1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9ə

sas ingibitorudur:

A) tireoliberin

B) serotonin


C) opioid peptidl

ə

rD) noradrenalin

E) dofamin183. Yumurtal

ığışışəbə

nz

ə

r tör

əmələ

rin

ə

 aid deyil:

A) sar


ı

 cismin sisti

B) paraovarial sistl

ə

rC) tekarlütein sistl

ə

rD) follikulyar s

ı

stlə

r

E) sadə

 seroz sistadenoma184. Menarxe zaman

ı

 yumurtal

ı

qlarda t

ə

xmin

ə

n n

ə

 q

ədə

r primordial follikul olur?

A) 2-3 mln

B) 7-8 mln

C) 800 000 – 400 000

D) 10 mln

E) 200 000 – 400 000185. Kombin

ə

 olunmu

ş

 oral kontraseptivl

ə

rin t

ə

yini m

ə

sl

əhə

t deyil:

A) yumurtal

ığı

n x


ə

əngin

ə

 irsi meylliyi olan qadinlaraB) abortdan d

ə

rhal sonar hamilə

likd


ə

n qorunmaq ist

əyə

nl

ərəC) alqodismenoreyal

ı

 qadı

nlara


D) a

ğı

r arterial hipertenziyalı

 qadinlara

E) anamnezind

ə

 uş

aql


ı

qdank


ə

nar hamil

ə

liyi v


ə

 ya kesar k

ə

siyi 


əmə

liyyat


ı

 olanlara186. Normal ayba

şını

n davamiyy

ə

ti:

A) 5 gündür

B) 3-5 gündür

C) 2-10 gündür

D) 1-3 gündür

E) 3-7 gündür187. U

ş

aql

ı

q borular

ını

n keçiriciliyinin pozulmas

ınıə

sas s

əbə

bi deyil:

A) u


ş

aql


ığı

n subseroz miomas

ı

B) qarin boş

lu

ği v

ə

 kiçik çanaq orqanlarinda aparı

lan c


ə

rrahi 


əmə

liyyatlar

C) genital xlamidioz


D) xarici genital endometrioz

E) süz


ənə

k v


ə

 v

ərəm m

ənşə


li salpingit

188. Fizioloji amenoreya mü

ş

ahid

ə

 olunmur:

A) cinsi yeti

şkə

nliy


ə

 q

ədərki dövrd

ə

B) laktasiya dövründə

C) hamil


ə

lik zaman

ı

D) postmenopauza dövründə

E) reproduktiv dövrd

ə

189. Cinsi yeti

şkə

nliyin l

ə

ngim

ə

si üçün xarakterik 

ə

lam

ə

t deyil:

A) cinsi yeti

şkə

nlik dövründə

 ikincili cinsi 

ə

lam


ə

tl

əri inki

ş

afdan qalı

r

B) yevnuxoid bədə

n qurulu


ş

unun olmas

ı

C) sümük yaşı

 t

əqvim ya

şı

na uyğ

un deyil


D) cinsi yeti

şkə


nlik dövründ

ə

 süd və

zil


ə

rinin inki

ş

afdan qalması

E) 8 ya


şlı

 q

ızda süd v

ə

zilə

ri inki


ş

af etm


ış

 olur


190. Genital v

ərə

md

ə ə

n az z

ədələ

nir:

A) xarici cinsiyy

ə

t orqanları

B) endometrium

C) yumurtal

ı

qD) u

ş

aqlı

q boynu


E) u

ş

aqlı

q borular

ı

191. Bakterial vaginozun mikrob assosiasiyas

ı

 üçün hans

ı

 tör

ə

dici xarakterikdir?

A) protey, 

ş

igella


B) stafilako, kandida

C) ba


ğı

rsaq çöpü, klebsiella

D) trixomanada, stafilako

E) mobilunkus, qardnerella, bakteroidl

ə

r

192. Menarxe :A) ilk cinsi 

ə

laqə

dir


B) ilk ayba

şıdı


r

C) süd v


ə

zil


ə

rinin inki

ş

af

ıdır

D) ayba


şını

n 6 ay müdd

ə

tind


ə

 olmamas


ıdı

r


E) qoltuqalt

ı

 tüklə

nm

ədir

193. Qonadotropin-rilizing hormon sintez olunur:

A) hipofizd

ə

B) endometriumdaC) böyr

ə

küstü və

zid


ə

D) yumurtal

ı

qda


E) hipotalamusda

194. Hipo, oliqo- v

ə

 opsomenoreya birg

ə

 hans

ı

 sindromun 

ə

lam

ə

tl

ə

ridir?

A) 


İ

tsenko-Ku

ş

inq sindromuB) hipermenstrual sindrom

C) hipomenstrual sindrom

D) Sevic sindromu

E) Rokitanski-Küster-Mayer sindromu195. Xroniki endometrit:

A) hiperandrogeniya il

ə

 mü


ş

ahid


ə

 olunur


B) xroniki intoksikasiya verir

C) hiperprolaktinemiya verir

D) residivli gedi

ş

ata malikdirE) kiçik çanaqda biti

şmələ


r yarad

ı

r196. Predovulyator follikulun diametri:

A) 40 mm


B) 10 mm

C) 12 mm


D) 8 mm

E) 20 mm


197. U

ş

aql

ığı

n subseroz miomas

ını

n diaqnostikas

ı

nda informativ müayin

ə

metodudur:

A) hidrosonoqrafiya

B) histerosalpinqoqrafiya

C) laparoskopiya

D) histeroskopiya


E) u

ş

aqlı

q bo


ş

lu

ğunun zondlanmas

ı

198. Reproduktiv dövr üçün ə

n çox s

ə

ciyy

ə

vidir :

A) siklik t

ə

krarlanan qanaxmaları

n olmas


ı

B) ba


ş

 a

ğrısı, arterial t

ə

zyiqin yüksə

lm

əsi

C) t


ə

rl

əmə, ba

ş

a, boyuna istiqə

lm

ə hissi

D) u


ş

aql


ı

q yolunda quruluq, cinsi 

ə

laq


ə

 zaman


ı

 a

ğrının olmas

ı

E) dizurik ə

lam


ə

tl

ər, nikturiya

199. U

ş

aql

ı

q boynu x

əə

nginin 

ə

sas klinik simptomu:

A) çanaq a

ğrı

lar


ı

B) selikli-irinli ifrazat

C) asiklik u

ş

aqlı

q qanaxmalar

ı

D) kontakt qanaxmaE) dispareuniya

200. Lüteinl

əş

dirici hormonun funksiyas

ı

na aiddir:

1) Tekahüceyr

ələ

rd

ə

 androgen hormonlar

ı

n sintezini t

ə

min edir

2) Yumurtal

ı

qlarda follikullar

ı

n böyüm

ə

sini v

ə

 yumurta hüceyr

ə

nin yeti

şmə

sini t

ə

min

edir

3) FSH il

ə

 birg

ə

 ovulyasiyas

ını

n ba

ş

 verm

ə

sini t

ə

min edir

4) Qranulyoz hüceyr

ələ

rin proliferasiyas

ını

 t

ə

min edir

5) Ovulyasiyadan sonra sar

ı

 cisimd

ə

 lüteinl

əş

mi

ş

 qranulyoz hüceyr

ələ

r t

ərə

find

ə

n

progesteron sintezini t

ə

min edir

A) 3,4,5


B) 2,4,5

C) 1,4,5


D) 1,3,5

E) 1,2,3


201. Follikulstimul

ə

edici hormonun funksiyas

ı

na aiddir:

1) Tekahüceyr

ələ

rd

ə

 androgen hormonlar

ını

n sintezini t

ə

min edir

2) Yumurtal

ı

qlarda follikullar

ı

n böyüm

ə

sini v

ə

 yumurta hüceyr

ə

nin yeti

şmə

sini t

ə

min

edir

3) Qranulyoz hüceyr

ələ

rin proliferasiyas

ını

 t

ə

min edir

4) Ovulyasiyan

ı

n ba

ş

 verm

ə

sini v

ə

 progesteron sintezini t

ə

min edir

5) Yeti

şə

n follikulda aromatazan

ı

 aktivl

əş

dir

ərə

k androgenl

ə

rin estrogenl

ərə

konversiyas

ını

 art

ırı

r

A) 1,3,5


B) 2,3,5

C) 1,4,5


D) 3,4,5

E) 1,2,3


202. Xroniki endometrit:

A) residivli gedi

ş

ata malikdirB) xroniki intoksikasiya verir

C) kiçik çanaqda biti

şmələ

r yarad


ı

r

D) hiperandrogeniya ilə

 mü


ş

ahid


ə

 olunur


E) hiperprolaktinemiya verir

203. 

İ

kincili amenoreya:

A) ayba


şını

əvv

ə

ldə

n olmamas

ıdı

r

B) ə

vv

əll

ə

r aybaşı

 olmu


ş

 qad


ı

nlarda 6 aydan çox ayba

şını

n olmamasıdı

r

C) aybaşı

lar


ı

n a


ğrılı

 olmas


ıdı

r

D) aybaşı

 günl


ə

rinin artmas

ıdı

r

E) aybaşı

 günl


ə

rinin azalmas

ıdı

r

204. Doğuş

dan v

ə

 ya abortdan sonra massiv qanaxma 

ə

sas etioloji amilidir:

A) Sevic sindromunun

B) Rokitanski-Küster-Mayer sindromunun

C) 


İ

tsenko-Ku

ş

inq sindromununD) 

Ş

iyen sindromunE) 

Ş

ereş

evski –Terner sindromunun205. Yumurtal

ığı

n hormonalaktiv 

şişlə

rin

ə

 aid deyil:

A) qranulyoz hüceyr

ə

li sis


B) disherminoma

C) teka-hüceyr

ə

li 


şiş

D) androblastomaE) arrenoblastoma

206. Normal ayba

şı

 zaman

ı

 itiril

ə

n qan

ı

n miqdar

ı

:

A) 200-250 ml

B) 50-70 ml

C) 20-30 ml

D) 150-200 ml

E) 100-150 ml207. hiperandrogeniyan

ı

n m

ənşə

yini ayd

ı

nla

şdı

rmaq üçün hans

ı

 s

ı

naqdan istifad

ə

olunur?

A) yod s


ı

na

ğıB) qanda 17-hidroksiprogesteronun t

ə

yiniC) qanda androstendionun t

ə

yiniD) qanda dehidroepiandrosteronun t

ə

yiniE) deksametazon s

ı

nağı

208. 1-8 ya

şlı

 q

ı

zlarda vulvovaginitin 

ə

sas s

əbə

bl

ə

rind

ə

n biridir:

A) qurd invaziyas

ı

B) u


ş

aql


ı

q yolunun travmas

ı

C) hormonal də

rman preparatlar

ını

n q


ə

bulu


D) 

şəkə


rli diabet

E) u


ş

aql


ı

q yolunda yad cisim209. Amenoreya n

ə

dir?

A) 2 ay müdd

ə

tind


ə

 ayba


şı

lar


ı

n olmamas

ıdı

r

B) aybaşı

 zaman


ы

 qan itkisinin artmas

ıdı

r

C) reproduktiv yaş

da olan qad

ı

nda 6 aydan artı

q müdd


ə

td

ə ayba

şını


n olmamas

ıdı


r

D) ayba


şı

lararas


ı

 qan itkisinin artmas

ıdı

r

E) 4 ay müddə

tind


ə

 ayba


şı

lar


ı

n olmamas

ıdı

r

210. Süzənə

k infeksiyas

ını

n yay

ı

lma yollar

ı

:

A) hematogen

B) perinevral

C) kontakt

D) limfogen


E) intrakanalikulyar

211. Prolaktin harada sintez olunur?

A) qalxanab

ə

nz

ər v

ə

zidə

B) yumurtal

ı

qlarda


C) böyr

ə

küstü və

zid


ə

D) hipofizin laktotrof hüceyr

ələ

rind


ə

E) hipotalamusda212. Trichomonas vaginalis hans

ı

 tör

ə

dicil

ərə

 aiddir?

A) viruslara

B) göb

ələ


kl

ərə


C) bakteriyalara

D) ibtidail

ərə

E) parazitlərə

213. Prolaktin harada sintez olunur?

A) hipofizin laktotrof hüceyr

ələ

rind


ə

B) yumurtal

ı

qlarda


C) böyr

ə

küstü və

zid


ə

D) qalxanab

ə

nz

ər v

ə

zidə

E) hipotalamusda214. Daxili cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

ri n

ə

 üçün çox vaxt qad

ı

n

sonsuzlu

ğ

unun yaranmas

ı

na s

əbə

b olur?

A) yumurtal

ı

qlar


ı

n funksiyas

ını

n pozulması

na s


əbə

b olur


B) u

ş

aqlı

q boynunda eroziya yarad

ı

r

C) uş

aql


ı

q borular

ını

n keçiriciliyini pozmaqla kiçik çanaqda və

 qar


ı

n bo


ş

lu

ğunda biti

şmə


prosesinin yaranmas

ı

na səbə

b olur


D) eyakulyata qars

ı

 sensibilizasiya formalaşdırı

r

E) endokrin sistem xə

st

əlikl

ə

rinin yaranması

na s


əbə

b olur


215. Genital xlamidioz 

ə

n çox hans

ı

 orqan

ı

 z

ədələ

yir?

A) u


ş

aql


ı

q yolunu


B) miometriumu

C) endometriumuD) yumurtal

ı

qları

E) u


ş

aql


ı

q borular

ı

 v

ə u

ş

aqlı

q boynunu216. U

ş

aql

ı

q yolu d

ə

hlizinin böyük v

ə

zil

ə

ri nec

ə

 adlan

ı

r?

A) vestibulum vaginae

B) clitoris

C) vagina

D) glandulae vestibulares mayores

E) bulbi vestibuli217. Hans

ı

 f

ə

sad yumurtal

ığı

n xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

rind

ə ə

n çox rast g

ə

linir?

A) kapsulan

ı

n partlaması

B) qon


ş

u orqanlar

ı

n s


ıxı

lmas


ı

C) 


şiş

in daxilin

ə

 qans


ı

zma


D) si

ş

in öz ayaqcığı ə

traf


ı

nda burulmas

ı

E) möht


ə

viyyat


ı

n irinl


əmə

si

218. Uş

aql

ı

q cisminin daxili endometriozu üçün xarakterik deyil:

A) ayba


şı

dan sonra u

ş

aql


ı

q yolundan qat

ı

, tünd r


ə

ngli qanl

ı

 ifrazat


B) menorragiya

C) n


əzərə

 çarpacaq d

ərəcədə

 irinli ifrazatı

n olmas


ı

D) ayba


şı

ndan 


ə

vv

əl u

ş

aqlı

q yolundan qat

ı

, tünd r


ə

ngli qanl

ı

 ifrazat


E) ayba

şı

 zamanı

 a

ğrılarYüklə 187,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə