1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

147. Hamil

ə

lik ba

ş

 verm

ə

yibs

ə

 sar

ı

 cisim neç

ə

 gün mövcüd olur?

A) 10


B) 3

C) 14

D) 5


E) 28

148. Diaqnostik histeroskopiyaya göst

ə

ri

ş

 deyil:

A) postmenopauzada qanaxma

B) u

ş

aqlığı

n subseroz miomas

ı

C) plasentar polipD) reproduktiv dövrd

ə

 resedivləşə

n u


ş

aql


ı

q qanaxmas

ı

E) u


ş

aql


ığı

n inki


ş

af anomaliyas

ı

149. U

ş

aql

ı

q arteriyas

ı

 ba

ş

lay

ı

r:

A) aorta abdominalis-d

ə

n

B) a. iliaca externa-danC) a. renalis sinistra-dan

D) a. hypagastrica-dan

E) a. iliaca interna-dan

150. 9 ya

şı

na kimi q

ı

z u

ş

aqlar

ı

nda cinsiyy

ə

t yollardan g

ələ

n qanl

ı

 ifrazat zaman

ı

vacibdir:

A) hormonal hemostaz aparmaq

B) qanaxman

ı

n yerli üzvü səbə

bini inkar etm

ə

k

C) müş

ahid


ə

 etm


ə

k

D) cə

rrahi hemostaz

E) qansaxlay

ıcı


 v

ə

 uterotonik preparatları

n t


ə

yini


151. «I-li sonsuzluq» termini göst

ə

rir:

A) diri u

ş

aqlar do


ğ

ulmam


ışdı

r

B) qadı

nda daxili cinsiyy

ə

t üzvl


ə

ri inki


ş

af etm


ə

mi

şdir

C) qad


ı

nda ayba


şı

 siklinin pozulmalar

ı

 var


D) hec bir d

əfə


 d

ə

 olsun hamilə

lik olmam

ışdı

r

E) bütün hamilə

lik tibbi göst

ə

ri

şlərə gör

ə

 pozulmuş

dur


152. Planl

ı

 laparoskopiya apar

ı

lm

ı

r:

A) yumurtal

ığı

n f


ə

sadla


ş

mam


ış şişəbə

nz

ər tör

əmələ


rind

ə

B) yumurtalı

şişlərinin ayaqc

ığını


n burulmas

ı

ndaC) polikistoz yumurtal

ı

qlar sindromundaD) boru – peritoneal sonsuzluqda

E) u


ş

aql


ığı

n subseroz miomas

ı

nda


153. Selikalt

ı

 mioman

ıə

sas klinik simptomudur:

A) alqodismenoreya

B) xroniki çanaq a

ğrı


lar

ı

C) menorragiyaD) ikincili sonsuzluq

E) d


ə

mirdefisitli anemiya154. Qonadlar

ı

n inki

ş

af

ı

nda indifferent m

ə

rh

ələ

 n

ə

 vaxt ba

ş

a çat

ı

r:

A) hamil


ə

liyin 7-ci h

ə

ft

əsind

ə

B) hamilə

liyin 30-cu h

ə

ft

əsind

ə

C) hamilə

liyin 1-ci h

ə

ft

əsind

ə

D) hamilə

liyin 14-cü h

ə

ft

əsind

ə

E) erkə

n neonatal dövrd

ə

155. Yumurtal

ı

qlar

ı

n qan dövran

ını

 t

ə

min edir:

A) yumurtal

ı

q arteriyaları

B) a


ğ

ciy


ə

r arteriyas

ı

C) daxili cinsiyyə

t arteriyas

ı

D) qalça-bel arteriyası

E) xarici qalça arteriyas

ı

156. Ayba

şını

n ba

ş

 verm

ə

si as

ılı

 deyil:

A) endometriumun cinsi hormonlara h

ə

ssasl


ığı

ndan


B) fallop borular

ını


n keçiriciliyind

ə

nC) qonadoliberinin s

ə

viyyə

sind


ə

n

D) steroid hormonları

n s


ə

viyy


ə

sind


ə

n

E) qonadotrop hormonları

n s


ə

viyy


ə

sind


ə

n

157. Bakterial vaginozun mə

rh

ələ

li kompleks müalic

ə

sin

ə

 aiddir:

A) probiotik+immunmodulyatorlar

B) antibiotik+probiotikl

ə

rC) antibakterial müalic

ə

+eubiotiklə

r+immunomodulyatorlarD) antibakterial müalic

ə

+immunmodulyatorlarE) immunomodulyator+ polivitaminl

ə

r158. U

ş

aql

ı

q boynunun displaziyas

ı

nda 

ə

n informativ diaqnostik metoddur:

A) rektovaginal müayin

ə

B) u


ş

aql


ı

q boynunundan götürül

ə

n yaxmaları

n sitoloji müayin

ə

si

C) uş

aql


ı

q boynu bioptat

ını

n histoloji müayinə

si

D) uş

aql


ı

q boynu kanal

ını

n vakuum küretajiE) geni

şlə


ndirilmi

ş

 kolposkopiya159. Boru-peritoneal sonsuzlu

ğ

un diaqnostikas

ı

nda hans

ı

 müayin

ə

 metodu daha

informativdir?

A) kimoqrafik pertubasiya

B) histerosalpinqoqrafiya

C) transvaginal exoqrafiya

D) bikontrast pelviometriya

E) xromosalpinqoqrafiya il

ə

 laparoskopiya160. Endometriozun müalic

ə

sind

ə

 hans

ı

 preparatlardan istifad

ə

 etm

ə

k m

ə

qs

ədə

-

uy

ğ

undur:

A) qlükokortikosteroidl

ə

ri

B) antibiotiklə

ri

C) antimikotik preparatlariD) eubiotikl

ə

riE) qonadoliberinl

ə

rin aqonistlə

rini


161. Qeyri-spesifik vulvovaginitin xarakterik klinik 

ə

lam

ə

ti hesab olunmur:

A) dispareuniya

B) cinsiyy

ə

t yolları

ndan ifrazat

C) disurik 

ə

lamə

tl

ər

D) aral


ı

q v


ə

 u

şaql

ı

q yolunda qaşı

nma


E) asiklik u

ş

aqlı

q qanaxmalar

ı

162. Ayba

şı

 siklind

ə

 endometriumda ba

ş

 ver

ə

n sekretor d

ə

yi

ş

iklikl

ə

r t

ə

xmin

ə

n neç

ə

gün davam edir?

A) 28-29


B) 10-11

C) 8-9


D) 12-14

E) 1-2


163. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

n tez skrininq diaqnostik s

ı

na

ğıdı

r:

A) bimanual rektovaginal müayin

ə

B) sad


ə

 kolposkopiya

C) u

ş

aqlı

q boynu kanal

ını

n vakuum-kyüretaj edilmə

si

D) uş

aql


ı

q boynu s

ə

thind


ə

n v


ə

 u

şaql

ı

q boynu kanalı

ndan götürülmü

ş

 yaxmaları

n sitoloji

müayin

ə

siE) endometrial aspirat

ı

n sitoloji müayinə

si

164. Arxa tağ

 s

ə

viyy

ə

sind

ə

 u

ş

aql

ı

q yolunun uzunlu

ğ

u:

A) 10 sm


B) 20 sm

C) 5 sm


D) 30 sm

E) 38 sm


165. Estrogenl

ə

rin  bioloji aktivliyinin artma ard

ıcı

ll

ığı

:

A) estriol, estradiol, estron

B) estriol, estron, estradiol

C) estron, estriol, estradiol

D) estron, estradiol, estriol

E) estradiol, estron, estriol166. Miomatoz düyünün u

ş

aql

ı

q boynunda yerl

əş

diyi hallarda c

ə

rrahi 

əmə

liyyat

ı

ncmi

A) u


ş

aql


ığı

n u


ş

aql


ı

q yoluüstü amputasiyas

ı

B) histerorezektoskopiyaC) u

ş

aqlığı

n ekstirpasiyas

ı

D) miomanı

n bel


ə

 yerl


əş

diyi hallarda 

əmə

liyyat olunmur.E) u

ş

aqlı

q yolundan konservativ miomektomiya167. Genital endometrioza aid xüsusiyy

ə

t deyil:

A) reproduktiv dövrd

ə

 olan qadı

nlarda rast g

ə

linir


B) hormonal v

ə

 immun də

yi

şiklikl

ə

r fonunda yaranı

r


C) proqressivl

əşməyə


 v

ə

 residivləşməyə

 meyllidir

D) çox tez b

ə

dxassə

lil


əşməyə

 mellidir

E) bu endometrium qi

ş

asını

n öz adi s

ə

rh

ədl

ə

rini keçmə

sidir


168. Kontrasepsiya m

ə

qs

ə

dil

ə

 estrogen-hestagen preparatlar nec

ə

 t

ə

yin edilir?

A) ayba


şını

n 1-ci gününd

ə

n ba


ş

layaraq


B) ovulyasiya vaxt

ı

C) aybaşı

 siklinin gününd

ə

n as


ılı

 olmayaraq

D) ayba

şı ərəfə


sind

ə

E) aybaşını

n 14-cü gününd

ə

n ba


ş

layaraq


169. Boru keçm

əmə

zliyi hans

ı

 x

ə

st

ə

likl

ə

rin n

ə

tic

ə

si kimi yaranm

ı

r:

A) xarici genital endometrioz

B) Mak-Kyün-Olbrayt-Braysev sindromunun

C) genital xlamidioz

D) kiçik çanaqda v

ə

 qarı

n bo


ş

lu

ğu orqanlar

ı

ndan cə

rrahi müdaxil

ə

E) süz


ənə

k salpingiti.170. U

ş

aql

ı

q boynunun endometriozunun 

ə

sas klinik 

ə

lam

ə

tidir:

A) menorragiya

B) ayba

şı

dan ə

vv

əl v

ə

 sonra tünd qanlı

 ifrazat


C) alqodismenoreya

D) metrorragiya

E) sonsuzluq

171. Süz

ənə

k tör

ə

dicil

ə

ri üçün xarakterik 

ə

lam

ə

tl

ə

r:

A) gird


ə

 forma


B) hüceyr

ə

daxili yerləşmə

C) çöp


şə

killi olmas

ı

D) qram üsulu ilə

 r

əngl

ə

nmə

E) çoxqatl

ı

 yast


ı

 epitel


ə

 troplu


ğ

u

172. Uş

aql

ı

q cismi x

əə

nginin 

ə

sas diaqnostik metodudur:

A) u


ş

aql


ığı

n selikli qi

ş

as

ının qa

şı

ntısını

n histoloji analizi

B) histeroskopiya

C) u


ş

aql


ı

q bo


ş

lu

ğu aspirat

ını


n sitoloji müayin

ə

siD) transvaginal exoqrafiya

E) rentgenotelevizion histerosalpinqoqrafiya173. Reproduktiv ya

ş

da olan qad

ı

nda yumurtal

ığı

n xo

ş

xass

ə

li 

şiş

i zaman

ı

 müalic

ə

taktikas

ı

:

A) planl


ı

 qaydada laparotomiya, yumurtal

ığı

n rezeksiyası

B) 1-2 ayba

şı

 sikli iltihabə

leyi müalic

ə

, effekt olmazsa, laparotomiya və

 yumurtal

ığı

n

rezeksiyası

C) 2-3 ay müdd

ə

tind


ə

 hormonal müalic

ə

, effekt olmazsa laparotomiya və

 adneksektomiya

D) gözl

əmə


 taktikas

ı

, fə

sadla


ş

ma ba


ş

 ver


ə

rs

ə, laparotomiya, adneksektomiya

E) t


ə

cili laparotomiya v

ə

 ya laparoskopiya, adneksektomiya174. Patoloji amenoreya ba

ş

 vermir:

A) hipotireozda

B) neyrogen anoreksiyada

C) testikulyar feminizasiya sindromunda

D) q

ı

zlı

q p


ə

rd

əsinin atreziyas

ı

ndaE) hipofizin mikro- v

ə

 makroadenoması

nda


175. Miomatoz düyünün nekrozu hans

ı

 dövrd

ə

 daha çox rast g

ə

linir?

A) ayba


şı

ya 3-5 gün qalm

ış

B) premenopauzal dövrdə

C) ayba


şı

dan sonrak

ı

 dövrd


ə

D) hamil


ə

lik zaman

ı

, do


ğuş

dan v


ə

 abortdan sonrak

ı

 dövrd


ə

E) ayba


şı

 siklinin ortas

ı

nda


176. 49 ya

şlı

 qadinda disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmas

ını

n profilaktikas

ı

 üçün

sintetik hestagenl

ə

r verilir:

A) ayba


şını

n 5-ci gününd

ə

n 26-ci gününədə

k

B) fasilə

siz rejimd

ə

C) sintetik hestagenlə

rin verilm

ə

si m


ə

sl

əhət görülmür

D) ayba


şı

nin 16-ci gününd

ə

n 26-ci gününədə

k

E) aybaşını

n 18-ci gününd

ə

n 28-ci gününədə

k

177. Yumurtalığı

n h

ə

qiqi 

şişlə

rin

ə

 aiddir:

A) sar


ı

 cismin sistiB) tekalütein sist

C) papilyar sistadenoma

D) follikulyar sist

E) paraovarial sist178. U

ş

aql

ı

q x

əə

nginin 

ə

sas klinik simptomu:

A) çanaq a

ğrı

lar


ı

B) kontakt qanaxma

C) selikli-irinli ifrazat

D) asiklik u

ş

aql


ı

q qanaxmalar

ı

E) dispareuniya179. U

ş

aql

ı

q yolu trixomonad

ı

 aiddir:

A) bakteriyalara

B) viruslara

C) göb


ələ

kl

ərəD) ibtidail

ərə


E) parazitl

ərə


180. Fizioloji amenoreya mü

ş

ahid

ə

 olunmur:

A) nevrogen anoreksiyada

B) u

ş

aqlı

q dövründ

ə

C) hamil


ə

likd


ə

D) postmenopauzada

E) laktasiya dövründ

ə

181. Qı

zl

ı

q p

ə

rd

ə

sinin atreziyas

ı

 zaman

ı

 mü

ş

ahid

ə

 edilmir:

A) s


ıdı

k ifraz


ını

n ç


ə

tinl


əşmə

si

B) hematokalposC) defekasiya akt

ını


n ç

ə

tinləşmə

si

D) qarnı

n a


şağı

 nahiyy


ə

sind


ə

 siklik a

ğrı

lar


E) arterial t

ə

zyiqin düşmə

si v


ə

 n

əbzin tezl

əşmə


si

182. Prolaktin ifraz

ını


Yüklə 187,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə