1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərinYüklə 0,77 Mb.
səhifə7/8
tarix28.04.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#15794
1   2   3   4   5   6   7   8

259. Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3+ 534 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən 76 q Cr2O3 reduksiya olunduqda neçə kC istilik ayrılar? Mr(Cr2O3)=152

A) 267


B) 26,7

C) 53,4


D) 267,4

E) 52


260. Bir mol H2O parçalandıqda 286 kC istilik udulur. Hidrogenin yanma reaksiyasının entalpiyası nəyə bərabərdir?

A) 286


B) +286

C) +572


D) 572

E) +28,6261. Heterogen reaksiyaların sürəti hansı düsturla hesablanır?

A) het = 

B) het = 

C) het = 

D) het = 

E) het = 262. Al2O3 (b) + 6HCl (m) → 2AlCl3 + 3H2O Bu tənlik üçün kütlələrin təsiri qanununun riyazi ifadəsi hansı halda düzgün göstərilmişdir?

A)  = k 

B)  = k 

C)  = k 

D)  = k 

E)  = k 263. Temperatur əmsalı 3-ə bərabər olan reaksiyanın sürətini 81 dəfə artırmaq üçün temperaturu 30-dən neçə dərəcəyə qədər qaldırmaq lazımdır?

A) 70

B) 80

C) 75

D) 85

E) 65264. 4HCl + O2  2H2O + Cl2 + Q reaksiyasında temperaturu və təzyiqi necə dəyişmək lazımdır ki, tarazlıq sağa yönəlsin.

temperatur təzyiq

A) azaltmaq artırmaq

B) azaltmaq azaltmaq

C) artırmaq artırmaq

D) artırmaq azaltmaq

E) dəyişməmək azaltmaq265. Henri-Dalton qanunu necə adlanır və hansı düsturla ifadə olunur?

A) C = kp

B) C = P

C) C = k 

D) C = kp

E) C = k2p266. Məhlulun molyal qatılığı nəyə deyilir və hansı düsturla hesablanır?

A) Cm = 

B) Cm =   1000

C) Cm =  1000 M

D) Cm =  1000

E) Cm =  1000267. Vant-Hoff qanunu necə ifadə olunur? Elektrolit məhlullar üçün qanunun riyazi ifadəsini göstər.

A) Pos = i CRT

B) Pos = CRT

C) Pos = RT

D) Pos = i T

E) Pos = i R 268. 80 q duz 20-də 800 ml suda həll olaraq doymuş məhlul əmələ gətirir. Bu duzun həmin temperaturdakı həllolma əmsalını ( q/l-lə) tapın.

A) 100


B) 10

C) 50


D) 60

E) 80


269. 200 q NaOH məhlulunu soyutduqda həll olmuş qələvinin yarısı – 20 qramı çökdü. İlkin məhlulda NaOH-ın kütlə payını tapın.

A) 20


B) 10

C) 30


D) 40

E) 35


270. 1 litrində 2 mol KOH olan məhlulun molyar qatılığı nə qədər olar?

A) 2


B) 1

C) 1,5


D) 3

E) 3,5


271. K3kompleks birləşməsinin dissosiyasından neçə ion əmələ gəlir?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 9

E) 10


272. Ostvaldın durulaşdırma qanununun riyazi ifadəsini göstər?

A)  = 

B)  = 

C)  = 

D)  = 

E)  = 273. Mühitin pH-ı 8-dir. Onun pOH-ı neçə olar?

A) 6


B) 8

C) 9


D) 7

E) 3


274. Al2S3 və HCOONa duzlarının dissosiyasiyası nəticəsində neçə kation əmələ gəlir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


275. Hansı duzun suda məhlulu qələvi mühit yaradar?

I-NaCl

II-CaCl2

III-K2CO3

IV-NH4Cl

V-Na2S

A) III, V

B) I, II

C) II, III

D) II, IV

E) II, V276. K2SO4-ün sulu məhlulunun elektrolizindən katodda hansı maddə toplanar?

A) H2

B) O2

C) KOH


D) H2SO4

E) O2, KOH277. Qalvanik elementin e.h.q.-si hansı düsturla hesablanır?

A) e.h.q.= 

B) e.h.q.=  +

C) e.h.q.= 

D) e.h.q.=

E) e.h.q.= +278. Aşağıdakı çevrilmələrə uyğun gələn reaksiyaların tənliklərini tərtib et və əhəngin söndürülməsini göstər.

A) III

B) V


C) IV

D) II


E) I

279. 1 ℓ-də 34 mq CaSO4 olan 2 m3 suyun yumşaldılmasına neçə qram Na2CO3 sərf olunar? Mr(CaSO4)=136, Mr(Na2CO3)=106

A) 53


B) 106

C) 10,6


D) 5,3

E) 0,53


280. Sorel sementi almaq üçün xammal olaraq nədən istifadə olunur?

A) MgO, MgCl2, H2O

B) MgO, H2O

C) MgCl2  H2O

D) MgO Mg(OH)2

E) MgO  MgCO3281. Silisium laboratoriyada hansı üsulla alınır?

A) SiO2 + Mg →

B) SiO2 + C →

C) H2SiO3

D) Mg2Si +H2O →

E) SiO2282. Kvars şüşə nədən alınır?

A) SiO2

B) SiCl4+ Mg

C) K2OCaO6SiO2

D) Na2OCaO6SiO2

E) PbOK2O6SiO2283. Alüminat sementi almaq üçün nədən istifadə olunur?

A) Al2O3CaCO3

B) Al2O3CaO

C) CaCO3 AlCl3

D) Al2O3MgO

E) AlCl3CaO284. Sönməmiş əhəng sənayedə hansı birləşmədən alınır?

A) CaCO3

B) MgCO3

C) CaSO4

D) CaSiO3

E) Ca3(PO4)2285. Üzvi şüşə hansı monomerin polimerləşməsindən alınır?

A) metilmetakrilat

B) vinilxlorid

C) izopren

D) akrilnitril

E) divinil286. Hansı karbohidrogenin HCl ilə birləşməsindən alınan maddə xlorpren kauçukunun monomeridir?

A) vinilasetilen

B) asetilen

C) 1,3-butadien

D) izopren

E) etilen287. Hansı birləşmədən laboratoriyada metan alınır?

A) Al4C3

B) CH3Cl

C) CH3CHO

D) HCOOH

E) CH3OH288. Vürs reaksiyasının tənliyini göstərin.

A) 2C3H7Cl + 2Na →

B) C2H2 + H2O

C) CH3CH2Br + NH3

D) (CH3)2CHCl + NaOH→

E) C6H5OH + FeCl3289. Buxarlarının hidrogenə görə sıxlığı 36 olan doymuş karbohidrogenin formulunu tap.

A) C5H12

B) C4H10

C) C3H8

D) C6H14

E) C2H6290. Sxemdəki Z madəsini təyin edin.

A) 1,2,3,4 – tetraxlorbutan

B) 1,3 –dixlorbutan

C) 1,4 –dixlorbutan

D) 1,3,4 – trixlorbutan

E) 1,4 –dixlorbuten-2

291. Markovnikov qaydası hansı karbohidrogenlərə tətbiq edilir?

I-propilen

II-buten-1

III-eten

IV-metilbenzol

A) I, II

B) I, III

C) II, III

D) II, IV

E) III, IV292. Benzolla propilenin H2SO4 iştirakında reaksiyasından hansı maddə alınar?

A) izopropilbenzol

B) n-propilbenzol

C) etilbenzol

D) vinilbenzol

E) n-butilbenzol293. Hansı maddənin 1 molu 1 mol bromla 1,2- dibrometen əmələ gətirər?

A) asetilen

B) etilen

C) izopren

D) propilen

E) propin294. p-ksilolun oksidləşməsindən hansı maddə əmələ gələr?

A) tereftal turşusu

B) benzoy turşusu

C) nitrofenol

D) benzoy aldehidi

E) benzil spirti295. İdeal qazın hal tənliyi olan Mendeleyev- Klapeyron tənliyini göstər.

A) PV = νRT

B) P =  RT

C) P1V1 = P2V2

D)  = 

E) K=A296. Əsas yarımqruplar hansı elementlərdən təşkil olunmuşdur?

A) s, p

B) s

C) d


D) s, p, d

E) s, d297. Eyni elementin izotoplarında hansı hissəciklərin sayı eynidir?

I-neytronların

II-protonların

III-elektronların

IV--hissəciklərin

A) II, III

B) I, III

C) I, IV

D) II, IV

E) I,II


298. A qrup elementlərinin axırıncı kvant təbəqəsində yerləşən elektronların sayı elementin nəyini müəyyən edir?

A) valentliyini

B) neytronların sayını

C) nüvəsinin yükünü

D) sıra nömrəsini

E) protonların sayını299. N.ş.-də 1 mol su buxarının həcmi nə qədərdir?

A) 22,4ℓ

B) 18 ℓ

C) 18 mℓ

D) 1 ℓ

E) 22,4 mℓ300. NH3 molekulunda kimyəvi rabitənin əmələ gəlməsində neçə elektron iştirak edir?

A) 6


B) 8

C) 10


D) 2

E) 4


301. Su, ammonyak və metan molekullarının hər birində neçə elektron var?

A) 10


B) 12

C) 8


D) 9

E) 11


302. Elektron formulları müvafiq olaraq ...3s23p1 və ...3s23p4 olan X və Y elementlərinin əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu göstərin.

A) X2Y3

B) XY

C) X3Y2D) XY2

E) X2Y303. Elektronların orbitallarda paylanması hansı qayda ilə müəyyən olunur?

A) Hund

B) Raul

C) Le-Şatelye

D) Hibbs

E) De-Broyl304. Termodinamikanın 1-ci qanununun riyazi ifadəsini göstər.

A) Q =U + A

B) PV = RT

C) U = PV  A

D) U = H  RT

E) S = k l nw305. Bəsit maddələrin entalpiyasını göstərin.

A) 0


B) 1

C) 273


D) 20

E) 298


306. K4 kompleks birləşməsində kompleksəmələgətirici ionun oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin.

A) +2


B) +6

C) +3


D) +4

E) +1


307. C (b) + O2 (q) CO2 (q) + 393,5 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən 78,7 kC istiliyin ayrıldığını bilərək əmələ gələn CO2-nin kütləsini tapın.

A) 8,8 q

B) 4,4 q

C) 6,6 q

D) 2,2 q

E) 44 q308. Qazların mayelərdə həll olması hansı qanuna tabedir?

A) Henri

B) Raul

C) Vant-Hoff

D) Avoqadro

E) Boyl-Mariot309. 800 ml 0,5 molyar MgCl2 məhlulu hazırlamaq üçün neçə qram duz götürmək lazımdır?

Mr(MgCl2) = 95

A) 38


B) 54

C) 13,5

D) 19

E) 27


310. Suyun donması zamanı aşağıdakılardan hansılar baş verir?

I-həcm azalır

II-həcm artır

III-həcm dəyişmir

IV-sıxlığı artır

V-sıxlığı azalır

A) II, V

B) I, IV

C) II, IV

D) III, IV

E) I, V311. Qeyri-elektrolitləri göstərin.

I-qlükoza

II-asetat turşusu

III-etil spirti

IV-azot

A) I, III, IV

B) I, II

C) II


D) III

E) II,III312. Həll olmuş 5 mol elektrolitin 2 molu ionlara parçalanarsa, elektrolitin dissosiyasiya dərəcəsini (%-lə) hesablayın.

A) 40


B) 30

C) 20


D) 16

E) 24


313. Məhlulda axıra qədər getməyən reaksiyanı göstərin.

A) K2SO4 + CuCl2

B) Na2S + HNO3

C) Na2SiO3 + HCl →

D) K2S + CuSO4

E) Zn + H2SO4314. Hansı halda verilmiş ion və ya maddələr həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici xassə göstərir?

A) Fe+2, SO2

B) Cl, O2

C) S2, C+4

D) H+, Ca+2

E) Mn, Cl2315. Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + SO2 + NO + H2O

Tənliyi düzəlt və reduksiyaedicinin əmsalını göstər.

A) 3


B) 6

C) 8


D) 4

E) 5


316. Hansı duzun suda məhlulu qələvi mühit yaradır?

A) K2S

B) ZnCl2

C) NH4Cl

D) Al2(SO4)3

E) CaCl2317. Duzun hidroliz dərəcəsi nəyə deyilir və hansı düsturla hesablanır?

A) h =  ∙100

B) h = 

C) h = 

D) h = 

E) h = 318. Kimyəvi reaksiyaların sürəti və mexanizmindən bəhs edən kimyanın bölməsi necə adlanır?

A) kimyəvi kinetika

B) kimyəvi termodinamika

C) kalorimetriya

D) termokimya

E) kimyəvi tarazlıq319. Homogen reaksiyanı göstərin.

A) 2H2 + O2 → 2H2O

B) FeO + H2 → Fe + H2O

C) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

D) C + O2 → CO 2

E) CaO + H2O → Ca(OH)2320. A + 2B → 3C reaksiyasının kinetik tənliyini göstərin.

A) υ = k CA

B) υ = k 

C) υ = CA

D) υ = k CB

E) υ = k CACB321. 2A → B qaz fazada qapalı qabda gedən bu reaksiyada təzyiqi 3 dəfə artırsaq reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar?

A) 9


B) 6

C) 3


D) 5

E) 8


322. 2SO2 + O2  2SO3 + Q sistemində tarazlıq hansı halda pozular?

I-sistemi genişləndirdikdə

II-qızdırdıqda

III-soyutduqda

IV-sistemə hava daxil etdikdə

A) I, II, III, IV

B) II, III

C) III, IV

D) II, IV

E) I, III, IV323. H2 + J2  2HJ sisteminin tarazlıq sabitini əks etdirən ifadələri göstərin.

I- = 

II- K = 

III- K = 

IV- K = 

A) I, III

B) I, II

C) III, IV

D) I, IV

E) II, IV324. Verilmiş ifadələrdən hansılar su molekuluna aiddir?

I-Oksigen atomu sp3  hibrid halındadır.

II-OH rabitəsi qeyri-polyardır.

III-OH rabitələr arasındakı bucaq 900-dir.

IV-OH rabitələr arasındakı bucaq 104,50-dir

V-OH rabitəsi polyardır.

A) I, IV, V

B) II, IV

C) IV, V

D) I, II, IV

E) I, II, III325. Hansı maddələr kristalhidrat əmələ gətirir?

I-KCl

II-NaNO3

III-CuSO4

IV-Fe SO4

A) III, IV

B) I, III

C) I, IV

D) II, IV

E) I, II326. IV A qrup elementlərinin ən yüksək valentliyini və oksidləşmə dərəcəsini göstər.

A) IV, +4

B) IV, 4

C) II, 4

D) II, +4

E) III, +4
Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə