1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin


N.ş.-də 2,8 litrinin kütləsi X q olan qazın bir molunun kütləsi nə qədər olar?Yüklə 0,77 Mb.
səhifə6/8
tarix28.04.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#15794
1   2   3   4   5   6   7   8

202. N.ş.-də 2,8 litrinin kütləsi X q olan qazın bir molunun kütləsi nə qədər olar?

A) 8X


B) X/4

C) 4X


D) 2,8X

E) 8X-4


203. 1,12 litr metanda (n.ş) neçə mol elektron var?

A) 0,5


B) 1,5

C) 0,75


D) 1,25

E) 2


204. Spin kvant ədədi nəyi xarakterizə edir?

A) elektronun öz oxu ətrafındakı hərəkətini

B) elektronun kvant təbəqəsindəki hərəkətini

C) elektronun maqnit sahəsindəki hərəkətini

D) elektronun yarımsəviyyələr üzrə hərəkətini

E) elektronun nüvədən olan məsafəsini205. 54 q N2O5-də neçə mol atom proton var? Mr(N2O5)=108

A) 27


B) 54

C) 32


D) 41

E) 52


206. V qrup elementi Y ilə sıra nömrəsi 12 olan X elementinin əmələ gətirdiyi birləşmənin formulu neçə olar?

A) X3Y2

B) X2Y5

C) XY2

D) XY

E) X2Y3207. Hansı halda rabitə əmələ gələn zaman elektron cütünün yerdəyişməsi düzgün göstərilmişdir?

A) Si H

B) C H

C) Fe O

D) Al S

E) O F208. Hansı sırada verilmiş birləşmələrdə molekullararası hidrogen rabitəsi yaranır?

A) C2H5OH, H2O, CH3COOH

B) CH3CHO, CH3OH, C2H5Cl

C) CH3COOH, CH3CHO, CH3NH2

D) HCl, HNO3, C2H6

E) HF, CO2, CH3COOH209. İon rabitəsi əsasən dövrü sistemin hansı qrup elementləri arasında yaranır?

A) I, II və VI, VII

B) I və II

C) III və VII

D) V və VI

E) VI və VII210. Elektromənfilik nəyə deyilir və hansı düsturla hesablanır?

A) EM=

B) EM= C - E

C) EM= + E

D) EM=

E) EM= - E211. Aşağıdakı kompleks birləşmələrdə stibiumun oksidləşmə dərəcəsini və koordinasiya ədədini tapın . Bu ədələrin cəmi nə qədər olar?

K Na

A) 16


B) 13

C) 12


D) 11

E) 8


212. Ca və Mg hansı elementlərə aiddir?

A) s


B) p

C) d


D) f

E) s və p213. Bir mol metanın əmələ gəlməsi prosesində 74,85 kC istilik ayrılırsa, onun parçalanma entalpiyası nə qədər olar?

A) + 74,85 kC

B) -74,85 kC

C) +37,43 kC

D) -37,43 kC

E) + 149,70 kC214. Ammonyakın yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyinə əsasən onun əmələgəlmə entalpiyasını hesabla.

4 NH3 (q) + 3O2 (q) 2N2 (q) + 6H2O  H= -1530,28 kC  HH2O(m) = -285,84 kC

A) 46,19

B) 48,20

C) 40,19

D) 35,60

E) 44,33215. Fe2O3 – ün hidrogenlə reduksiyasının termokimyəvi tənliyi aşağıda göstərilir:

Fe2O3 (k) + 3H2 (q) 2Fe(k) + 3H2O (q)  H= 96,61 kC

Entropiya dəyişikliyi  S= 0,1387 kC olarsa, bu reaksiya standart şəraitdə gedərmi? Hansı temperaturda reduksiya baş verər?

A) 696,5

B) 656,5

C) 620,2

D) 596,2

E) 610,1216. Hidrogenin qatılığı reaksiyanın əvvəlində 0,4 mol/l, 5 san-dən sonra 0,2 mol/l olmuşsa, H2 + Cl2reaksiyasının orta sürəti neçə mol/lsan olar?

A) 0,04


B) 0,02

C) 0,06


D) 0,12

E) 0,4


217. Temperatur əmsalı 2 olan reaksiyanın 50 -də sürəti 0,5 mol/lsan olmuşsa, 80 –də bu reaksiyanın sürəti neçə mol/lsan olar?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 6

E) 2


218. Hansı reaksiyada təzyiqin azaldılması tarazlığı ilkin maddələrin alınması istiqamətində yönəldər?

I.N2 + 3H2 2NH3

II.2HCl H2 + Cl2

III.2CO + O2 2CO2

IV.2 H2O 2H2 + O2

A) I, III

B) II, III

C) III, IV

D) II,IV

E) I,IV


219. 2A + 3B  2C + 4D tənliyi üçün tarazlıq sabitinin ifadəsini göstərin.

A) K=

B) K=

C) K=

D) K=

E) K=220. 50 ml turşunun neytrallaşmasına 25 ml 0,5 N qələvi məhlulu sərf olunub. Turşunun normallığını tapın.

A) 0,25


B) 0,15

C) 0,13


D) 0,21

E) 0,26


221. Al(NO3)3 və K2CO3 -ın məhlulları qarışdırıldıqda hansı maddə çöküntü halında alınar?

A) Al(OH)3

B) Al2(CO3)3

C) Al(OH)CO3

D) Al(OH)(NO3)2

E) Al(OH)2(NO3)222. Məhlulun normal qatılığı nəyə deyilir və hansı düsturla hesablanır?

A) Cn= 1000

B) Cn= 

C) Cn= 

D) Cn= 

E) Cn= 223. Osmos təzyiqi haqqında Vant-Hoff qanunu necə ifadə olunur və hansı düsturla hesablanır?

A) POs= CRT

B) POs= RT

C) POs= CT

D) POs=

E) POs= RT224. 20 q NaOH-ın 180 ml suda həll edilməsindən alınan məhlulda qələvinin kütlə payını hesablayın.

A) 10


B) 15

C) 8


D) 12

E) 20


225. 20-də kalium-nitratın 100 qramında 20 q duz vardırsa, kalium-nitratın həllolma əmsalı neşə q/l-dir?

A) 250


B) 230

C) 150


D) 180

E) 220


226. Na2CO3  2Na+ + CO32- tənliyi üçün dissosiyasiya sabitinin ifadəsini göstər.

A) K

B) K

C) K

D) K

E) K227. X3PO4 –ün dissosiyasiyası nəticəsində 0,6 mol X+1 ionu əmələ gəlmişdir. Neçə mol X3PO4 maddəsi həll edilmişdir?

A) 0,2


B) 0,5

C) 0,7


D) 0,3

E) 0,8


228. PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O

Tənliyi düzəlt və reduksiyaedicinin əmsalını göstər.

A) 3


B) 5

C) 4


D) 2

E) 6


229. HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O

Tənliyi düzəlt və oksidləşdiricinin əmsalını göstər.

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 1


230. Mg və Zn elektrodlarından ibarət qalvanik elementin sxemini tərtib et və onun e.h.q-ni hesabla. E0 Mg+2/Mg= -2,36 ; E0 Zn+2/Zn= -0,76 ;

A) 1,60


B) 1,30

C) 1,50


D) 3,13

E) -1,60231. Metalın xlorid duzunun elektrolizi zamanı 3880 kl elektrik yükü sərf edilmiş və

1,18 q metal ayrılmışdır. Metalın ekvivalentini hesablayın.

A) 29,35

B) 28,35

C) 29,12

D) 18,35

E) 21,22232. Qurğuşun akkumulyatorunun yüklənməsi zamanı anodda gedən prosesin tənliyini göstərin.

A) PbSO4 -2e- + 2H2O PbO2 + 4H+ + SO4-2

B) PbSO4 +2e- Pb + SO4-2

C) 2PbSO4+ 2H2O Pb + PbO2 +2H2SO4

D) Pb + PbO2 +2H2SO4 2PbSO4+ 2H2O

E) PbSO4 Pb+2 + SO4-2233. Metalları elektrokimyəvi korroziyadan qorumaq üçün tətbiq edilən anod örtüyünü göstər.

A) Qalayın üzəri sinklə örtülüb

B) Alüminiumun üzəri dəmirlə örtülüb

C) Maqneziumun üzəri sinklə örtülüb

D) Maqneziumun üzəri qalayla örtülüb

E) Dəmirin üzəri nikellə örtülüb234. Hidravlik yapışdırıcıdan ən çox istifadə və istehsal olunan hansıdır?

A) portlandsement

B) pussolan sement

C) təbii gibs

D) alebastr

E) maqnezial sement235. Aşağıdakı birləşmələrdən hansılar suya daimi codluq verir?

A) CaSO4, MgCl2

B) Ca(HCO3)2, Mg(NO3)2

C) CaCl2, NaHCO3

D) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

E) Na2SO4, MgCl2236. 500 l-də 202,5 q Ca(HCO3)2 olan suyun codluğu nə qədər olar? =81

A) 5

B) 6

C) 4


D) 3

E) 7


237. Aşağıdakı tənliklərə əsasən Z-in hansı birləşmə olduğunu müəyyənləşdirin.

CaCO3 X + CO2

X + 3C Y + CO

Y + 2H2O Z + Ca(OH)2

A) C2H2

B) C2H4

C) C2H5OH

D) C2H6

E) H2CO3238. Kazanski - Zelinski reaksiyasında 3C2H4 C6H6 katalizator nə götürülür?

A) fəal kömür

B) Pt və Ni

C) AlCl3

D) Co və Ni

E) FeCl3239. Aşağıdakı birləşmələrdən hansı propinə suyun birləşməsi ilə alınır?

A) keton

B) doymamış spirt

C) aldehid

D) aldehid və keton

E) doymamış spirt və aldehid240. Hansı reaksiyadan vinil- xlorid alınır?

I-CHCH + Cl2

II-CHCH + HCl

III-CHC

A) II


B) III

C) I


D) I, II

E) II, III241. Hansı reaksiyalar üzrə 1,3-butadien alınar?

I-C2H5OH 

II-C2H5OH 

III-CH3CH2Cl + 2Na + ClCH2CH3

IV-C4H10 C4H8 

A) I, IV

B) I, II

C) II, III

D) III,IV

E) I, II, III242. Asetilenin bromlu su ilə oksidləşməsindən hansı birləşmə alınar?

A) monobromsirkə turşusu

B) etilenbromhidrin

C) dibromsirkə aldehidi

D) monobromsirkə aldehidi

E) dibromsirkə turşusu243. + nS proses necə adlanır?

A) vulkanlaşma

B) hidroliz

C) polimerləşmə

D) polikondensləşmə

E) sabunlaşma244. Poliizobutilenin polimerləşmə dərəcəsinin 400-ə bərabər olduğunu bilərək, polimerin nisbi molekul kütləsini hesablayın.

A) 22400

B) 20000

C) 2240

D) 224

E) 11200245. Hansı aromatik birləşmənin oksidləşməsindən benzoy turşusu alınır?

A) toluol

B) o-ksilol

C) m-ksilol

D) p-ksilol

E) 1-metil-4-etilbenzol246. Aşağıdakı reaksiyada H2SO4–ün ekvivalenti neçədir? Mr(H2SO4)= 98

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

A) 49


B) 98

C) 9,8


D) 4,9

E) 73,5


247. Atomda neytronların sayı hansı düsturla hesablanır?

A) N= AZ

B) N= A+Z

C) N= +Z

D) N= A+ 

E) N= 248. Elektromaqnit şüalanma üçün enerji kvantının qiyməti hansı düsturla hesablanır?

A) E=hν


B) E=mc2

C) E=c2

D) E=hν

E) E=mc


249. 6q H2 ilə 32q O2 reaksiyaya girdikdə hansı qazdan nə qədər artıq qalar?

A) 2q H2

B) 4q H2

C) 16q O2

D) 6q O2

E) 3q H2250. Mozli qanununun riyazi ifadəsini göstər.

A) = a(zb)

B) = zb

C) = az

D) = (zb)

E) = z+a251. Maqnit kvant ədədi nəyi xarakterizə edir və hansı formulla ifadə olunur.

A) M= ∙ n

B) M= 

C) M= 

D) M= ∙ n

E) M= 252. Elektronun dalğa və hissəcik xassəsini əks etdirən Şredinger tənliyini göstər.

A) (Eu)+  = 0

B) (Eu) = 0

C)  = 0

D)   = 0

E) (Eu)   = 0253. Asetilen molekulunda neçə  və neçə  rabitə vardır?

A) 3, 2

B) 2, 2

C) 3, 1

D) 2, 3

E) 4, 1254. Dipol momenti nəyə deyilir və hansı düsturla hesablanır?

A) µ = ē ∙ l

B) µ = k ∙ l

C) µ = mc2

D) µ = kc2

E) µ = mν2255. kompleks birləşməsinin hidrat izomerlərini yaz və sayını göstər.

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


256. Molekulda atomlar arasındakı rabitələrin tərtibi (n) hansı düsturla hesablanır?

A) n = 

B) n = NbNd

C) n =  Nd

D) n = Nb

E) n = 257. Aşağıdakı oksidləşmə-reduksiya reaksiyasının tənliyini tərtib et və oksidləşdirici ilə reduksiyaedicinin əmsalları cəmini göstər.

H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnO2 + K2SO4 + H2O

A) 7


B) 5

C) 4


D) 8

E) 11


258. 11,2 litr metan yandıqda 445 kC istilik ayrılır. Metanın yanma reaksiyasının istilik effektini hesablayın.

A) 890


B) 960

C) 1100


D) 445

E) 222Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə