1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

219. 

İ

lk ayba

şı

 nec

ə

 adlan

ı

r

A) telarxe

B) menarxe

C) adrenarxe

D) koitarxe

E) amenoreya220. Leykoplagiya yerl

əş

mir:

A) u


ş

aql


ı

q yolu divar

ı

nda


B) u

ş

aqlı

q boynunda

C) endometriumda

D) vulvan

ı

n d


ə

risind


ə

E) vulvan

ı

n selikli qiş

as

ında

221. Qonokoklar bakterioskopik müayin

ədə

 nec

ə

 identifikasiya olunurlar?

1) Cüt-cüt yerl

əşə

n paxla

şə

killi koklard

ı

r

2) Çoxqatl

ı

 ya

ştı

 epitel

ə

 troplu

ğ

u var

3) Qram neqativdirl

ə

r

4) Çöp

şə

killi koklard

ı

r

5) Hüceyr

ə

daxilind

ə

 yerl

əş

irl

ə

r

A) 1,2,3


B) 2,4,5

C) 2,3,5


D) 1,2,5

E) 1,3,5


222. Submukoz miomada 

ə

n çox rast g

ə

linir:

A) qon


ş

u orqanlar

ı

n s


ıxı

lmas


ı

B) ayba


şı

 funksiyas

ını

n opsomenoreya tipli pozulması

C) a


ğrı

 sindromu

D) ayba

şı

ları

n hiperpolimenoreya tipli pozulmalar

ı

E) amenoreya223. Yumurtal

ığışişəbə

nz

ə

r tör

əmələ

rinin xarakter xüsusiyy

ə

tl

ə

ri:

A) hüceyr

ələ

rin proliferaiyası

 s

əbəbind

ə

n böyüyürB) peritona disseminiasiya oluna bil

ə

rC) kapsulas

ı

 yoxdurD) maliqnizasiyaya u

ğ

raya bilə

r

E) bu retension törəmələ

r olub maye hesab

ı

na böyüyür224. Funksional boru sonsuzlu

ğ

unun müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunmur:

A) sedativ preparatlar

B) fizio- v

ə

 balneoterapiyaC) qeyri steroid iltihab 

ə

leyhinə

 preparatlar

D) spazmolitikl

ə

r.E) müalic

ə

vi hidrotubasiya225. 

İ

kifazal

ı

 ayba

şı

 siklinin 

ə

sas göst

ə

ricisidir:

A) ovulyasiya

B) cinsi yeti

şkə

nlik dövründə

 ayba


şı

 funksiyas

ını

n formalaş

mas


ı

C) ayba


şını

ndüzgünritmi

D) ilkayba

şını


nyaranmavaxt

ı

E) aybaşı

 zaman


ı

 itiril


ə

n qan


ı

n miqdar


ı

226. Menorragiya:

A) siklik u

ş

aql


ı

q qanaxmalar

ıdı

r

B) pre- və

 postmenopauzal qanaxmad

ı

r

C) aybaşı

 siklinin davamiyy

ə

tinin azalmasıdı

r

D) asiklik uş

aql


ı

q qanaxmalar

ıdı

r

E) aybaşı

lar


ı

n a


ğrılı

 olmas


ıdı

r

227. Xarici genital endometrioza aid deyil:

A) u

ş

aqlı

q borular

ını

n ampulyar hissə

sinin endometriozu

B) yumurtal

ı

qları

n endometriozu

C) u

ş

aqlı

q boynunun endometriozu

D) u

ş

aqlı

qarxas


ı

 sah


ə

nin endometriozu

E) u

ş

aqlı

q cisminin endometriozu228. U

ş

aql

ı

q boynunun u

ş

aql

ı

q yolu hiss

ə

sinin müayin

ə

si üçün istifad

ə

 edilir:

A) laparoskopiya

B) transvaginal ultras

ə

s müayinə

C) kolposkopiya

D) hidrosonoqrafiya

E) histerosalpinqoqrafiya229. Pubertat dövr üçün xarakterik deyil:

A) süd v


ə

zil


ə

rinin böyüm

ə

si

B) ilk aybaşını

n olmas


ı

C) qas


ı

q v


ə

 qoltuqalt

ı

 tükl


ə

nm

ənin olmas

ı

D) sümük kütlə

sinin azalmas

ı

E) boyatmanı

n sür


ə

tl

ənm

ə

si230. Ayba

şı

 siklind

ə

 endometriumda ba

ş

 ver

ə

n proliferasiya prosesi 

ə

sas

ə

n hans

ı

hormonun t

ə

siri il

ə

 yaran

ı

r?

A) progesteronun

B) androgenl

ə

rin


C) somatotrop hormonun

D) estrogenl

ə

rin


E) adrenokortikotrop hormonun

231. Yalanç

ı

 amenoreya mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) u


ş

aql


ı

q boynu kanal

ını

n atreziyası

nda


B) u

ş

aqlı

q cisminin aplaziyas

ı

nda


C) 

İ

tsenko-Kuş

inq x


ə

st

əliyind

ə

D) qonadları

n disgeneziyas

ı

nda


E) nevrogen anoreksiyada

232. Hiperprolaktinemiyan

ı

n müalic

ə

sind

ə

 hans

ı

 preparatdan istifad

ə

 olunur?

A) xorionik qonadotropin

B) kombin

ə

 olunmuş

 oral kontraseptivl

ə

r

C) dostineks və

 ya bromokriptin

D) prohestagenl

ə

rE) buserelin

233. Cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n virus infeksiyalar

ı

 üçün xarakterik deyil:

A) yüks


ə

k kontagiozluq

B) u

ş

aqlı

q borular

ını

n z


ədələ

nm

əsi

C) tör


ə

dicinin yüks

ə

k onkogenliyiD) gedi

ş

in resudivləşə

n olmas


ı

E) yoluxman

ı

n cinsi yolla baş

 verm


ə

si

234. Qonadoliberinin sintezi baş

 verir:

A) hipofizin arxa pay

ı

nda


B) ba

ş

 beyin qabığını

n neyronlar

ı

nda


C) onurna beyninin neyronlar

ı

ndaD) hipotalamusun nüv

ələ


rind

ə

E) hipofizin ön payı

nda


235. Yumurtal

ığışişəbə

nz

ə

r tör

əmələ

rinin xarakter xüsusiyy

ə

tl

ə

ri:

A) kapsulas

ı

 yoxdur


B) bu retension tör

əmələ


r olub maye hesab

ı

na böyüyürC) maliqnizasiyaya u

ğ

raya bilə

r

D) peritona disseminasiya oluna bilə

r

E) hüceyrələ

rin proliferaiyas

ı

 s

əbəbind

ə

n böyüyür236. Süz

ənə

k infeksiyas

ını

n yay

ı

lma yollar

ı

:

A) perinevral

B) kontakt

C) intrakanalikulyar

D) hematogen

E) limfogen237. U

ş

aql

ı

q art

ı

mlar

ını

n k

ə

skin iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

rinin mümkün olan f

ə

sad

ı

 deyil:

A) xroniki çanaq a

ğrı

lar


ı

B) amenoreya

C) xroniki hala keçm

ə

D) absesləşmə

E) m


ə

hdud v


ə

 yay


ı

lm

ış peritonit

238. Endometriumun funksional qat

ını

n deskvamasiyas

ını

n s

əbə

bidir:

A) lyutrotropinin «pik» s

ə

viyy


ədə

 ifraz


ı

B) follitropinin «pik» s

ə

viyy


ədə

 ifraz


ı

C) qanda prolaktinin s

ə

viyy


ə

sinin enm

ə

si

D) qanda estradiolun sə

viyy


ə

sinin yüks

ə

lm

əsi

E) Qanda estrogenl

ə

rin v


ə

 progesteronun s

ə

viyy


ə

sinin enm

ə

si

239. Uş

aql

ı

q boynunun x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) displaziya

B) h

ə

qiqi eroziyaC) ektropion

D) endometrioz

E) servikal kanal

ı

n residivləşə

n polipl


ə

ri

240. Oksitosini ə

sas

ə

n hans

ı

 hüceyr

ələ

r sintez edir?

A) yumurtal

ı

qlar


ı

n interstisial hüceyr

ələ

ri

B) yumurtalı

qlar


ı

n qranulyoz hüceyr

ələ

ri


C) adenohipofiz

D) hipotalamus nüv

ələ

ri

E) sarı

 cisim


241. Leykoplagiya yerl

əş

mir:

A) u


ş

aql


ı

q boynunda

B) u

ş

aqlı

q yolu divar

ı

nda


C) vulvan

ı

n də

risind


ə

D) cinsiyy

ə

t dodaqlarını

n d


ə

risind


ə

E) endometriumda242. Genital xlamidioz üçün hans

ı

 orqan

ı

n z

ədələ

nm

ə

si xarakterdir?

A) miometrium

B) u

ş

aqlı

q borular

ı

 v

ə u

ş

aqlı

q boynu


C) endometrium

D) u


ş

aql


ı

q yolu


E) yumurtal

ı

qlar243. Endokrin sonsuzluq hans

ı

 x

ə

st

ə

liyin n

ə

tic

ə

si deyil?

A) hipofizin prolaktin ifraz ed

əşişinin

B) adrenogenital sindromun

C) yumurtal

ığı


n tekomas

ını


n

D) hipotalamo-hipofizar disfunksiyan

ı

n

E) disherminomanı

n

244. Dermoid sistlə

ri müalic

ə

si hans

ıdı

r?

A) n


ə

zar


ə

t

B) cə

rrahi müdaxil

ə

C) fizioterapiyaD) sorucu terapiyan

ı

n tə

yini


E) immunomodulyatorlar

ı

n tə

yini


245. U

ş

aql

ı

q yolu trixomonad

ı

 aiddir:

A) parazitl

ərə

B) ibtidailərə

C) bakteriyalaraD) viruslara

E) göb


ələ

kl

ərə246. Estrogenl

ə

rin  bioloji aktivliyinin azalma ard

ıcı

ll

ığı

:

A) estradiol, estriol, estron

B) estriol, estradiol, estron

C) estron, estradiol, estriol

D) estron, estriol, estradiol

E) estriol, estron, estradiol247. U

ş

aql

ı

q miomas

ı

nda icra olunan radikal 

əmə

liyyatd

ı

r:

A) konservativ miomektomiya

B) u

ş

aqlığı

n defundasiyas

ı

C) u


ş

aql


ığı

n u


ş

aql


ı

q yolu üstü hündürd

ə

n amputasiyası

D) laparoskopik mioliz

E) u

ş

aqlığı

n ekstirpasiyas

ı

248. Genital v

ərə

md

ə ə

n az z

ədələ

nir:

A) endometrium

B) xarici cinsiyy

ə

t orqanları

C) u


ş

aql


ı

q borular

ı

D) yumurtalı

q

E) uş

aql


ı

q boynu


249. Fizioloji amenoreya mü

ş

ahid

ə

 olunmur:

A) nevrogen anoreksiyada

B) postmenopauzada

C) laktasiya dövründ

ə

D) hamil


ə

likd


ə

E) u


ş

aql


ı

q dövründ

ə

250. Vaginal kandidozun 

ə

sas tör

ə

dicisidir:

A) candida albicans

B) neisseria gonorrhoeae

C) gardnerella vaginalis

D) trichomonas vaginalis


E) mycoplasma hominis

251. U

ş

aql

ığı

n miomas

ını

n c

ə

rrahi müalic

ə

sin

ə

 göst

ə

ri

ş

 deyil:

A) mioman

ı

n sür


ə

tli inki


ş

af

ıB) hidronefroz

C) 1 il 


ə

rzind


ə

 olan sonsuzluq

D) anemiya il

ə

 müş

ahid


ə

 edil


ə

n hiperpolimenoreya

E) u

ş

aqlığı

n 18 h


ə

ft

əlik hamil

ə

lik boyda böyümə

si

252. Uş

aql

ı

q art

ı

mlar

ını

n k

ə

skin iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

rinin mümkün olan f

ə

sad

ı

 deyil:

A) m


ə

hdud v


ə

 yay


ı

lm

ış peritonit

B) amenoreya

C) absesl

əşmə


D) xroniki çanaq a

ğrı


lar

ı

E) xroniki hala keçmə

253. Xroniki çanaq a

ğrı

lar

ı ə

sas

ə

n ba

ş

 vermir:

A) xarici genital endometriozda

B) kiçik çanaq venalar

ını


n varikoz geni

şlə


nm

ə

sində

C) osteoxondrozda

D) xroniki adneksitd

ə

E) uş

aql


ı

q boynunun endometriozunda254. Kontrasepsiya m

ə

qs

ə

dil

ə

 kombin

ə

 olunmu

ş

 estrogen-hestagen plastlar t

ə

yin

edilir:

A) ayba


şı

 siklinin I gününd

ə

n etibar


ə

n

B) ovulyasiya günündə

n

C) aybaşı ərəfə

sind


ə

D) ayba


şı

 gününd


ə

n as


ılı

 olmayaraq

E) ayba

şı

 siklinin 18-ci günündə

n

255. Kiçik çanaq üzvlə

rinin k

ə

skin iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

rinin müalic

ə

sind

ə ə

sas

ə

n t

ə

tbiq

edilmir:

A) fizioterapiya

B) nitroimidazol tör

əmələ


ri

C) antifunqal preparatlarD) geni

ş

 tə

sir spektrli antibiotikl

ə

r

E) desintoksikasion terapiya256. Fits-Xyu-Kurtis sindromu mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) trixomoniaz v

ə

 kandidozdaB) qradnerelyoz v

ə

 kandidozdaC) süz

ənə


k v

ə

 xlamidiozdaD) trixomoniaz v

ə

 Qİ

ÇS zaman


ı

E) v


ərə

m v


ə

 genital herpesd

ə

257. Genital xlamidioz 

ə

n çox hans

ı

 orqan

ı

 z

ədələ

yir?

A) u


ş

aql


ı

q yolunu


B) u

ş

aqlı

q borular

ı

 v

ə u

ş

aqlı

q boynunu

C) miometriumu

D) yumurtal

ı

qlar


ı

E) endometriumu
Yüklə 187,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə