1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

38. Yumurtal

ığı

n daxili k

ə

nar

ı

 il

ə

 u

ş

aql

ı

q buca

ğını

 birl

əş

dir

ə

n ba

ğ

 adlan

ı

r:

A) yumurtal

ığı

n xüsusi bağı

B) u


ş

aql


ığı

n gird


ə

 ba


ğı

C) u


ş

aql


ığı

n enli ba

ğı

D) oma-u


ş

aql


ı

q ba


ğı

E) yumurtal

ığı

n as


ı

lan ba


ğı

39. Amenoreyan

ı

n s

əbə

bini a

ş

kar etm

ə

k üçün 

ə

sas

ə

n istifad

ə

 edilmir:

A) histerosalpinqoqrafiya

B) daxili cinsiyy

ə

t üzvlə

rinin ultras

ə

s müayin


ə

si

C) kranioqrafiyaD) funksional hormonal s

ı

naqlarE) funksional diaqnostika s

ı

naqları

40. Pubertat dövrd

ə

 disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmalar

ınıə

n çox yaranma

səbə

bidir:

A) persistensiya ed

ə

n sar


ı

 cisim


B) persistensiya ed

ə

n follikulC) hipolüteinizm

D) follikulun atreziya olunmas

ı

E) qanlaxtalanma sistemində

 pozulma


41. Endometriumun x

əə

ngönü x

ə

st

ə

liyidir:

A) endometriumun v

ə

zili-kistoz hiperplaziyası

B) endometriumun atrofiyas

ı

C) endometriumun atipik hiperplaziyası

D) endometriumun v

ə

zili hiperplaziyası

E) adenomioz42. U

ş

aql

ı

q art

ı

mlar

ını

n v

ərə

minin 

ə

sas klinik simptomudur:

A) sonsuzluq

B) menorragiya

C) çanaq bo

ş

lu

ğunda xroniki a

ğrı


lar

D) metrorragiya

E) amenoreya

43. Normada u

ş

aql

ı

q boynunun u

ş

aql

ı

q yolu hiss

ə

si örtülmü

ş

dür:

A) birqatl

ı

 yast


ı

 epitel il

ə

B) slindrik epitel ilə

C) çoxqatl

ı

 yast


ı

 buynuzla

ş

mam


ış

 epitel il

ə

D) v


ə

zili epitel il

ə

E) çoxqatlı

 yast


ı

 büynüzla

şmış

 epitel ilə

44. Kombin

ə

 olunmu

ş

 oral kontraseptivl

ə

rl

ə

 hormon 

əvə

zedici müalic

əyə ə

ks

göst

ə

ri

ş

dir:

A) endometrioz

B) menometrorragiya

C) d


ə

mir defisitli anemiya

D) süd v

ə

zilə

ri v


ə

 cinsiyy


ə

t orqanlar

ını

n hormondan asılı

 b

ədxass

ə

li şişlə

ri

E) arterial tə

zyiqin normal olmas

ı

45. Cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n v

ərə

mind

ə

 birinci ocaq 

ə

sas

ə

n harada yerl

əş

ir?

A) sümükd

ə

B) sidik çı

xar


ıcı

 orqanlardaC) limfa düyünl

ə

rində

D) a


ğ

ciy


ə

rl

ərd

ə

E) peritonda46. Disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmalar

ını

n ba

ş

verm

ə

 s

əbə

bl

ə

ri:

A) q


ı

rm

ızı qurde

şənə


yi x

ə

stə

liyi


B) anovulyasiya

C) servisit

D) Villebrand x

ə

stə

liyi


E) u

ş

aqlığı

n submukoz miomas

ı

47. U

ş

aql

ı

q yolunun arxa ta

ğı

ndan punksiya il

ə

 qan

ı

n al

ı

nmas

ı

 hans

ı

 patoloji halda

rast g

ə

linmir:

A) yumurtal

ığı

n apopleksiyasindaB) tuboovarial tör

əmə


nin perforasiyas

ı

ndaC) pozulmu

ş

 boru hamilə

liyind


ə

D) ektopik hamil

ə

likd


ə

 borunun c

ırı

lmas


ı

 zaman


ı

E) parenximatoz orqanlar

ı

n travmatik zədələ

nm

əsi zaman

ı

48. İ

kincili follikul nec

ə

 adlan

ı

r?

A) antral follikul

B) primordial follikul

C) dominant follikul

D) sar

ı

 cisimE) preantral follikul

49. Amenoreya n

ə

dir?

A) 2 ay müdd

ə

tind


ə

 ayba


şı

lar


ı

n olmamas

ıdı

r

B) 4 ay müddə

tind


ə

 ayba


şı

lar


ı

n olmamas

ıdı

r

C) aybaşı

 zaman


ы

 qan itkisinin artmas

ıdı

r

D) aybaşı

lararas


ı

 qan itkisinin artmas

ıdı

r

E) reproduktiv yaş

da olan qad

ı

nda 6 aydan artı

q müdd


ə

td

ə ayba

şını


n olmamas

ıdı


r

50. Amenoreya il

ə

 mü

ş

ahid

ə

 olunan hans

ı

 patologiyada yeniyetm

ələrə

 t

ə

cili yard

ı

m

göst

ə

ril

ə

 bil

ə

r?

A) Rokitanski-Kyüstner-Mayer sindromunda

B) hiperprolaktinemiyada


C) testikulyar feminizasiya sindromunda

D) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin tam atreziyas

ı

nda


E) 

Ş

ereş

evski-Terner sindromunda51. Amenoreya il

ə

 mü

ş

ahid

ə

 olunan hans

ı

 patologiyada yeniyetm

ələrə

 t

ə

cili yard

ı

m

göst

ə

ril

ə

 bil

ə

r?

A) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin tam atreziyas

ı

nda


B) hiperprolaktinemiyada

C) Rokitanski-Kyüstner-Mayer sindromunda

D) testikulyar feminizasiya sindromunda

E) 


Ş

ere


ş

evski-Terner sindromunda52. Daxili cinsiyy

ə

t üzvl

ə

rinin v

ərə

mi hans

ı

 ya

ş

 dövrl

ə

rind

ə

 daha çox a

ş

karlan

ı

r?

A) premenopauzal dövrd

ə

B) pubertat dövrdə

C) neytral dövrd

ə

D) reproduktiv dövrdə

E) süd


əmə

r dövrd


ə

53. Süz

ənə

k tör

ə

dicil

ə

ri üçün xarakterik 

ə

lam

ə

tl

ə

r:

A) çoxqatl

ı

 yast


ı

 epitel


ə

 tropluq


B) hüceyr

ə

daxili yerləşmə

C) çöp


şə

killi olmas

ı

D) qram üsulu ilə

 r

əngl

ə

nmə

E) gird


ə

 forma


54. K

ə

skin endometritd

ə ə

sas klinik 

ə

lam

ə

t:

A) dispareuniya

B) yüks

ə

k qı

zd

ırma, titr

əmə


, kiçik çanaqda güçlü a

ğrı


lar

C) ayba


şı

ndan 


ə

vv

əl v

ə

 sonra uş

aql


ı

q yolundan tünd qanl

ı

 ifrazat


ı

n g


ə

lm

əsi

D) cinsiyy

ə

t yollar


ı

ndan irinli ifrazat

ı

n g


ə

lm

əsi

E) xroniki çanaq a

ğrı

lar


ı

55. Meyqs üçlüyü yumurtal

ığı

n hans

ı şiş

ind

ə

 mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) papilyar sistadenomada

B) fibromada


C) sad

ə

 seroz sistadenomadaD) follikulyar sistl

ə

rdə

E) sar


ı

 cismin sistind

ə

56. Hormohal hemostaz hans

ı

 hallarda effektli deyil?

A) sad


ə

 endometrial hiperplasiyada

B) u

ş

aqlı

q bo


ş

lu

ğunda döl yumurtas

ını


n qal

ı

qları

 qalarsa


C) mür

ə

kkə

b endometrial hiperplaziyada

D) emdometriumun qeyri-tam sekretor transformasiyas

ı

 zamanı

E) pubertat dövrün disfunksional u

ş

aql


ı

q qanaxmas

ı

nda


57. Kiçik çanaq bo

ş

lu

ğ

unda biti

şmə

 prosesinin a

ğı

r formas

ı

 mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) süz


ənə

k v


ə

 xlamidiozda

B) qardnerellyozda

C) genital herpesd

ə

D) kandidozdaE) ureaplazmozda

58. Bazal termometriya zaman

ı

 hipertermik reaksiya hans

ı

 hormonun t

ə

siri il

ə

ə

laq

ə

dard

ı

r?

A) estradiolun

B) progesteronun

C) follikulstimul

ə

edici hormonunD) adrenokortikotrop hormonun

E) lüteinl

əş

dirici hormonun59. Do

ğ

ulan miomatoz düyünün diaqnostikas

ı

nda 

ə

n informativ metoddur:

A) transvaginal exoqrafiya

B) histeroskopiya

C) laparoskopiya

D) u

ş

aqlı

q boynuna güzgül

ə

rl

ə bax

ış

 və

 bimanual müayin

ə

E) histerosalpinqoqrafiya60. Sar

ı

 cismin funksiyas

ını

n qiym

ə

tl

ə

ndirilm

ə

si üçün endometriumun diaqnostik

qa

şı

nmas

ı

 apar

ılı

r:

A) ayba


şı

 siklin 14-15-ci günl

ə

rind


ə

B) ayba

şı

 siklin 18-19-cü günlə

rind


ə

C) ayba


şı

 siklin 25-27-ci günl

ə

rind


ə

D) ayba


şı

 siklin 11-14-cü günl

ə

rind


ə

E) menstrual siklin fazas

ı

ndan as


ılı

 olmayaraq61. U

ş

aql

ı

q v

ə

 u

ş

aql

ı

q yolunun tam ikil

əşmə

sind

ə

 anatomik tör

əmələrə

 aid deyil:

A) iki u


ş

aql


ı

q borusu


B) dörd u

ş

aqlı

q borusu


C) iki u

ş

aqlı

q

D) iki uş

aql


ı

q yolu


E) iki u

ş

aqlı

q boynu


62. Sonsuzluq zaman

ı

 laparoskopiyaya göst

ə

ri

ş

:

A) lütein fazas

ını

n çat


ış

mazl


ığı

B) hiperprolaktinemiya

C) polikistoz yumurtal

ı

qlar sindromuD) hipotirloz

E) davaml

ı

 anovulyasiya63. Yuvenil dövrd

ə

 disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmalar

ı

nda hormonal hemostazqs

ə

dil

ə

 hans

ı

 preparatdan istifad

ə

 olunur?

A) buserelin

B) rigevidon

C) zidovudin

D) progesteron

E) norkolut64. Endokrin sonsuzluq ba

ş

 vermir:

A) adrenogenital sindromda

B) hipotalamo-hipofizar disfunksiyada

C) hipofizin prolaktin sintez ed

əşişlərind

ə

D) yumurtalığı

n qranulyozhüceyr

ə

li 


şişlə

rind


ə

E) qeyri-yetkin teratoma zaman

ı

65. U

ş

aql

ı

q cisminin x

əə

nginin 

ə

sas kliniki 

ə

lam

ə

tl

ə

ri:

A) kontakt qanaxmalarB) asiklik qanaxmalar

C) qon


ş

u orqanlar

ı

n funksiyasını

n d


ə

yi

şilm

ələ


si

D) xroniki çanaq a

ğrı

lar


ı

E) sonsuzluq66. Ovulyasiya:

A) estradiolun pik s

ə

viyy


ə

sind


ə

n sonra ba

ş

 verir


B) progestron ifraz

ını


n pik s

ə

viyyə

sind


ə

n sonra ba

ş

 verir


C) estradiol v

ə

 progesteronun sə

viyy


ə

sinin k


ə

skin azalmas

ını

n n


ə

tic


ə

sidir


D) endometriumda progesteron ifraz

ı

 ilə ə

laq


ə

dar sekretor d

ə

yi

şiklikl

ə

rin yaranmasıdı

r

E) yumurtalı

qda follikulogenez prosesind

ə

 estrogenlə

rin s


ə

viyy


ə

sinin t


ə

dric


ə

n artmas


ıdı

r

67. Dermoid sistlə

rin müalic

ə

si hans

ıdı

r?

A) immunomodulyatorlar

ı

n t


ə

yini


B) c

ə

rrahi müdaxilə

C) sorucu terapiyan

ı

n t


ə

yini


D) fizioterapiya

E) n


ə

zar


ə

t

68. Adrenogenital sindromun patogenetik ə

sas

ıdı

r:

A) hipofizd

ə

 AKTH ifrazını

n azalmas

ı

B) hipofizdə

 prolaktin ifraz

ını

n artmas


ı

C) fermentl

ə

rin defisiti sayə

sind


ə

 kortizol sintezinin pozulmas

ı

D) hipofizin kortikotroflarını

şişi

E) böyr


ə

küstü v


ə

zi toxumas

ını

n AKTH-na hə

ssasl


ığını

n azalmas

ı

69. Cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n v

ərə

mind

ə

 birinci ocaq 

ə

sas

ə

n harada yerl

əş

ir?

A) a


ğ

ciy


ə

rl

ərd

ə

B) sidik çı

xar


ıcı

 orqanlarda

C) limfa düyünl

ə

rində

D) peritonda

E) sümükd

ə

70. Endometriumun xəə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 aiddir:

1) Sad

ə

 atipik hiperplaziya

2) Adenomatoz polipl

ə

r
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə