1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ı


Xroniki endometrit üçün xarakterik deyilYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

71. Xroniki endometrit üçün xarakterik deyil:

A) xroniki çanaq a

ğrı

lar


ını

n olmas


ı

B) USM-d


ə

 u

şaql

ı

qdaxili sinexiyaları

n olmas


ı

C) yüks


ə

k q


ı

zd

ırma, titr

ə

tmə

, kiçik çanaqda güclü a

ğrı

lar


D) cinsiyy

ə

t yolları

ndan seroz-irinli ifrazat

ı

n olmas


ı

E) sonsuzluq v

ə

 ad


ə

ti dü


ş

ükl


ə

rin olmas

ı

72. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin apar

ıcı

 klinik simptomudur:

A) kontakt qanaxma

B) çanaq a

ğrı


lar

ı

C) selikli-irinli ifrazatD) asiklik u

ş

aqlı

q qanaxmalar

ı

E) dispareuniya73. U

ş

aql

ı

q miomas

ı

nda icra olunan radikal 

əmə

liyyatd

ı

r:

A) konservativ miomektomiya

B) u

ş

aqlığı

n defundasiyas

ı

C) u


ş

aql


ığı

n u


ş

aql


ı

q yoluüstü hündürd

ə

n amputasiyası

D) laparoskopik mioliz

E) u

ş

aqlığı

n ekstirpasiyas

ı

74. Paramezonefral axarlar

ı

n natamam birl

əşmə

sind

ə

n yaran

ı

r:

A) qonadlar

ı

n disgeneziyası

B) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin atreziyas

ı

C) u


ş

aql


ı

q yolunun atreziyas

ı

D) ikibuynuzlu uş

aql


ı

q


E) Kokitanski-Kyüstner-Mayer sindromu

75. Adrenogenital sindrom üçün xarakterik deyil:

A) ayba


şı

n gec ba


ş

lamas


ı

B) izol


ə

 olunmu


ş

 vaxt


ı

ndan 


ə

vv

əl pubarxe

C) sümükl

ə

rd

ə böyüm

ə

 zonasını

n tez ba


ğ

lanmas


ı

D) hirsutizm

E) qalaktoreya

76. Kiçik çanaq üzvl

ə

rinin k

ə

skin iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

rinin müalic

ə

sind

ə ə

sas

ə

n t

ə

tbiq

edilmir:

A) geni


ş

 t

əsir spektrli antibiotikl

ə

rB) fizioterapiya

C) nitroimidazol tör

əmələ

ri

D) antifunqal preparatlarE) desintoksikasion terapiya

77. U

ş

aql

ığı

n intramural miomas

ını

n diaqnostikas

ı

nda 

ə

n informativ metoddur:

A) histerosalpinqoqrafiya

B) histeroskopiya

C) laparoskopiya

D) ultras

ə

s müayinə

si

E) uş

aql


ı

q yolu müayin

ə

si

78. Aybaşı

 siklinin I fazas

ını

n sonunda ba

ş

 verir:

A) estradiolun qanda konsentrasiyas

ını

n azalması

B) progesteronun qanda konsentrasiyas

ını

n maksimal hə

dd

ə q

ədə


r yüks

ə

lmə

si

C) endometrium hüceyrələ

rinin mitotik aktivliyinin azalmas

ı

D) endometriumda sekretor də

yi

şiklikl

ə

rin maksimum hə

dd

ə çatmas

ı

E) dominant follikulun partlaması

79. U

ş

aql

ığı

n miomas

ı

 s

əbə

b olmur:

A) vaxt


ı

ndan 


ə

vv

əl do

ğuş


lara

B) lütein fazas

ını

n çat


ış

mazl


ığı

na

C) uş

aql


ı

q borular

ını

n keçm


əmə

zliyin


ə

D) qon


ş

u orqanlar

ı

n funksiyasını

n pozulmas

ı

na


E) ad

ə

ti düş

ükl


ərə

80. Yumurtal

ı

qlar

ı

n xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

rinin 

ə

n effektli diaqnostik üsuludur:

A) kompyuter tomoqrafiya

B) transabdominal exoqrafiya

C) laparomikroskopiya

D) transvaginal exoqrafiya

E) maqnit-rezonans tomoqrafiya81. Yumurtal

ığı

n as

ı

lan v

ə

 saxlay

ıcı

 ba

ğ

lar

ıdı

r:

1) qif-çanaq ba

ğı

2) u

ş

aql

ığı

n gird

ə

 ba

ğı

3) oma-u

ş

aql

ı

q ba

ğı

4) yumurtal

ığı

n xüsusi ba

ğı

5) yumurtal

ığı

n çözü

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 4, 582. Postmenopauzal dövrd

ə

 risk qrupuna aid olmayan qadinlarda USM il

ə

 skrininq

hans

ı

 tezlikl

ə

 h

ə

yata keçirilir?

A) ild


ə

 4 d


əfə

B) ild


ə

 1 d


əfə

C) 2 ild


ə

 1 d


əfə

D) 3 ild


ə

 1 d


əfə

E) 2 ayda 1 d

əfə

83. U

ş

aql

ı

q yolunun neç

ə

 ta

ğı

 var?

A) 4


B) 3

C) 6


D) 12

E) 8


84. Qonoreyan

ı

n effektsiz müalic

ə

si as

ılıdı

r:

1) Qonokoklar

ıβ

-laktamaza ifraz etm

ə

sind

ə

n

2) Antibiotikl

ə

rin adekvat t

ə

yinind

ə

n

3) Qonokoklar

ı

n L-forma yaratmas

ı

ndan

4) Qonokoklar

ı

n hüceyr

ə

daxili yerl

əşmə

sind

ə

n

5) Qonokoklar

ı

n çoxqatl

ı

 yast

ı

 epitel

ə

 trop olmas

ı

ndan

A) 2,4,5


B) 1,3,4

C) 2,3,5


D) 1,3,5

E) 3,4,5


85. Dominant follikul bilavasit

ə

 yaran

ı

r:

A) sar


ı

 cisimd


ə

n

B) primordial hüceyrələ

rd

ən

C) preantral follikuldan

D) antral follikuldan

E) primordial follikuldan86. Yumurta hüceyr

ə

 orta hesabla mayalanma qabiliyy

ə

tini saxlay

ı

r:

A) 72 saat

B) 114 saat

C) 3 saat

D) 1 saat

E) 24 saat87. U

ş

aql

ı

q borular

ını

 daxilind

ə

n örtür:

A) çoxqatl

ı

 yast


ı

 buynuzla

ş

mayan epitelB) kirpikli epitel

C) prizmatik epitel

D) keçid epitel

E) çoxqatl

ı

 yast


ı

 buynuzla

ş

an epitel88. Ayba

şını

n ba

ş

 verm

ə

si as

ılı

 deyil:

A) qonadotrop hormonlar

ı

n s


ə

viyy


ə

sind


ə

n

B) endometriumun cinsi hormonlara hə

ssasl


ığı

ndan


C) qonadoliberinin s

ə

viyyə

sind


ə

n

D) steroid hormonları

n s


ə

viyy


ə

sind


ə

n

E) fallop borularını

n keçiriciliyind

ə

n


89. Trixomonas vaginalis hans

ı

 tör

ə

dicil

ərə

 aiddir?

A) parazitl

ərə

B) viruslaraC) ibtidail

ərə


D) bakteriyalara

E) göb


ələ

kl

ərə90. Yumurtal

ı

qlar

ışişəbə

nz

ə

r tör

əmələ

rin

ə

 aiddir:

A) dermoid sist

B) disherminoma

C) papilyar sistadenoma

D) sad

ə

 seroz sistadenomaE) sar

ı

 cismin sisti91. Yumurtal

ışiş

inin c

ə

rrahi ayaqc

ığı

na aid deyil:

A) yumurtal

ığı

n xüsusi bağı

B) u


ş

aql


ı

q borusu


C) mezovarium

D) u


ş

aql


ığı

n gird


ə

 ba


ğı

E) qif-çanaq ba

ğı

92. U

ş

aql

ı

q cisminin endometriozu adlan

ı

r:

A) endometrit

B) adenomioz

C) adenomatoz

D) adneksit

E) disherminoma93. Bakterial vaginozun 

ə

sas klinik simptomudur:

A) dispareuniya

B) pis bal

ı

q qoxulu və

 çoxlu ifrazat

C) çanaqda a

ğrı


lar

D) xarici cinsiyy

ə

t üzvl


ə

rind


ə

 qa


şı

nma


E) dizuriya

94. Spermatozoidl

ə

r mayaland

ı

rma qabiliyy

ə

tini saxlay

ı

rlar:

A) 2 gün

ə

 qədə

r

B) 10 günə

 q

ədər

C) 0,5 gün

D) 1 gün

E) 12 gün

ə

 q

ədər

95. U

ş

aql

ı

q yolunun v

ə

 u

ş

aql

ı

q boynunun aplaziyas

ı

nda mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) menorragiya

B) metrorragiya

C) hematometra

D) hematokolpos

E) yatrogen amenoreya96. Çanaq dibinin s

ə

thi qat 

əzələlə

rin

ə

 aiddir:

1) oturaq-ma

ğ

aral

ı əzələ

2) anusu qald

ı

ran 

əzələ

3) so

ğ

anaq-ma

ğ

aral

ı əzələ

4) sidik-cinsiyy

ə

t diafraqmas

ı

5) s

ə

thi könd

ələəzələ

A) 3, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 2, 3, 497. Yalanç

ı

 amenoreya mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) nevrogen anoreksiyada

B) u

ş

aqlı

q cisminin aplaziyas

ı

nda


C) qonadlar

ı

n disgeneziyası

nda


D) u

ş

aqlı

q boynu kanal

ını

n atreziyası

nda


E) itsenko-Ku

ş

inq xə

st

əliyind

ə

98. Hansı

 f

ə

sad yumurtal

ığı

n xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

rind

ə ə

n çox rast g

ə

linir?

A) kapsulan

ı

n partlaması

B) 


şiş

in daxilin

ə

 qans


ı

zma


C) möht

ə

viyyatı

n irinl


əmə

si


D) 

şiş


in öz ayaqc

ığı ə


traf

ı

nda burulması

E) qon


ş

u orqanlar

ı

n s


ıxı

lmas


ı

99. Kombin

ə

 olunmu

ş

 oral kontraseptivl

ə

rin t

ə

yini m

ə

sl

əhə

t deyil:

A) yumurtal

ığı

n x


ə

əngin

ə

 irsi meylliyi olan qadinlaraB) tromboemboliyas

ı

 olan qadı

nlara


C) alqodismenoreyal

ı

 qadı

nlara


D) anamnezind

ə

 uş

aql


ı

qdank


ə

nar hamil

ə

liyi v


ə

 ya kesar k

ə

siyi 


əmə

liyyat


ı

 olanlara

E) hamil

ə

likdə

n qorunmaq ist

əyə

nl

ərə abortdan d

ə

rhal sonra100. Ayba

şı

 siklinin ortas

ı

nda luteinl

əş

dirici hormonun «pik» s

ə

viyy

əyə

 qalxmas

ı

ə

laq

ə

dard

ı

r:

A) estradiolun s

ə

viyy


ə

sinin xeyli yüks

ə

lm

əsi il

ə

B) follitropinin azalması

 il


ə

C) qonadotropin rilizinq hormonun azalmas

ı

 il


ə

D) estrogen v

ə

 progesteronun sə

viyy


ə

sinin enm

ə

si il


ə

E) qanda prolaktinin s

ə

viyy


ə

sinin xeyli qalxmas

ı

 il


ə

101. Yenido

ğ

ulmu

ş

un yumurtal

ığı

nda t

ə

xmin

ə

n n

ə

 q

ədə

r primordial follikul olur?

A) 2 mln


B) 22 mln

C) 1 mln


D) 7 mln

E) 200 000102. U

ş

aql

ığı

n miomas

ını

n a

ğı

rla

ş

mas

ı

 deyil:

A) miomatoz düyünün burulmas

ı

B) ritmik tə

krarlanan ayba

şı

lar


ı

n olmas


ı

C) u


ş

aql


ığı

n çevrilm

ə

si

D) miomatoz düyünün nekrozuE) qon

ş

u orqanları

n s


ıxı

lmas


ı

103. Normal ayba

şını

n davamiyy

ə

ti:

A) 5 gündür

B) 3-5 gündür

C) 3-7 gündürD) 1-3 gündür

E) 2-10 gündür104. Süz

ənə

n infeksiyas

ını

n tör

ə

dicilidir:

A) trichomonas vaginalis

B) gardnerella vaginalis

C) chlamidia trachomatis

D) staphylacoccus aurena

E) neisseria gonorrhoeae105. Xoriokarsinoma 

ə

n çox inki

ş

af edir:

A) do


ğuş

dan sonra

B) u

ş

aqlı

qdank


ə

nar hamil

ə

likd


ə

n sonra


C) hamil

ə

liyin süni pozulması

ndan sonra

D) gec dü

ş

üklə

rd

ən sonra

E) beç


ə

xordan sonra106. Polikistoz yumurtal

ı

qlar sindromunda göst

ə

ril

ə

n simptomlardan hans

ı

 olmur?

A) u


ş

aql


ığı

n hipoplaziyas

ı

B) sümük kütlə

sinin azalmas

ı

C) h


ə

r iki yumurtal

ığı

n böyüm


ə

si

D) hipertrixozE) I-li sonsuzluq

107. Embriogenez prosesind

ə

 paramezonefral axacaqlardan inki

ş

af etmir:

A) u


ş

aql


ı

q yolunun yuxar

ı

 üçd


ə

 bir hiss

ə

si

B) uş

aql


ı

q borular

ı

C) u


ş

aql


ı

q boynu


D) u

ş

aqlı

q

E) xarici cinsiyyə

t orqanlar

ı

108. Selikalt

ı

 mioman

ıə

sas klinik simptomu:

A) menoragiya

B) alqodismenoreya

C) xroniki çanaq a

ğrı

lar


ı

D) d


ə

mir defisitli anemiya


1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə