu tərəfindən59. E. ə. II əsrin əvvəllərində Atropatenanın yenidən müstəqil olmasına səbəb.

A) Maqneziya döyüşündə Selevkilərin məğlub olması

B) Romanın süqutu

C) Selevkilərin Midiya tərəfindən məğlub olunması

D) Romalılarla Selevkilər arasında bağlanmış müqavilənin şərtləri

E) Partiyanın süqutundan sonra60. Eramızın 20-ci ilində Atropatena hansı sülalənin hakimiyyəti altına düşdü.

A) Arşakilərin

B) Yunanların

C) Selevkilərin

D) Midiyalıların

E) Əhəmənilərin61. Ulu icma və ya ibtidai insan sürüsü nə vaxta kimi mövcud olmuşdur..

A) qəbilə icması formalaşanadək

B) qonşuluq icması süqut edənədək

C) əmlak bərabərsizliyi meydana gələnədək

D) qədim insanlar tayfalar şəklində birləşənədək

E) tayfa ittifaqı yarananadək62. Nəsli qəbilə dövründə insanlar birləşmişdilər.

A) ana xətti ilə qohumluq əsasında

B) ata xətti ilə qohumluq əsasında

C) ovçu tayfalarının üstünlüyü əsasında

D) yığıcılıqla məşğul olanların istismarı əsasında

E) İbtidai əkinçilik əsasında63. Azərbaycanda Mezolit dövrü əhalisinin yaşayış və məşğuliyyəti öyrənilmişdir.

A) Qobustan abidələri əsasında

B) Şıxlı düşərgəsində tapılmış əmək alətləri əsasında

C) Naxçıvan və Talış bölgəsində tapılmış əmək alətləri əsasında

D) Tağlar mağarasında tapılmış materiallar əsasında

E) Xocalı mədəniyyəti əsasında64. Üst Paleolit düşərgələrinə daha çox rast gəlinmişdir.

A) Qarabağ və Qazax bölgələrində

B) Kəlbəcər və Lerik bölgələrində

C) Naxçıvan və Zaqatala bölgələrində

D) Abşeron və Quba bölgələrində

E) Mingəçevirdə65. Uyğunluq gözlənilib.

A) Son Tunc dövrü - e. ə. XIV-e.ə. XII əsrləri əhatə edir

B) Mezolit dövründə - ictimai və sosial bərabərsizlik yaranmışdır

C) Eneolit dövründə - iri tayfa ittifaqları yaranmışdır

D) Neolit dövrü – e.ə. VI-e. ə. IV minillikləri əhatə edir

E) Qəbilə icmasının meydana gəlməsi66. E. ə. VIII əsrin birinci rübündə Qafqazdan keçərək Mannada məskən salmış tayfalar.

A) kimmer, skif, sak

B) kuti, lullubi, turukki

C) alban, udin, mard

D) kuti, kimmer, sak

E) saklar, kimmerlər, sabirilər67. III – VII əsrlərdə Albaniyada irsi torpaq mülkiyyəti adlanırdı.

A) dastakert

B) xostak

C) gezit


D) xaraq

E) mülk68. Albaniyada V-VII əsrlərdə şərti torpaq mülkiyyəti adlanırdı.

A) xostak

B) gezit

C) dastakert

D) xaraq

E) iqta69. Aquen kilsə məclisi qəbul etdi.

1.xristian dininə aid qanunları

2.Zərdüşt dininin ləğv edilməsi ilə bağlı qanunları

3.Vergilərin miqdarının müəyyənləşdirilməsinə dair qanunu

4.Bütpərəstlərin təqibinə icazə verən qərarı

A) 1, 3


B) 2, 3

C) 1, 2


D) 2, 4

E) 1, 570. I Qubadın məzdəkilərdə qəyyumluq etməkdə məqsədi.

A) iri feodallara qarşı mübarizədə onların gücündən istifadə etmək

B) xristianları məzdəkilərin əli ilə qovub ölkədən çağırtmaq

C) Zərdüştlüyü məzdəkilərin əli ilə qadağan etmək

D) romalılara qarşı döyüşdə onlardan istifadə etmək

E) Zərdüştlüyü yaymaq71. Albaniyada Mehranilər sülaləsinin hökmranlığı başladı.

A) VII əsrin əvvəllərində

B) VIII əsrin əvvəllərində

C) VI əsrin əvvəllərində

D) V əsrin sonlarında

E) IV əsrin sonlarında72. Amid döyüşündə Alban hökmdarı Urnayr kimin tərəfindən iştirak edirdi..

A) sasanilərin

B) albanların

C) hunların

D) romalıların

E) Bizans tərəfindən73. Alban hökmdarı Urnayr Dzirav döyüşündə çıxış edirdi.

A) sasanilər tərəfindən

B) romalıların tərəfindən

C) ermənilər tərəfindən

D) yunanlar tərəfindən

E) Bizanslar tərəfindən74. Albaniyada iri feodallar adlanırdı.

A) patriklər

B) azadlar

C) dehqan

D) dastakert

E) mülkədarlar75. Xalxal döyüşünün nəticəsi.

A) Sasanilər məğlub oldular

B) romalılar qalib gəldilər

C) Alban hökmdarı qalib gəldi

D) Sasanilər üsyançı dəstələri məğlubiyyətə uğratdılar

E) Xəzərlər Albaniyadan qovuldu76. 262-ci ildə Albaniyanın Sasanilər dövlətinin tərkibinə daxil olduğunu göstərirdi.

A) Nəqşi – Rüstəmdəki məbədin divarında həkk edilmiş yazı

B) Qobustanda üzərində latın dilində yazı olan daş kitabə

C) ‘‘Avesta‘‘nın ilkin variantı

D) Zaqroş dağında daş qab içərisində tapılmış dəri üzərində üç əlyazma

E) Yunan mənbələrində77. Ərəblərə qarşı mübarizə aparmaq üçün Cavanşirin ittifaqa girdiyi dövlət.

A) Bizans imperiyası

B) Qərbi Hun

C) Xəzər xaqanlığı

D) Qərbi Roma imperiyası

E) sasanilərlə78. Ərəblər əsarətə aldıqları geniş əraziləri idarə etmək üçün yaratdılar.

A) əmirlik sistemi

B) mərzban sistemi

C) şahənşah sistemi

D) şəhrdar sistemi

E) canişinlik79. Ərəblər Azərbaycanda özlərinə etibarlı dayaq yaratmaq məqsədilə.

A) Ərəbistanın əyalətlərindən buraya çoxlu ərəb ailəsi köçürtdülər

B) Yerli əhaliyə islamı zorla qəbul etdirdilər

C) Yerli gəncləri hərbi xidmətə başqa əraziyə göndərirdilər

D) bu ərazilərin idarəçiliyi yerli əyanlara həvalə olundu

E) vergilərin artırılması80. Xürrəmilərin ilk dəfə ağır məğlubiyyətə uğradığı döyüş.

A) 833-cü il Həmədan

B) 748-ci il Beyləqan

C) 829-cu il Həşdadsər

D) 837-ci il Bəzz

E) Dizavr döyüşü81. 705-ci ildə Albaniyanın..

A) daxili müstəqilliyi ləğv edildi

B) vergi siyasətində ciddi dəyişiklik edildi

C) dövlət müstəqilliyi məhdudlaşdırıldı

D) xəzərlərdən asılılığı ləğv edildi

E) ərəblərin köçürmə siyasəti davam etdirildi82. 653-cü ildə olmuş Bələncər döyüşünün nəticəsində.

A) xəzərlər qalib gəldi

B) xəzərlər məğlubiyyətə uğradı

C) ərəblər qalib gəldi

D) hunlar qələbə çaldı

E) Sasanilər darmadağın edildi83. Ərəb xilafəti tərəfindən Azərbaycanın hansı hökmdarına Hindistandan gətirilmiş fil bağışlanmışdır?

A) Cavanşirə

B) Mərzban ibn Məhəmmədə

C) Sanatürkə

D) Urnayra

E) II Vaçeyə84. Azərbaycanda Xilafət dövründə vergi siyasətinin Sasanilər dövründəki vergi siyasətindən fərqi.

A) verginin tək-tək adamlardan deyil, bütün ölkədən alınması

B) bütün əyalətlərdən verginin bərabər şəkildə toplanması

C) verginin ancaq pul şəklində alınması

D) verginin ancaq natura şəklində alınması

E) vergilər icmalıqla alınırdı85. Xilafət dövründə Azərbaycanlı müsəlmanların azad olduğu vergi.

A) cizyə


B) xərac

C) zəkat


D) xüms

E) mal cəhət86. Zəkat adlanırdı.

A) mal-qaradan, becərilən məhsullardan, meyvələrdən, qızıl və gümüş cənətkarlıq məmulatlarından alınan vergi

B) torpaqdan, meyvə ağaclarından istifadə müqabilində kəndlilərdən alınan onda bir vergi

C) vəqf torpaqlarında yaşayan və döyüşən ordunun önündə gedən süvarilərə verilən yardım

D) müsəlman əhalisinin xristian əlilləri üçün nəzərdə tutduqları sədəqə

E) hər evdən alınan vergi87. Vəqf torpaqları nəzərdə tutulurdu.

A) müsəlman aləmində müqəddəs şəhərlər, pirlər, din uğrunda mübarizlər və şəhidlər üçün

B) öz mülklərini istədikləri şəkildə istifadəyə verə bilən maliklər üçün

C) ərəb ölkələrindən gələn mənşəcə ərəb olan əhali üçün

D) Sasani imperiyasından qalan imtiyazlı təbəqə üçün

E) ərəb sərkərdələri üçün88. 837-ci ilin yayında Afşin.

A) Bəzz qalasına yaxınlaşdı və Babəklə sonuncu döyüşə girdi

B) Bəzz qalasını döyüşsüz aldı

C) Həmədanı mühasirəyə aldı

D) Bəzz qalasının mühasirəsini başa çatdırmaq üçün xəzərlərdən kömək istədi

E) Təbrizə yaxınlaşdı89. Xürrəmilərin əsas məqsədlərindən biri..

A) maddi nemətləri insanlar arasında bərabər bölüşdürmək

B) torpağı milliləşdirmək

C) vergi islahatı keçirmək

D) köçürmə siyasətini məhdudlaşdırmaq

E) cizyə vergisini ləğv etmək90. Xilafətin zəiflədiyi dövrdə Azərbaycanın şimal-şərqində yaranan Şirvanşahlar dövlətinin əsasını qoymuşdu.

A) Məzyədilər sülaləsi

B) Haşimilər sülaləsi

C) Sacilər sülaləsi

D) Şirvanşah Əbu Tahir

E) Ravvadilər sülaləsi91. Sacilər sülaləsinin banisi hesab olunur.

A) Əbu Sac Divdad

B) Afşin

C) Məhəmməd ibn Əbu Sac

D) Yusif ibn Əbu Sac

E) Səhl Sumbat92. Zərdüştlüyün vətəni hesab edilirdi.

A) Atropatena

B) Albaniya

C) Parfiya

D) Bizans

E) Roma93. Tarixdə ilk dəfə yadelli işğalçılara qarşı mübarizədə qırmızı paltar geymişdir.

A) xürrəmilər

B) xaricilər

C) məzdəkilər

D) ərəblər

E) manixeyçilər94. Xilafətə qarşı xürrəmilərin ilk çıxışlarının baş verməsindən neçə il sonra Babək bu hərəkatın rəhbəri olmuşdur.

A) 38


B) 16

C) 26


D) 42

E) 32


95. Salarilər sülaləsinin əsasını qoydu.

A) Mərzban ibn Məhəmməd

B) AfşinHeydər ibn Kavus

C) Heysam ibn Xalid

D) Vəhsudan

E) Afşin96. Cizyə adlanırdı.

A) müsəlman olmayan əhalidən alınan vergi

B) torpaqdan istifadə müqabilində kəndlilərdən alınan vergi

C) ayrı-ayrı adamlara verilən icarə kağızı müqabilində alınan icarə haqqı

D) vəqf torpaqlarından əldə olunan gəlir

E) mülklərdən alınan vergi
Yüklə 372,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə