1. Disfunksional u ş aql ı q qanaxmas ıYüklə 187,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix25.12.2016
ölçüsü187,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

296. Ovulyasiyaönü dövrd

ə

 follikul nec

ə

 adlan

ı

r?

A) antral follikul

B) primordial follikul


C) preantral follikul

D) dominant follikul

E) sar

ı

 cisim297. Daxili cinsiyy

ə

t üzvl

ə

rin

ə

 aiddir:

1) u

ş

aql

ı

q yolu

2) u

ş

aql

ı

q yolu d

ə

hlizi

3) u

ş

aql

ı

q

4) d

ə

hlizin böyük v

ə

zil

ə

ri

5) u

ş

aql

ı

q borular

ı

A) 2, 3, 5

B) 3, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 52298. Patoloji amenoreya ba

ş

 vermir:

A) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin atreziyas

ı

nda


B) neyrogen anoreksiyada

C) testikulyar feminizasiya sindromunda

D) hipofizin mikro- v

ə

 makroadenoması

nda


E) hipotireozda

299. Endometriumun x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

ri v

ə

 x

əə

nginin risk amili deyil:

A) piyl


ə

nm

ə v

ə

 arterial hipertenziyaB) davaml

ı

 anovulyasiyaC) u

ş

aqlı

qdaxili kontraseptiv vasit

ələ

rd

ən istifad

ə

D) şəkə

rli diabet

E) endokrin m

ənşə


li sonsuzlur

300. Poli,-hiper- v

ə

 proyomenoreya n

ə

 zaman mü

ş

ahid

ə

 olunur?

A) Sevic sindromunda

B) 

İ

tsenko-Kuş

inq sindromunda

C) Rokitanski –Küster-Mayer sindromunda

D) hipermenstrual sindromda

E) hipomenstrual sindromda


301. Genital endometrioza aid xüsusiyy

ə

t deyil:

A) bu endometrium qi

ş

as

ının öz adi s

ə

rhə

dl

ərini keçm

ə

sidirB) hormonal v

ə

 immun də

yi

şiklikl

ə

r fonunda yaranı

r

C) reproduktiv dövrdə

 olan qad

ı

nlarda rast gə

linir


D) çox tez b

ə

dxassə

lil


əşməyə

 mellidir

E) proqressivl

əşməyə


 v

ə

 residivləşməyə

 meyllidir302. H

ə

qiqi amenoreyan

ı

n s

əbə

bidir:

A) u


ş

aql


ı

q yolunun atreziyas

ı

B) hipofizin mikro- və

 ya makroadenomas

ı

C) q


ı

zl

ıq p

ə

rdə

sinin atreziyas

ı

D) u


ş

aql


ığı

n aplaziyas

ı

E) u


ş

aql


ı

q boynu kanal

ını

n atreziyası

303. U

ş

aql

ı

q borular

ını

n hiss

ələ

ridir:

1) intramural

2) supravaginal

3) istmik

4) vaginal

5) ampulyar

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 4304. Planl

ı

 laparoskopiya apar

ı

lm

ı

r:

A) yumurtal

ığışişəbənz

ə

r törəmələ

ri v


ə şişlə

rinin ayaqc

ığını

n burulması

nda


B) boru – peritoneal sonsuzluqda

C) u


ş

aql


ığı

n subseroz miomas

ı

nda


D) polikistoz yumurtal

ı

qlar sindromundaE) yumurtal

ığı


n f

ə

sadlaş

mam


ış şişəbə

nz

ər tör

əmələ


rind

ə

305. Yumurtalığışişəbə

nz

ə

r tör

əmələ

rin

ə

 aid deyil:

A) folikullyar sist

B) sar

ı

 cismin sistiC) paroovarial sist

D) teka-lütein sist

E) dermoid sist

306. Kiçik çanaq bo

ş

lu

ğ

unda biti

şmə

 prosesinin a

ğı

r formas

ı

 mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) qardnerellyozda

B) ureaplazmozda

C) genital herpesd

ə

D) süz


ənə

k v


ə

 xlamidiozda

E) kandidozda

307. Birincili alqodismenoreyan

ı

n müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 edilmir:

A) androgenl

ə

r

B) spazmolitiklə

r

C) sedativ preparatlarD) hestagenl

ə

r və

 estrogenl

ə

r-hestagenlə

r

E) analgetiklə

r

308. Qadı

n cinsiyy

ə

t orqanlar

ını

n normal v

ə

ziyy

ə

tini saxlayan cüt ba

ğ

lara aid deyil:

A) u


ş

aql


ığı

n gird


ə

 ba


ğı

B) qif-çanaq ba

ğı

C) oma-u


ş

aql


ı

q ba


ğı

D) mezovarium (yumurtal

ığı

n çözü)


E) u

ş

aqlığı

n enli ba

ğı

309. Normada u

ş

aql

ı

q boynunun u

ş

aql

ı

q yolu hiss

ə

si örtülmü

ş

dür:

A) V


ə

zli epitel il

ə

B) çoxqatlı

 yast


ı

 buynuzla

ş

mam


ış

 epitel il

ə

C) Çoxqatlı

 yast


ı

 büynüzla

şmış

 epitel ilə

D) slindrik epitel il

ə

E) birqatlı

 yast


ı

 epitel il

ə

310. Yumurtal

ı

qlar yerl

əş

irl

ə

r:

A) s


ıdı

kliyin önünd

ə

B) enli bağı

n arxas


ı

nda


C) düz ba

ğı

rsağı

n arxas


ı

nda


D) böyük çanaqda

E) u

ş

aqlığı

n önünd


ə

311. Ayba

şı

 siklind

ə

 endometriumda ba

ş

 ver

ə

n sekresiya prosesi 

ə

sas

ə

n hans

ı

hormonun t

ə

siri il

ə

 yaran

ı

r?

A) testosteronun

B) progesteronun

C) androstendionun

D) somatotrop hormonun

E) adrenokortikotrop hormonun312. Polikistoz yumurtal

ı

qlar sindromu üçün xarakterik deyil:

A) piyl


ə

nm

əB) boyun patoloji artmas

ı

C) menstrual siklin pozulması

D) yumurtal

ı

qlar


ı

n ölçüsünün böyüm

ə

si

E) hirsutizm313. U

ş

aql

ığı

n miomas

ını

n xarakterik xüsusiyy

ə

tl

ə

ri:

A) xo


ş

xass


ə

li, hormondanas

ılı şiş

dir


B) enin

ə

zolaqlı əzələ

 toxumas


ı

ndan inki

ş

af edir


C) maliqnizasiyaya meyllidir

D) neytral dövrd

ə

 mü


ş

ahid


ə

 olunur


E) pubertat dövrd

ə

 müş

ahid


ə

 olunur


314. Aral

ığı

n s

ə

rh

ə

dl

ə

ri:

1) qas

ı

q biti

şmə

sinin a

şağı

 k

ə

nar

ı

2) qas

ı

q biti

şmə

sinin yuxar

ı

 k

ə

nar

ı

3) büzdümün zirv

ə

si

4) oma qabarlar

ı

5) oma tinl

ə

ri

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5315. U

ş

aql

ı

q cisminin daxili endometriozu üçün xarakterik deyil:

A) ayba


şı

ndan 


ə

vv

əl u

ş

aqlı

q yolundan qat

ı

, tünd r


ə

ngli qanl

ı

 ifrazat


B) menorragiya

C) ayba


şı

dan sonra u

ş

aql


ı

q yolundan qat

ı

, tünd r


ə

ngli qanl

ı

 ifrazat


D) n

əzərə


 çarpacaq d

ərəcədə


 irinli ifrazat

ı

n olması

E) ayba


şı

 zaman


ı

 a

ğrılar

316. V

ərə

m qad

ı

n cinsiyy

ə

t orqanlar

ı

ndan hans

ını

 daha çox z

ədələ

yir?

A) yumurtal

ı

qlar


ı

B) u


ş

aql


ığı

C) u


ş

aql


ı

q borular

ını

D) xarici cinsiyyə

t orqanlar

ını

E) u


ş

aql


ı

q yolunu


317. U

ş

aql

ı

q cismin daxili endometriozunun rentgenoloji 

ə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) konturarxas

ı

 kölg


ə

lik


B) u

ş

aqlı

q bo


ş

lu

ğunda iri dolma defekti

C) u


ş

aql


ığı

n u


ş

aql


ı

q boynuna keç

ə

n hiss


ə

sinin gen

ə

lm

əsi

D) boru uclar

ını

n gird


ə

 olmas


ı

E) u


ş

aql


ı

q bo


ş

lu

ğu konturlar

ını


n qeyri-b

ə

rabə

rliyi


318. U

ş

aql

ı

q boynunun fon x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) sad


ə

 leykoplagiya

B) eritroplagiya

C) proliferativ leykoplagiya

D) ektropion

E) psevdoeroziya319. Birincili follikul nec

ə

 adlan

ı

r?

A) primordial follikul

B) preantral follikul

C) dominant follikul

D) antral follikul

E) sar


ı

 cism


320. Ayba

şı

 zaman

ı

 endometriumun funksional qat

ını

n soyulmas

ı

 hans

ı

 hormonlar

ı

nskin azalmas

ı

 hesab

ı

na yaran

ı

r?

A) ingibin v

ə

 relaksininB) xorionik qonadotropinin

C) androgenl

ə

rinD) antimüller hormonun

E) estrogen v

ə

 progesteronun321. Funksional diaqnostika s

ı

naqlar

ı

ndan hans

ı

 daha çox ikifazal

ı

 ayba

şı

 siklinin

olmas

ını

 göst

ə

rir?

A) kariopiknotik indeks

B) bazal termometriya

C) «Q


ıjı

» simptomu

D) «B

əbə


k» simptomu

E) servikal seliyin g

ə

rilm


ə

si simptomu322. U

ş

aql

ığı

n intramural miomas

ını

n diaqnostikas

ı

nda 

ə

n informativ metoddur:

A) ultras

ə

s müayin


ə

si

B) uş

aql


ı

q yolu müayin

ə

si

C) histerosalpinqoqrafiyaD) histeroskopiya

E) laparoskopiya323. Ovulyasiya zaman

ı

 ba

ş

 vermir:

A) yumurta hüceyr

ə

sinin reduksion bölünmə

si

B) FSH sekresiyasını

n tormozlanmas

ı

C) progesteronun sinteziD) prostaqlandinl

ə

rin sekresiyası

E) LH s


ə

viyy


ə

sinin artmas

ı

324. U

ş

aql

ığı

n miomas

ını

n a

ğı

rla

ş

mas

ı

 deyil:

A) qon


ş

u orqanlar

ı

n s


ıxı

lmas


ı

B) miomatoz düyünün nekrozu

C) ritmik t

ə

krarlanan aybaşı

lar


ı

n olmas


ı

D) u


ş

aql


ığı

n çevrilm

ə

si

E) miomatoz düyünün burulması

325. Hipotalamusun termorequlyasiya m

ə

rk

ə

zin

ə

 bilavasit

ə

 t

ə

sir ed

ə

n steroid

hormon:

A) progesteronB) estradiol

C) estriol

D) 17-hidroksiprogesteron

E) estron326. U

ş

aql

ığı

n miomas

ını

n xarakterik xüsusiyy

ə

tl

ə

ri:

A) enin


ə

zolaql


ı əzələ

 toxumas


ı

ndan inki

ş

af edir


B) maliqnizasiyaya meyllidir

C) neytral dövrd

ə

 mü


ş

ahid


ə

 olunur


D) xo

ş

xassə

li, hormondanas

ılı şiş

dir


E) pubertat dövrd

ə

 müş

ahid


ə

 olunur


327. Bakterial vaginozun diaqnostik meyar

ı

 deyil:

A) u


ş

aql


ı

q yolu yaxmas

ı

nda açarvari hüceyrələ

rin olmas

ı

B) krem


əbə

nz

ər spesifik ifrazat

ı

n olması

C) u


ş

aql


ı

q yolunda pH 3,8-4,5

D) müsb

ə

t amin testiE) u

ş

aqlı

q yolunda pH >4,5328. U

ş

aql

ı

q boynu v

ə

 cisminin s

ə

rh

ə

ddidir:

A) u


ş

aql


ığı

n bo


ğ

as

ıB) u

ş

aqlı

q yolu


C) u

ş

aqlı

q yolu d


ə

hlizi


D) u

ş

aqlı

q borular

ı

E) yumurtalı

qlar


329. Sar

ı

 cisimd

ə ə

sas

ə

n sintez olunur:

A) androstendion

B) 17-hidroksiprogesteron

C) dehidroepiandrosteron

D) estron

E) progesteron330. Ayba

şı

 zaman

ı

 soyulur:

A) perimetrium

B) endometriumun bazal qat

ı

C) miometriumD) endometriumun funksional qat

ı


E) parametral toxuma

331. Orqanizmd

ə

 prolaktinin sintezini 

ə

sas

ə

n t

ə

nziml

ə

yir:

A) adrenalin

B) qlükokortikosteroidl

ə

rC) qonadotrop hormon

D) progesteron

E) dofamin

332. U

ş

aql

ı

q yolunun normal möht

ə

viyyat

ını

n saxlan

ı

lmas

ı

nda i

ş

tirak etmir:

A) pH 3,8-4,5 olmas

ı

;

B) bağı

rsaq çöpl

ə

ri

C) estrogenlə

r

D) döderleyn çöplə

ri

E) süd turş

usu


333. Yumurtal

ı

qlar

ı

n xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

rinin 

ə

n effektli diaqnostik üsuludur:

A) transabdominal exoqrafiya

B) maqnit-rezonans tomoqrafiya

C) laparoskopiya

D) transvaginal exoqrafiya

E) kompyuter tomoqrafiya334. Ayba

şı

 siklinin neç

ə

nci günü regenerasiya prosesi ba

ş

a çat

ı

r?

A) 10-14


B) 16-17

C) 1-2


D) 28-29

E) 4-5


335. Follikulstimul

ə

edici hormon sintez olunur:

A) yumurtal

ı

qda


B) adenohipofizd

ə

C) böyrə

küstü v


ə

zid


ə

D) endometriumda

E) hipotalamusda

336. Reproduktiv sistemin t

ə

nziminin üçüncü s

ə

viyy

ə

sin

ə

 aiddir:


A) hipotalamus

B) hippokamp

C) yumurtal

ı

qlarD) adenohipofiz

E) beyin qab

ığı

337. Endometriumun hormondan as

ılı

 x

əə

nginin risk amili deyil:

A) endometriumda atrofik d

ə

yi

şiklikl

ə

rin olması

B) 


şəkə

rli diabet

C) yumurtal

ığ

da hormonal aktiv strukturlarını

n olmas


ı

D) hepatobiliar sistemin x

ə

st

əlikl

ə

riE) III-IV d

ərəcə


li visseral piyl

ə

nmə

338. U

ş

aql

ı

q borular

ını

n anatomik keçm

əmə

zliyin

ə

 s

əbə

b olur:

A) psixoemosional stress

B) art

ı

mlarda keçırı

lm

ış iltihab

ı

 prosessC) yumurtal

ı

qları

n hipofunksiyas

ı

D) hiperprostaqlandinemiyaE) hiperandrogeniya

339. Yuvenil u

ş

aql

ı

q qanaxmas

ı

 zaman

ı

 hormonal hemostaz 

ə

sas

ə

n apar

ılı

r:

A) estrogen-hestagenl

ə

rl

əB) hestagenl

ə

rlə

C) estrogenl

ə

rl

əD) u

ş

aqlığı

n selikli qi

ş

as

ının diaqnostik qa

şı

nması

 il


ə

E) androgenl

ə

rl

ə340. Xoriokarsinoma – hans

ı

 toxuman

ı

n b

ə

dxass

ə

li tör

əmə

sidir?

A) desidual qi

ş

an

ın

B) trofoblast

ı

n

C) teka-toxumanı

n

D) endometriumunE) miometriumun

341. U

ş

aql

ı

q yolunda pH:

A) 7,0-7,2B) 8,1-8,4

C) 1,2-3,5

D) 3,8-4,5

E) 7,2-7,4342. U

ş

aql

ı

q art

ı

mlar

ını

n v

ərə

minin 

ə

sas klinik simptomudur:

A) amenoreya

B) xroniki çanaq a

ğrı


lar

ı

C) metrorragiyaD) menorragiya

E) sonsuzluq343. Progesteron harada sintez olunur:

A) hipotalamusda

B) sar

ı

 cisimdə

C) follikullarda

D) qaraciy

ə

rdə

E) hipofizd

ə

344. M

ə

rk

ə

zi m

ənşə

li cinsi yeti

şkə

nliyin l

ə

ngim

ə

sinin 

ə

sas s

əbə

bi deyil:

A) irsi hipotalamo-hipofizar çat

ış

mazl


ı

q

B) hipotalamusun tə

nziml


ə

yici funksiyas

ını

n pozulması

C) infeksion-toksik x

ə

st

əlikl

ə

rD) stress

E) yumurtal

ı

qlar


ı

n disgeneziyası


Yüklə 187,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə