1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

109. Hamil

ə

liyin erk

ə

n müdd

ə

tl

ə

rinnin diaqnostikas

ı

 üçün qanda t

ə

yin edil

ə

n

hormon:

A) xorionik qonadotropin

B) tireotron hormon

C) somatotrop hormon

D) prolaktin

E) estradiol110. Xroniki süz

ənə

yi olan x

ə

st

ələ

rin müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunmur:

A) qonovaksin

B) sanator-kurort müalic

ə

siC) 0,5-1% gümü

ş

 nitrat mə

hlulu il


ə

 sidik kanal

ını

n yuyulması

D) pirogenal

E) protorqol m

ə

hlulu ilə

 u

şaql

ı

q yolunun yuyulması

111. Qonokoklar bakterioskopik müayin

ədə

 nec

ə

 identifikasiya olunurlar?

1) Cüt-Cüt yerl

əşə

n paxla

şə

killi koklard

ı

r

2) Çoxqatl

ı

 ya

ştı

 epitel

ə

 troplu

ğ

u var

3) Qram üsulu il

ə

 r

ə

ngl

ə

nmirl

ə

r

4) Çöp

şə

killi koklard

ı

r

5) Hüceyr

ə

 daxilind

ə

 yerl

əş

irl

ə

r

A) 2,3,5


B) 1,3,5

C) 2,4,5


D) 1,2,3

E) 1,2,5


112. Reproduktiv dövrd

ə

 anovulyator disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmas

ı

 üçünciyy

ə

vidir:

1) Progesteron defisiti

2) Hiperprogesteronemiya

3) Nisbi hiperestrogeniya

4) Mütl

ə

q hiperestrogeniya

5) Testosteronun defisiti

A) 1,3,5


B) 1,3,4

C) 1,4,5


D) 2,3,4

E) 3,4,5


113. Reproduktiv sistemin t

ə

mziminin dördüncü s

ə

viyy

ə

sin

ə

 aiddir:

A) yumurtal

ı

qlar


B) hipotalamus

C) hipofiz

D) beyin qab

ığı


E) h

ədə


f orqanlar

ı

114. Bakterial vaginozun mikrob assosiasiyası

 üçün xarakterikdir:

A) qonokok, kandida

B) trixomonada, stafilakok

C) kandida, 

ş

igella


D) klebsiella, qonokokk

E) qardnerella, bakteroidl

ə

r, mobilunkus115. Alqodismenoreyaya s

əbə

b olmur:

A) genital infantilizm

B) genital endometrioz

C) u


ş

aql


ı

q boynunun displaziyas

ı

D) u


ş

aql


ığı

n retrodeviasiyas

ı

E) cinsiyyə

orqanlar

ını

n inki


ş

af anomaliyalar

ı

116. Metrorragiya:

A) ayba


şı

 ritminin d

ə

yi

şməsidir

B) ayba


şı

 vaxt


ı

 qanitirm

ə

nin çoxalmasıdı

r

C) aybaşını

n azalmas

ıdı

r

D) aybaşını

n davamiyy

ə

tinin uzanmasıdı

r

E) asiklik uş

aql


ı

q qanaxmalar

ıdı

r

117. Uş

aql

ı

q boynunun «fon» x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) sad

ə

 leykoplagiyaB) eritroplagiya

C) ektropion

D) displaziya

E) u


ş

aql


ı

q boynu kanal

ını

n residivləşə

n polipi


118. Postmenopauzal dövrd

ə

 risk qrupuna aid olan qad

ı

nlar profilaktik müayin

ə

olunmal

ıdı

rlar:

A) 3 ild


ə

 1 d


əfə

B) 2 ild


ə

 1 d


əfə

C) 1 ild


ə

 2 d


əfə

D) 1,5 ild

ə

 1 d


əfə

E) 5 ild


ə

 1 d


əfə

119. U

ş

aql

ığı

n gird

ə

 ba

ğı

 t

ə

min edir:

A) u


ş

aql


ığı

n arxaya do

ğ

ru 


ə

yriliyini

B) u

ş

aqlığı

şaquli istiqam

ə

tdə

 h

ərəkətini

C) u


ş

aql


ığı

n ön


ə

 do


ğ

ru fizioloji 

ə

yriliyiniD) u

ş

aqlığı

n sola do

ğ

ru h


ərəkə

tini


E) u

ş

aqlığı

n sa


ğ

a do


ğ

ru h


ərəkə

tini


120. Menopauza dövrü üçün s

ə

ciyy

ə

vi deyil:

A) t


ə

rl

əmə, ba

ş

a, boyuna istiqə

lm

ə hissi

B) u


ş

aql


ı

q yolunda quruluq, cinsi 

ə

laq


ə

 zaman


ı

 a

ğrının olmas

ı

C) dizurik ə

lam


ə

tl

ər , nikturiya

D) siklik t

ə

krarlanan qanaxmaları

n olmas


ı

E) ba


ş

 a

ğrısı, arterial t

ə

zyiqin yüksə

lm

əsi

121. Xarici genital endometriozun diaqnostikas

ı

nda 

ə

n informativ üsuldur:

A) histeroskopiya

B) kolposkopiya

C) laparoskopiya

D) ultras

ə

s müayinə

E) histerosalpinqoqrafiya122. U

ş

aql

ığı

n subseroz miomas

ını

n diaqnostikas

ı

nda informativ müayin

ə

metodudur:

A) hidrosonoqrafiya

B) histeroskopiya

C) laparoskopiya

D) u


ş

aql


ı

q bo


ş

lu

ğunun zondlanmas

ı

E) histerosalpinqoqrafiya123. Kombin

ə

 olunmu

ş

 oral kontraseptivl

ə

rl

ə

 hormon 

əvə

zedici müalic

əyə ə

ks

göst

ə

ri

ş

dir:

A) süd v


ə

zil


ə

ri v


ə

 cinsiyy


ə

t orqanlar

ını

n hormondan asılı

 b

ədxass

ə

li şişlə

ri

B) endometriozC) menometrorragiya

D) d


ə

mir defisitli anemiya

E) arterial t

ə

zyiqin normal olması

124. Mayalanma 

ə

sas

ə

n ba

ş

 verir:

A) u


ş

aql


ı

q borusunun intramural hiss

ə

sind


ə

B) u


ş

aql


ı

q boynunda

C) u

ş

aqlı

q yolunda

D) u

ş

aqlı

qda


E) u

ş

aqlı

q borusunun ampulyar hiss

ə

sind


ə

125. Hiperandrogeniyan

ı

n m

ənşə

yini ayd

ı

nla

şdı

rmaq üçün hans

ı

 s

ı

naqdan istifad

ə

olunur?

A) qanda androstendionun t

ə

yini


B) yod s

ı

nağı

C) deksametazon s

ı

na

ğıD) qanda 17-hidroksiprogesteronun t

ə

yiniE) qanda dehidroepiandrosteronun t

ə

yini126. Adenomioz n

ə

dir?

A) endometriumun x

əəngönü x

ə

stə

liyidir


B) u

ş

aqlı

q boynunun x

əəngönü x

ə

stə

liyidir


C) u

ş

aqlığı

n xo


ş

xass


ə

li 


şiş

idir


D) u

ş

aqlı

q cisminin endometriozudur

E) u

ş

aqlığı

n selikli gi

ş

as

ının iltihab

ı

 xə

st

əliyidir

127. Polikistoz yumurtalaqlar sindromunda icra olunan c

ə

rrahi 

əmə

liyyata aid deyil:

A) yumurtal

ı

qları

n termokauterizasiyas

ı

B) yumurtalı

qlar


ı

n pazvari rezeksiyas

ı

C) ikit


ərə

fli ovariektomiya

D) yumurtal

ı

qlarin termovaporizasiyası

E) yumurtal

ı

qlarin dekapsulyasiyası

128. Yumurtal

ığı

n epitelial 

şişlə

rin

ə

 aid deyil:

A) tekoma

B) sistadenokarsinoma

C) brenner 

şiş

i

D) seroz sistadenomaE) musinoz sistadenoma

129. Cinsi yeti

şkə

nlik dövründ

ə

 disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmas

ını

n müalic

ə

sind

ə

hans

ı

 d

ə

rman preparatlar

ı

 t

ə

tbiq olunmur:

A) uterotonik preparatlar

B) vitaminl

ə

rC) qansaxlay

ıcı


 preparatlar

D) androgenl

ə

r

E) estrogen-hestagenlə

r

130. Yatrogen amenoreya müş

ahid

ə

 olunur :

A) total ovariektomiyadan sonra

B) Rokitanski-Küster-Mayer sindomunda

C) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin atreziyas

ı

nda


D) u

ş

aqlı

q yolunun tam aplaziyas

ı

nda


E) servikal kanal

ı

n atreziyası

nda


131. Mayalanm

ış

 yumurta hüceyr

ə

nin implantasiyas

ı

 üçün 

ə

lveri

ş

li hesab edilir:

A) ayba


şı

 siklinin 28-29-cu günl

ə

ri

B) ovulyasiyadan sonra 6-7-ci günlə

r

C) aybaşı

 günl


ə

ri

D) ovulyasiyaE) ovulyasiyadan sonra 1-2-ci günl

ə

r132. Fizioloji amenoreya mü

ş

ahid

ə

 olunmur:

A) cinsi yeti

şkə


nliy

ə

 qədə

rki dövrd

ə

B) hamil


ə

lik zaman

ı

C) postmenopauza dövründə

D) reproduktiv dövrd

ə

E) laktasiya dövründə

133. Hans

ı

 patoloji v

ə

ziyy

ə

tl

ə

rd

ə

 daxili qanaxma olmur?

A) yumurtal

ışişlərinin öz ayaqc

ığı ə


traf

ı

nda burulması

B) u


ş

aql


ı

qdank


ə

nar boru hamil

ə

liyinin abortiv pozulması

C) yumurtal

ı

qlar


ı

n apopleksiyas

ı

D) tibbi abort zamanı

 u

şaql

ığı


n perforasiyas

ı

E) dalağı

n v


ə

 ya qaraciy

ə

rin travmatik zədələ

nm

əsi

134. Reproduktiv sistemin t

ə

nziminin ikinci s

ə

viyy

ə

sin

ə

 aiddir:

A) hipotalamus

B) hippokamp

C) beyin qab

ığı

D) hipofizE) yumurtal

ı

qlar135. Kiçik çanaq orqanlar

ını

n iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

rinin patogenezind

ə

 hans

ı

 amil 

ə

sas

rol oynam

ı

r?

A) cinsi 

ə

laq


ə

B) u


ş

aql


ı

qdaxili vasit

ədə

n istifadə

C) kiçik çanaqda apar

ı

lan 


əmə

liyyatlar

D) u

ş

aqlığı

n miomas


ı

E) ayba


şı

136. Selikalt

ı

 mioman

ıə

sas klinik simptomudur:

A) alqodismenoreya

B) ikincili sonsuzluq

C) menorragiya

D) xroniki çanaq a

ğrı


lar

ı

E) də

mirdefisitli anemiya137. 

İ

kifazal

ı

 ayba

şı

 siklinin 

ə

sas göst

ə

ricisidir:

A) ilkayba

şını


nyaranmavaxt

ı

B) cinsi yetişkə

nlik dövründ

ə

 ayba


şı

 funksiyas

ını

n formalaş

mas


ı

C) ayba


şı

 zaman


ı

 itiril


ə

n qan


ı

n miqdar


ı

D) ayba


şını

ndüzgünritmi

E) ovulyasiya

138. Qonadoliberinin sintezi ba

ş

 verir:

A) hipofizin arxa pay

ı

nda


B) hipofizin ön pay

ı

ndaC) ba

ş

 beyin qabığını

n neyronlar

ı

nda


D) onurna beyninin neyronlar

ı

ndaE) hipotalamusun nüv

ələ


rind

ə

139. Progesteronun funksiyası

na aid deyil:

A) döl yumurtas

ını

n implantasiyası

 üçün endometriumu haz

ı

rlay


ı

r

B) miometriumun tonusunu azaldı

r

C) uş

aql


ı

q borular

ını

n peristaltikasını

 azald


ı

r

D) antiestrogen tə

siri var


E) qanda birl

əş

dirici zulalları

n miqdar


ını

 art


ırı

r

140. Genital endometrioz zamanı

 reproduktiv funksiyan

ı

n pozulmas

ı

 s

əbə

bl

ə

rin

ə

 aid

deyil:

A) u


ş

aql


ı

q borular

ını

n funksional aktivliyinin də

yi

şilm

ə

siB) qar

ı

n boş

lu

ğunda biti

şmə


 prosesi

C) endometriumda atrofiyan

ı

n ba


ş

 verm


ə

si

D) peritoneal mayenin tə

rkibinin d

ə

yi

şməsi

E) miometriyada qabar

ı

q morfoloji də

yi

şiklikl

ə

r141. Genital herpesin müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunur:

A) zoviraks

B) polijinaks

C) zoladeks

D) ampisilin

E) dalasin142. Normal ayba

şı

 siklinin davamiyy

ə

ti:

A) 3-7 gündür

B) 28-29 gündür

C) 14-28 gündür

D) 28-40 gündür

E) 21-35 gündür

143. Oksitosini 

ə

sas

ə

n hans

ı

 hüceyr

ələ

r sintez edir?

A) yumurtal

ı

qlar


ı

n qranulyoz hüceyr

ələ

ri

B) sarı

 ciim


C) yumurtal

ı

qları

n interstisial hüceyr

ələ

ri

D) hipotalamus nüvələ

ri

E) adenohipofiz144. Sar

ı

 cisim t

ərə

find

ə

n ifraz olunan progesteron n

ə

 vaxt maksimum h

ə

dd

ə

 çat

ı

r:

A) ovulyasiyadan 6-8 gün sonra

B) ovulyasiya vaxt

ı

C) aybaşı

 2-3 gün qalm

ış

D) ayba


şı

 vaxt


ı

E) follikulyar fazada145. Endometriumun müayin

ə

si üçün t

ə

tbiq olunmur:

A) laparoskopiya

B) histerosalpinqoqrafiya

C) histeroskopiya

D) endometriumun biopsiya

E) hidrosonoqrafiya146. U

ş

aql

ı

q borular

ını

n u

ş

aql

ı

q daxilind

ə

 yerl

əşə

n hiss

ə

si adlan

ı

r:

A) istmik

B) vaginal

C) intramural

D) ampulyar

E) supravaginal
Yüklə 187,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə