1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315,2 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315,2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

273. Arxa tamponadan
ı
n apar
ı
lmas
ı
 üçün n
ə
yin olmas
ı
 vacibdir:
A) ip
ə
k sapla ba
ğ
lanm
ış
 arxa tamponun
B) ön tamponada üçün pilt
ə
C) bütün sadalananlar
D) nazik rezin boru v
ə
 kateter
E) dizcikli pinset v
ə
 Hartman
ı
n udlaq tutqac
ı
274. Arxa tamponada qoyulark
ə
n a
ğı
zda sap n
ə
 üçün saxlan
ılı
r:
A) heç n
ə
 üçün laz
ı
m deyil
B) tamponu ç
ı
xartmaq üçün
C) arxa tamponu fiks
ə
 etm
ə
k üçün
D) x
ə
st
ədə
 asfiksiyan
ı
n qar
şısını
 almaq üçün
E) bütün sadalananlar düzgündür
275. Osteometal kompleks
ə
 n
ə
 aid deyil:
A) a
şağı
 burun bal
ı
qqula
ğı
B) x
ə
lbir cibi
C) q
ı
rma
ğ
ab
ə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ı
 v
ə
 aypara yar
ı
q
D) burun ç
əpə
rinin orta burun bal
ı
qqula
ğı
na baxan hiss
ə
si
E) orta burun bal
ı
qqula
ğını
n ön hiss
ə
si
276. K
ə
skin rinitd
ə
 quru q
ıcı
qlanma m
ə
rh
ələ
sinin davamiyy
ə
ti
A) 3-4 sutka
B) bir neç
ə
 saatdan 1-2 sutkaya q
ədə
r:
C) 1 h
ə
ft
əyə
 q
ədə
r
D) 5 sutka
E) 30 d
ə
qiq
ədə
n 2 saata q
ədə
r
277. K
ə
skin rinitin klinikas
ı
nda neç
ə
 m
ə
rh
ələ
 var:
A) 2 m
ə
rh
ələ
B) 4 m
ə
rh
ələ
C) 5 m
ə
rh
ələ
D) 3 m
ə
rh
ələ
E) 6 m
ə
rh
ələ
278. Vestibulyar analizatorun periferik reseptorlar
ı
 harada yerl
əş
ir?

A) yaln
ı
z yar
ı
m dair
ə
vi kanallarda
B) ilbizd
ə
C) yar
ı
m dair
ə
vi kanallarda v
ə
 d
ə
hlizd
ə
D) antrumda
E) yaln
ı
z d
ə
hlizd
ə
279. K
ə
skin kataral rinitin abortiv gedi
ş
at
ını
 t
ə
min etm
ə
k üçün x
ə
st
ə
liyin ilk
günl
ə
rind
ə
 n
ə
 t
ə
yin etm
ə
k olar:
A) damarbüzücü preparat
B) burun bo
ş
lu
ğ
unun natri xlorun izotonik m
ə
hlulu il
ə
 yuyulmas
ı
C) geni
ş
 spektrli antibiotikl
ə
rl
D) isidici v
ə
 t
ə
rl
ə
dici prosedurlar
E) antihistamin preparat
280. Uzun müdd
ə
t buruna damarbüzücü preparatlar
ı
n damc
ı
lanmas
ı
 zaman
ı
 n
ə
yaran
ı
r:
A) xroniki atrofik rinit
B) xroniki hipertrofik rinit
C) allergik rinit
D) vazomator rinit ( burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ını
n vazomotor funksiyas
ı
 pozulur)
E) ozena
281. Sud
əmə
r u
ş
aqlarda burun t
ənə
ffüsünün b
ə
rpa edilm
ə
si n
ə
yi t
ə
min edir:
A) normal qidalanman
ı
B) m
ədə
-ba
ğı
rsaq trakt
ını
n normal funksiyas
ını
C) e
ş
itm
ə
 borular
ını
n v
ə
 orta qula
ğı
n iltihab
ını
n qar
şısını
 almaq
D) bütun sadalananlar
E) sakit yuxunu
282. K
ə
skin kataral laringit üçün 
ə
n çox n
ə
 xarakterikdir?
A) Öskür
ə
k.Yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t.T
ənə
ffüsün pozulmas
ı
B) S
ə
sin x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
.Yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t. Udqunmanin a
ğrılı
 olmas
ı
C) Öskür
ə
k.S
ə
sin x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
.T
ənə
ffüsün pozulmas
ı
D) Yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t.Udqunman
ı
n a
ğrılı
 olmas
ı
.T
ənə
ffüsün pozulmas
ı
E) Öskür
ə
k. S
ə
sin x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
.Yad cisim hissiyyat
ını
n olmas
ı

283. Hipertrofik rinit zaman
ı ə
n çox selikli qi
ş
an
ı
n qal
ı
nla
ş
mas
ı
 v
ə
 böyüm
ə
si harada
olur:
A) e
ş
itm
ə
 borular
ı
nda
B) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rind
ə
C) damaq badamc
ı
qlar
ı
nda
D) a
şağı
 burun bal
ı
qqula
ğını
n ma
ğ
aral
ı
 toxumas
ı
nda
E) yuxar
ı
 burun bal
ı
qqulaqlar
ını
n ma
ğ
aral
ı
 toxumas
ı
nda
284. Retrofaringial abses 
ə
n çox kiml
ə
rd
ə
 rast g
ə
linir:
A) Ya
şlı
 x
ə
st
ələ
rd
ə
B) Kiçik ya
şlı
 u
ş
aqlarda
C) Yeniyetm
ələ
rd
ə
D) G
ə
ncl
ə
rd
ə
E) Qad
ı
nlarda
285. 
İ
kincili atrofik rinitin yaranma s
əbə
bin
ə
 aid deyil:
A) 
ə
traf muhitin z
ərə
rli amill
ə
ri
B) burun bo
ş
lu
ğ
unda geni
ş
 c
ə
rrahi mudaxil
ələ
r
C) xroniki tonzillit
D) endokrin-humoral pozulmalar ( 
şəkə
rli diabet )
E) burunun selikli qi
ş
as
ını
n z
ədələ
nm
ə
si
286. Atrofik rinitin müalic
ə
sind
ə
 n
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) eufillin
B) protarqol m
ə
hlulu
C) vitamin A , E preparatlar
ı
, yod m
ə
hlullar
ı
D) damarbüzücü preparatlar
E) bismut preparatlar
ı
287. Vazomator rinitin allergik formas
ı
nda simptom triadas
ı
:
A) ba
ş
 a
ğrısı
, bal
ığ
gula
ğı
lar
ı
n hipertrofiyas
ı
, t
ənə
ffüsün ç
ə
tinl
ə
ºm
ə
si
B) burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si, ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
, güclü burun qanaxmalar
ı
C) burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si, burunda quruluq, anosmiya
D) burunun ara bir tutulmas
ı
, selikli-irinli ifrazat, ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
E) paroksizmal (çoxsayl
ı
) asq
ı
rma, burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si, burunda qa
şı
nma v
ə
çoxlu ifrazat

288. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 u
ş
aqlarda e
ş
itm
ə
 patologiyas
ını
n risk faktoru deyil?
A) Sefalosporinl
ə
rin t
ə
tbiqi
B) Do
ğuş
 travmas
ı
C) Do
ğ
ulark
ə
n asfiksiya
D) Aminoqlikozidl
ə
rin t
ə
tbiqi
E) Qohum nigahlar
289. Vazomator rinitin allergik formas
ını
n simptomu deyil:
A) udlaqda a
ğrı
lar
B) iybilm
ə
nin pozulmas
ı
C) burunun tutulmas
ı
D) burundan ifrazat
E) paroksizmal asq
ı
rma
290. Böyükl
ə
rd
ə ə
ng cibinin orta h
ə
cmi:
A) 20,0 sm
3
B) 25- 31 sm
3
C) 10,5-17,7 sm
3
D) 2,0-5,3 sm
3
E) 25,0 sm
3
291. Ozena n
ə
dir:
A) atrofik rinitin formas
ı
B) k
ə
skin kataral rinit
C) sinusitin bir formas
ı
D) hipertrofik rinitin formas
ı
E) vazomotor rinit formas
ı
292. Udlaq arxas
ı
 ( Retrofaringeal ) abses udlaq
ı
n hans
ı
 divar
ı
nda 
əmələ
 g
ə
lir:
A) Arxa
B) Yan
C) Ön
D) Yuxar
ı
E) Ön v
ə
 yuxar
ı
293. Sinusitin diaqnostik üsüluna n
ə
 aid deyil:

A) pnevmoensefaloqrafiya
B) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin rentgenoqrafiyas
ı
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun endoskopiyas
ı
D) burunun v
ə ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin KT-s
ı
E) cibl
ə
rin diaqnostik punksiyas
ı
294. Parasentez t
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin hans
ı
 kvadrant
ı
nda apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) ön yuxar
ı
B) ön a
şağı
C) m
ə
rk
ə
zind
ə
D) arxa a
şağı
E) arxa yuxar
ı
295. Etmoiditin dianostikas
ı
 üçün n
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) 
ə
ng cibinin punksiyas
ı
B) impedansometriya
C) gicgah sümüyünün Stenvers üsulu il
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
D) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin burun-ç
ənə
 proyeksiyas
ı
nda rentgenoqrafiyas
ı
 v
ə
 kompyuter
tomoqrafiyas
ı
E) mukosiliar klirensin yoxlanilmas
ı
296. Sfenoiditin diaqnostikas
ı
 üçün n
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) 
ə
ng cibinin ön divar
ını
n perkussiyas
ı
B) lazer dopler floumetriyas
ı
C) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin burun-ç
ənə
 v
ə
 aksial proyeksiyalarda rentgenoqrafiyas
ı
 v
ə
kompyuter tomoqrafiyas
ı
D) ba
ş
 beyinin maqnit-rezonans tomaqrafiyas
ı
E) gicgah sümüyünün 
Ş
üller üsulu il
ə
 rentgenoqrafiyas.
297. Bükü
ş
alt
ı
 laringit
ə
 xas olan d
əyış
iklikl
ə
r hans
ı
lard
ı
r?
A) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
 nahiy
ə
sind
ə
 iltihabi infiltrat
ı
n olmas
ı
B) H
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri aras
ı
nda quru qab
ı
qlar
ı
n olmas
ı
C) Bükü
ş
alt
ı
 nahiyy
ə
nin selikli qi
ş
as
ı
nda yast
ı
qc
ı
qlar 
şə
klind
ə
, ödem, hiperemiya,

nf
ə
zin daralmas
ı
D) Q
ı
rtla
ğı
n selikli qi
ş
as
ı
nda çirkli boz 
ə
rpin olmas
ı

E) Q
ı
rtla
ğı
n selikli qi
ş
as
ı
nda irinli 
ə
rpin olmas
ı
298. Banal anginalar
ı
n tör
ə
dicisi 
ə
n çox hans
ı
 mikroorqanizml
ə
rdir:
A) Streptokokklar
B) Göb
ələ
kl
ə
r
C) Stafilakokklar
D) Viruslar
E) Spiroxetalar
299. 
Ə
ng sümüyünün 
ə
sas
ə
n hans
ı
 di
şlə
rinin patologiyas
ı
 haymoritin s
əbə
bi ola
bil
ə
r:
A) 3, 4
B) 1,2
C) 5,6, 7
D) 8
E) 2,3
300. K
ə
skin frontitin müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 üsul düzgün deyil:
A) al
ı
n cibinin medial divar
ı
ndan punksiya
B) al
ı
n cibinin a
şağı
 divar
ı
ndan punksiya
C) al
ı
n cibinin trepanopunksiyas
ı
D) orta burun keç
əcə
yinin damarbüzücü preparatlarla adrenalizasiyas
ı
E) ümumi iltihab 
ə
leyhin
ə
 terapiya ( antibiotikl
ə
r,antihistamin preparatlar,
analgetikl
ə
r).
301. Ma
ğ
aral
ı
 sinus s
ə
rh
ə
dl
ə
nir:
A) daxili yuxu arteriyas
ı
B) xarici yuxu arteriyas
ı
C) vidaci vena
D) görm
ə
 çarpaz
ı
 il
ə
E) üz arteriyas
ı
302. K
ə
skin haymoritd
ə
 tez-tez rast g
ə
lin
ə
n simptom:
A) burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ını
n ödemi (burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si)
B) iybilm
ə
nin pozulmas
ı
C) orta burun keç
əcə
yind
ə
 irinli ifrazat
D) x
ə
st
ə
 olan t
ərə
fd
ə ə
ng cibind
ə
 a
ğrı
 v
ə
 ba
ş
 a
ğrı
lar
ı

E) bütün sadalananlar
303. Bunlardan hans
ı
 orta qulaq tör
əmələ
rin
ə
 daxil deyil?
A) e
ş
itm
ə
 borusu
B) ma
ğ
ara
C) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
D) xarici qulaq keç
əcə
yi
E) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
u
304. 3 ya
şlı
 u
ş
aqda k
ə
skin respirator virus infeksiyas
ı
 keçirdikd
ə
n 3 ay sonra
proqressivl
əşə
n v
ə
 afoniyaya keç
ə
n disfoniya 
əmələ
 g
ə
lmi
ş
dir. 
İ
lkin diaqnozu
qoymaq üçün hans
ı
 müayin
ə
ni aparmaq vacibdir?
A) Larinqoskopiya
B) Audiometriya
C) Stroboskopiya
D) Palpasiya
E) Rentgenoqrafiya
305. K
ə
skin sinusitl
ə
rin müalic
ə
sind
ə
 n
ədə
n istifad
ə
 olunmur:
A) antihistamin preparatlardan
B) fizioterapiyadan
C) dekonqensantlardan ( damarbüzücü preparatlardan )
D) antibiotikl
ə
rd
ə
n
E) diuretikl
ə
rd
ə
n
306. K
ə
skin sinustin yaranmas
ı
na s
əbə
b olan ümumi amill
ə
r:
A) konstitusional xüsusiyy
ə
tl
ə
r
B) immunitetin v
ə
ziyy
ə
ti
C) 
ə
traf mühitin z
ərə
rli amill
ə
ri
D) orqanizmin ümumi v
ə
 yerli müqavim
ə
tinin azalmas
ı
E) bütün sadalananlar
307. Udla
ğı
 s
ı
xan 
əzələlə
r hans
ı
lard
ı
r:
A) M.constrictoris pharyngeus superiror ,media et inferior
B) M.tensor veli palatini, m.salpingopharingeus
C) M.styloglossus, m.salpingopharingeus
D) M. styloglossus, m.palatoglossus

E) M.levator veli palatini, m.palatoglossus
308. 
Ə
ng cibinin punksiyas
ı
 haradan apar
ılı
r:
A) a
şağı
 burun keç
əcə
yind
ə
n
B) orta burun keç
əcə
yind
ə
n
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun dibind
ə
n
D) ön divar
ı
nadan
E) yuxar
ı
 burun keç
əcə
yind
ə
n
309. Qulaqda 
əmə
liyyat zaman
ı
 hans
ı
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r subdural abses diaqnozunu

sdiql
əməyə ə
sas verir?
A) m
əmə
vari ç
ıxı
nt
ı
da irinl
ə
 dolu karioz bo
ş
lu
ğ
un olmas
ı
B) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
rind
ə
 qranulyasiyan
ı
n olmas
ı
C) ekstradural sah
ədə
 irinin toplanmas
ı
D) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n nekrozu, fistulas
ı
 v
ə
 s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n alt
ı
nda irinin toplanmas
ı
E) S-
əbə
nz
ə
r sinusun üz
ə
rind
ə
 irinin olmas
ı
310. Sfenoiditin diaqnostikas
ı
 üçün 
ə
n az informativ üsul hans
ı
dir:
A) endoskopik bax
ış
B) arxa rinoskopiya
C) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin KT-s
ı
D) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin MRT-s
ı
E) ön rinoskopiya
311. Anginalar
ı

ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n yerli a
ğı
rla
ş
mas
ı
 a
şağı
dak
ı
lardan
hans
ıdı
r:
A) Parafaringeal abses
B) K
ə
skin boyun limfadeniti
C) Retrofaringeal abses
D) Udlaq qanamas
ı
E) Paratonzillit
312. Hemisinusit n
ə
dir:
A) bütün burun 
ə
traf
ı
 cibl
ə
rin iltihab
ı
B) bir t
ərə
fd
ə
 bütün cibl
ə
rin iltihab
ı
C) h
ə
r iki t
ərə
fd
ə
 al
ı
n v
ə ə
sas cibl
ə
rin iltihab
ı
D) h
ə
r iki t
ərə
fd
ə
 etmoidal cibl
ə
rin iltihab
ı

E) 
ə
ng v
ə
 etmoidal cibl
ə
rin iltihab
ı
313. Xronik atrofik laringitin larinqoskopik 
ə
lam
ə
tl
ə
rini göst
ə
rin:
A) Q
ı
rtla
ğı
n selikli q
ış
as
ını
n nazikl
əşmə
si v
ə
 qurulu
ğ
u, qab
ı
qlar
ı
n olmas
ı
B) Q
ı
rtlada paxidermiyan
ı
n olmas
ı
C) S
ə
s bükü
şlə
rinin hipertrofiyas
ı
D) S
ə
s bükü
şlə
rinin polip
əbə
nz
ə
r hiperplaziyas
ı
E) S
ə
s bükü
şlə
rind
ə
 kontakt xoralar
ı
n olmas
ı
314. Haymoritin müalic
ə
 üsulu:
A) endoskopik etmoidotomiya
B) hemostatikl
ə
rin istifad
ə
 edilm
ə
si
C) 
ə
ng cibinin punksiyas
ı
D) al
ı
n cibinin punksiyas
ı
E) diuretikl
ə
rin istifad
ə
 edilm
ə
si
315. Haymoritin c
ə
rrahi müalic
ə
si:
A) etmoidotomiya
B) sfenoidotomiya
C) Proetsin yerd
ə
yi
şmə
 üsulu il
ə
 irinin evakuasiya edilm
ə
si
D) 
ə
ng cibind
ə
 Kaldvell-Lyuk üsulu il
ə
 radikal 
əmə
liyyat
E) frontotomiya
316. Otogen absesl
ə
rin 3-cü m
ə
rh
ələ
si nec

Yüklə 315,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə