1. Bina və qurğularda, əsas və bünövrələrin düzəldilməsi ücün qruntda nəzərdə tutulan qazıntıYüklə 375,61 Kb.
səhifə1/5
tarix15.03.2017
ölçüsü375,61 Kb.
#11353
  1   2   3   4   5
1. Bina və qurğularda, əsas və bünövrələrin düzəldilməsi ücün qruntda nəzərdə tutulan qazıntı:

A) çala və ya xəndək

B) kavalyer

C) şrup


D) tökmə

E) yama


2. Çala və ya xəndəkdə torpaq işlərinin yerinə yetirərkən, bilavasitə mərkəzdənqaçma nasosun köməyilə iş görülür:

A) suyu çəkmə

B) suyu kənara axıdan kanal

C) qoruyucu bənd çəkmə

D) planlaşdırma

E) kənar düzəltmə3. Bütün torpaq işlərinin həcmi hesablanır:

A) torpağın sıx (təbi) halındakı ücün;

B) nəmlili nəzərə almaqla torpağın sıx halındakı ücün;

C) quruntun xırdalanmış vəziyyəti ücün

D) xüsusi sıxlaşdırlmış torpaqlar ücün

E) yapşqanlı torpağın sıx (təbi) halı ücün4. Ekskavatorun bir gedişi ilə düzəldilən uzununa xəndək adlanır:

A) keçid

B) çəkmə

C) yarus

D) xəritə

E) iş cəbhəsi5. Torpaq qazıb-daşıyan, asma avadanlığı-kəsici bıçaqdan itələyici çərçivədən, bəndəmi idarə edən qurğusu olan-bu:

A) buldozer

B) skreper

C) ekskavator

D) Draqlayn

E) hidromonitor6. Yer qabığında şaquli, horizontal və ya müxtəlif diametdə silindirik və dərinlikdə qazan qurğu

A) qazma

B) planlaşdırma

C) qaynaq

D) su səviyəsini aşağı salmaq

E) su axıdan7. Xəndəksiz mühəndis kommunikasiya xətlərini yerləşdirmək ücün nstifadə edilir:

A) hidrodomkrat və pnevmatnk komplekt avadanlıqdan quruntun qazılmasında ekskavatordan

B) buldozer və skreperdən

C) quruntun qazılmasında ekskavatordan

D) hidromonitordan

E) qreyder və draqlayından8. Donmuş qruntu, hər şeydən əvvəl xırdalanmasında istifadə edilir:

A) xırdalayıcı ilə

B) yükqaldırcı kranla

C) hidromonitorla

D) yükünü özüboşaldanla

E) ekskavatorla9. Qruntun yükünü özüboşaldan maşına yüklənməsi belə olmalıdır:

A) arxa və yan tərəfdən

B) sürücünün kabin tərəfindən

C) yalnız arxa tərəfdən

D) hər tərəfdən

E) yan tərəfdən10. Qurğudan düşən yükü vtrmək ücün oxlu konstruksiya elementi və ya quyuda düzəldilən, bu:

A) svay (paya)

B) postverk (düzləndrci, boyartran) d/beton tava

C) xəndək

D) armatur

E) monitor11. Svayın çalınması . . . köməyi ilə həyata keçirilir:

A) koper qurğusu ilə

B) kabestanla (dolamacarx)

C) traktorla

D) yükqaldırcı kranla

E) postverqlə12. Svay çalmaq ücün, çəkicin hər zərbəsindən sonra müəyyən olunmuş ölçüdə oturdulur; buna deyirlər:

A) “rədd” məsafəsi

B) zərbə

C) pasport

D) girov

E) dirək13. Titrədici maşınla svay, şpunt və borunun basdırılması:

A) titrədilərək basdırma

B) çalmaqla

C) vintləmə ilə

D) su ilə yumaq

E) burmaq14. Quyu və ya bu kimi boşluğun beton qarşığı və ya xırdavat qruntla doldurulması, adlanır:

A) doldurma svay

B) vintləmə svay

C) burma svay

D) svay-tağ

E) dirək-svay15. Svayın yükgötürmə qabliyyətini yoxlamaq ücün, yerinə yetirilir:

A) sınaq çalma

B) rostverqin betonlanması

C) əlavə hesabat

D) beton kubiklərin hazırlanması

E) Zərbəsiz bastırma16. Vaxt vahidində istehsal olunan keyfiyyətli məhsulun miqdari təyin edilir:

A) istehsal norması ilə

B) məhsuldarlığı ilə

C) vaxt norması ilə

D) əməyin göstəricisi ilə

E) əmək tutumu ilə17. Tikintinin təşkili layihəsi hazırlanır:

A) baş layihə təşkilatı tərəfindən

B) tikinti nəzarəti təşkilatı tərəfindən

C) baş podrad təşkilatı tərəfindən

D) ekspert təşkilatı tərəfindən

E) fövqaladə hallar nazirliyi tərəfindən18. İşin istehsalının layihəsi hazırlanır:

A) Baş podrad təşkilatı tərəfindən

B) Tikinti nəzarəti təşkilatı tərəfindən

C) Baş layihə təşkilatı tərəfindən

D) ekspert təşkilatı tərəfindən

E) Fövqaladə hallar nazirliyi tərəfindən19. İşin istehsalının layihəsi əsasında qəbul edilən qərarlar nəzərə alınır:

A) tikinti layihə təşkilatında

B) istehsalat işinin layihəsində

C) şəhərsalma layihəsində

D) memarlıq layihəsində

E) tikinti layihəsində20. İşin istehsalatının layihəsinin əsas hissələri :

A) təqvimin və tikintinin baş planı

B) tikinti obyektina icazə

C) obyektə layihənin tapşirığı

D) işin həcmin cədvəli

E) tikintinin təşkilinin layihəsi21. Ayrı-ayrı tikinti proseslərinin həllinin vaxtı və texnoloji ardıcillığı həll olunur:

A) texnoloji xəritə ilə

B) buraxılan məhsulun əmtəə-nəqliyyat qayiməsi ilə

C) memarlıq layihəsi ilə

D) tikintinin təşkilinin layihəsi ilə

E) işin istehsalının layihəsi ilə22. İkitərəfli müvəqqəti nəqliyyat yolunun eni:

A) 6m


B) 1m

C) 3,5m


D) 12m

E) 8m


23. Asma kanat yolları aşağıdaki nəqliyyata aid olunur:

A) xüsusi

B) avtomobil

C) dəmir yolu

D) sadə

E) mürəkkəb24. Düzgün olmayan təbii daşlardan hörgü yerinə yetirilir:

A) but və butbeton

B) çoxyaruslu

C) kərpic və betondan

D) təbi və süni

E) silikatlı25. Tir və şalbanlardan divar elementlərinin, taxta döşəmənin hazırlanması və əsas kostruksiyaların quraşdırılması:

A) dülgərlik işlərinə

B) layihə işlərinə

C) kəşfiyyat işlərinə

D) xarratlıq işlərinə

E) ağac işlərinə26. Müəyyən kostruktiv elementlərin və hissələrinin diqqətlə işlənməsi, məsələn pəncərə və qapı bloklarının, mebellərin və bəzi hissələrin və s. aiddir:

A) xarrat işlərinə

B) dülgərlik işlərinə

C) layihə işlərinə

D) axtarış işlərinə

E) ağac işlərinə27. Əl ilə kəsmə işləri və karkaslı binaların yığma elementləri istehsal edilir:

A) xüsusi təmin olunmuş meydancalarda və ya zavod şəraitində

B) tikinti meydancalarda

C) yığma d/beton məmutları zavodunda beton və məhlul qovşağında

D) inzibati binalarında

E) yaşayiş binalarında28. Ağac materialının çürüməsinin qarşısını almaq ücün, onu:

A) xüsusi tərkibli yağlar hopdurmalı və diqqətlə qurutmalı

B) vaxtaşırı su ilə isladilmalı

C) odla emal etməli

D) buxaritolyasiya ilə örtməli

E) xüsusi qurutmalı29. Karkas binaların külək yükünün təsirindən saxlanılması ücün:

A) karkasın dirəklərin oyuq açıb, diaqonal üzrə çəp dayaqlar qoymalı

B) əlavə izolasiya düəltməli

C) mərtəbəarası örtüyü möhkəmlətməli

D) bünövrəni möhkəmlətməli

E) əsası möhkəmlətməli30. Kifayət qədər enimə sərtliyi olmayan, ağac materialından düzəldilən tir, ferma və tağların daşınmasında:

A) qabaqcadan tutqacla, dayaqla, halqa ilə müvəqqəti bərkidirlər

B) xüsusi altlıq qoyurlar

C) ayrı-ayrı elementlərə bölürlər

D) xüsusi nəqliyyatla daşıyırlar

E) kanatla sarıyırlar31. Karkas binaların yük götürən konstruksiyalarının, anbarlarda şaquli vəziyyətdə saxlanılmsında, deformasiyadan qorunmaq ücün uyğun gəlməlidir:

A) onun qurğudakı durduğu şəraitə

B) mühafizə xidmətinin tələblərinə

C) müəllif nəzarəti tələbatına

D) klimatik şərat

E) DÜST-in tələbatına32. Karkas binalarında daxili ağac örtüyünün altında qoyulur:

A) buxarizolyasiya

B) hidroizolyasiya

C) qalın kağız

D) səsizolyasiya

E) ruberoid33. Karkas binalarında xarici ağac örtüyünün altında qoyulur:

A) hidroizolyasiya

B) qalın kağız

C) buxarizolyasiya

D) səsizolyasiya

E) istilik izolyasiya34. Karkas binalarında divarın yığılması başlanılır:

A) künclərdən

B) xarici divarın ortasından

C) daxili divarın ortasından

D) mərtəbəarası örtüyü düzəldilməsindən

E) sütunların düzəldilməsindən35. İnşaat məhsulu, tam qurtarmış bina və qurğunun istismara hazır olması, adlanır:

A) sonuncu

B) aralıq

C) dövlət

D) ictimai

E) təsərrüfat36. İnşaat məhsulu istehsalat xidməti şəkilində, ixtisaslaşdırılmış və subno-dryad təşkilatlar (avadanlığın quraşdırılması, texnoloji komplektləşdirmə, əsaslı təmir və s. ) adlanır:

A) aralıq

B) sonuncu

C) dövlət

D) ictimai

E) təsərrüfat37. Texnoloji cəhətdən bir-biri nil bağlı, işçi əməliyyatlarından ibarət olan (məs. blokun quraşdırlması, örtük tavasının yerinə qoyulması) , işçi proses adlanır:

A) sadə


B) mürəkkəb

C) kombinəedilmiş

D) kompleks

E) aralıq38. İnşaat konstruksiyaların tnkilməsilə bağlı olan işlər (məs. bünövrənin dü-zəldilməsi, divar, örtük və mərtəbəarası örtük tavasının quraşdırılması və s. ) olurlar:

A) ümuminşaat

B) xüsusi

C) köməkçi

D) nəqliyyat

E) kombinəedilmiş39. İş vaxtı fəhlənin istehsalnan məşqul olduğu vahid tikinti məhsulu ( 1m² suvağ işi və s. ) adlanır:

A) vaxt norması

B) məhsuldarlıq

C) istehsal norması

D) əmək göstəricisi

E) əmək tutumu40. Su, qaz, buxar, elektriktəminatlı sistemlərin, texnoloji avadanliqların və s. quraşdırılması işlərinə, aiddir:

A) xüsusi

B) ümuminşaat

C) köməkçi

D) nəqliyyat

E) aralıq41. İnşaatı nizamlayan və mütləq icra etməsini təmin edən əsas dövlət normativ sənədi, budur:

A) insaat norma və qaydalarını texniki nizamlayan

B) tikinti təşkilatının rəhbərinin əmri

C) standartlar

D) nazir və idarə rəhbər sənədləri

E) təhlükəsizlik texnikası üzrə sənədlər42. Bir və eyni və ya qarışıq ixtisasdan təşkil olunmuş, sadə işçi prosesləri yerinə yetirən briqada, komplektləşdirilir:

A) ixtisaslaşdırılmış

B) kompleks

C) quraşdırcı

D) sadə

E) mürəkkəb43. Müəyyən növdə konstruksiyanın yerinə qoyulması, kranın təyin edilmiş keçidi, hansı quraşdırma metodu ilə yerinə yetirilir:

A) ayrılıqda (diferensial)

B) kompleks (birlikdə-qarşıq)

C) kombinəedilmiş (qarışıq)

D) kranla

E) yığma44. Yığma dəmir-beton sütun və svay nəql edilir:

A) horizantal vəziyyətdə

B) tilinə qoymaq vəziyyətində

C) işçi vəziyyətində

D) şaquli vəziyyətində

E) maili bucaq altında45. Qalaqlarda saxlanılan konstruksiyaların cərgələri söykənir:

A) invertar altlıqlara

B) invertar aralıqlara

C) sıxlaşdırılmış qrunt

D) ilməkləmə qarmaqlarına

E) standart ağırlıqlara46. Ən ağır, yükün kütləsindən və ilmək vasitəsinin çəkisindən asılı olaraq, kranla qaldırılan konstruksiyanın dayanıqlılığını və möhkəmliyini saxlamaqla, kranın texniki xarakteristikasının göstəricisi, budur:

A) yükqaldırma qabiliyyəti

B) qarmağın qalxma hündürliyi

C) sürəti

D) gücü

E) kütləsi47. Yükün ilməklənməsini qarmaq elementi təmin edir:

A) ilişən ilməkli tutaqlar

B) friksion tutqac

C) anker tutqac

D) dayaq tutqac

E) bərkidilən tutqac48. Kranın bir qarmağı ilə uzunölçülü, həcmli və ya həcmli qısaldılmış hündürlüklü elementi qaldırmaq ücün qarmaq xidmət edir:

A) traverslər

B) ilməklər

C) tutqaclar

D) idarəetmə mexanzmi

E) dayaq tutqacı49. Kran yükünün yerdəyişməsinin yaxın yerinin təhlükəsizlik zonasının sərhəddi:

A) işarə edir və hasarlanır

B) işarə edilmir

C) xüsusi siqnallar səsləndirilir

D) xüsusi qorunur

E) daxili divar qurmaqla50. Beton işlərində istifadə olunan armaturun tərkibində karbonun faizi nə qədər qəbul olunur?

A) 2-yə kimi

B) 2÷4-ə kimi

C) 4-dən çox

D) karbonsuz

E) ancaq 1,051. Poladlar əlvan metalların faizindən asılı olaraq hansı növə bölünür?

A) karbonlu, az legirlənmiş və legirlənmiş

B) karbonlu

C) az legirlənmiş

D) legirlənmiş

E) karbonsuz52. Dəmir – beton konstruksiyalarda hansı tərkibli növlər işlədilir?

A) karbonlu və az legirlənmiş

B) legirlənmiş armatur

C) az legirlənmiş armatur

D) legirlənmiş, az legirlənmiş və karbonsuz

E) ancaq karbonlu53. Az legirlənmiş armatur növündə karbonun faizi nə qədər qəbul edilir?

A) 0,6%-ə kimi

B) 0,7÷1%-ə kimi

C) 1%-dən çox

D) karbonsuz, yəni 0%

E) 1%-dən az54. Legirləşdirmə prosesindən armatur istehsalında nə üçün istifadə olunur?

A) fiziki – mexaniki xassələri tənzimləyir

B) paslanma prosesini azaldır

C) çəkisini çoxaldır

D) armaturun axıcılıq həddini azaldır

E) paslanmanı ləngidir55. İnşaat armaturu hansı göstəriciyə görə siniflərə bölünür?

A) axıcılıq həddinə görə

B) dartılmada nisbi uzunluğuna görə

C) dartılma və əyilmə qüvvəsinə görə

D) sıxılma qüvvəsinə görə

E) paslanma prosesinin ləngidilməsinə görə56. Kanatlar (hörüklər) hansı markaya bölünür və inşaat işlərində ən çox işlədilən hansı markalardır?

A) K 3; 7 və 9

B) K 1 və 2

C) K 4; 5 və 6

D) K D

E) ancaq K 1957. Xarici görünüşünə görə dövri profilli armaturları seçmək çətinlik törədir və bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün hansı tədbir görülür?

A) ucları yağlı boya ilə boyanır

B) armatur əlvan metalla boyanır

C) ucları parlaqlaşdırır

D) ucları çəpinə kəsilir

E) heç bir tədbir görülmür58. İşçi armatur kimi ən çox istifadə olunan millər hansı diametrdə (mm) qəbul olunur?

A) 8÷40 mm

B) 1÷7 mm

C) 41 – 60 mm

D) 61 – 80 mm

E) 80 – 100 mm59. Armatur milləri zavod şəraitində hansı uzunluqda istehsal olunur?

A) 6 və 12 m

B) 6 m-ə qədər

C) 4 m-ə qədər

D) 5 və 10 m-ə qədər

E) hüdudlanmır60. Sütun və tirlər üçün mühafizə qatının qalınlığı hansı ölçüdə qəbul olun-malıdır?

A) 25 mm

B) 5 – 10 mm

C) 10 – 20 mm

D) 30 – 50 mm

E) 50 mm-dən çox61. Divar və tavanlar (plitə tipli) üçün beton mühafizə qatının qalınlığı nə qədər qəbul edilir?

A) 15 mm

B) 1÷12 mm

C) ±14 mm

D) 20÷25 mm və çox

E) hüdudsuz ölçüdə62. Monolin bünövrələr üçün beton mühafizə qatı nə ölçüdə qəbul olunur?

A) 35 mm

B) 15 mm-ə qədər

C) 20 mm

D) 25 mm

E) 50 mm63. Beton mühafizə qatının mühəndisi cəhətdən mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) paslanma prosesindən mühafizə

B) konstruksiyanın sıxılma qabiliyyətinin çoxalması

C) konstruksiyanın əzilmə və yerli dağılma proseslərindən qorunması

D) mexaniki zədələnmədən saxlanması

E) deformasiyanı tənzimləyir64. Dəmir–beton konstruksiyaları üçün qoyma (sancma) detalları hansı qüvvəni qəbul edir?

A) dartıcı və kəsici qüvvə

B) sıxıcı qüvvə

C) burulan və burulub – dartılan qüvvə

D) ancaq moment qüvvəsi

E) əyici momenti65. Qabaqcadan (öncə) dartılmış konstruksiyalarda hansı üsulla istehsal olunan armatur növləri işlədilə bilər?

A) isti halda dartılmış və termiki bərkidilmiş millər

B) soyuq halda dartılmış millər

C) isti halda dartılmış millər

D) soyuq halda dartılmış millər və termiki bərkidilməmiş millər

E) ancaq termiki bərkidilmiş66. Elektro–termik üsulla qabaqcadan gərginləşdirilmiş konstruksiyaların ar-maturları hansı dərəcədə qızdırıla bilər?

A) 350 – 4000C temperaturda

B) 200 – 3000C temperaturda

C) 3000C temperaturdan az

D) 5000C temperaturdan çox

E) sabit 2500C temperaturda67. Dövrü profilli armaturları IV, V və VI bir-birindən hansı xüsusiyyətə görə fərqləndirirlər?

A) ucları rəngli boya ilə (qırmızı, göy, sarı və s. ) rənglənir

B) milin uzunluğuna görə

C) milin diametrinə görə

D) bir ucu zavodda cilalanır

E) iki ucu maili kəsilir68. Diametri 16 mm-dən çox olan işçi armatur bir-birinə hansı üsulla qaynaq edilə bilər?

A) enerji – şlak qaynağı

B) qövsü avtomatik qaynaq

C) vanna qaynağı

D) əllə aparılan qövsü qaynaq

E) flyus altında enerji qaynağı69. Diametri 16 mm-dən az olan karkasın işçi mili bir-birinə necə birləşdirilir?

A) əllə aparılan qövsü qaynaq

B) qövsü avtomatik qaynaq

C) nöqtəvi avtomatik qaynaq

D) vanna qaynağı

E) enerji – şlak qaynağı70. Dartıcı və əyici qüvvələri qəbul etmək üçün betonun içərisinə qoyulanı və geniş istifadə olunanı hansıdır?

A) dövrü profilli polad millər

B) hamar profilli polad millər

C) hamar və dövrü profilli polad millər

D) yüksək möhkəmliyə malik şüşəplastik millər

E) fibralı (lifli)71. Konstruksiyada təyinatı üzrə armaturlar hansı növlərə bölünürlər?

A) işçi armatur, dartıcı və ya kəsici yükləri qəbul edən

B) işçi armatur, sıxıcı qüvvəni qəbul edən

C) işçi armatur, yükü işçi millərin arasında paylayan

D) işçi armatur, qəlibdə işçi millərin dəqiq vəziyyətini təmin edən

E) kəsici qüvvəni qəbul edən72. Paylayıcı armaturun təyinatı nədən ibarətdir?

A) işçi millər arasında, yükləri müntəzəm paylamaq

B) konstruksiyanın fəzasında işçi armaturların dəyişməz saxlanması

C) konstruksiyanın betonda çəp çatların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq

D) sərtliyi təmin etmək

E) mexaniki zədələnmədən qorumaq73. Düzgün olmayan cavabın variantını tapın – paylayıcı armaturun vəzifəsi:

A) işçi armaturun qəlibdə vəziyyətini düzgün təmin etmək və yükün qəbulu

B) yükü işçi millər arasında bərabər paylamaq

C) onların birlikdə işləməsini təmin etmək

D) çökmə deformasiyanı tənzimləmək

E) ancaq sürüngənlik deformasiyanı tənzimləmək74. Düzgün olmayan cavabın variantını tapın – quraşdırma armaturunun təyinatı:

A) dartıcı qüvvəni qəbul etmək və konstruksiyanın betonunda çəp çatların ya-ranmasının qarşısını almaq

B) qəlibdə işçi millərin vəziyyətini dəqiq təmin etmək

C) karkasın yaradılması, quraşdırılması və nəqli prosesində onun bütövlüyünü təmin etmək

D) müvəqqəti fəza sərtliyi saxlamaq

E) deformasiyanın qarşısısnı almaq75. Xamıtın təyinatı nədən ibarətdir?

A) konstruksiyanın betonunda əmələ gələ biləcək çəp çatların yaranmasının qarşısını almaq və həmçinin də armatur karkasını yaratmaq:

B) işçi armatura qüvvəni bərabər paylamaq üçün

C) konstruksiyanın çəkisindən düçən qüvvəni qəbul etmək üçün

D) normal çatların qarşısını almaq

E) çatın bağlanma prosesini təmin etmək76. Armatur işləri ibarətdir?

A) aşağıda göstərilən B, C və D-in bütün növ işlərdən

B) armatur millərini, torların və karkaslarını hazırlamaq proseseindən

C) tor və karkasın nəql etdirilməsindən

D) tor və karkasların layihə vəziyyənində quraşdırılmasından

E) məmulatın fəza sərtliyinin təminatından77. Armatur elementlərinin birləşdirilməsi:

A) aşağıda göstərilən bütün variantlarla

B) nöqtə kontakt qaynağın köməyilə

C) vanna qaynağının köməyilə

D) məftillə bağlamaq yolu ilə

E) mufta yolu ilə78. Betonun mühafizə qatının təyinatı:

A) aşağıda göstərilən B və C variantından

B) armaturu xarici mühitin təsirindən – korroziyaya uğramasından qorumaq

C) yanğın zamanı bilavasitə alovdan qorumaq

D) deformasiyanı sabitləşdirmək

E) ancaq möhkəmliyi artırmaq79. Mühafizə qatının qalınlığı təyin edilir:

A) armaturun diametri və konstruksiyanın ölçüsündən

B) armaturun diametrindən asılı olaraq

C) konstruksiyanın ölçüsündən asılı olaraq

D) konstruksiyanın növündən

E) ancaq işləmə şəraitindən80. Armaturla qəlib arasında tələb olunan mühafizə qatının qalınlığını təyin etmək üçün istifadə olunur?

A) B və C variantından

B) beton və ya plastik kütlə fiksatorlarından

C) müxtəlif şablonlardan və altlıqlardan

D) armatur çıxıntıları

E) heç bir tədbir görülmür81. Armaturun uzunluğunun artması, nədən asılı qəbul edilir?

A) milin əyilmə bucağından

B) xarici mühitin nəmliyindən

C) konstruksiyaların ölçülərindən

D) iş şəraitindən

E) fəhlənin bacarığından82. Quraşdırılmış armaturun və bütün birləşmə düyünlərinin qəbulu gizli iş aktı ilə təmin olunmalıdır?

A) beton qarışığının tökülməsindən qabaq

B) beton qarışığının tökülməsindən sonra

C) beton qarışığının tökülməsi ərəfəsində

D) beton işi tam qurtardıqdan sonra

E) layihələndirmə tədbirinə görə83. Konstruksiyaları armaturladıqda, layihədən kənar dəyişikliklər aparılarsa, o hansı sənəddə əks etdirilməlidir?

A) sənədlə təsdiq edilmiş gizli akt altında

B) sənədlə təsdiq edilməmiş gizli akt altında

C) gizli akt altında

D) layihənin müəllifi aparmalı

E) icraçı heç bir sənədi nəzərə almadan aparmalı84. Armatur məmulatlarına hazırlıq işləri aparılan zamanı, nələri nəzərə almaq lazımdır?

A) bütün aşağıda göstərilən variantları

B) tağalağın (dolağın) açılması və armaturun düzləndirilməsi üçün ayrılan iş yeri hasara alınmalıdır

C) açılmış və düzəldilmiş armaturlar, xüsusi ayrılmış yerə yığılmalıdır

D) hazırlanmış armatur millərinin ucları, gediş–gəliş yerlərində lövhələrlə örtülməlidir

E) millər, uzunluğu 0,3 m-dən kiçik hissələrlə kəsildikdə, onların kənara tul-lanmasının (hoppanmasının) qarşısını almaq məqsədilə, həmin yerdə qoruyucu örtük düzəldilməlidir85. Polad elementlər, betonda ankerləşdirici və dəmir-beton konstruksiyaları öz aralarinda və ya bina və qurğuların başqa konstruksiyalarını birləşdirmək üçün nəzərdə tutulan:

A) qoyma detalları

B) torlar

C) karkaslar

D) armatur məmulatları

E) armatur çıxıntıları86. Qoyma (sancma) detalların əsas elementləri nədən ibarətdir?

A) anker və lövhələr (bucaqlıq, şveller və s. )

B) armatur çıxıntıları

C) ankerlər

D) lövhələr

E) boru parçası
Yüklə 375,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə