1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315,2 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315,2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1. Hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r adenotomiya 
əmə
liyyat
ı
na göst
ə
ri
ş
dir:
A) Ham
ısı
B) Yuxuda xorlamaq, burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si
C) udlaq badamc
ığı
n böyüm
ə
si
D) Yuxuda t
ənə
ffüsün periodik dayanmas
ı
E) A
ğızı
n aç
ı
q qalmas
ı
, ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
2. Burun bo
ş
lu
ğ
unda qanaxmalar
ı
n s
əbə
bi n
ə
 ola bil
ə
r:
A) burun bo
ş
lu
ğ
unda c
ə
rrahi 
əmə
liyyatlar v
ə
 z
ədələ
r
B) burun bo
ş
lu
ğ
unun atrofiyasi v
ə
 xoras
ı
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun v
ə
 burun 
ə
traf
ı
 cibl
ə
rin xo
ş
xass
ə
li 
şişlə
ri (angioma, papilloma)
D) bütün sadalananlar
E) burun bo
ş
lu
ğ
unun v
ə
 burun 
ə
traf
ı
 cibl
ə
rin b
ə
dxass
ə
li 
şişlə
ri
3. A
şağı
 t
ənə
ffüs yollar
ı
na aiddir:
A) burun
B) burun
ə
traf
ı
 cibl
ə
r
C) q
ı
rtlaq
D) udlaq
E) bronxlar
4. Adenoid il
ə
 ba
ğlı
 e
ş
itm
ə
 z
ə
ifliyi n
ə
 il
ə ə
laq
ə
dard
ı
r:
A) E
ş
itm
ə
 analizatorunun qanqlioz tör
əmələ
rinin intoksikasiyas
ı
 il
ə
B) K
ə
ll
ə
daxili dur
ğ
unluq hallar
ı
 il
ə
C) E
ş
itm
ə
 borular
ını
n a
ğzını
n tutulmas
ı
 il
ə
D) E
ş
itm
ə
 sinirinin iltihab
ı
 il
ə
E) Qulaq sümükcükl
ə
rinin sklerozu il
ə
5. A
şağı
dak
ı ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 adenoid vegetas
ı
yas
ı
 üçün xarakter deyildir:
A) Disfoniya
B) Burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si
C) Üz skeletinin qeyri-düzgün inki
ş
af
ı
D) E
ş
itm
ə
nin pozulmas
ı
E) Xorlama
6. Ya
şlı şə
xsl
ə
rd
ə
 udla
ğı
n uzunlu
ğ
u n
ə
 q
ədə
rdir:
A) 12-14 sm
B) 8-12 sm

C) 14-16 sm
D) 11-15 sm
E) 10-12 sm
7. Adenoid vegetasiyas
ı
, daha çox, hans
ı
 m
ə
rh
ələdə
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
dir:
A) I
B) I-II
C) II
D) II-III
E) Ham
ısı
8. 
İ
rinli meningit üçün xarakter simptom deyil:
A) Brudzinski
B) Oppenheym
C) Rossolimo
D) Kerniq
E) Qallant
9. Burun-udlaq badamc
ığını
n k
ə
skin iltihab
ı
 nec
ə
 adlan
ı
r:
A) K
ə
skin faringit
B) Adenoidit
C) K
ə
skin laringit
D) Angina
E) Adenoid vegetasiyas
ı
10. Normada insan bas p
ıçı
lt
ı
 s
ə
sl
ə
rini hans
ı
 m
ə
saf
ədə
n e
ş
idir?
A) 30 m
B) 15 m
C) 20 m
D) 6 m
E) 12 m
11. Hans
ı
 ya
ş
 h
ə
ddind
ə
n ba
ş
layaraq udlaq badamc
ığı
 involyusiyaya u
ğ
ray
ı
r:
A) 2-3 ya
ş
B) 8-9 ya
ş
C) 14-15 ya
ş
D) 4-5 ya
ş
E) 6-7 ya
ş

12. Xroniki tonzilitin yar
ı
mc
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə
 a
şağı
dakilardan hans
ı
 daxil deyil:
A) Lakunotomiya
B) Kriodestruksiya
C) Tonzillektomiya
D) Lazer c
ə
rrahiyy
ə
si
E) Galvanokaustika
13. X
ə
st
ə
 klinikaya udlaqda bir t
ərə
fli a
ğrı
, çeyn
əmə əzələlə
rind
ə
 trizm, 40
0
C

rar
ə
tl
ə
 müraci
ə
t edib Ba
şı
 x
ə
st
ə
 t
ərəfə ə
yilib Boynun yan divar
ı
 palpasiyada a
ğrılı
,
infiltrasiyal
ıdı
r. Farinqoskopiyada udla
ğı
n yan divar
ı
 ödemli hiperemiyal
ı
 olub,
qabar
ı
r. X
ə
st
ə
liyi t
ə
yin edin:
A) Angina
B) Retrofaringeal abses
C) Faringit
D) Parafar
ı
ngeal abses
E) Difteriya
14. Konikotomiya 
əmə
liyyat
ı
 hans
ı
 anatomik hiss
ədə
 apar
ılı
r?
A) Üzüy
əbə
nz
ə
r q
ığı
rdaqda
B) Konusab
ə
nz
ə
r üzük-qalxanab
ə
nz
ə
r ba
ğ
da
C) Qalxanab
ə
nz
ə
r q
ığı
rdaqda
D) Üzük-traxeal ba
ğ
da
E) Qalxan-dilalt
ı
 ba
ğ
da
15. Udla
ğı
n müayin
ə
si nec
ə
 adlan
ı
r:
A) Rinoskopiya
B) Larinqoskopiya
C) Bronxoskopiya
D) Farinqoskopiya
E) Otoskopiya
16. Ototoksik antibiotikl
ə
r hans
ı
 sinir
ə
 toksik t
ə
sir göst
ə
rir?
A) üz sinirin
ə
B) e
ş
itm
ə
 sinirin
ə
C) azan sinirin
ə
D) üçlü sinirin
ə
E) dul-udlaq sinirn
ə

17. Bu anatomik tör
əmələ
rd
ə
n hans
ı ə
sn
ə
yin formala
ş
mas
ı
nda i
ş
tirak etmir:
A) Dil kökü
B) Damaq-dil qövsü
C) S
ə
rt damaq
D) Damaq-udlaq qövsü
E) Yum
ş
aq damaq
18. Otogen beyin v
ə
 beyincik absesl
ə
rinin klinikas
ı
nda k
ə
ll
ə
daxili t
ə
zyiqin qalxma
səbə
bl
ə
rini göst
ə
rin
A) beyin m
ə
rk
ə
zl
ə
rinin z
ədələ
nm
ə
si
B) beyin toxumas
ı
nda irin oca
ğı
, beyin ödemi
C) irinli orta otit, göz dilind
ə
 dur
ğ
unluq, 
ş
üurun pozulmas
ı
D) beyin strukturlar
ını
n bir-birin
ə
 münasib
ə
td
ə
 yerd
ə
yi
şmə
si
E) labirintin hidropsu
19. K
ə
skin tonzillogen sepsis 
ə
n çox hans
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
r n
ə
tic
ə
sind
ə əmələ
 g
ə
lir:
A) Paratonzilyar abses
B) Kataral angina
C) Xroniki tonzillit
D) Xroniki faringit
E) K
ə
skin faringit
20. Bu arteriyalardan hans
ı
 udla
ğı
n qan t
ə
chizat
ı
nda i
ş
tirak etmir:
A) En
ə
n damaq arteriyas
ı
B) Üz arteriyas
ını
n badamc
ı

ş
ax
ə
si
C) Qalxan udlaq arteriyas
ı
D) A
şağı
 qalxanvari arteriya
E) Qalxan damaq arteriyas
ı
21. Böyükl
ə
rd
ə
 udma akt
ı
 neç
ə
 saniy
ə
 ç
ə
kir:
A) 3-5 sn
B) 1-3 sn
C) 5-7 sn
D) 6-8 sn
E) 7-10 sn
22. 
İ
sti kalorik s
ı
naq zaman
ı
 nistaqm hans
ı
 t
ərəfə
 yön
ə
lir?
A) h
ə
r iki t
ərəfə
B) ortaya

C) s
ı
naq apar
ı
lan t
ərəfə
D) yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı
E) s
ı
naq apar
ı
lan qulaqdan 
ə
ks t
ərəfə
23. A
şağı
dakilardan hans
ı
 farinqomikozun etioloji faktoru hesab edilir?
A) Aspergillus
B) B)fuziformis
C) Virus
D) Leptotrix
E) Candida
24. A
şağı
daki anginalardan hans
ı
 qan x
ə
st
ə
likl
ə
ri zaman
ı
 rast g
ə
linir:
A) Lyudviq anginas
ı
B) Follikulyar angina
C) Simanovski-Vensan anginas
ı
D) Aqranulositar angina
E) Lakunar angina
25. Sinusitin yaranmas
ı
na s
əbə
b olan yerli amill
ə
r:
A) burun ç
əpə
rinin 
ə
yriliyi, daraq, tikan
B) adenoid vegetasiyas
ı
C) k
ə
skin rinit
D) bütün sadalananlar
E) xroniki rinit
26. Bu 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 xroniki tonzillitin diaqnostikas
ı
nda daha etibarl
ıdı
r:
A) Boyun limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si
B) Badamc
ı
qlar
ı
n hipertrofiyas
ı
C) Zak simptomu
D) Gize simptomu
E) Anamnezd
ə
 tez-tez anginalar
ı
n olmas
ı
27. Xroniki tonzillitin “anginas
ı
z formas
ı
”x
ə
st
ələ
rin neç
ə
 faizind
ə
 rast g
ə
linir:
A) 6%
B) 8%
C) 10%
D) 4%
E) 12%

28. Aqranulositar angina zaman
ı
 qanda hans
ı
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r aqronulositar anginada

ş
ahid
ə
 olunur:
A) Limfositoz
B) K
ə
skin Leykopeniya
C) Leykositoz
D) Eozinofiliya
E) Neytrofilyoz
29. Qanad-damaq çuxuru il
ə
 hans
ı ə
lav
ə
 cib s
ə
rh
ə
dl
ə
nir:
A) al
ı
n
B) 
ə
sas
C) 
ə
ng
D) x
ə
lbir labirinti
E) x
ə
lbir labirintinin ön hüceyr
ələ
ri
30. Udlaq k
ə
ll
ə ə
sas
ı
ndan ba
ş
lay
ı
b, hans
ı
 f
əqərə
 s
ə
viyy
ə
sin
ə
 kimi uzan
ı
r:
A) 4-5
B) 2-4
C) 5-6
D) 3-4
E) 7-8
31. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 spontan nistaqm
ı
n xarakteristikas
ı
na aid deyil?
A) amplitudu
B) gücü
C) müst
ə
visi
D) istiqam
ə
ti
E) registri
32. Burun-udlaqda hans
ı
 anatomik tör
əmələ
r yerl
əş
ir:
A) Ham
ısı
B) Tubar badamc
ı
qlar
C) Rozenmüller çuxurlar
ı
D) Burunudlaq badamc
ığı
E) E
ş
itm
ə
 borular
ını
n a
ğzı
33. Burun sümükl
ə
rinin s
ınığı
 ola bil
ə
r:
A) qapal
ı
, aç
ı
q

B) ancag qapal
ı
C) ancag selikli qi
ş
a taml
ığını
n pozulmamas
ı
 il
ə
D) ancag aç
ı
q
E) ancag selikli qi
ş
sa taml
ığını
n pozulmas
ı
 il
ə
34. Hans
ı
 burun-udla
ğı
n müayin
ə
sind
ə
 t
ə
tbiq olunmur?
A) Endoskopik müayin
ə
B) Barmaq müayin
ə
si
C) Ön rinoskopiya
D) Arxa rinoskopiya
E) Rentgen müayin
ə
si
35. Burun furunkulunun infiltrasiya m
ə
rh
ələ
sind
ə ə
sas müalic
ə
 üsulu:
A) antibiotikl
ə
r v
ə
 m
ə
lh
ə
m applikasiyalar
ı
B) vitamin terapiyas
ı
C) fizioterapiya
D) yar
ı
lma, t
ə
zyiq göst
ə
rm
ə
, vitamin terapiyas
ı
E) t
ə
zyiq göst
ə
rm
ə
36. Udlaq badamc
ığı
 harada yerl
əş
ir:
A) Burun-udlaqda
B) Q
ı
rtlaq-udlaqda
C) A
ğı
z-udlaqda
D) Heç biri
E) Dil kökünd
ə
37. Udla
ğı
n III d
ərəcə
li yan
ı
qlar
ı
 üçün a
şağı
dakilardan hans
ı
 xarakterikdir:
A) Nekroz
B) Qovuq (yan
ı
q sudurlar
ı
)
C) Hiperemiya
D) Eritema
E) Ödem
38. 
Ə
sn
ə
yi n
ə
 t
əş
kil edir?
A) Dilç
ə
k
B) Yum
ş
aq damaq
C) Ön v
ə
 arxa damaq qövsl
ə
ri
D) Ham
ısı
E) Dil kökü

39. Hans
ı
 limfoepitelial tör
əmələ
r a
ğı
zudlaqda yerl
əş
ir:
A) Boru badamc
ı
qlar
ı
B) Solitar follikullar
C) Udlaq badamc
ığı
D) Damaq badamc
ı
qlar
ı
E) Dil badamc
ığı
40. Bunlardan hans
ı
 q
ı
rtla
ğı
n x
ə

ə
ngönü x
ə
st
ə
likl
ə
ri v
ə
 ya faktorlar
ı
na aid deyil.
A) Xroniki laringit
B) Siqaretç
ə
km
ə
C) Q
ı
rtla
ğı
n xroniki iflici
D) Q
ı
rtlaq paxidermiyas
ı
E) 
İ
stehsalat
ı
n z
ərə
rli faktorlar
ı
 (z
ərə
rli qazlar, z
ərə
rli tozlar)
41. Bu müayin
ə
 metodlar
ı
ndan hans
ı
 vestibulyar pasporta daxil deyil?
A) barmaq-burun s
ı
na
ğı
B) spontan nistaqm
C) Rinne s
ı
na
ğı
D) düz v
ə
 yana yeri
ş
E) Romberq v
ə
ziyy
ə
ti
42. “Adenoid” vegetasiyas
ı
 n
ə
dir:
A) Burun-udlaq badamc
ığını
n hipertrofiyas
ı
B) Burun-udlaq badamc
ığını
n iltihab
ı
C) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n atrofiyas
ı
D) Tubar badamc
ı
qlar
ını
n böyüm
ə
si
E) Burun arak
ə
sm
ə
sinin Yakobson cismi
43. Qida borusunun yan
ı
qlar
ı
 zaman
ı
 çap
ı
q daralmalar
ı ə
sas
ə
n neç
ə
 müdd
ə
td
ə
n
sonra 
əmələ
 g
ə
lir?
A) 10-15 gün
B) 5-6 ay
C) 1-2 ay
D) 3-4 ay
E) 5-10 gün
44. 
Ə
n çox hans
ı
 burun
ə
traf
ı
 cibin x
ə
st
ə
likl
ə
rin
ə
 rast g
ə
linir:
A) 
ə
ng

B) x
ə
lbir
C) 
ə
sas
D) al
ı
n
E) eyni tezlikd
ə
 bütün cibl
ə
rd
ə
45. Damaq badamc
ı
qlar
ı
 n
ədə
n t
əş
kil olunmu
ş
dur:
A) Ham
ısı
B) Stroma
C) Parenxima
D) Kapsul
E) Epitelial qat
46. Udlaqdan limfa hara axir:
A) 
Ə
ns
ə
 limfa düyünl
ə
rin
ə
B) Pretraxeal limfa düyünl
ə
rin
ə
C) Udlaq arxas
ı
 limfa düyünl
ə
rin
ə
D) Ç
ənə
arxas
ı
 limfa düyünl
ə
rin
ə
E) Arxa v
ə
 d
ə
rin boyun limfa düyünl
ə
rin
ə
47. Damaq badamc
ı
qlar
ını

ə
sas funksiyalar
ı
 n
ə
dir:
A) Limfopoez
B) Eliminasiya
C) 
İ
mmunoqlobulinl
ə
rin sintezi
D) Ham
ısı
E) Fermentativ funksiya
48. K
ə
skin irinli orta otitd
ə
n sonra inki
ş
af ed
ə
n ekstradural abses 
ə
sas
ə
n harada
yerl
əş
ir?
A) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunda
B) orta k
ə
ll
ə
 çuxurunda
C) ön k
ə
ll
ə
 çuxurunda
D) ön v
ə
 orta k
ə
ll
ə
 çuxurlar
ı
nda
E) k
ə
ll
ə ə
sas
ı
nda
49. Damaq badamc
ı
qlar
ını
n kapsulu il
ə
 udla
ğı

əzələ
 divar
ı
 aras
ı
nda yerl
əşə
n sah
ə
nec
ə
 adlan
ı
r:
A) Udlaqyan
ı
 sah
ə
B) Udlaq arxas
ı
 sah
ə
C) Heç biri

D) Laterofarinqeal sah
ə
E) Paratonzillyar sah
ə
50. Yetkin insanda q
ı
rtla
ğı
n yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı
 s
ə
rh
ə
dl
ə
ri hansi s
ə
viyy
ədə
 yerl
əş
ir?
A) III-VII boyun f
əqərə
si
B) III-V boyun f
əqərə
si
C) III-V boyun f
əqərə
si
D) II-VII boyun f
əqərə
si
E) IV-VI boyun f
əqərə
si
51. Damaq badamc
ığı
 hans
ı
 arteriya hövz
ə
sind
ə
n qanla t
ə
chiz olunur:
A) Xarici yuxu arteriyas
ı
B) F
əqərə
 arteriyas
ı
C) Heç biri
D) Daxili yuxu arteriyas
ı
E) Ümumi yuxu arteriyas
ı


Yüklə 315,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə