1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315,2 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315,2 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ə
sind
ə
 n
ə
 t
ə
tbiq edilir?

A) olfaktometriya
B) stroboskopiya
C) kalorik s
ı
naq
D) audiometriya
E) timpanometriya
473. Vestibulyar aparat
ı
n orqanizmd
ə ə
sas rolu n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) qoxu funksiyas
ı
B) görm
ə
 funksiyas
ı
C) e
ş
itm
ə
 funksiyas
ı
D) müvazin
ə
tin saxlanmas
ı
E) dad funksiyas
ı
474. X
ə
st
ə
nin 7 ya
şı
 var. 
Ş
ikay
ə
tl
ə
ri burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
sind
ə
n,
burundan selikli ifrazat
ı
n g
ə
lm
ə
sind
ə
n, enurez, nitqin t
ı
nt
ı
n olmas
ı
ndan, ç
ənə
skeletinin qeyri-düzgün inki
ş
af
ı
ndand
ı
r. N
ədə

ş
übh
ələ
nm
ə
k olar:
A) Yuvenil anqiofibroma
B) Xroniki tonzilit
C) Adenoid vegetas
ı
yas
ı
D) Rinofaringit
E) Burun bo
ş
lu
ğ
unun yad cismi
475. Xroniki hipertrofik rinit zaman
ı
 a
şağı
 burun bal
ı
qqulaqlar
ını
n arxa uclar
ını
n
böyüm
ə
si n
ə
yin funksiyas
ını
n pozulmas
ı
na s
əbə
b olur:
A) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin
B) burun d
ə
hlizinin
C) e
ş
itm
ə
 borusunun
D) gözl
ə
rin
E) korti orqan
ını
n
476. Otogen leptomeningit zaman
ı
 iltihabi proses harada gedir?
A) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ı
nda
B) epidural sah
ədə
C) beyin toxumas
ı
nda
D) subdural sah
ədə
E) yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ı
nda

477. Bu simptomlardan hans
ı
 otogen leptomeningit üçün patoqnomonikdir?
A) ocaql
ı
 beyin simptomlar
ı
B) beyin-onur
ğ
abeyin mayesind
ə
 yüks
ə
k sitoz
C) k
ə
ll
ə
daxili t
ə
zyiqin yüks
ə
k olmamas
ı
D) qulaqdan iring
ə
lm
ə
E) ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
 v
ə
 subfebril h
ə
rar
ə
t
478. Qulaq kiri t
ı
xaç
ını

ə
sas simptomlar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?
A) qula
ğ
a su dü
ş
dükd
ə
 e
ş
itm
ə
nin k
ə
skin z
ə
ifl
əmə
si
B) qulaqdan irinli ifrazat
ı
n axmas
ı
C) müvazin
ə
tin pozulmas
ı
D) qulaq a
ğrısı
E) h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si
479. Qulaq seyvan
ını
n hans
ı
 anatomik hiss
ə
sind
ə
 q
ığı
rdaq yoxdur?
A) qar
şı
 q
ı
vr
ı
m
B) traqus
C) s
ırğ
al
ı
q
D) q
ı
vr
ı
m
E) qulaq seyvan
ı
 l
əyə
ni
480. Damaq badamc
ı
qlar
ını
n selikli qi
ş
as
ını
n s
ə
thi hiperemik olub, lakunalar
ı
n a
ğzı
sar
ı
mt
ı

ə
rpl
ə
 örtülmü
ş
dür. Fibrinoz 
ə
rp bir-biril
ə
 birl
əşərə
k badamc
ı
q s
ə
thinin
böyük bir hiss
ə
sini tutmu
ş
dur, lakin s
ə
rh
ə
dd
ə
n k
ə
nara ç
ı
xmam
ışdı
r. 
Ə
rp 
ş
patel
vasit
ə
si il
ə
 asanl
ı
qla qopa bilir. Bu 
ə
lam
ə
tl
ə
r anginalar
ı
n hans
ı
 növü üçün
xarakterdir:
A) Herpetik angina
B) Follikulyar angina
C) 
Ə
sn
ə
k difteriyas
ı
D) Kataral angina
E) Lakunar angina
481. Xarici qulaq keç
əcə
yinin arxa divar
ı
 n
ə
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir?
A) glandula parotisl
ə
B) orta k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
C) gicgah-ç
ənə
 oyna
ğı
 il
ə

D) arxa k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
E) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
 hücr
ələ
ri il
ə
482. Bu üsullardan hans
ı
 xroniki tonzillitin konservativ müalic
ə
sind
ə
 istifad
ə
olunmur:
A) Rentgenoterapiya
B) Boyun limfa düyünl
ə
rin
ə
 UB
Ş
-t
ə
sir
C) 
İ
mmunkorreksiya
D) Badamc
ı
q lakunalar
ını
 antiseptikl
ə
rl
ə
 yuyulmas
ı
E) Lyuqol m
ə
hlulunun t
ə
tbiqi
483. N
ə
 üçün qulaq q
ıfını
 xarici qulaq keç
əcə
yin
ə
 salanda öskür
ə

əmələ
 g
ə
lir?
A) simpatik sinirin refleksi n
ə
tic
ə
sind
ə
B) üçlü sinirin q
ıcı
qlanmas
ı
 n
ə
tic
ə
sind
ə
C) t
ə
bil telinin q
ıcı
qlanmas
ı
 say
ə
sind
ə
D) dil-udlaq sinirin refleksi say
ə
sind
ə
E) azan sinirin q
ıcı
qlanmas
ı
 n
ə
tic
ə
sind
ə
484. Bu göst
ə
rici 
ə
sas
ı
nda meningit diaqnozu qoyulur:
A) sidiyin analizi
B) qan analizi
C) sternal punksiya
D) ba
ş
 benin KT-s
ı
E) onur
ğ
a beyni punksiyas
ı
485. Otoskopiya zaman
ı
 t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin tan
ı
nma nöqt
ələ
rin
ə
 hans
ı
 aid deyil?
A) ç
ə
kicin d
ə
st
ə
yi
B) i
şı
q konusu
C) ön v
ə
 arxa bükü
şlə
r
D) ç
ə
kicin kiçik ç
ıxı
nt
ısı
E) q
ı
vr
ı
m
486. Mastoidit zaman
ı
 xarici qulaq keç
əcə
yinin hans
ı
 divar
ı
nda ged
ə
n d
ə
yi
ş
iklik
diaqnostik 
əhə
miyy
ətə
 malikdir?
A) yuxar
ı
B) a
şağı
C) arxa-yuxar
ı

D) ön-yuxar
ı
E) ön-a
şağı
487. T
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unda bunlardan hans
ı
 yoxdur?
A) mezotimpanum
B) hipotimpanum
C) pretimpanum
D) epitimpanum
E) epi v
ə
 mezotimpanum
488. Al
ı
n cibi hans
ı
 sümükd
ə
 yerl
əş
ir:
A) al
ı
n sümüyünün pullu hiss
ə
sind
ə
 (os frontalis)
B) 
ə
sas sümükd
ə
 (os sfenoidalis)
C) 
ə
ng sümüyünün cismind
ə
 (os maxillaris)
D) x
ə
lbir sümüyünd
ə
 (os etmoidalis)
E) gicgah sümüyünün pullu hiss
ə
sind
ə
 (os temporalis)
489. U
ş
aqlarda e
ş
itm
ə
 borusunun qurulu
ş
 xüsusiyy
ə
tl
ə
ri hans
ı
lard
ı
r?
A) sagital v
ə
ziyy
ə
td
ə
 yerl
əş
mi
ş
dir
B) q
ı
sa v
ə
 enlidir, üfüqü v
ə
ziyy
ə
td
ə
 yerl
əş
mi
ş
dir
C) uzun v
ə
 dard
ı
r
D) uzun v
ə
 enlidir
E) 
ş
aquli v
ə
ziyy
ə
td
ə
 yel
əş
mi
ş
dir
490. A
şağı
dak
ı
 infeksion x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 anginalar
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
sind
ə
 rol
oynam
ı
r.:
A) Malyariya
B) Sifilis
C) Skarlatina
D) Difteriya
E) Q
ızı
lca
491. U
ş
aqlarda otoskopiya zaman
ı
 qulaq seyvan
ı
 hans
ı
 istiqam
ə
td
ə
 ç
ə
kilm
ə
lidir?
A) a
şağı
 v
ə
 ön
ə
B) yuxar
ı
 v
ə
 ön
ə
C) a
şağı
 v
ə
 arxaya
D) düz istiqam
ə
td
ə

E) yuxar
ı
 v
ə
 arxaya
492. Hans
ı
 anatomik tör
əmə
 t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
u il
ə
 burunudla
ğı
 birl
əş
dirir?
A) gird
ə
 p
ə
nc
ərə
B) daxili qulaq keç
əcə
yi
C) oval p
ə
nc
ərə
D) e
ş
itm
ə
 borusu
E) xarici qulaq keç
əcə
yi
493. Burun furunkulunun aç
ı
lmas
ı
ndan sonra hans
ı
 n
ə
m sar
ğını
n apar
ı
lmas
ı

qs
ədə
 uy
ğ
undur:
A) 70%-li spirtl
ə
B) yar
ı
mspirtli m
ə
hlul il
ə
C) hidrogen peroksidl
ə
D) natri xlorun hipertonik m
ə
hlulu il
ə
E) natri xlorun izotonik m
ə
hlulu il
ə
 (0,9%)
494. Aditus ad antrum t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unun hans
ı
 divar
ı
nda yerl
əş
ir?
A) Daxili divar
ı
nda
B) Ön divar
ı
nda
C) Yuxar
ı
 divar
ı
nda
D) Arxa divar
ı
nda
E) A
şağı
 divar
ı
nda
495. U
ş
aqlarda hans
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
r zaman
ı
 traqusa t
ə
zyiq etdikd
ə
 a
ğrı
 qeyd
olunur?
A) Yevstaxiit zaman
ı
B) Antrit zaman
ı
C) Labirintit zaman
ı
D) K
ə
skin xarici v
ə
 orta otitl
ə
r zaman
ı
E) Xroniki irinli orta otit zaman
ı
496. T
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unun iç
ə
ri divar
ı
nda hans
ı
 klinik 
əhə
miyy
ə
tli tör
əmələ
r
yerl
əş
mir?
A) gird
ə
 p
ə
nc
ərə
B) promontorium

C) üz siniri
D) ma
ğ
araya giri
ş
E) oval p
ə
nc
ərə
497. Yakobsonun rudimentar orqan
ı
 burun bo
ş
lu
ğ
unun haras
ı
nda yerl
əş
ir:
A) orta burun keç
əcə
yind
ə
B) yuxar
ı
 divar
ı
nda
C) burun ç
əpə
rind
ə
D) a
şağı
 divar
ı
nda
E) orta burun bal
ı
qqula
ğı
nda
498. T
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unun yuxar
ı
 divar
ını
n da
ğı
lmas
ı
 zaman
ı
 orta qula
ğı
n iltihab
ı
 hara
yay
ı
la bil
ə
r?
A) S-
əbə
nz
ə
r sinusa
B) vidaci vena so
ğ
ana
ğı
na
C) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
ya
D) orta k
ə
ll
ə
 çuxuruna
E) parotis v
ə
ziy
ə
499. Udlaq badamc
ığı
 udla
ğı
n hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
 yerl
əş
ir:
A) Mezofarinqsd
ə
 (a
ğı
z-udlaq)
B) Hipofarinqsd
ə
 (q
ı
rtlaq-udlaq)
C) Burun bo
ş
lu
ğ
unda
D) Damaq qövsl
ə
ri aras
ı
nda
E) Epifarinqsd
ə
 (burun-udlaq)
500. Otoakustik emissiya metodu il
ə
 müayin
ə
 qula
ğı
n hans
ı
 hiss
ə
sinin f
ə
aliyy
ə
ti
haqda m
ə
lumat verir?
A) xarici qulaq keç
əcə
yinin v
ə
ziyy
ə
ti haqda
B) orta qulaq, qulaq sümükcükl
ə
rinin v
ə
ziyy
ə
ti haqda
C) daxili tükcüklü hüceyr
ələ
rin v
ə
ziyy
ə
ti haqda
D) xarici tükcüklü hüceyr
ələ
rin f
ə
aliyy
ə
ti haqda
E) beyind
ə
 e
ş
itm
ə
nin apar
ıcı
 yollar
ı
 haqda
501. T
ə
bil pill
əkə
nind
ə
 hans
ı
 maye var?
A) endolimfa
B) transudat

C) plazma
D) perilimfa
E) kortilimfa
502. A
şağı
dak
ı
 anatomik tör
əmələ
rd
ə
n hans
ı
 ilbiz axaca
ğını
n divarlar
ını
 t
əş
kil edir?
A) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si
B) otolit membran
ı
C) kis
ə
cik
D) torbac
ı
q
E) 
ə
sas zar
503. Bu üsullardan hans
ı ə
sas
ə
n kiçik ya
şlı
 u
ş
aqlar
ı
n q
ı
rtla
ğını
n müayin
ə
sind
ə
istifad
ə
 olunur?
A) Stroboskopiya
B) Rentgenoqrafiya
C) T
ə
rsin
ə
 (vasit
ə
li) larinqoskopiya
D) Düzün
ə
 (vasit
ə
siz) larinqoskopiya
E) 
Ş
liter simptomunu yoxlamaqla
504. Korti orqan
ı
 hans
ı
 hüceyr
ələ
rd
ə
n t
əş
kil olunub?
A) q
ədəhəbə
nz
ə
r hüceyr
ələ
rd
ə
n
B) yasti epitelid
ə
n
C) kubik epitelid
ə
n
D) s
ə
yrici epiteli
E) tükcüklü hüceyr
ələ
rd
ə
n
505. A
şağı
dak
ı
 b
ə
ndl
ə
rd
ə
n hans
ı
 xroniki tonzillitin yerli 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 aid deyil:
A) Ön qövsl
ə
rin k
ə
nar
ını
n infiltrasiyas
ı
B) Qövsl
ə
rin yuxar
ı
 hiss
ə
sinin ödemi
C) Lakunalarda kazeoz t
ı
xaclar
D) Dilin 
ə
rpli olmas
ı
E) Ön qövsl
ə
rin infiltrasiyas
ı
 v
ə
 hiperplaziyas
ı
506. S
ə
si q
ə
buledici aparat
ı
n x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 hans
ı
 keçiricilik pozulur?
A) heç biri pozulmur
B) h
ə
m sümük, h
ə
m d
ə
 hava keçiriciliyi
C) yaln
ı
z sümük keçiriciliyi

D) sümük keçiricilik normal qal
ı
r, yaln
ı
z hava keçiriciliyi pozulur
E) yaln
ı
z hava keçiriciliyi
507. Al
ı
n pay
ı
 absesinin a
ş
kar stadiyas
ı
nda xarakter simptom deyil:
A) ümumi
B) meningial
C) labirint
D) ümumi beyin
E) ocaql
ı
 simptomlar ( psixi poz
ğ
unluqlar , statika v
ə
 yeri
ş
in pozulmas
ı
 v
ə
 s
508. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n anatomik tör
əmələ
rd
ə
n hans
ı
 s
ə
si q
ə
buled
ə
n aparata
aiddir?
A) xarici qulaq keç
əcə
yi, t
ə
bil p
ə
rd
ə
si
B) e
ş
itm
ə
 sümükcükl
ə
ri
C) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
D) korti orqan
ı
E) qulaq seyvan
ı
509. E
ş
itm
ə
 borusunun müayin
ə
 metodlar
ı
na n
ə
 aiddir?
A) otoskopiya
B) kateterizasiya
C) palpasiya
D) rentgenoskopiya
E) rinoskopiya
510. S
ə
si q
ə
buled
ə
n aparat
ı
n patologiyas
ı
 zaman
ı
 kamertonal müayin
ələ
rd
ə
 hans
ı
ə
lam
ə
tl
ə
r olacaq?
A) C128-l
ə
 müayin
ədə
 sümük keçiriciliyi uzan
ı
r
B) C128-l
ə
 müayin
ədə
 sümük keçiriciliyi q
ı
sal
ı
r
C) C128-l
ə
 müayin
ədə
 Rinne m
ə
nfi olur yaln
ı
z hava keçiriciliyi q
ı
sal
ı
r
D) C2048-l
ə
 müayin
ədə
 e
ş
itm
ə
 uzan
ı
r
E) C128-l
ə
 müayin
ədə
 h
ə
m hava, h
ə
m d
ə
 sümük keçiriciliyi q
ı
sal
ı
r
511. Jelle s
ı
na
ğı
 hans
ı
 m
ə
qs
ə
dl
ə
 h
ə
yata keçirilir?
A) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin h
ərəkə
tli olmas
ını
 t
ə
yin etm
ə
k üçün
B) s
ə
si q
ə
buled
ə
n aparat
ını
n patologiyalar
ını
n diaqnostikas
ı
 üçün
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə