1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

258. Xarici cinsiyy

ə

t üzvl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) ovarii

B) tubae uterinae

C) vagina

D) vestibulum vaginae

E) uterus259. Oliqomenoreya:

A) nadir v

ə

 a

ğrılı ayba

şı

lardı

r

B) aybaşı

lararas


ı

 az qanl


ı

 ifrazat


ı

n g


ə

lm

əsidir

C) ayba


şı

 vaxt


ı

 itiril


ə

n qan


ı

n miqdar


ını

n azalmas

ıdı

r

D) aybaşı

 sikli il

ə ə

laq


ə

dar olan qanaxmalard

ı

r

E) aybaşı

lararas


ı

 interval

ı

n artmas


ıdı

r

260. Normal aybaşı

 siklinin davamiyy

ə

ti:

A) 21-35 gündür

B) 3-7 gündür

C) 28-40 gündür

D) 14-28 gündür


E) 28-29 gündür

261. Cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n virus infeksiyalar

ı

 üçün xarakterik deyil:

A) yüks


ə

k kontagiozluq

B) gedi

ş

in resudivləşə

n olmas


ı

C) tör


ə

dicinin yüks

ə

k onkogenliyiD) u

ş

aqlı

q borular

ını

n z


ədələ

nm

əsi

E) yoluxman

ı

n cinsi yolla baş

 verm


ə

si

262. Vaginal kandidozun ə

sas tör

ə

dicisidir:

A) neisseria gonorrhoeae

B) candida albicans

C) gardnerella vaginalis

D) mycoplasma hominis

E) trichomonas vaginalis263. Yumurtal

ığı

n h

ə

qiqi 

şişlə

rin

ə

 aiddir:

A) papilyar sistadenoma

B) sar

ı

 cismin sistiC) tekalütein sist

D) follikulyar sist

E) paraovarial sist

264. Bakterial vaginozun 

ə

sas klinik simptomudur:

A) pis bal

ı

q qoxulu və

 çoxlu ifrazat

B) çanaqda a

ğrı


lar

C) xarici cinsiyy

ə

t üzvl


ə

rind


ə

 qa


şı

nma


D) dizuriya

E) dispareuniya265. Prolaktin ifraz

ınıə

sas ingibitorudur:

A) serotonin

B) tireoliberin

C) dofamin

D) noradrenalin

E) opioid peptidl

ə

r


266. 

Ş

iyen sindromunun 

ə

sas etioloji amilidir:

A) total ovariektomiya

B) do

ğuş


dan v

ə

 ya abortdan sonra massiv qanaxmaC) qonadotropinl

ə

rin aqonistlə

rinin t


ə

yini


D) antiestrogen preparatlar

ı

n qə

bulu


E) histerektomiya

267. Cinsi yeti

şkə

nliyin l

ə

ngim

ə

si üçün xarakterik deyil:

A) yevnuxoid b

ədə

n qurulu


ş

unun olmas

ı

B) ikincili cinsi ə

lam


ə

tl

ərin z

ə

if inkiş

af etm


ə

si

C) sümük yaşını

n t


ə

qvim ya


şını

 n

əzərəçarpacaq d

ərəcədə


 qabaqlamas

ı

D) süd və

zil


ə

rinin hipoplaziyas

ı

E) sümük yaşını

n t


ə

qvim ya


şı

ndan geri qalmas

ı

268. Endometriumun müayin

ə

si üçün t

ə

tbiq olunmur:

A) laparoskopiya

B) endometriumun biopsiya

C) histeroskopiya

D) histerosalpinqoqrafiya

E) hidrosonoqrafiya269. Hans

ı

 sidik-cinsiyy

ə

t üzvü qalxan süz

ənəyə ə

n çox m

ə

ruz qal

ı

r?

A) u


ş

aql


ı

q boynu kanal

ı

B) u


ş

aql


ı

q yolu


C) u

ş

aqlı

q börular

ı

D) parauretral və

zil


ə

r

E) uretra270. Yumurtal

ığı

n epitelial 

şişlə

rin

ə

 aid deyil:

A) musinoz sistadenoma

B) seroz sistadenoma

C) sistadenokarsinoma

D) tekoma

E) brenner 

şiş

i

271. Normal aybaşı

 zaman

ı

 itiril

ə

n qan

ı

n miqdar

ı

:

A) 50-70 ml

B) 100-150 ml

C) 200-250 ml

D) 20-30 ml

E) 150-200 ml

272. U

ş

aql

ı

q boynunun epiteldaxili x

əə

nginin diaqnozunun qoyulmas

ı

 üçün

ə

sasd

ı

r:

A) histeroskopiya

B) endoserviks qa

şı

ntısını

n v


ə

 u

şaql

ı

q boynu bioptatını

n histoloji müayin

ə

si

C) genişlə

ndirilmi


ş

 kolposkopiya

D) u

ş

aqlı

q boynunun u

ş

aql


ı

q yolu hiss

ə

sind


ə

n götürülmü

ş

 yaxman


ı

n sitoloji müayin

ə

si

E) servikoskopiya273. U

ş

aql

ı

q borular

ını

n uzunlu

ğ

u:

A) 15 sm


B) 25 sm

C) 15-20 sm

D) 6-7 sm

E) 9-10 sm274. Kiçik çanaq orqanlar

ını

n iltihabi x

ə

st

ə

likl

ə

rinin patogenezind

ə

 hans

ı

 amil 

ə

sas

rol oynam

ı

r?

A) u


ş

aql


ı

qdaxili vasit

ədə

n istifadə

B) cinsi 

ə

laq


ə

C) ayba


şı

D) kiçik çanaqda apar

ı

lan 


əmə

liyyatlar

E) u

ş

aqlığı

n miomas


ı

275. U

ş

aql

ığı

n miomas

ı

 s

əbə

b olmur:

A) lütein fazas

ını

n çat


ış

mazl


ığı

na

B) vaxtı

ndan 


ə

vv

əl do

ğuş


lara

C) u


ş

aql


ı

q borular

ını

n keçm


əmə

zliyin


ə

D) qon


ş

u orqanlar

ı

n funksiyasını

n pozulmas

ı

na

E) adə

ti dü


ş

ükl


ərə

276. Daxili cinsiyy

ə

t üzvl

ə

rinin v

ərə

mi hans

ı

 ya

ş

 dövrl

ə

rind

ə

 daha çox a

ş

karlan

ı

r?

A) pubertat dövrd

ə

B) neytral dövrdə

C) süd


əmə

r dövrd


ə

D) premenopauzal dövrd

ə

E) reproduktiv dövrdə

277. Postmenopauzal dövrd

ə

 qanaxman

ı

 saxlamaq üçün u

ş

aql

ığı

n selikli qi

ş

as

ını

n

diaqnostik qa

şı

nmas

ı

 vacibdir, çünki:

A) bu ya


ş

 dövründ


ə

 hormonal hemostaz effektli olmur

B) bu ya

ş

 dövründə

 u

şaql

ığı


n üzvü patologiyalar

ı

 çox rast gə

linir


C) bu ya

ş

 dövründə

 endometriumda atrofik prosesl

ə

r çox rast gə

linir


D) bu ya

ş

 dövründə

 disfunksional u

ş

aql


ı

q qanaxmalar

ı

 çox rast gə

linir


E) bu ya

ş

 dövründə

 endometriumda siklik prosesl

ə

r davam edir278. Yumurtal

ığı

n hormonalaktiv 

şişlə

rin

ə

 aid deyil:

A) qranulyoz hüceyr

ə

li sis


B) teka-hüceyr

ə

li şiş

C) androblastoma

D) arrenoblastoma

E) disherminoma279. Vaxt

ı

ndan 

ə

vv

ə

l cinsi inki

ş

af

ı

n yaranma s

əbə

bi deyil:

A) adrenogenital sindrom

B) yumurtal

ı

qları

n disgeneziyas

ı

C) yumurtalığı

n follikulyar sisti

D) ba

ş

 beynin şişlə

ri

E) yumurtalı

qlar


ı

n qranulyoz hüceyr

ə

vi 


şişlə

ri

280. Perimenopauza dövründə

 disfunksional u

ş

aql

ı

q qanaxmalar

ı ə

laq

ə

dard

ı

r:

A) endometritl

ə

B) qanda progesteronun yüksə

k s


ə

viyy


ə

si il


ə

C) endometriumun atrofiyas

ı

 il


ə

D) FSH s


ə

viyy


ə

sinin yüks

ə

k olmas


ı

 il


ə

E) androgenl

ə

rin sür


ə

tli aromatizasiyas

ı

 il


ə

281. Yumurtal

ı

qlar

ı

n qan dövran

ını

 t

ə

min edir:

A) u

ş

aqlı

q v


ə

 yumurtal

ı

q arteriyaları

B) qar


ı

n aortas


ı

C) qalça-bel arteriyas

ı

D) xarici qalça arteriyası

E) daxili cinsiyy

ə

t arteriyası

282. Q

ı

zl

ı

q p

ə

rd

ə

sinin atreziyas

ı

 zaman

ı

 mü

ş

ahid

ə

 edilmir:

A) s


ıdı

k ifraz


ını

n ç


ə

tinl


əşmə

si

B) hematokalposC) qarn

ı

n aşağı

 nahiyy


ə

sind


ə

 siklik a

ğrı

lar


D) defekasiya akt

ını


n ç

ə

tinləşmə

si

E) arterial tə

zyiqin dü

şmə

si v


ə

 n

əbzin tezl

əşmə


si

283. U

ş

aql

ığı

n enli ba

ğını

n davam

ıdı

r:

A) u


ş

aql


ığı

n gird


ə

 ba


ğı

B) oma-u


ş

aql


ı

q ba


ğı

C) qif-çanaq ba

ğı

D) sidiklik-uş

aql


ı

q ba


ğı

E) yumurtal

ığı

n xüsusi bağı

284. Postmenopauzal dövrd

ə

 cinsiyy

ə

t yollar

ı

ndan qanl

ı

 ifrazat

ı

n g

ə

lm

ə

sinin 

ə

sas

səbə

bl

ə

rind

ə

n biridir:

A) u


ş

aql


ığı

n submukoz miomas

ı

B) adenomiozC) yumurtal

ı

qları

n x


ə

əngi

D) endometrial polip

E) endometriumun x

əə

ngi


285. Hipomenoreya:

A) ayba


şı

 vaxt


ı

 itiril


ə

n qan


ı

n miqdar


ını

n azalmas

ıdı

r

B) aybaşı

lararas


ı

 az qanl


ı

 ifrazat


ı

n g


ə

lm

əsidir

C) ayba


şı

 sikli il

ə ə

laq


ə

dar olan qanaxmalard

ı

r

D) nadir və

 a

ğrılı ayba

şı

lardı

r

E) aybaşı

lararas


ı

 interval

ı

n artmas


ıdı

r

286. Adenomioz nə

dir?

A) endometriumun x

əə

ngönü x


ə

st

əliyidir

B) u


ş

aql


ığı

n selikli qi

ş

as

ının iltihab

ı

 xə

st

əliyidir

C) u


ş

aql


ı

q boynunun x

əəngönü x

ə

stə

liyidir


D) u

ş

aqlığı

n xo


ş

xass


ə

li 


şiş

idir


E) u

ş

aqlı

q cisminin endometriozdur287. 

İ

ki fazal

ı

 ayba

şı

 siklinin olmas

ını ə

n çox hans

ı

 funksional diaqnostik s

ı

naq

göst

ə

rir:

A) rektal termometriya

B) qiji fenomeni

C) b


əbə

k simptomu

D) kariopiknotik indeks

E) servikal seliyin g

ə

rilm


ə

si fenomeni288. Pubertat dövr üçün xarakterik deyil:

A) ilk ayba

şını

n olmas


ı

B) sümük kütl

ə

sinin azalması

C) boyatman

ı

n sür


ə

tl

ənm

ə

siD) süd v

ə

zilə

rinin böyüm

ə

si

E) qası

q v


ə

 qoltuqalt

ı

 tükl


ə

nm

ənin olmas

ı

289. Genital xlamidioz üçün hansı

 orqan

ı

n z

ədələ

nm

ə

si xarakterdir?

A) endometrium

B) u

ş

aqlı

q borular

ı

 v

ə u

ş

aqlı

q boynu


C) miometrium

D) u


ş

aql


ı

q yolu


E) yumurtal

ı

qlar290. K

ə

skin endometritd

ə ə

sas klinik 

ə

lam

ə

t:

A) xroniki çanaq a

ğrı

lar


ı

B) ayba


şı

ndan 


ə

vv

əl v

ə

 sonra uş

aql


ı

q yolundan tünd qanl

ı

 ifrazat


ı

n g


ə

lm

əsi

C) yüks


ə

k q


ı

zd

ırma, titr

əmə


, kiçik çanaqda güçlü a

ğrı


lar

D) cinsiyy

ə

t yollar


ı

ndan irinli ifrazat

ı

n g


ə

lm

əsi

E) dispareuniya291. Qas

ı

q kanal

ı

ndan hans

ı

 ba

ğ

 keçir?

A) u

ş

aqlığı

n gird


ə

 ba


ğı

B) yumurtal

ığı

n as


ı

lan ba


ğı

C) mezoovarium

D) u

ş

aqlığı

n enli ba

ğı

E) yumurtalığı

n xüsusi ba

ğı

292. Yumurtal

ığışışəbə

nz

ə

r tör

əmələ

rin

ə

 aid deyil:

A) follikulyar s

ı

stl


ə

r

B) sarı

 cismin sisti

C) paraovarial sistl

ə

rD) tekalütein sistl

ə

rE) qranulyoz hüceyr

ə

li şışlə

r

293. Uş

aql

ı

q yolunun normal möht

ə

viyyat

ını

n saxlan

ı

lmas

ı

nda i

ş

tirak etmir:

A) döderleyn çöpl

ə

ri

B) pH 3,8-4,5 olması

C) estrogenl

ə

r

D) süd turş

usu


E) ba

ğı

rsaq çöplə

ri

294. Servikal seliyin reaksiyası

:

A) z


ə

if q


ələ

vidir


B) neytrald

ı

rC) k

ə

skin turş

dur


D) z

ə

if turş

dur


E) k

ə

skin qələ

vidir


295. Yumurtal

ı

qlar

ışişəbə

nz

ə

r tör

əmələ

rin

ə

 aiddir:

A) sar


ı

 cismin sisti

B) dermoid sist

C) papilyar sistadenoma

D) sad

ə

 seroz sistadenomaE) disherminomaYüklə 187,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə