1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyilYüklə 116,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix11.12.2016
ölçüsü116,64 Kb.
  1   2   3   4   5

1. 

İ

ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyil:

A) Sür


ə

tl

əndirilmi

ş

 diurezB) Ba

ğı

rsaq dializiC) Enterosorbsiya

D) Peritoneal dializ

E) Ksenoperfuziya

2. Hans

ı

 v

ə

ziyy

ə

t terminal hal

ı

n m

ə

rh

ələ

si say

ı

lm

ı

r?

A) Komatoz hal

B) Kliniki ölüm

C) Preaqonal v

ə

ziyy


ə

t

D) Terminal pauzaE) Aqonal v

ə

ziyyə

t

3. İ

ki 

şə

xs yard

ı

m göst

ərə

rk

ə

n a

ğ

ciy

ə

rl

ə

rin süni ventilyasiyas

ını

 v

ə

 ür

ə

k masaj

ını

hans

ı

 nisb

ə

td

ə

 aparmal

ıdı

r?

A) 2:15


B) 2:30

C) 2:5


D) 1:10

E) 3:10


4. Kollaps

ı

n müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 edilmir:

A) Serebrolizin

B) Kordiamin

C) 


İ

nfuzion m

ə

hlullar


D) Mezaton

E) Dopamin5. Terminal hal zaman

ı

 qanda bu d

ə

yi

ş

iklik 

əhə

miyy

ə

t da

şımı

r:

A) PvCO


2

-in artmas

ı

B) SpO


2

-in enm


ə

si

C) Eritropoezin zə

ifl


əmə

si

D) pH-ı

n azalmas

ı

E) PaO


2

-in dü


şmə

si


6. Reanimatologiyan

ıə

sas prinsipi n

ə

dir:

A) Etioloji müalic

ə

B) 


İ

ntensiv mü

ş

ahid


ə

C) Patogenetik müalic

ə

D) Etiopatogenetik müalicə

E) H


ə

yati-vacib funksiyalar

ıəvəz edilm

ə

si7. Traxeostomiyan

ı

n apar

ı

lmas

ı

na göst

ə

ri

ş

 deyil?

A) Qirtla

ğı

n v


ə

 ya traxeyan

ışişi

B) Ür


ə

k dayanmas

ı

.

C) Bulbar pozğ

unluqlar


D) S

ə

s tellə

rinin iflici v

ə

 ya ödemiE) A

ğ

 ciyə

rl

ərin uzun müdd

ə

tli süni ventilyasiyası

na ehtiyac

ı

n olmas


ı

8. 

İ

nfuzion terapiyan

ı

n a

ğı

rla

ş

malar

ı

na aiddir:

A) Anafilaktik 

ş

ok

B) Qanı

n reoloji xüsusiyy

ə

tl

ərinin yax

şı

laş

mas


ı

C) Orqanizmin enerji t

ələ

bat


ını

n öd


ə

nm

əsi

D) Arterial t

ə

zyiqin t


ə

nziml


ə

nm

əsi

E) Dezintoksikasiya9. Süni hipotoniya zaman

ı

 sistolik AT-in 70 mm.c. st. s

ə

viyy

ə

sind

ə

 uzun müdd

ə

t

saxlan

ı

lmas

ı

 n

əyə

 s

əbə

b ola bil

ə

r?

A) Hipoqlikemiya

B) Böyr

ə

k çatış

mazl


ığı

C) Bronxospazm

D) Koronar qan dövran

ı

nn artması

E) Poliuriya10. Dekortikasiya zaman

ı

 mü

ş

ahid

ə

 edilmir:

A) Xolinesterazan

ı

n miqdar


ını

n azalmas

ı

B) Qanda fermentlə

rin aktivliyinin artmas

ı

C) Onur


ğ

a beyni mayesind

ə

 süd tur


ş

usunun miqdar

ını

n artmas


ı

D) Yuxu arteriyalar

ı

nda v


ə

 daxili vidaci venada oksigen f

ə

rqinin 2%-də

n az olmas

ı

E) Xolinesterazanı

n miqdar


ını

n artmas


ı

11. Ür

ə

k dayanmas

ı

ndan n

ə

 q

ədə

r vaxt sonra x

ə

st

ə

nin hu

ş

u itir?

A) 20-30 saniy

ə

B) 30-45 saniyə

C) 7-15 saniy

ə

D) 45-60 saniyə

E) 1-2 d


ə

qiq


ə

12. Hans

ı

 detoksikasiya üsulu toksinl

ə

rin immobilizasiya hesab

ı

na effekt verir?

A) Hemosorbsiya

B) Hemodializ

C) 


İ

nfuzion hemodillyusiya

D) Ba

ğı

rsaq dializiE) Plazmaferez

13. Dekortikasiya zaman

ı

 qeyd edilir:

A) Udma akt

ı

 saxlan


ılı

r

B) AT-in qeyri-sabitliyiC) B

əbə


kl

ə

rin işığ

a reaksiyas

ı

 saxlan


ılı

r

D) Ağrı

 qic


ığ

ina reaksiya saxlanilir

E) Spontan t

ənə


ffüsün adekvat olmas

ı

14. “Reanimasiya arabası

”-n

ı

n d

ə

stl

ə

rin

ə

 daxil deyil:

A) Kiçik oksigen balonu

B) Endotraxeal borular

C) Kardioskop

D) Poliqlükin m

ə

hluluE) Hemodializ aparat

ı

15. “Reanimaiya arabası

”-n

ı

n d

ə

stl

ə

rin

ə

 daxil deyil:

A) Defibrilyator

B) Xronometr

C) “S”-b


ə

nz

ər boru

D) Adrenalin preparat

ı

E) “Ambu” kisə

si

16. Davamlı

 m

ədə

cik fibrillyasiyas

ı

 zaman

ı

 hans

ı

 medikamentoz preparat

ı

n t

ə

tbiqi

tövsiy

ə

 edilmir:

A) Lidokain

B) Atropin


C) Amiodaron

D) Maqnezium sulfat

E) Bretilium tozilat

17. Parenximatoz m

ənşə

li k

ə

skin t

ənə

ffüs çatizmazl

ığını

n inki

ş

af

ı

nda 

ə

sas faktora

aid deyil?

A) A


şağı

 t

ənəffüs yollar

ı

nda obstruksiyaB) A

şağı


 t

ənə


ffüs yollar

ı

nda restriktiv də

yi

şiklikl

ə

riC) A

ğı

z boş

lu

ğu orqanlar

ını


n x

ə

stə

likl


ə

ri

D) Kə

skin respirator distress sindrom

E) Diffuziya prosesl

ə

rinin pozulması

18. Elektromexaniki dissosiasiyan

ıə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) B


əbə

kl

ərin daralmas

ı

B) EKQ də

 yüks


ə

k tezlikli sinusoidal 

ə

yriliyin olması

C) EKQ-d


ə

 sinus bradikardiyas

ı

 fonunda genə

lmi


ş

 QRS kompleksl

ə

rin izl


ə

nm

əsi

D) AT –in yüks

ə

lm

əsi

E) N


ə

bzin say


ını

n k


ə

skin artmas

ı

19. Qan dövran

ını

n dayanmas

ını

n mexanizmin

ə

 aiddir:

A) N


ə

bzin itm


ə

si il


ə

 mü


ş

ay

ət edil

ə

n mədə

cik taxikardiyas

ı

B) Qaraciyə

r komas


ı

C) Travmatik 

ş

ok

D) Kə

skin böyr

ə

k çat


ış

mazl


ığı

E) Q


ı

colma sindromu20. Müv

əqə

ti kardiostimulyasiyaya göst

ə

ri

ş

:

A) I d


ərəcə

li AV blokada

B) M

ədə


cik fibrilyasiyas

ı

C) Hipertonik krizD) Taxikardiya

E) III d


ərəcə

li AV blokada21. Kliniki ölümün müdd

ə

tinin uzanmas

ı

na 

şə

rait yarad

ı

r:

A) Hipoksiya

B) Beyin ödemi


C) Hipertermiya

D) Qanda CO

2

-n

ın miqdar

ını


n dü

şmə


si

E) Hipotermiya22. Süni hipotoniyan

ı

 hans

ı

 preparat vasit

ə

sil

ə

 apar

ı

lm

ı

r:

A) Adrenalin

B) Natriun nitroprussid

C) Arfonad

D) Benzoqeksoniy

E) Nitroqliserin23. Endotraxeal intubasiya apar

ı

lmas

ı

na göst

ə

ri

ş

 hans

ıdı

r?

A) M


ədə

 tur


ş

ulu


ğ

unu azaltmaq

B) T

ənə


ffüs yollar

ını


n keçiriciliyinin etibarl

ı

 tə

min olunmas

ı

C) Pnevmoniyanı

n effektiv müalic

ə

sini aparmaqD) T

ənə


ffüs m

ə

rkə

zini oyatmaq

E) Ür

ə

k fə

aliyy


ə

tini yax


şı

la

şdırılmas

ı

24. Kə

skin ür

ə

k çat

ış

mazl

ığınıə

sas müalic

ə

 prinsipi n

ə

dir?

A) Simpatik sinir sisteminin aktivl

əş

dirilm


ə

si

B) Damar tonusunun artırı

lmas


ı

C) Ümumi dövr ed

ə

n qan


ı

n miqdar


ını

 art


ırı

lmas


ı

D) Koronar qan dövran

ını

n z


ə

ifl


ə

dilm


ə

si

E) Ürə

əzələsinin y

ığı


lma qüvv

ə

sinin artırı

lmas


ı

25. Normada arterial qanda karbon qaz

ını

n parsial t

ə

zyiqi neç

əyə

 b

ə

rab

ə

rdir?

A) 25-30 mm. c.süt

B) 55-60 mm. c.süt

C) 80-90 mm. c.süt

D) 35-45 mm .c.süt

E) 10-20 mm .c.süt26. “Reanimasiya arabas

ı

”-n

ı

n d

ə

stl

ə

rin

ə

 daxil deyil:

A) Spiroqraf

B) Vakkum sorucusu

C) Defibrilyator

D) 

İ

nfuziya aparmaq üçün sistemE) Larinqoskop

27. Ekstrakorporal detoksikasiya metodlar

ı

 qrupuna daxildir:

A) Sür


ə

tl

əndirilmi

ş

 diurezB) Enterosorbsiya

C) Ba


ğı

rsaq dializi

D) Plazmaferez

E) Peritoneal dializ28. Parenteral qidalanma m

ə

hlullar qrupuna aiddir:

A) Poliglükin

B) Polifer

C) Polioksifumarin

D) Polidez

E) Poliamin29. Kardioc

ə

rrahiyy

ədə

 ümumihipotermik perfuziya zaman

ı

 b

ədə

n h

ə

rar

ə

ti nec

ə

dərəcəyədə

k endirilir?

A) 25-22


˚

 C

B) 29-31˚

 C

C) 30-32˚

 C

D) 32-34˚

 C

E) 26-28˚

 C

30. Asistoliya zamanı

 hans

ı

 d

ə

rman praparatlar

ı

 t

ə

tbiq edilmir?

A) Adrenalin

B) Natrium bikarbonat

C) Kordiamin

D) Eufillin

E) Atropin31. A

ğ

 ciy

ə

rl

ə

rin süni ventilyasiyas

ı

na mütl

ə

q göst

ə

ri

ş

di?

A) PaO


2

>80mm.c.süt v

ə

 PaCO


2

<50mm.c.süt

B) PaO


2

 >70mm.c.süt v

ə

 PaCO


2

<45mm.c.süt

C) PaO


2

 <60mm.c.süt v

ə

 PaCO


2

> 60mm.c.süt

D) PaO

2

>85mm.c.süt və

 PaCO


2

<55mm.c.süt

E) PaO


2

=90mm.c.süt v

ə

 PaCO


2

=60mm.c.süt32. Ür

ə

k dayanmas

ını

n növl

ə

rin

ə

 aidir:

A) Elekromexaniki dissosasiya

B) Kardiogen 

ş

ok

C) Kə

skin koronar sindrom

D) Ür

ə

k astması

E) Kollaps33. T

ənə

ffüsün dayanmas

ı

 zaman

ı

 n

ə

 etm

ə

k laz

ı

md

ı

?

A) Ür


ə

k massaj


ı

 aparmaq


B) Kordiamin yeritm

ə

kC) Trendelenburq v

ə

ziyyə

ti yaratmaq

D) Nazoqastral zond teritm

ə

kE) A

ğ

ciyə

rl

ərin süni ventilyasiyas

ını


 aparmaq

34. Süni hipotoniyan

ı

 hans

ı

 preparatlar vasit

ə

sil

ə

 apar

ı

lm

ı

r:

A) Afronad

B) 

İ

zoketC) Nitroprusid natrium

D) Laziks

E) Pentamin

35. A

ğ

ciy

ə

r ödeminin 

əmələ

 g

ə

lm

ə

sinin patogenetik mexanizmi hans

ıdı

r?

A) Fibromialgiyalar

B) Kiçik qan dövran

ı

nda yaranmış

 hipertenziv sindrom

C) Böyük qan dövran

ı

nda durğ

unluq


D) Kiçik qan dövran

ı

nda tə

zyiqin dü

şmə

si

E) Sistolik tə

zyiqin dü

şmə

si

36. Enerji mə

nb

ə

yi kimi hans

ı

 m

ə

hlul istifad

ə

 edilir?

A) Reopoliqlukin

B) Hemodez

C) Aminosteril

D) 20%-li Qlukoza

E) 4% -li Natrium bikarbonat37. R

İş

öb

ə

sind

ə

 h

ə

r bir çarpay

ı

 üçün ayr

ılı

r:

A) 7-9 m


2

B) 15-18 m

2

C) 10-14 m2

D) 19-23 m

2

E) 4-6 m


2

38. Heterogen hemodinamik m

ə

hlullar qrupuna aid deyil:

A) Poliglükin

B) Perftoran

C) Jelatinol

D) HAES

E) Polifer39. Süni hipotermiya t

ə

tbiq edilir:

A) Uroloji 

əmə

liyyatlar zamaniB) Appendektomiya zaman

ı

C) Ürə

k-damar c

ə

rrahiyy


ə

sind


ə

D) Tonzilektomiya zaman

ı

E) Plevral punksiya zamanı

40. Kliniki ölümün 

ə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aid deyil?

A) T


ənə

ffüsün dayanmas

ı

B) Yuxu arteriyası

 üz


ə

rind


ə

 n

əbzin itm

ə

siC) Ür

ə

k tonlarını

n karla


ş

mas


ı

D) B


əbə

kl

ərin gen

ə

lmə

si v


ə

 i

şığa reaksiyan

ı

n olmaması

E) Hu


ş

un itm


ə

siYüklə 116,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə