1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 319,19 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix24.01.2017
ölçüsü319,19 Kb.
#6260
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1. Hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r adenotomiya 
əmə
liyyat
ı
na göst
ə
ri
ş
dir:
A) A
ğızı
n aç
ı
q qalmas
ı
, ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
B) udlaq badamc
ığı
n böyüm
ə
si
C) Yuxuda t
ənə
ffüsün periodik dayanmas
ı
D) Ham
ısı
E) Yuxuda xorlamaq, burun t
ənə
ffüsünün ç
ə
tinl
əşmə
si
2. U
ş
aqlarda q
ı
rtla
ğı
n hans
ı şiş
in
ə
 daha çox rast g
ə
lir?
A) Amiloid 
şiş
i
B) Kista
C) Papilloma
D) Lipoma
E) Fibroma
3. A
şağı
dakilardan hans
ı
 Preobrajenski 
ə
lam
ə
ti say
ılı
r:
A) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n k
ə
narlar
ını
n ödemi
B) Regionar limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si
C) Lakunalarda kazeoz-irinli t
ı
xaclar
ı
n olmas
ı
D) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n qal
ı
nla
ş
mas
ı
E) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n ön qövsl
ə
rinin k
ə
narlar
ını
n hiperemiyas
ı
4. Adenoid il
ə
 ba
ğlı
 e
ş
itm
ə
 z
ə
ifliyi n
ə
 il
ə ə
laq
ə
dard
ı
r:
A) E
ş
itm
ə
 analizatorunun qanqlioz tör
əmələ
rinin intoksikasiyas
ı
 il
ə
B) E
ş
itm
ə
 borular
ını
n a
ğzını
n tutulmas
ı
 il
ə
C) E
ş
itm
ə
 sinirinin iltihab
ı
 il
ə
D) Qulaq sümükcükl
ə
rinin sklerozu il
ə
E) K
ə
ll
ə
daxili dur
ğ
unluq hallar
ı
 il
ə
5. Sfenoiditin diaqnostikas
ı
 üçün n
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) 
ə
ng cibinin ön divar
ını
n perkussiyas
ı
B) lazer dopler floumetriyas
ı
C) gicgah sümüyünün 
Ş
üller üsulu il
ə
 rentgenoqrafiyas.
D) ba
ş
 beyinin maqnit-rezonans tomaqrafiyas
ı
E) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin burun-ç
ənə
 v
ə
 aksial proyeksiyalarda rentgenoqrafiyas
ı
 v
ə
kompyuter tomoqrafiyas
ı
6. K
ə
skin sinustin yaranmas
ı
na s
əbə
b olan ümumi amill
ə
r:
A) immunitetin v
ə
ziyy
ə
ti

B) konstitusional xüsusiyy
ə
tl
ə
r
C) orqanizmin ümumi v
ə
 yerli müqavim
ə
tinin azalmas
ı
D) 
ə
traf mühitin z
ərə
rli amill
ə
ri
E) bütün sadalananlar
7. Adenoid vegetasiyas
ı
, daha çox, hans
ı
 m
ə
rh
ələdə
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
dir:
A) I-II
B) Ham
ısı
C) II-III
D) II
E) I
8. Burun sümükl
ə
rinin s
ı
nmas
ı
 zaman
ı
 d
ə
ri örtüyünün yaralanmas
ı
nda göst
ə
ri
ş
dir:
A) difteriya 
ə
leyhin
ə
 z
ə
rdab
ı
n yeridilm
ə
si
B) analgetikl
ə
rin t
ə
yini
C) tetanus 
ə
leyhin
ə
 z
ə
rdab
ı
n t
ə
yini
D) hemostatik d
ə
rmanlar
E) qan
ı
n morfoloji analizi
9. Burun ç
əpə
rinin hematomas
ını
n müalic
ə
sind
ə
 n
ədə
n istifad
ə
 olunur:
A) punksiya v
ə
 qan
ı
n sorulmasi
B) fizioterapiya
C) hemostatik terapiya
D) burun ç
əpə
rinin selikli qi
ş
aalt
ı
 rezeksiyas
ı
E) burun bo
ş
lu
ğ
unun selikli qi
ş
as
ını
n anemizasiyas
ı
10. Adenoid vegetas
ı
yas
ı
 zamani e
ş
itm
ə
 azl
ığını
n hans
ı
 növün
ə
 rast g
ə
linir:
A) Qar
ışı
q tip (mix)
B) Sensonevral tip
C) Konduktiv tip
D) Heç biri
E) Ham
ısı
11. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
ngi zaman
ı
 bu c
ə
rrahi üsullardan hans
ı
 t
ə
tbiq edilmir
A) Xordektomiya
B) S
ə
s bükü
şlə
rinin yerinin d
ə
yi
ş
ilm
ə
si
C) Hemilorinqektomiya

D) Ön (frontal) rezeksiya
E) Horizantal rezeksiya
12. Sud
əmə
r u
ş
aqlarda burun t
ənə
ffüsünün b
ə
rpa edilm
ə
si n
ə
yi t
ə
min edir:
A) normal qidalanman
ı
B) bütun sadalananlar
C) e
ş
itm
ə
 borular
ını
n v
ə
 orta qula
ğı
n iltihab
ını
n qar
şısını
 almaq
D) m
ədə
-ba
ğı
rsaq trakt
ını
n normal funksiyas
ını
E) sakit yuxunu
13. X
ə
st
ə
 klinikaya udlaqda bir t
ərə
fli a
ğrı
, çeyn
əmə əzələlə
rind
ə
 trizm, 40
0
C

rar
ə
tl
ə
 müraci
ə
t edib Ba
şı
 x
ə
st
ə
 t
ərəfə ə
yilib Boynun yan divar
ı
 palpasiyada a
ğrılı
,
infiltrasiyal
ıdı
r. Farinqoskopiyada udla
ğı
n yan divar
ı
 ödemli hiperemiyal
ı
 olub,
qabar
ı
r. X
ə
st
ə
liyi t
ə
yin edin:
A) Retrofaringeal abses
B) Faringit
C) Parafar
ı
ngeal abses
D) Difteriya
E) Angina
14. “Toyuq dö
ş
ü” – 
ə
lam
ə
ti hans
ı
 x
ə
st
ə
lik üçün xarakterikdir:
A) Adenoid vegetasiyas
ı
B) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n hipertrofiyas
ı
C) Difteriya
D) Lyudviq anginas
ı
E) Dil badamc
ığını
n böyüm
ə
si
15. Burun furunkulunun patogenizind
ə ə
sas rol n
ədə
n ibar
ə
tdir:
A) ekssudasiya
B) damar keçiriciliyinin artmas
ı
C) kiçik qan damarlar
ını
n trombozu
D) damar keçiriciliyinin azalmas
ı
E) kiçik hüceyr
ə
li infiltrasiya
16. Tonzillektomiya 
əmə
liyyat
ı
ndan sonra ilk iki gün 
ə
rzind
ə
 qar-qaralar
ı
n m
ə
sl
əhə
t
görülm
əmə
sinin 
ə
sas s
əbə
bi n
ə
dir:
A) Yara nahiyy
ə
sinin fibrinoz 
ə
rpl
ə
 örtülm
ə
sin
ə
 mane olmamaq(mudafi
ə
 val
ı
)
B) Yara nahiyy
ə
sind
ə
 regenerativ prosesl
ə
rinin z
ə
ifl
əmə
si

C) 
Əmə
liyyat sah
ə
sinin a
ğrılı
 olmas
ı
D) Qanaxma t
ə
hlük
ə
si
E) Yara nahiyy
ə
sinin iltihabi olmas
ı
17. Burun ç
əpə
rinin ön-a
şağı
 hiss
ə
sind
ə
 n
ə
 yerl
əş
ir:
A) limfatik k
ələ
f
B) s
ı
x damar toru (Kisselbax sah
ə
si)
C) S-
əbə
nz
ə
r sinus
D) bütün sadalananlar
E) kavernoz sinus
18. A
şağı
dak
ı
 anatomik tör
əmələ
rd
ə
n hans
ı
 ilbiz axaca
ğını
n divarlar
ını
 t
əş
kil edir?
A) 
ə
sas zar
B) torbac
ı
q
C) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si
D) otolit membran
ı
E) kis
ə
cik
19. A
şağı
dak
ı
 metodlardan hans
ını
n vasit
ə
sil
ə
 burun-udla
ğı
 müayin
ə
 etm
ə
k olar:
A) Otoskopiya
B) Larinqoskopiya
C) Rinoskopiya
D) Mezofarinqoskopiya
E) Epifarinqoskopiya
20. Bu arteriyalardan hans
ı
 udla
ğı
n qan t
ə
chizat
ı
nda i
ş
tirak etmir:
A) Üz arteriyas
ını
n badamc
ı

ş
ax
ə
si
B) En
ə
n damaq arteriyas
ı
C) A
şağı
 qalxanvari arteriya
D) Qalxan damaq arteriyas
ı
E) Qalxan udlaq arteriyas
ı
21. A
şağ
ida göst
ə
ril
ə
n anginalardan hans
ı
nda penisillinoterapiya 6-8 gün 
ə
rzind
ə
effekt verir:
A) Aqranulositar anginada
B) 
İ
nfeksion mononukleoz zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunan anginada
C) Simanovski-Vensan anginas
ı
nda
D) Difterik anginada

E) Leykozlar zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 olunan anginada
22. Adenoid vegetas
ı
yas
ı
nin diaqnostikas
ı
 üçün a
şağı
daki metodlardan 
ə
n çox
hans
ı
 istifad
ə
 olunur:
A) Orta rinoskopiya
B) Arxa rinoskopiya
C) Vasit
ə
li laringoskopiya
D) Ön rinoskopiya
E) Vasit
ə
siz laringoskopiya
23. A
şağı
dakilardan hans
ı
 farinqomikozun etioloji faktoru hesab edilir?
A) B)fuziformis
B) Virus
C) Leptotrix
D) Candida
E) Aspergillus
24. Udlaq badamc
ığını
n neç
ə
 d
ərəcə
li hipertrofiyas
ı
 ay
ı
rd olunur:
A) Dörd
B) Alt
ı
C) Üç
D) 
İ
ki
E) Be
ş
25. Subdural abses zaman
ı
 irin harada toplan
ı
r?
A) k
ə
ll
ə
 sümükl
ə
ri il
ə
 s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n aras
ı
na
B) yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ını
n alt
ı
na
C) s
ə
rt v
ə
 hörümç
ə
ktorunab
ə
nz
ə
r qi
ş
alar
ı
n aras
ı
na
D) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ı
 qatlar
ı
 aras
ı
na
E) beyin toxumas
ı
na
26. Bu 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 xroniki tonzillitin diaqnostikas
ı
nda daha etibarl
ıdı
r:
A) Boyun limfa düyünl
ə
rinin böyüm
ə
si
B) Zak simptomu
C) Gize simptomu
D) Anamnezd
ə
 tez-tez anginalar
ı
n olmas
ı
E) Badamc
ı
qlar
ı
n hipertrofiyas
ı
27. Otogen beyin v
ə
 beyincik absesl
ə
rinin klinikas
ı
nda k
ə
ll
ə
daxili t
ə
zyiqin
qalxmas
ını
 göst
ərə
n simptomlara a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 aiddir?

A) Müvazin
ə
tin pozulmas
ı
 , spontan nistaqm, 
əzələ
 tonusunun z
ə
ifl
əmə
si
B) Adiadoxokinez, yana yeri
ş
in pozulmas
ı
, Romberq s
ı
na
ğı
nda x
ə
st
ə
 t
ərəfə
 y
ıxı
lma
C) 
Ş
üurun pozulmas
ı
, bradikardiya, görm
ə
 diskind
ə
 dur
ğ
unlug, ba
şağrı
lar
ı
, gusma
D) Hemiparez, q
ı
colma, hissiyat pozulmas
ı
E) Afaziya, hemianopsiya, 
ə
ns
ə əzələlə
rind
ə
 g
ə
rginlik ,lessaj simptomu
28. Bunlardan hans
ı
 otogen k
ə
ll
ə
daxli a
ğı
rla
ş
ma deyil?
A) labirintit
B) sinustromboz
C) beyin absesi
D) otogen sepsis
E) meningit
29. Ya
şlı şə
xsl
ə
rd
ə
 udla
ğı
n uzunlu
ğ
u n
ə
 q
ədə
rdir:
A) 14-16 sm
B) 12-14 sm
C) 11-15 sm
D) 10-12 sm
E) 8-12 sm
30. 
Ə
sn
ə
k difteriyas
ını
n müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 preparat t
ə
tbiq edilir:
A) Antistafilakokk-qamma qlobulin
B) “Diaferm”
C) Prednizalon
D) Vinblastin
E) Setatoksim
31. Rinne s
ı
na
ğı
nda hans
ı
 göst
ə
ricil
ə
r müqayis
ə
 olunur?
A) heç bir göst
ə
rici müqayis
ə
 olunmur
B) iki qula
ğı
n sümük keçiriciliyinin müdd
ə
ti
C) iki qula
ğı
n hava keçiriciliyinin müdd
ə
ti
D) hava v
ə
 sümük keçiriciliyinin müdd
ə
ti
E) p
ıçı
lt
ı
 nitqinin q
ə
buletm
ə
 m
ə
saf
ə
si
32. Burun-udlaqda hans
ı
 anatomik tör
əmələ
r yerl
əş
ir:
A) Tubar badamc
ı
qlar
B) Rozenmüller çuxurlar
ı
C) Burunudlaq badamc
ığı

D) E
ş
itm
ə
 borular
ını
n a
ğzı
E) Ham
ısı
33. Burunudlaq ta
ğını
n selikli qi
ş
as
ı
 n
ə
 il
ə
 örtülüb:
A) Çoxqatl
ı
 yast
ı
 epitel
B) Heç biri
C) Bir qatl
ı
 yast
ı
 epitel
D) Kubik epitel
E) Çoxs
ı
ral
ı
 silindrik s
ə
yrici epitel
34. Neyrosensor a
ğı
re
ş
itm
ə
 zaman
ı
 patoloji proses harada gedir?
A) labirintin oval p
ə
nc
ərə
si v
ə
 üz
ə
ngid
ə
B) koxlear reseptorlardan ba
ş
layaraq beyinin e
ş
itm
ə
 m
ə
rk
ə
zin
ə
 q
ədə
r olan e
ş
itm
ə
analizatorunun m
ə
rk
ə
zi hiss
ə
sin
ə
 q
ədə
r
C) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unda ,oval p
ə
nc
ərə
, perilimfa, endolimfa
D) xarici qulaq keç
əcə
yind
ə
 v
ə
 t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
E) üz sinirinin t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
undan keç
ə
n hiss
ə
sind
ə
35. Q
ı
rtla
ğı
n absesi daha çox harda yerl
əş
ir?
A) S
ə
s bükü
şlə
rind
ə
B) D
ə
hliz bükü
şlə
rind
ə
C) Q
ı
rtaq m
ədə
cikl
ə
rind
ə
D) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
nda
E) Bükü
ş
alt
ı
 sah
ədə
36. E
ş
itm
ə
 borusunun müayin
ə
 metodlar
ı
na n
ə
aiddir?
A) rinoskopiya
B) otoskopiya
C) palpasiya
D) rentgenoskopiya
E) kateterizasiya
37. Q
ı
rtla
ğı
n h
ərə
ki innervasiyas
ını
 hans
ı
 sinir t
ə
min edir?
A) Dil-udlaq siniri
B) Yuxar
ı
 q
ı
rtlaq siniri
C) 
Ə
lav
ə
 sinir

D) Dilalt
ı
 sinir
E) Qay
ı
dan sinir
38. Sinusitin diaqnostikas
ı
 üçün n
ə
 istifad
ə
 olunur:
A) yaxman
ı
n müayin
ə
si
B) olfaktometriya
C) sinusoskopiya
D) burun seliyinin bakterioloji muayin
ə
si
E) rinomanometriya
39. Hans
ı
 limfoepitelial tör
əmələ
r a
ğı
zudlaqda yerl
əş
ir:
A) Boru badamc
ı
qlar
ı
B) Solitar follikullar
C) Damaq badamc
ı
qlar
ı
D) Udlaq badamc
ığı
E) Dil badamc
ığı
40. 
İ
rinli meningit üçün xarakter simptom deyil:
A) Oppenheym
B) Qallant
C) Brudzinski
D) Kerniq
E) Rossolimo
41. S
ə

əmələgə
tirm
ədə
 hans
ı əzələ ə
sas rol oynay
ı
r?
A) Yan üzük-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
B) Daxili qalxan-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
C) Ç
ə
p çalovab
ə
nz
ə

əzələ
D) Arxa üzük-çalovab
ə
nz
ə

əzələ
E) Könd
ələ
n çalovab
ə
nz
ə

əzələ
42. “Adenoid” vegetasiyas
ı
 n
ə
dir:
A) Burun-udlaq badamc
ığını
n iltihab
ı
B) Tubar badamc
ı
qlar
ını
n böyüm
ə
si
C) Damaq badamc
ı
qlar
ını
n atrofiyas
ı
D) Burun arak
ə
sm
ə
sinin Yakobson cismi
E) Burun-udlaq badamc
ığını
n hipertrofiyas
ı

43. Xroniki tonzillitin “anginas
ı
z formas
ı
”x
ə
st
ələ
rin neç
ə
 faizind
ə
 rast g
ə
linir:
A) 10%
B) 4%
C) 8%
D) 6%
E) 12%
44. 
Ə
ng cibinin iltihab
ını

əmələ
 g
əımə
sind
ə
 onun axaca
ğını
n hans
ı
 xüsusiyy
ə
ti rol
oynay
ı
r?
A) tez-tez rast g
ə
lin
ə
n fontanell
ə
r
B) x
ə
lbir hüceyr
ələ
ri il
ə
 yax
ı
n olmas
ı
C) onun nisb
ətə
n dar olmas
ı
D) al
ı
n-burun kanal
ı
 il
ə
 yax
ı
n olmas
ı
E) 
ə
ng cibinin yuxar
ı
 hiss
ə
sind
ə
 yerl
əşmə
si

Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor. Mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MüALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 319,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə