1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315,2 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315,2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

230. Burun furunkulunun aç
ı
lmas
ı
 n
ə
 zaman apar
ılı
r:
A) sa
ğ
alma m
ə
rh
ələ
sind
ə
B) bütün m
ə
rh
ələlə
rd
ə
C) absesl
əşmə
 m
ə
rh
ələ
sind
ə
D) ümumiyy
ə
tl
ə
 apar
ı
lm
ı
r
E) infiltrasiya m
ə
rh
ələ
sind
ə
231. K
ə
skin etmoidit göz yuvas
ını
n subperiostal absesi v
ə
 ya
fleqmonas
ı
 il
ə
 a
ğı
rla
şı
b: Müalic
ə
 taktikas
ı
 nec
ə
 olmal
ıdı
r:
A) x
ə
lbir cibinin punksiyas
ı
 v
ə
 antibiotik terapiyas
ı
B) al
ı
n cibinin punksiyas
ı
C) c
ə
rrahi müdaxil
ə
 - x
ə
lbir labirinti hüceyr
ələ
rinin aç
ı
lmas
ı
, göz
qapa
ğı
 absesi v
ə
 ya göz yuvas
ını
n aç
ı
lmas
ı
D) antibiotik terapiyas
ı
E) Proetsin yerd
ə
yi
şmə
 üsulu il
ə
 irinin evakuasiya edilm
ə
si
232. Burun furunkulunun absesl
əşmə
 m
ə
rh
ələ
sind
ə ə
sas müalic
ə
:
A) yar
ı
lma v
ə
 antibakterial terapiya
B) antibakterial terapiya v
ə
 m
ə
lh
ə
m applikasiyalar
ı
C) t
ə
zyiq göst
ə
rilm
ə
si

D) immun sistemin stimulla
şdırı
lmas
ı
E) fizioterapiya
233. Hans
ı
 monositar anginan
ı
n tör
ə
dicisi hesab edilir:
A) Streptokokklar
B) Ep
ş
teyn – Barr virusu
C) Adenoviruslar
D) Stafilokokklar
E) Pnevmokokklar
234. Lor organlar
ı
n d
ə
risinin hans
ı
 yay
ı
lm
ış
 infeksion iltihab
ı
 x
ə
st
ə
liyi orqanizmin
güclü ümumi reaksiyas
ı
 il
ə
 gedir:
A) q
ızı
lyel
B) sikoz
C) burun furunkulu
D) karbunkul
E) ekzema
235. Burun q
ızı
lyelinin 
ə
sas tör
ə
dicisi:
A) herpes virusu
B) göb
ələ
k
C) streptakokk
D) mikoplazma
E) stafilakokk
236. Burun q
ızı
lyelinin müalic
ə
sind
ə
 n
ə
 istifad
ə
 olunmur:
A) antibakterial preparatlar
B) kvarsla 
ş
üalanma
C) autohemoterapiya
D) göb
ələyə
 qar
şı
 m
ə
lh
ə
ml
ə
r
E) vitamin terapiyas
ı
237. Menyer x
ə
st
ə
liyinin patogenezi n
ə
dir?
A) labirint yar
ı
mdair
ə
vi kanal
ı
nda fistulan
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si
B) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unun irinli iltihab
ı
C) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unda transudat
ı
n toplanmas
ı
D) labirintin hidropsu

E) labirintin irinli iltihab
ı
238. Burun ç
əpə
rinin selikli qi
ş
aalt
ı
 rezeksiyas
ı
 zaman
ı
 n
ə
 xaric edilir:
A) üçbucaq q
ığı
rdaq
B) burun ç
əpə
rinin burun arxas
ı
na yax
ı
n olan q
ıgı
rda
ğı
C) sesamoid q
ıgı
rdaq
D) dördbucaq q
ığı
rda
ğı
n v
ə
 burun ç
əpə
rinin sümük
skeletinin 
ə
yilmi
ş
 hiss
ələ
ri
E) burun qanad
ı
 qig
ı
rda
ğı
239. Burun bo
ş
lu
ğ
unun sinexiyalar
ı
 n
ə
dir:
A) burun ç
əpə
rinin polipoz tör
əmələ
ri
B) burun bo
ş
lu
ğ
unun a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
ki q
ığı
rdaq atmalar
ı
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ını
n sklerozla
şmış
 hiss
ələ
ri
D) burun ç
əpə
ri il
ə
 burunun lateral divar
ı
 aras
ı
ndak
ı
 çap
ı
ql
ı
 atmalar
E) burun bo
ş
lu
ğ
unun yuxar
ı
 hiss
ələ
rind
ə
ki sümük atmalar
240. 60 ya
şlı
 qad
ı
n qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zi x
ə

ə
ngin
ə
 gör
ə
 strumektomiya 
əmə
liyyat
ı
keçirmi
ş
dir.
Əmə
liyyatdan sonrak
ı
 erk
ə
n dövrd
ə
 x
ə
st
ədə
 q
ı
rtlaq stenozu 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
ba
ş
 vermi
ş
dir.Stenozun s
əbə
bi n
ə
 ola bil
ə
r?
A) Q
ı
rtla
ğı
n çap
ı
ql
ı
 stenozu
B) Q
ı
rtla
ğı
n iltihab
ı
C) Q
ı
rtlaqda hissiyat pozulmas
ı
D) Q
ı
rtla
ğı
n iflici
E) Q
ı
rtla
ğı
n postintubasion qranulomas
ı
241. Burun ç
əpə
rinin hematomas
ını

ə
sas simptomlar
ı
:
A) xarici burunun deformasiyas
ı
B) burundan irinli ifrazat
ı
n g
ə
lm
ə
si
C) burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si
D) burun qanaxmas
ı
E) iybilm
ə
nin itirilm
ə
si
242. Burun ç
əpə
rinin hematomas
ı
na n
ə
yin 
ə
sas
ı
nda diagnoz goyulur:
A) burun sümükl
ə
rinin palpasiyas
ı
B) rentgenoqrafiya

C) bakterioloji müayin
ə
D) ön rinoskopiya
E) arxa rinoskopiya
243. Burun ç
əpə
rinin hematomas
ını
n müalic
ə
sind
ə
 n
ədə
n istifad
ə
 olunur:
A) hemostatik terapiya
B) burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ını
n anemizasiyas
ı
C) fizioterapiya
D) burun ç
əpə
rinin selikli qi
ş
aalt
ı
 rezeksiyas
ı
E) punksiya v
ə
 qan
ı
n sorulmasi
244. Arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunun subdural absesinin simptomlar
ını
 göst
ə
rin
A) xarakter simptom yoxdur
B) üz sinirinin parezi
C) q
ı
colmalar
D) meninqial v
ə
 beyinciyin z
ədələ
nm
ə
 simptomlar
ı
E) afaziya
245. X
ə
st
ədə
 z
ədədə
n 6 gün sonra ba
ş
 a
ğrı
lar
ı əmələ
 g
ə
lmi
ş
dir,T-38
0
 S,burun
tənə
ffüsü h
ə
r iki t
ərə
fd
ə
n ç
ə
tinl
əş
mi
ş
dir , burun ç
əpə
rinin selikli qi
ş
as
ını
n n
əzərə
çarpan iltihabla
şmış şiş
kinliyi qeyd olunur , toxunduqda a
ğrılıdı
r. Diaqnoz:
A) burun ç
əpə
rinin 
ə
yriliyi
B) k
ə
skin rinit
C) rinolit
D) burun ç
əpə
rinin absesi
E) burun ç
əpə
rinin hematomas
ı
246. Dö
ş
 q
əfə
sinin köm
ə
kçi 
əzələlə
rinin i
ş
tirak
ı
 il
ə
 tezl
əşə
n t
ənə
ffüs q
ı
rtlaq
stenozunun hans
ı
 m
ə
rh
ələ
sind
ə
 ba
ş
lay
ı
r?
A) III-cü d
ərəcə
li q
ı
rtlaq stenozunda
B) Heç biri
C) IV-cü d
ərəcə
li q
ı
rtlaq stenozunda
D) I-ci d
ərəcə
li q
ı
rtlaq stenozunda
E) II-ci d
ərəcə
li q
ı
rtlaq stenozunda
247. Burun ç
əpə
ri absesinin müalic
ə
sind
ə
 n
ə
 edilir:

A) burunun ön tamponadas
ı
B) absesin punksiyas
ı
C) konservativ müalic
ə
D) yar
ı
lma v
ə
 drenaj etm
ə
E) fizioterapiya
248. Burun ç
əpə
rinin perforasiyas
ını

əmələ
 g
ə
lm
ə
sinin s
əbə
bi deyil:
A) ozena
B) üçüncülü sifilis
C) burun ç
əpə
rind
ə
 kobud c
ə
rrahi müdaxil
ə
D) burun ç
əpə
rinin absesi
E) k
ə
skin irinli haymorit
249. Burun ç
əpə
rinin perforasiyas
ını

əmələ
 g
ə
lm
ə
sin
ə
 n
ə
 s
əbə
b ola bil
ə
r:
A) k
ə
skin irinli haymorit
B) 
ə
ng cibinin punksiyas
ı
C) uzun müdd
ə
tli ön tamponada
D) burun ç
əpə
rind
ə
 kobud c
ə
rrahi müdaxil
ə
E) uzun müdd
ə
tli arxa tamponada
250. Frontitin diaqnostikas
ı
 üçün n
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) Audiometriya
B) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin ön v
ə
 yan proyeksiyas
ı
nda rentgenoqrafiyas
ı
C) gicgah sümüyünün Mayer üsulu il
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
D) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin aksial proyeksiyada rentgenoqrafiyas
ı
E) gicgah sümüyünün Füller üsulu il
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
251. Hiposmiya n
ə
dir:
A) iybilm
ə
nin t
ə
hrif olmas
ı
B) qoxu halyusinasiyas
ı
C) iybilm
ə
nin z
ə
ifl
əməsı
D) iybilm
ə
nin olmamas
ı
E) iybilm
ə
nin artmas
ı
252. 
Ə
sn
ə
k difteriyas
ını
n tör
ə
dicil
ə
ri hans
ı
lard
ı
r:
A) Pnevmakokklar

B) Stafilakokklar
C) Ba
ğı
rsaq çöpl
ə
ri
D) Corynebacterium diphteriae
E) Kox çöpl
ə
ri
253. 
İ
ybilm
ə
nin tam itirilm
ə
si n
ə
dir:
A) kakosmiya
B) anosmiya
C) hiperosmiya
D) ozena
E) hiposmiya
254. Xo
ş
ag
ə
lm
ə
z iyin t
ə
hrif olunmu
ş şə
kild
ə
 q
ə
bul olunmas
ı
 n
ə
dir:
A) hiposmiya
B) anosmiya
C) normosmiya
D) hiperosmiya
E) kakosmiya
255. Burun qanaxmas
ı
 daha çox harada olur:
A) orta burun bal
ı
qqula
ğı
nda
B) a
şağı
 burun bal
ı
qqula
ğı
nda
C) burun ç
əpə
rinin ön a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
D) burun ç
əpə
rinin arxa a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
E) burun ç
əpə
rinin arxa-yuxar
ı
 hiss
ə
sind
ə
256. Q
ı
rtla
ğı
n hans
ı
 hiss
ə
sinin x
ə

ə
ngi daha erk
ə
n metastaz verir?
A) S
ə
s bükü
ş
alt
ı
 sah
ə
B) Orta v
ə
 a
şağı
 m
ə
rt
əbələ
r birlikd
ə
C) D
ə
hliz hiss
ə
D) S
ə
s bükü
ş
ü sah
ə
si
E) Q
ı
rtla
ğı
n traxeyaya keçid hiss
ə
si
257. Allergik rinitin kompleks terapiyas
ı
na n
ə
 aid deyil
A) buruna damar büzücü preparatlar
ı
n damc
ı şə
klind
ə
 uzun müdd
ə
t istifad
ə
si
B) spesifik immunoterapiya
C) yerli kortikosteroid terapiyas
ı

D) geyri spesifik hiposensibilizasiya terapiyas
ı
E) organizm
ə
 allegenin dü
şmə
sind
ə
n goruyan individual metodlar
258. Burun qanaxmas
ını
n yerli s
əbə
bi:
A) arterial hipertenziya
B) ateroskleroz
C) hemofiliya
D) burun travmas
ı
E) leykoz
259. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 xroniki tonzillitin toksiko-allergik formas
ını
n II d
ərəcə
si
üçün xarakter say
ı
lm
ı
r:
A) Tonzillogen sepsis
B) Revmatizm
C) Daxili orqanlarda orqanik d
ə
yisiklikl
ə
r
D) Revmokardit
E) Laringit
260. Burun qanaxmas
ı
 n
ə
 zaman ba
ş
 verir:
A) burun-udla
ğı
n angiofibromas
ı
nda
B) qrip zaman
ı
C) bütün sadalananlar
D) burun bo
ş
lu
ğ
unun x
ə

ə
ngind
ə
E) teleangioektaziyalarda
261. Burun ç
əpə
rinin ön-a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
 n
ə
 yerl
əş
ir:
A) s
ı
x damar toru (Kisselbax sah
ə
si)
B) limfatik k
ələ
f
C) S-
əbə
nz
ə
r sinus
D) bütün sadalananlar
E) kavernoz sinus
262. Bunlardan hans
ı
 daha çox burun qanaxmas
ı
na s
əbə
b olur
A) ateroskleroz
B) ür
ə
yin m
ədə
cikl
ə
raras
ı
 arak
ə
sm
ə
sinin defekti
C) miokard
ı
n infarkt
ı
D) ba
ğı
rsaq keçm
əmə
zliyi

E) revmatik miokardit
263. Xroniki irinli otit n
əyə
 deyilir?
A) qulaqdan 4 ay müdd
ə
tind
ə
 irinli ifrazat
ı
n g
ə
lm
ə
si v
ə
 t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
 perforasiyan
ı
n
olmamas
ı
B) qulaqdan 1 ay müdd
ə
tind
ə
 irin g
ə
lm
ə
si
C) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
 çap
ı
ql
ı
 prosesin olmas
ı
D) qulaqdan 3 aydan art
ı
q müdd
ə
td
ə
 daimi v
ə
 ya periodik irin g
ə
lm
ə
si, t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
davaml
ı
 perforasiyan
ı
n olmas
ı
 v
ə
 a
ğı
re
ş
itm
ə
 il
ə
 mü
ş
ay
ə
t olunan orta qula
ğı
n iltihab
ı
E) t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin iç
ə
ri dart
ı
lmas
ı
 v
ə
 e
ş
itm
ə
nin z
ə
ifl
əmə
si
264. Simptomatik burun qanaxmas
ı
 hans
ı
 x
ə
st
ə
lik zaman
ı
 ba
ş
 vermir
A) hipertoniya x
ə
st
ə
liyi
B) burun-udla
ğı
n angiofibromas
ı
C) hemofiliya
D) leykoz
E) pnevmaniya
265. “Ronxopatiya” n
ə
dir:
A) Udqunma akt
ını
n pozulmas
ı
B) Xorlama
C) Nitqin pozulmas
ı
D) 
İ
ybilm
ə
nin pozulmas
ı
E) T
ənə
ffüsün pozulmas
ı
266. Burun bo
ş
lu
ğ
unun ön hiss
ə
sind
ə
n qanaxma zaman
ı
 n
ədə
n istifad
ə
 olunmur:
A) burun qanadlar
ını
n burun ç
əpə
rin
ə
 s
ıxı
lmas
ı
B) ön tamponada
C) burun bo
ş
lu
ğ
una 3%-li hidrogen peroksid il
ə
 islad
ı
lm
ış
 tamponun yeridilm
ə
si
D) arxa tamponada
E) damar
ı
n koaqulyasiyas
ı
267. Burun qanaxmas
ını
n saxlanma üsullar
ı
A) burun bo
ş
lu
ğ
unun ön tamponadas
ı
B) burun bo
ş
lu
ğ
unun arxa tamponadas
ı
C) bütün sadalananlar
D) 2%-li hidrogen peroksid il
ə
 islanm
ış
 tamponun yeridilm
ə
sidir

E) elektro v
ə
 kimy
ə
vi koaqulyasiyad
ı
r
268. Allegik rinit zaman
ı
 spesifik immunoterapiya n
ə
 zaman apar
ılı
r
A) antihistamin preparatlarla müalic
ə
 effetsiz olanda
B) hormonal preparatlarla müalic
ə
 effetsiz olanda
C) x
ə
st
ə
liyi tör
ədə
n allegen allergoloji kabinet v
ə
ya stasionarda d
ə
gig t
ə
yin edildikd
ə
D) x
ə
st
ə
liyin k
ə
skinl
əşmə
 dövründ
ə
E) allegik rinit burun 
ə
traf
ı
 cibl
ə
rd
ə
 polipoz-irinli prosesl
ə
rl
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olanda
269. Otolit aparat üçün adekvat q
ıcı
qland
ırıcı
 n
ə
dir?
A) bucaq t
ə
cili
B) i
şı
q
C) geyri düzx
ə
tti t
ə
cil
D) yerin cazib
ə
 qüvv
ə
si v
ə
 düzx
ə
tti t
ə
cil
E) s
ə
s
270. Ön tamponada neç
ə
 müdd
ətə
 qoyulur:
A) 24 saat (1 sutkA)
B) 24-72 saat (2-3 sutkA)
C) 10-12 saat
D) 2 saat
E) 7-10 sutka
271. Mü
ğə
nni düyünl
ə
rinin klinik 
ə
lam
ə
tini göst
ə
rin:
A) Tutma
şə
killi öskür
ə
k
B) Klinik 
ə
lam
ə
ti yoxdur
C) Ekspirator t
ə
ngn
əfə
slik
D) Disfoniya, s
ə
sin x
ırıtılı
 olmas
ı
E) A
ğrı
 hissiyat
ı
272. Burun bo
ş
lu
ğ
unun arxa tamponadas
ı
 ücün tamponun ölçüsü nec
ə
 t
ə
yin edilir:
A) çeç
ələ
 barmaqlar
ı
n d
ı
rnaq falanqalar
ını
n birg
ə
 böyüklüyü il
ə
B) x
ə
st
ə
nin 
ə
linin ba
ş
 barmaqlar
ını
n distal (d
ı
rnaq) falanqalar
ını
n birg
ə
 böyüklüyü il
ə
C) x
ə
st
ə
nin 
şə
had
ə
t barmaqlar
ını
n distal ( d
ı
rnaq ) falanqalar
ını
n birg
ə
 böyüklüyü il
ə
D) burun-udla
ğı
n barmaqla müayin
ə
si zaman
ı
 a
ş
kar olunan böyüklük il
ə
E) t
ə
xmin
ə
n t
ə
yin edilir
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə