1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmas

ı

 rast g

ə

linir:

A) süd


əmə

r dövrd


ə

B) yuvenil dövrd

ə

C) hamil


ə

lik dövründ

ə

D) prepubertat dövrdə

E) postmenopauzal dövrd

ə

2. U

ş

aql

ı

q arteriyas

ı

 ba

ş

lay

ı

r:

A) aorta abdominalis-dan

B) a. iliaca externa-dan

C) a. renalis sinistra-dan

D) a. iliaca interna-dan

E) a. hypagastrica-dan3. Yuvenil u

ş

aql

ı

q qanaxmas

ı

 zaman

ı

 hormonal hemostaz 

ə

sas

ə

n apar

ılı

r:

A) hestagenl

ə

rl

əB) androgenl

ə

rlə

C) estrogenl

ə

rl

əD) u

ş

aqlığı

n selikli qi

ş

as

ının diaqnostik qa

şı

nması

 il


ə

E) estrogen-hestagenl

ə

rl

ə4. Alqodismenoreyaya s

əbə

b olmur:

A) u


ş

aql


ı

q boynunun displaziyas

ı

B) genital infantilizmC) cinsiyy

ə

t orqanlarını

n inki


ş

af anomaliyalar

ı

D) u


ş

aql


ığı

n retrodeviasiyas

ı

E) genital endometrioz5. Ayba

şı

 siklinin I fazas

ını

n sonunda ba

ş

 verir:

A) estradiolun qanda konsentrasiyas

ını

n azalması

B) progesteronun qanda konsentrasiyas

ını

n maksimal hə

dd

ə q

ədə


r yüks

ə

lmə

si

C) endometriumda sekretor də

yi

şiklikl

ə

rin maksimum hə

dd

ə çatmas

ı

D) dominant follikulun partlaması

E) endometrium hüceyr

ələ

rinin mitotik aktivliyinin azalması

6. U

ş

aql

ı

q cisminin endometriozu adlan

ı

r:

A) endometrit

B) adenomioz

C) adneksit

D) disherminoma

E) adenomatoz

7. V

ərə

m qad

ı

n cinsiyy

ə

t orqanlar

ı

ndan hans

ı

 daha çox z

ədələ

yir?

A) u


ş

aql


ı

q borular

ını

B) xarici cinsiyyə

t orqanlar

ını

C) u


ş

aql


ı

q yolunu


D) yumurtal

ı

qları

E) u


ş

aql


ığı

8. Adrenogenital sindrom üçün xarakterik deyil:

A) qalaktoreya

B) izol

ə

 olunmuş

 vaxt


ı

ndan 


ə

vv

əl pubarxe

C) sümükl

ə

rd

ə böyüm

ə

 zonasını

n tez ba


ğ

lanmas


ı

D) hirsutizm

E) ayba

şı

n gec baş

lamas


ı

9. Müller axacaqlar

ını

n natamam b

ı

rl

əşmə

si zaman

ı

 yaran

ı

r:

A) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin atreziyas

ı

B) qonadları

n disgeneziyas

ı

C) iki buynuzlu uş

aql


ı

q

D) uş

aql


ı

q yolunun atreziyas

ı

E) Pokitanski-Kyüsner-Mayer sindromu10. 18 ya

şlı

 q

ı

zda sad

ə

 seroz sistadenoma zaman

ı əmə

liyyat

ı

n h

ə

cmi:

A) z


ədələ

nmi


ş

 t

ərəfd

ə

 adneksektomiyaB) yumurtal

ığı


n normal toxuma s

ə

viyyə

sind


ə

 rezeksiyas

ı

C) piyliyin biopsiyası

 il


ə

 adneksektomiya

D) u

ş

aqlığı

n art


ı

mlarla birlikd

ə

 u

şaql

ı

q yoluüstü amputasiyası

E) ikinci yumurtal

ığı

n biopsiyası

 il


ə

 adneksektomiya11. Chlamidia trachomatis 

ə

sas

ə

n s

əbə

b olur:

1) Urogenital xlamidioza

2) Sepsis

ə

3) Zöhr

ə

vi limfoqranulemaya

4) Traxomaya

5) Artrit

ə

A) 2,3,4


B) 1,2,5

C) 1,3,4


D) 2,4,5

E) 2,3,5


12. Orqanizmd

ə

 prolaktinin sintezini 

ə

sas

ə

n t

ə

nziml

ə

yir:

A) dofamin

B) qlükokortikosteroidl

ə

rC) progesteron

D) adrenalin

E) qonadotrop hormon

13. Xarici genital endometriozun diaqnostikas

ı

nda 

ə

n informativ üsuldur:

A) ultras

ə

s müayin


ə

B) kolposkopiya

C) laparoskopiya

D) histeroskopiya

E) histerosalpinqoqrafiya

14. Daxili cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

ri n

ə

 üçün çox vaxt qad

ı

n

sonsuzlu

ğ

unun yaranmas

ı

na s

əbə

b olur?

A) u


ş

aql


ı

q boynunda eroziya yarad

ı

r

B) eyakulyata qarsı

 sensibilizasiya formala

şdırı

r

C) yumurtalı

qlar


ı

n funksiyas

ını

n pozulması

na s


əbə

b olur


D) u

ş

aqlı

q borular

ını

n keçiriciliyini pozmaqla kiçik çanaqda və

 qar


ı

n bo


ş

lu

ğunda biti

şmə


prosesinin yaranmas

ı

na səbə

b olur


E) endokrin sistem x

ə

stə

likl


ə

rinin yaranmas

ı

na s


əbə

b olur


15. Kontrasepsiya m

ə

qs

ə

dil

ə

 kombin

ə

 olunmu

ş

 estrogen-hestagen plastlar t

ə

yin

edilir:

A) ayba

şı

 siklinin I günündə

n

B) aybaşı ərəfə

sind


ə

C) ovulyasiya gününd

ə

n

D) aybaşı

 gününd


ə

n as


ılı

 olmayaraq

E) ayba

şı

 siklinin 18-ci günündə

n

16. Kontrasepsiya mə

qs

ə

dil

ə

 estrogen-hestagen preparatlar t

ə

yin edilir

A) ovulyasiya vaxt

ı

B) ayba


şını

n 1-ci gününd

ə

n ba


ş

layaraq


C) ayba

şı

 siklinin günündə

n as


ılı

 olmayaraq

D) ayba

şını


n 14-cü gününd

ə

n baş

layaraq


E) ayba

şı ərəfə


sind

ə

17. Süd və

zil

ə

rind

ə

 patoloji ifrazat

ı

n s

əbə

bi deyil:

A) fenotiazin s

ı

ra preparatları

ndan uzun müdd

ə

t istifadə

B) birincili hipotoreoz

C) süd v

ə

zisində

 axardaxili papilloma

D) hipofizin mikroadenomas

ı

E) adrenogenital sindrom18. Bakterial vaginoz üçün 

ə

sas

ə

n xarakterik deyil:

A) u


ş

aql


ı

q yolu yaxmas

ı

nda açarvari hüceyrələ

rin 


тапылмасы

B) u


ş

aql


ı

q yolunda pH >4,5 olmas

ı

C) u


ş

aql


ı

q yolundan m

ə

lh

əməbənz

ə

r, boz ifrazatı

n olmas


ı

D) müsb


ə

t amin s


ı

na

ğıE) dizuriya

19. Reyter x

ə

st

ə

liyinin tör

ə

dicisidir:

A) chlamidia trachomatis

B) trichomonas vaginalis

C) gardnerella vaginalis

D) mycoplasma hominis

E) neisseria gonorrhoeae20. H

ə

qiqi amenoreyan

ı

n s

əbə

bidir:

A) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin atreziyas

ı


B) u

ş

aqlı

q boynu kanal

ını

n atreziyası

C) u


ş

aql


ı

q yolunun atreziyas

ı

D) u


ş

aql


ığı

n aplaziyas

ı

E) hipofizin mikro- və

 ya makroadenomas

ı

21. Yatrogen amenoreya yaranm

ı

r:

A) histerektomiyadan sonra

B) q

ı

zlı

q p


ə

rd

əsinin atreziyas

ı

ndaC) antiestrogen preparatlar

ı

n qə

bulundan sonra

D) total ovariektomiyadan sonra

E) qonadotropinl

ə

rin aqonistlə

rini q


ə

bul ed


ə

rk

ən

22. Xarici genital endometriozun diaqnostikas

ı

nda hans

ı

 instrumental müayin

ə

metodu daha informativdir?

A) transvaginal exoqrafiya

B) histeroskopiya v

ə

 endometrium qaşı

nt

ısının patomorfoloji müayin

ə

siC) histerosalpinqoqrafiya

D) kompyuter tomoqrafiya

E) laparoskopiya v

ə

 bioptatı

n patomorfoloji müayin

ə

si

23. Xarici genital endometriozun xarakterik klinik ə

lam

ə

ti deyil:

A) dispareuniya

B) subfebril temperatur

C) sonsuzluq

D) xroniki çanaq a

ğrı


lar

ı

E) alqodismenoreya24. U

ş

aql

ı

q yolunun d

İ

var

ı

 örtülüb:

A) kubab


ə

nz

ər epitell

ə

B) silindrik epitellə

C) s


ə

yirici epitell

ə

D) birqatlı

 prizmatik epitell

ə

E) çoxqatlı

 ya


ştı

  epitell

ə

25. Daxili endometriozun diaqnostikas

ı

nda 

ə

n informativ usuldur:

A) histeroskopiyaB) laparoskopiya

C) kolposkopiya

D) rentgenoloji müayin

ə

E) maqnit rezonans tomoqrafiya26. Prohestagenl

ə

rin t

ə

yinin

ə ə

ks göst

ə

ri

ş

:

A) u


ş

aql


ığı

n miomas


ı

B) kistoz mastopatiya

C) endometriumun hiperplastik x

ə

stə

likl


ə

ri

D) alqodismenoreyaE) a

ğı

r ürə

k-damar, qaraciy

ə

r x


ə

st

əlikl

ə

ri27. Postmenopauzal osteoporozun xarakterik klinik 

ə

lam

ə

tl

ə

ri deyil:

A) onur


ğ

a sütununun bel-oma nahiyy

ə

sind


ə

 a

ğrılar

B) b


ədə

n ç


ə

kisinin azalmas

ı

C) sümük kütlə

sinin artmas

ı

D) onur


ğ

an

ın h

ərəkə


tl

ə

rinin proqressivləşə

n m


ə

hdudla


ş

mas


ı

E) boyun kiçilm

ə

si

28. Aspermiya:A) eyakulyatda spermatozoidl

ə

rin olmamasıdı

r

B) spermatozoidlə

rin <20·10

6

/ml olmasıdı

r

C) normal morfologiyalı

 spermatozoidl

ə

rin <14% olmasıdı

r

D) spermatozoidlə

rin h


ərəkə

tliyinin azalmas

ıdı

r

E) eyakulyatı

n olmamas

ıdı

r

29. Submukoz miomada ə

n çox rast g

ə

linir:

A) ayba


şı

lar


ı

n hiperpolimenoreya tipli pozulmalar

ı

B) a


ğrı

 sindromu

C) amenoreya

D) ayba


şı

 funksiyas

ını

n opsomenoreya tipli pozulması

E) qon


ş

u orqanlar

ı

n s


ıxı

lmas


ı

30. Xroniki çanaq a

ğrı

lar

ı ə

sas

ə

n ba

ş

 vermir:

A) xroniki adneksitd

ə

B) xarici genital endometriozdaC) kiçik çanaq venalar

ını


n varikoz geni

şlə


nm

ə

sində

D) osteoxondrozda

E) u

ş

aqlı

q boynunun endometriozunda31. Kombin

ə

 edilmi

ş

 estrogen-hestagen preparatlarla apar

ı

lan funksional s

ı

na

ğı

ntic

ə

sinin m

ə

nfi olmas

ı

 amenoreyan

ı

n hans

ı

 formas

ı

nda mü

ş

ahid

ə

 edilir?

A) u


ş

aql


ı

q

B) hipotalamikC) hipofizar

D) yumurtal

ı

q

E) böyrə

küstü v


ə

zi m


ənşə

li

32. Uş

aql

ığı

n miomas

ını

n c

ə

rrahi müalic

ə

sin

ə

 göst

ə

ri

ş

 deyil:

A) anemiya il

ə

 mü


ş

ahid


ə

 edil


ə

n hiperpolimenoreya

B) 1 il 

ə

rzində

 olan sonsuzluq

C) hidronefroz

D) mioman

ı

n sür


ə

tli inki


ş

af

ıE) u

ş

aqlığı

n 18 h


ə

ft

əlik hamil

ə

lik boyda böyümə

si

33. Hansı

 sidik-cinsiyy

ə

t üzvü qalxan süz

ənəyə ə

n çox m

ə

ruz qal

ı

r?

A) parauretral v

ə

zil


ə

r

B) uş

aql


ı

q börular

ı

C) uretraD) u

ş

aqlı

q yolu


E) u

ş

aqlı

q boynu kanal

ı

34. Hans

ı

 müayin

ə

 ovulyasiyan

ı

n ba

ş

 verm

ə

sini qiym

ə

tl

ə

ndirm

əyə ə

sas vermir?

A) dominant follikulun inki

ş

af

ına ultras

ə

s monitorinqB) laparoskopiya (yumutal

ığı


n s

ə

thində

 stiqman


ı

n olmas


ı

)

C) aybaşını

n 17-18-ci günl

ə

ri qanda cinsiyyə

t hormonlar

ını

n t


ə

yin edilm

ə

si

D) bazal temperaturun ölçülmə

si

E) endometriumun qaşı

nt

ısının histoloji müayin

ə

si35. Menorragiya:

A) siklik u

ş

aql


ı

q qanaxmalar

ıdı

r

B) pre- və

 postmenopauzal qanaxmad

ı

r


C) ayba

şı

 siklinin davamiyyə

tinin azalmas

ıdı

r

D) asiklik uş

aql


ı

q qanaxmalar

ıdı

r

E) aybaşı

lar


ı

n a


ğrılı

 olmas


ıdı

r

36. Metrorragiya:

A) ayba

şı

 vaxtı

 qanitirm

ə

nin çoxalmasıdı

r

B) aybaşını

n davamiyy

ə

tinin uzanmasıdı

r

C) aybaşı

 ritminin d

ə

yi

şməsidir

D) ayba


şını

n azalmas

ıdı

r

E) asiklik uş

aql


ı

q qanaxmalar

ıdı

r

37. Postmenopauzal osteoporozun xarakterik klinik ə

lam

ə

tl

ə

ri deyil:

A) boyun kiçilm

ə

si

B) onurğ

a sütununun bel-oma nahiyy

ə

sind


ə

 a

ğrılar

C) b


ədə

n ç


ə

kisinin azalmas

ı

D) onur


ğ

an

ın h

ərəkə


tl

ə

rinin proqressivləşə

n m


ə

hdudla


ş

mas


ı

E) sümük kütl

ə

sinin artmasıYüklə 187,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə