1. Davlat ta'lim standarti nima?Yüklə 12,61 Kb.
tarix26.01.2022
ölçüsü12,61 Kb.
#51606
TEST
labarotoriya-n-6, labarotoriya-n-6, Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti umum-1, klinik farmakologiya , 2-дарс, Axoli orasida demokratik jarayonva demokratik ko, 7, doc, pirimov, Kompyuter tarmoqlari YN test 67187, 17.O\'tkazgichlar elektrostatik maydonda, 5-variant, 2-jahon urush haqida, reyting-daftar-312211101907

1. Davlat ta'lim standarti nima?

====


#Davlat ta'lim standarti- umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim

mazmuniga hamda sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi.

====

Nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animatstiya ko'rinishidagi axborotturlari.

====


Boshlang`ich umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim

mazmuniga hamda sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi.

====

O`z fikrini og`zaki va yozma tarzda bayon qilish.2. Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 7-moddasida nima deyilgan?

====


#Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 7-moddasi "Davlat ta'lim standartlarini bajarish O'zbekiston Respublikasining barcha ta'lim muassasalari uchun majburiydir" deyilgan

====


Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 7-moddasi Ta'lim sohasida multimedia vositalari yordamida o'quvchilarga bilim berish

====


Ta'lim to'g'risidagi Qonunning7-moddas Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS loyihasi bo'yicha

====


Ta'lim to'g'risidagi Qonunning7-moddasKadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash

3. Ta'lim to'g'risidagi Qonunning l-moddasi nima haqida?

=====

#Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 1-moddasida uzluksiz majburiy ta'lim -O'zbekistonRespublikasida majburiy ta'lim quyidagilarni qamrab olgan .Umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus,

kasb-hunar ta'limihaqida.

====

Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 1-moddas"Davlat ta'lim standartlarini bajarish O'zbekiston Respublikasining barcha ta'lim muassasalari uchun majburiydir" deyilgan====

Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 1-moddasida Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS

loyihasi bo'yicha

====


Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 1-moddasidaKadrlar malakasini oshirish va ularni qayta

tayyorlash

4. O'quv dasturlari deganda nimani tushunasiz?

====


#O'quv dasturlari-o'quv rejada belgilangan fan hajmining mavzular bo'yicha ketma-ketlikda

taqsimlanishi.

====

O`quv rejalarini tartib bilan berilganligi, o`yicha taqsimlash.====

O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

5. Bilim nima?

====


#Bilim – o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish;

====


Bilim- bu o'zlashtirib olinganbilimlar asosida amaliy jihatidan maqsadga muvofiq

harakatlarga tayyorgarlikda ifodalanadigan ongli faoliyat.

====

Bilim- o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha taqsimoti belgilanganme'yoriy hujjat.

====


Bilim -O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

6. Ko'nikma nima?

*a) Ko'nikma- o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish;

b) Ko'nikma – bu o'quv fanini bilish jarayonining amaliyotda tasdiqlangan natijasi (nazariy

bilimlar).

c) Ko'nikma- o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha taqsimoti

belgilangan me'yoriy hujjat.

d) Ko'nikma -O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

7. Malaka nima?

*a)malaka — o‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish

va yangi bilimlar hosil qilish;

b)malaka —bu o'quv fanini bilish jarayonining amaliyotda tasdiqlangan natijasi (nazariy

bilimlar).c) malaka- o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha taqsimoti

belgilangan me'yoriy hujjat.

d)malaka- o‘rganilga@PostBot 15c86229457028n ma’lumotlarni eslab qolish va qayta

tushuntirib berish;

8. kompetensiya nima?

*a)kompetensiya — mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish

qobiliyati.

b)kompetensiya -- o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish;

c)kompetensiya- O`quv rejalarini tartib bilan berilganligi ,o`yicha taqsimlash.

d)kompetensiya- O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

9. 1-4-sinflarda ona tili fani yillik o‘quv soatlari A1 bosqichda qancha?

*a)608 soat

b) 680soat

c) 860soat

d) 176 soat

10. Baholash tizimi nima?

*a)Baholash tizimi — davlat ta’lim standarti bo‘yicha umumiy o‘rta ta’limning malaka

talablarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi darajasini hamda umumiy o‘rta ta’lim

muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat.

b)Baholash tizimi- Umumiy o‘rta ta’limning malaka talablari umumta’lim fanlari bo‘yicha ta’lim

mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, o‘quv yuklamalari hajmiga hamda

ta’lim sifatiga qo‘yiladigan talablardan iborat bo‘lib, u quyidagilardan tashkil topadi.

c)Baholash tizimi- Umumiy o‘rta ta’limning o‘quv dasturi (keyingi o‘rinlarda — o‘quv dasturi

deb ataladi) tayanch o‘quv rejaga muvofiq o‘quv fanlarining sinflar va mavzular bo‘yicha hajmi,

mazmuni, o‘rganish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat

hisoblanadi.

d)Baholash tizimi- Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasi (keyingi o‘rinlarda — tayanch

o‘quv reja deb ataladi) umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv fanlari nomi,

o‘quv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar bo‘yicha taqsimoti belgilangan

hujjat hisoblanadi.16. Tayanch o'quv reja nima?

* a) Tayanch o'quv reja- o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha

taqsimoti belgilangan me'yoriy hujjat.

b)Tayanch o'quv reja- ongning oliy darajasi, faoliyatning yuqori murakkab turi.

c)Tayanch o'quv reja-o'qitiladigan fanlar nomi kuzatish, o'rganish, ijod jarayoni.

d) Tayanch o'quv reja- o'qitiladigan fanlar nomi kuzatish mexnatning turi, maxsus va oliy

shakli.


17. Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi nima?

*a)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda to‘g‘ri va

ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan,

o‘zgalar fikrini anglaydigan — muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol

toptirishdan iborat.

b)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — o‘quvchilarda grammatikaga oid

o‘zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi,

morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid

tushunchalarni) rivojlantirish;

c)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli

foydalangan holda to‘g‘ri va ravon bayon eta olishni rivojlantirishga qaratilgan lingvistik

kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

d)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab

topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning

xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda

tutadi.


18. 2-sinf "Ona tili" faniga metodik qo'llanmada nechta dars uchun multimediali

ilovalar tayyorlangan?

* a) 28 ta

b) 26


c)24

d) 20


19. 2-sinf "Ona tili" darsligining multimediali ilovasi nechta animatsiyatashkil etadi?

*a) 21 ta

b) 11 ta

c) 31 ta

d) 33 ta

20. So’zlarni leksik-grammatik turkumlarga ajratishda qanday belgiga asoslanadi?

*a)Morfologik va sintaktik hususiyatiga

b)Grafik hususiyatiga

c)Fonetik hususiyatiga

d)Grammatik hususiyatiga

21. Yozuv malakasi qanday hosil qilinadi?

*a) Yozuv malakasi ta`lim berish, ko`nikmani shakllantirish va shu asosda qatormashqlarni

bajarish asosida hosil qilinadi;b) Yozuv malakasi bu biz faoliyatimiz natijalari bo'yicha va/yoki qo'lga kiritish jarayonida

erishishni xohlayotgan narsaning ifodasidir.

c) Yozuv malakasi o`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

d) Yozuv malakasi ta`lim beruvchi, o`rganuvchi,tekshiruvchi va tekshiruvchi mashqlar

22. Yozuv darslarida qanday mashqlar bajariladi?

*a) Ta`lim beruvchi, o`rganuvchi,tekshiruvchi va tekshiruvchi mashqlar;

b) Chiroyli yozish, tekshirish, tahlil qilish;

c) Ta`limning predmetiga ko`ra ta`limning davri va bosqichiga ko`ra;

d)darsda yangi mavzu o`tilishi va o'tilmasliiga ko`ra;

23. Yozuvga o'rgatishda o'quvchilarning qanday sezgilarini ishga solish lozim?

*a) Ko`ruv, eshituv, qo'l harakati sezgilari;

b)Ko`rsatish, tekshitish, bajarish;

c) Chiroyli yozish, tekshirish, tahlil qilish;

d)Ta`lim beruvchi, o`rganuvchi;

24. Savod o`rgatish jarayonidagi darslar qaysi belgilarga ko`ra farqlanadi?

*a) Ta`limning predmetiga ko`ra ta`limning davri va bosqichiga ko`ra, darsda yangi mavzu

o`tilishi va o'tilmasligiga ko`ra;

b) savod o`rgatish va nutq o`stirish davriga ko`ra;

c) )analitik-sintetik tovush metodi bilan davriga ko`ra;

d)hikoya metodi bilan, suhbat metodi bilan o'tilmasligiga ko`ra

25. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qaroriga binoan qachon "Lotin yozuviga

asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.

a) *1993-yil 2-sentyabrda;

b) b) 1993-yil 5-sentyabrda;

c) c) 1993-yil 2-mayda;

d) d) 1993-yil 5-oktabrda;

26. Qachon bu qonunga o'zgartirishlar kiritildi?

*a) 1995-yil 6-mayda;

b) 1995-yil 9-mayda;

c) 1995-yil 6-iyunda;

d) 1995-yil 9-aprelda

27.3-4-sinfda savod o>gatish darsining nechi daqiqasini husnixatga ajratadi?

*a) 5-8 daqiqasini;

b) 8-10 daqiqasini;

c) 5-6 daqiqasini;

d) 8-12 daqiqasini;

30. 1-sinfda yozuvga o`rgatishning necha uslubi mavjud?

*a) 8ta; b) 7 ta; c) 5 ta d) 6 ta

31.Husnixat darslarida sinfda yorug`ik qaysi tomondan tushishi kerak?

a) *Chap tomondan;

b) O`ng tomondan ;

c) Yuqori tomondan ;

d) Past tomondan ;

32.Yozuv darslarida tasavvur orqali yozish nima?

a) *Tasavvur qilish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

b) Rasmlar orqali yozdirib mashq qildirish;

c) O`qish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

d) Mashqlar orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

33. Yozuv darslarida sanoq-ohang usuli nima?

*a) O'qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

a) O'qituvchi tarqatmalar va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

a) O'qituvchi unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

a) O'qituvchi harf va uning tovushlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

34. Yozuv darslarida namunaga qarab yozish nima?

*a) Harflarning shaklini namuna qilib ko'rsatish va yozdirishdir;

b) Harflarning o`qib berish, ko'rsatish va yozdirishdir

c) ) O'qituvchi unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

d) O'qituvchi harf va uning tovushlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

35. Yozuv darslarida nusxa ko'chirish nima?

*a) Nusxa ko'chirish -o'quvchi B harfini yozishda xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, o'qituvchi

ularni nuqtalar bilan ifodalab, daftarga qalamda yozib ko'rsatadi;

b) Nusxa ko'chirish O'qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

c) Nusxa ko'chirish –Harflarning shaklini namuna qilib ko'rsatish va yozdirishdir;

d) Nusxa ko'chirish -O'qituvchi harf va uning tovushlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

36. Gap ustida ishlashda undan qanday foydalanish ko’nikmasi hosil qilinishi kerak?

*a)ongli foydalanish

b)tez foydalanish

c)yozma foydalanish

d)surunkali foydalanish

37. Boshlang'ich sinflarda insho ta’lili va xatolar ustida ishlash uchun qancha daqiqa vaqt

ajratiladi?

a)* 15-20 daqiqa

b)16-18 daqiqa

c) 16-18 daqiqa

d) 18-20 daqiqa

38. Insho yozish uchun 2-sinfda qancha vaqt zarur bo'ladi?

*a) 1 dars

b) 40 minut

c) 30 minut

d) 35minut

39. Gap ustida ishlashda so’zlarni qanday qo’llash ko’nikmasi o’stiriladi?

*a)Aniq qo’llash ko’nikmasi

b)To’g’ri yozib qo’llash ko’nikmasi

c)Tahlil qilib qo’llash ko’nikmasi

d)So’zlab berish ko’nikma-si

. 40. 2-sinf o'quvchilariga bayon yozdirishda qanday maqsadlarga erishish ko'zda tutiladi?

*a)Asosiy fikr kim yoki nima haqida borayotganligini bilish;Bayondan bir so'zni takror

ishlatavermay uning sinonimlaridan foydalanishni o'rgatish;Yozma nutqni o'stirish;Imlo

xatolarni tuzatish.

b) Bayon o'qib berilgan namunaviy matn mazmunini ma'lum tayyorgarlikdan so'ng yozma qayta

hikoyalashdir.

c) Bayon o`qib berilgan matnlarni bajarish.

d) Yozma nutqni o'stirish;Imlo xatolarni tuzatish.

41. .Savod o’rgatish nima?

*a)elementar o’qish va yozishga o’rgatish

b)ona tilidan bilim berish

c)ifodali o’qish

d)o’qishga o’rgatish

42. Qaysi turdagi insho maktablarda tez-tez o'tkaziladi;

*a) Rasm asosidagi insho

b) Erkin asosidagi insho

c) O`z asosidagi insho

d) Bayon asosidagi insho

43. Diktant nima?

* a) Diktant- eshitib yozishdir.O'qituvchi butun matn, gap yoki so'z ini

diktovka qiladi, o'quvchilar yozadilar.

b)Diktant- o'qib berilgan namunaviy matn mazmunini ma'lum tayyorgarlikdan so'ng yozma

qayta hikoyalashdir.

c) ) Diktant-o'qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

d) Diktant- O`qish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

44. Ta'limiy diktant turlari?

* a) 8 ta b) 7 ta c) 6ta d) 2 ta

45. 1-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 1-sinfda 15- 20 ta so'z;

b) 1-sinfda 30- 40 ta so'z;

c) 1-sinfda 18- 20 ta so'z;

d)1-sinfda 15 – 26ta so`z

46. 2-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 2-sinfda 30- 40 so'z ;

b 2-sinfda 55- 65 so'z ;

c)2-sinfda 35- 55 so'z ;

d)2-sinfda 25- 30 so'z ;

47.3-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 3- sinfda50 -60 so'z;

b) 3- sinfda 35- 45 so'z;

c) 3- sinfda 25 -35 so'z;

d) 3- sinfda 30 -40 so'z;

48. 4-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 4- sinfda-65-70 so'z;

b) 4- sinfda 35- 45 so'z;

c) 4 sinfda 25 -35 so'z;

d) 4- sinfda 65-80 so'z;

49. Ta'limiy diktantlar tashkil etish va bajarilish usuliga ko'ra qanday turlarga bo'linadi?

*a) 1) ta'kidiy diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3) izohli diktant; 4) saylanma

diktant; 5) erkin diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijodiy diktant.

b) 1) sayyor diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3) izohli diktant; 4) saylanma

diktant; 5) tarbiya diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijodiy diktant.

c) 1) ta'kidiy diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3)darsli diktant; 4) saylanma

diktant; 5) erkin diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijtimoiy diktant.

d) 1) saylov diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3) izohli diktant; 4) saylanma

diktant; 5) erkin diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijodiy diktant.

50.Boshlang'ich sinflarda "Savodga o'rgatish" darslari necha soatni tashkil qiladi?

*a)128 soatni;

b)8 soatni;b)120 soatni ;

b)64 soatni;
Yüklə 12,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə