1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315,2 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315,2 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ərə
ki innervasiyas
ını
 hans
ı
 sinir t
ə
min edir?
A) Yuxar
ı
 q
ı
rtlaq siniri
B) Qay
ı
dan sinir
C) Dil-udlaq siniri
D) 
Ə
lav
ə
 sinir
E) Dilalt
ı
 sinir
356. Q
ı
rtlaq paxidermiyalar
ı
 ad
ətə
n harada yerl
əş
ir?
A) D
ə
hliz bükü
şlə
rind
ə
B) Q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
rind
ə
C) Çalovab
ə
nz
ə
r q
ığı
rdaqlar aras
ı
nda
D) S
ə
s v
ə
 d
ə
hliz bükü
şlə
rind
ə
E) S
ə
s bükü
şlə
rind
ə
357. 
Ə
sn
ə
k difteriyas
ını
n tez-tez rast g
ələ
n t
ə
hlük
ə
li f
ə
sad
ı
 hans
ıdı
r:
A) Polinevritl
ə
r
B) K
ə
skin böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığı
C) Miokardit
D) 
İ
nfeksion-toksiki 
ş
ok
E) Trombohemorragik sindrom
358. K
ə
skin q
ı
rtlaq stenozunun kompensasiya stadiyas
ı
nda s
ə
s yar
ığını
n eni
neç
ə
dir?
A) 5-6 mm
B) 4-5 mm

C) 8-9 mm
D) 2-3 mm
E) 10-12 mm
359. K
ə
skin q
ı
rtlaq stenozunun subkompensasiya stadiyas
ı
nda s
ə
s yar
ığını
n eni
neç
ə
dir?
A) 4-5 mm
B) 2-3 mm
C) 8-9 mm
D) 10-12 mm
E) 6-7 mm
360. Otogen meninqit zaman
ı
 h
ə
kim taktikas
ı
 nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) 
ə
vv
ə
l yüks
ə
k doza antibiotikl
ə
r, dezintoksikasion müalic
ə
, sonra c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
B) yüks
ə
k doza antibiotikl
ə
r, dezintoksikasion v
ə
 dehidratasion müalic
ə
C) c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
ı
n seçilm
ə
si x
ə
st
ə
liyin a
ğı
rl
ı
q d
ərəcə
sind
ə
n as
ılıdı
r
D) gicgah sümüyünd
ə
 t
ə
cili geni
şlə
ndirilmi
ş
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
E) qulaqda ancaq radikal 
əmə
liyyat
361. S
ə
si q
ə
bul ed
ə
n aparat
ı
n bir t
ərə
fli patalogiyas
ı
nda Veber s
ı
na
ğı
 zaman
ı
 s
ə
s
hara lateralizasiya olunur?
A) h
ə
r iki qula
ğ
a
B) t
əpə
 nahiy
ə
sin
ə
C) 
ə
ns
ə
 nahiy
ə
sin
ə
D) sa
ğ
lam qula
ğ
a
E) x
ə
st
ə
 qula
ğ
a
362. S
ə
s yar
ığını
 gen
ə
ld
ə

əzələ
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ıdı
r?
A) Yan üzük-çalovab
ə
nz
ə
r
B) Arxa üzük-çalovab
ə
nz
ə
r
C) Ç
ə
r çalovab
ə
nz
ə
r
D) Üzük-qalxanab
ə
nz
ə
r
E) Könd
ələ
n çalovab
ə
nz
ə
r
363. Q
ı
rtla
ğı
n selikli qi
ş
as
ını
n innervasiyas
ı
nda a
şağı
dak
ı
 sinirl
ə
rd
ə
n hans
ı
 i
ş
tirak
edir?

A) Dilalt
ı
 sinir
B) Diludlaq siniri
C) A
şağı
 q
ı
rtlaq siniri
D) Üçlü sinir
E) Yuxar
ı
 q
ı
rtlaq siniri
364. Menyer x
ə
st
ə
liyinin tutmalar
ı
 zaman
ı
 hans
ı
 simptom olmur?
A) Qulaqda s
ə
s
B) Müvazin
ə
t pozulmas
ı
C) Otalgiya
D) E
ş
itm
ə
nin proqressivl
əşə
n z
ə
ifl
əmə
si
E) Ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
365. Qay
ı
dan sinirin iflicin
ə
 n
ə
 s
əbə
b olmur?
A) Q
ı
rtla
ğı
n yad cismi
B) Divararal
ığını

şişlə
ri
C) Aorta qövsünün anevrizmas
ı
D) Yem
ə
k borusunun 
şişlə
ri
E) A
ğ
ciy
ə
r zirv
ə
sind
ə
ki çap
ı
ql
ı
 d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r
366. Badamc
ı
qlar
ı
n udlaq s
ə
thl
ə
rind
ə
ki çuxurlar nec
ə
 adlan
ı
r:
A) Lakunalar
B) Yataq
C) Follikullar
D) Trabekullar
E) Badamciq paylar
ı
367. Traxeostomiya 
əmə
liyyat
ı
 hans
ı
 q
ı
rtlaq 
əzələ
sinin iflici zaman
ı
 apar
ılı
r?
A) M. Posticus
B) M. Thyreoarytonenoides
C) M. Cricothyroideus
D) M. Vocalis
E) M.Arytenoidens transverses
368. Subdural abses zaman
ı
 irin harada toplan
ı
r?
A) s
ə
rt v
ə
 hörümç
ə
ktorunab
ə
nz
ə
r qi
ş
alar
ı
n aras
ı
na

B) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ı
 qatlar
ı
 aras
ı
na
C) k
ə
ll
ə
 sümükl
ə
ri il
ə
 s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n aras
ı
na
D) yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ını
n alt
ı
na
E) beyin toxumas
ı
na
369. Q
ı
rtla
ğı
n bir t
ərə
fli iflici zaman
ı
 ilk növb
ədə
 n
ə
 pozulur?
A) Q
ı
rtla
ğı
n ay
ırıcı
 funksiyas
ı
B) Q
ı
rtla
ğı
n t
ənə
ffüs funksiyas
ı
C) Q
ı
rtla
ğı
n müdafi
ə
 funksiyas
ı
D) Ham
ısı
E) Q
ı
rtla
ğı
n s
ə
s funksiyas
ı
370. Böyükl
ə
rd
ə
 x
ə
lbir hüceyr
ələ
rinin say
ı
 n
ə
 q
ədə
rdir:
A) 20-40
B) 3-5
C) 40-60
D) 24
E) 8-10
371. 7 ya
şlı
 o
ğ
lan u
şağı
 avtomobill
ə
 vurulmu
ş
 v
ə
 45 gün 
ə
rzind
ə
 koma v
ə
ziyy
ə
tind
ə
nazotraxeal intubasiya v
ə
 süni t
ənə
ffüs aparat
ı
nda qalm
ışdı
r.Ekstubasiyadan sonra

st
ədə
 q
ı
rtlaq stenozu klinikas
ı əmələ
 g
ə
lmi
ş
dir.Stenozun mümkün s
əbə
bi
hans
ıdı
r?
A) Q
ı
rtla
ğı
n iki t
ərə
fli iflici
B) Q
ı
rtla
ğı
n çap
ı
q stenozu
C) Q
ı
rtla
ğı
n postintubasion qranulomas
ı
D) Q
ı
rtla
ğı
n bir t
ərə
fli iflici
E) Sklerozla
ş
ma m
ə
rh
ələ
sind
ə
 olan q
ı
rtlaq perixondriti
372. 3 ya
şlı
 u
ş
aqda k
ə
skin respirator virus infeksiyas
ı
 keçirdikd
ə
n 3 ay sonra
proqressivl
əşə
n v
ə
 afoniyaya keç
ə
n disfoniya 
əmələ
 g
ə
lmi
ş
dir. T
ə
xmini diaqnozu
göst
ə
rin:
A) Xronik kataral laringit
B) Q
ı
rtla
ğı
n papillomatozu
C) K
ə
skin laringit

D) S
ə
s bükü
şlə
rinin allergik ödemi
E) Xronik hiperplastik laringit
373. Tonzillektomiya üçün hans
ı
 mütl
ə

ə
ks-göst
ə
ri
şlə
r var:
A) Menzis
B) Ya
şlı
 n
ə
sil
C) Hamil
ə
liyin ax
ırı
nc
ı
 h
ə
ft
ə
si
D) Psixiki x
ə
st
ə
likl
ə
r
E) Qan x
ə
st
ə
likl
ə
ri
374. 
Ə
ng cibinin göz divar
ı
ndan hans
ı
 sinirin kanal
ı
 keçir:
A) nervus vidianus
B) göz yuvas
ı
alt
ı
 sinirin
C) üz sinirin
D) x
ə
lbir sinirin
E) qoxu sinirin
375. Kimy
ə
vi yan
ı
q n
ə
tic
ə
sind
ə
 q
ı
rtla
ğı
n daha çox hans
ı
 anatomik hiss
ə
sind
ə
 çap
ı
ql
ı
stenoz 
əmələ
 g
ə
lir?
A) Üzüy
əbə
nz
ə
r q
ığı
rdaqda
B) Qalxanab
ə
nz
ə
r q
ığı
rdaqda
C) S
ə
s bükü
ş
ü nahiy
ə
sind
ə
D) Bükü
ş
 alt
ı
 nahiyy
ədə
E) D
ə
hlizd
ə
376. Xarici qulaq keç
əcə
yinin yuxar
ı
 divar
ı
 n
ə
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir?
A) ön k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
B) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
u il
ə
C) gicgah-ç
ənə
 oyna
ğı
 il
ə
D) orta k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
E) arxa k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
377. Q
ı
rtla
ğı
n hans
ı əzələ
sinin iflici zaman
ı
 s
ə
s yar
ığı
 aç
ı
lm
ı
r v
ə
 q
ı
rtla
ğı
n k
ə
skin
stenozu ba
ş
 verir?
A) Arxa üzük-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
B) Yan üzük-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
C) Könd
ələ
n çalovab
ə
nz
ə

əzələ

D) Çalovab
ə
nz
ə
r-q
ı
rtlaq qapa
ğı əzələ
E) Ç
ə
p çalovab
ə
nz
ə

əzələ
378. U
ş
aqlarda q
ı
rtla
ğı
n daha s
ı
x rast g
ə
lin
ə
n iltihabi x
ə
st
ə
liyi hans
ıdı
r?
A) K
ə
skin epiqlottit
B) Q
ı
rtla
ğı
n xondroperixondriti
C) Q
ı
rtlaq floqmonas
ı
D) Kataral laringit
E) Virus larinqotraxeiti
379. Paratonzillitin hans
ı
 m
ə
rh
ələ
sind
ə

ə
sas
ə
n, konservativ müalic
ə
 t
ə
tbiq edilir:
A) 
İ
nfiltrativ v
ə
 ödemli
B) Fleqmonoz
C) Sadalananlar
ı
n heç birind
ə
D) Absesl
əşmə
E) Sadalananlarin hamisinda
380. Burun ç
əpə
rinin absesi 
ə
sas
ə
n n
ə
yin f
ə
sadla
ş
mas
ıdı
r:
A) adenoid vegetasiyas
ını
n
B) burun ç
əpə
rinin hematomas
ını
n
C) vazomator rinitin
D) haymoritin
E) k
ə
skin rinitin
381. Bunlardan hans
ı
 q
ı
rtlaq v
ə
 traxeyan
ı
n steozu zaman
ı
 kompensator v
ə
 müdafi
ə
mexanizml
ə
rin
ə
 daxil deyil.
A) Hemodinamik
B) Qan
C) Toxuma
D) T
ənə
ffüs
E) Öskürm
ə
382. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
ngi zaman
ı
 bu c
ə
rrahi üsullardan hans
ı
 t
ə
tbiq edilmir
A) Ön (frontal) rezeksiya
B) Horizantal rezeksiya
C) S
ə
s bükü
şlə
rinin yerinin d
ə
yi
ş
ilm
ə
si
D) Hemilorinqektomiya

E) Xordektomiya
383. Burun bo
ş
lu
ğ
unun ön hiss
ə
sind
ə
 qanaxma ba
ş
 ver
ə
n zaman
ı
 n
ədə
n istifad
ə
olunur:
A) burun ganadlar
ını
n burun arak
ə
sm
ə
sin
ə
 s
ıxı
lmas
ı
 v
ə
 burun bo
ş
lu
ğ
unun ön hiss
ə
sin
ə
3%-li hidrogen peroksidl
ə
 islanm
ış
 pamb
ı
q v
ə
 ya t
ə
nzif yeridilm
ə
si
B) dibazolun parenteral yeridilm
ə
si
C) xarici yuxu arteriyas
ını
n ba
ğ
lanmas
ı
D) arxa tamponada
E) vikasolun parenteral yeridilm
ə
si
384. Q
ı
rtla
ğı
n hans
ı
 m
ə
rt
əbə
sinin x
ə
st
ə
likl
ə
ri zaman
ı
 s
ə
s pozulur?
A) Yuxar
ı
B) D
ə
hliz
C) A
şağı
D) S
ə
s bükü
ş
alt
ı
E) Orta
385. Q
ı
rtalq x
ə

ə
nginin müalic
ə
si 
ə
sas
ə
n n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Ancaq 
ş
üa terapiyas
ı
B) Ancaq kimy
ə
vi terapiya
C) Ancaq c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
D) Q
ı
rtlaqda c
ə
rrahi müdaxil
ə

ş
üa terapiyas
ı
, kimy
ə
vi terapiya
E) 
Ş
üa v
ə
 kimy
ə
vi terapiya
386. Yalanç
ı
 ina
ğ
 q
ı
rtla
ğı
n hans
ı
 hiss
ə
sinin k
ə
skin iltihabi x
ə
st
ə
liyidir?
A) D
ə
hliz bükü
şlə
rinin
B) Q
ı
rtlaq qapa
ğını
n
C) S
ə
s bükü
ş
alt
ı
 bo
ş
lu
ğ
unun
D) S
ə
s bükü
şlə
rinin
E) Q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
rinin
387. Orta qula
ğı
n k
ə
skin katar
ını
n s
əbə
bl
ə
ri n
ə
dir?
A) e
ş
itm
ə
 sümükcükl
ə
rinin ankilozu
B) küy, vibrasiya
C) infeksiya

D) e
ş
itm
ə
 borusunun keçiriciliyinin pozulmas
ı
E) qula
ğı
n travmas
ı
388. Bunlardan hans
ı
 traxeotomiyan
ı
n a
ğı
rla
ş
mas
ı
na aid deyil?
A) Peritonit
B) Qanaxma
C) Divararal
ığını
n emfizemas
ı
D) Pnevmotoraks
E) D
ə
rialt
ı
 emfizema
389. X
ə
lbir labirintinin hüceyr
ələ
ri hans
ı
 s
ə
sl
ə
rd
ə
 rezonans yaradir:
A) yüks
ə
k v
ə
 alçaq tonlarda
B) ancaq alçaq tonlarda
C) yüks
ə
k tonlarda
D) rezonator funksiyas
ı
nda i
ş
tirak etmir
E) bir q
ədə
r alçaq tonlarda
390. 3 ya
şlı
 u
ş
aqda gec
ə
 bird
ə
n bir
ə
 hürü
şəbə
nz
ə
r öskür
ə
k v
ə
 inspirator

ngn
əfə
slik mü
ş
ahid
ə
 edilmi
ş
dir.Hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə

ş
übh
ələnə
rsiniz?
A) K
ə
skin faringit
B) Angina
C) H
ə
qiqi ina
ğ
D) Yalanç
ı
 ina
ğ
E) K
ə
skin bronxit
391. Udla
ğı
n hans
ı
 funksiyas
ı
 yoxdur:
A) Qoxu
B) T
ənə
ffüs
C) Qoruyucu
D) Nitq
E) Rezonator
392. Q
ı
rtla
ğı
n xarici 
əzələlə
rini göst
ə
rin:
A) M.Sternohyoideus, m.sternothyroideus, m.posticus
B) M.Sternothyroideus, m.thyrohyoideus, m.cricoarytenoideus lateralis
C) M.Sternohyoideus, m.sternothyroideus, m.thyrohyoideus
D) M.Arytenoideus transversus, m.thyreoarytenoideus, m.thyrohyoideus

E) M.Thyrohyoideus, m.posticus, m.thyreoarytenoideus
393. Otogen k
ə
ll
ə
daxili a
ğı
rla
ş
malar zaman
ı
 gicgah sümüyünd
ə əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
i

ə
yy
ə
n edin.
A) qulaqda 
əmə
liyyat planl
ı
 qaydada apar
ılı
r.
B) qulaqda t
ə
xir
ə
 sal
ı
na bil
ə
n radikal 
əmə
liyyat apar
ılı
r.
C) qulaqda 
əmə
liyyat
ı
n apar
ı
lmas
ı
 vacib deyil.
D) x
ə
st
ə
liyin dinamikas
ı
ndan as
ılıdı
r.
E) qulaqda 
əmə
liyyat t
ə
xir
ə
sal
ı
nmaz apar
ı
lmal
ıdı
r.
394. Q
ı
rtla
ğı

ə
sas hissi siniri hans
ı
dr?
A) Yuxar
ı
 q
ı
rtlaq siniri
B) Dil-udlaq siniri
C) Dilalt
ı
 sinir
D) 
Ə
lav
ə
 sinir
E) Qay
ı
dan sinir
395. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
ngin
ə ə

Yüklə 315,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə