1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyilYüklə 116,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/5
tarix11.12.2016
ölçüsü116,64 Kb.
1   2   3   4   5

41. Canland

ırı

lm

ış

 orqanizmin x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) Qaraciy

ə

r-böyr


ə

k sindromu

B) Transfuzion terapiyan

ı

n patologiyası

C) Postanoksik ensefalopatiya

D) Postanoksik endokrinopatiya

E) Kardiopulmonal sindrom42. K

ə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığı

 zaman

ı

 apar

ı

lan ümumi müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 daxil

deyil?

A) T


ənə

ffüs yollar

ını

n keciriciliyinin bə

rpas


ı

B) A


ğrı

 sindiromunun aradan qald

ırı

lmas


ı

C) A

ğ

ciyə

rl

ərin yard

ı

mcı

 ventilyasiyas

ı

D) A


ğ

ciy


ə

rl

ərin süni ventilyasiyas

ı

E) Oksigen terapiyası

43. K

ə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığı

 zaman

ı

 ümumi müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 daxil deyil?

A) T


ənə

ffüs yollar

ını

n keciriciliyinin bə

rpas


ı

.

B) O2

 –terapiyas

ı

C) Traxeyanı

n intubasiyas

ı

.

D) KonikotomiyaE) Antibakterial terapiya

44. Sianozun yaranmas

ı

 üçün oksigend

ə

n azad olmu

ş

 hemoglobinin s

ə

viyy

ə

si neç

ə

q% -

ə

 çatmal

ıdı

r?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 5

E) 4


45. Endotraxeal intubasiya zaman

ı

 ba

ş

 ver

ə

n a

ğı

rla

ş

malara aid deyi?

A) Borunun qida borusuna sal

ı

nmas


ı

B) Qab


ırğ

alar


ı

n s


ınığı

C) Di


şlə

rin s


ı

nmas


ı

D) A


ğ

ciy


ə

r atelektaz

ı

E) S


ə

s tell


ə

rinin z


ədələ

nm

əsi

46. K

ə

skin sol m

ədə

cik çat

ış

mazl

ığını

n a

ğı

rla

ş

mas

ı

 n

ə

dir?

A) Arterial t

ə

zyiqin artması

B) M


ə

rk

əzi venoz t

ə

zyiqin düşmə

si

C) Beyin ödemiD) A

ğ

ciyə

r ödemi


E) K

ə

skin qaraciyə

r çat


ış

mazl


ığı

47. Albumin m

ə

hlulun köçürülm

ə

sin

ə

 göst

ə

ri

ş

:

A) Hipertoniya

B) Nefrotik sindrom

C) TrombositopeniyaD) Tromboemboliya

E) Anemiya48. Reanimatologiyan

ı

n metodlar

ı

na aiddir:

A) Antivirus preparatlar

ı

 infuziya etmə

k

B) Anabolik steroidlə

rin t


ə

tbiqi


C) Hipolipidemik preparatlar

ı

n tə

tbiqi


D) Fenollar

ı

n tə

tbiqi


E) Oksigenda

şıyıcı


 preparatlar

ı

 infuziya etmə

k

49. Kliniki ölümün müddə

ti adi 

şə

raitd

ə

 n

ə

 q

ədə

r t

əş

kil edir:

A) 10-12 d

ə

qiq


ə

B) 8-10 d

ə

qiq


ə

C) 3-4 d


ə

qiq


ə

D) 6-8 d


ə

qiq


ə

E) 1-2 d


ə

qiq


ə

50. Amintur

ş

usu qar

ışı

qlar

ını

n infuziyas

ı

na 

ə

ks göst

ə

ri

ş

:

A) Hipervolemiya

B) 

İ

rinli-iltihabi prosesC) K

ə

skin plazma itirmə

 (yan


ı

q)

D) Parenteral qidalanmaya ehtiyac yaranması

E) Alimentar distrofiya51. Patogenetik olaraq 

ş

ok nec

ə

 s

ə

ciyy

ələ

nir?

A) Toxuma perfuziyas

ını

n artmas


ı

B) Qanda stress hormonlar

ı

n azalması

C) Toxuma perfuziyas

ını

n k


ə

skin a


şağı

 dü


şmə

si

D) Ümumi dövr edə

n qan


ı

n miqdar


ını

n artmas


ı

E) Arterial t

ə

zyiqin artması

52. Dekortikasiya zaman

ı

 olmur:

A) Total arefleksiya

B) Artan bradiaritmiya

C) Davaml

ı

 arterial hipotenziyaD) Ayd

ı

n huş

E) Buynuz qi

ş

an

ın bulanmas

ı


53. Reanimatologiyan

ı

n metodlar

ı

na aiddir:

A) Oftalmoskopiya

B) Defibrilyasiya

C) Qastroskopiya

D) Pulmonoektomiya

E) Fotoelektrokalorimetriya54. Bay

ı

lma n

ə

 zaman ba

ş

 verir?

A) 


İ

nsan horizontal v

ə

ziyy


ətə

 keç


ə

nd

əB) Arterial t

ə

zyiqin qalxması

C) D


ə

m qaz


ı

 il


ə

 z

əhərl

ə

nmədə

D) Simpatomimetik

ə

rin t


ə

tbiqi zaman

ı

E) Vazomotor damar çatış

mazl


ığı

55. Bay

ı

lman

ıə

sas 

ə

lam

ə

ti hans

ıdı

r?

A) 


İ

steriya tutmas

ı

B) Epileptik statusC) Hu

ş

un qı

samüdd


ə

tli itm


ə

si

D) Klonik qı

colma


E) Hu

ş

un uzunmüddə

tli itirilm

ə

si

56. Kə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığını

n patogenetik müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 aiddir?

A) Traxeyan

ı

n intubasiyası

B) A


ğrı

 sindiromun aradan qald

ırı

lmas


ı

C) S-b


ə

nz

ər borunun yeridilm

ə

siD) A

ğ

 ciyə

rl

ərin süni ventilyasiyas

ı

E) Traxeostomiyanı

n apar


ı

lmas


ı

57. Bioloji ölümün 

ə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) Reanimasiya t

ə

dbirl


ə

ri fonunda b

əbə

kl

ər daral

ı

rB) Reanimasiya t

ə

dbirlə

ri fonunda t

ənə

ffüs b


ə

rpa olunmur

C) Reanimasiya t

ə

dbirlə

ri fonunda ür

ə

k f


ə

aliyy


ə

ti b


ə

rpa olunmur

D) EEQ zaman

ı

 beyin qabığı

 hüceyr


ələ

rinin bioc

ərə

yanlar


ı

 a

şkar edilmir

E) Reanimasiya t

ə

dbirl


ə

ri fonunda hu

ş

 b

ərpa olunmur

58. Postreanimasion m

ə

rh

ələdə

 atropin s

ı

na

ğı

 aparark

ə

n hans

ı

 n

ə

tic

ə

dekortikasiyan

ı

 mü

ə

yy

ə

nl

əş

dirm

əyə

 imkan verir?

A) B

əbə


kl

ə

rin genə

lm

əsi

B) Ür


ə

k vur


ğ

ular


ını

n say


ını

n artmas


ı

C) B


əbə

kl

ərin daralmas

ı

D) Nə

bzin say


ını

n artmamas

ı

E) Arterial tə

zyiqin yüks

ə

lm

əsi

59. Davaml

ı

 m

ədə

cik fibrillyasiyas

ı

 zaman

ı

 hans

ı

 medikamentoz preparat

ı

n t

ə

tbiqi

tövsiy

ə

 edilir?

A) Atropin

B) 

İ

zoptinC) Fentanil

D) Mezaton

E) Amiodaron

60. Dekortikasiya zaman

ı

 bu 

ə

lam

ə

t mü

ş

ahid

ə

 edilmir:

A) H


ə

rar


ə

tin enm


ə

si

B) AT-in enmə

si

C) Ağrı

ya qar


şı

 reaksiyan

ı

n artmas


ı

D) Ür


ə

k tonlar


ını

n karla


ş

mas


ı

E) Yuxu arteriyas

ı

 üz


ə

rind


ə

 n

əbzin 

ə

llə

nm

əsi

61. Baza ür

ə

k-a

ğ

ciy

ə

r reanimasiyas

ı

 kompleksin

ə

 aid deyil:

A) T


ənə

ffüs yollar

ını

n keçiriciliyinin tə

min edilm

ə

si

B) Ağ

ciy


ə

rl

ərin süni ventilyasiyas

ı

C) Ürə

yin qapal

ı

 masaj


ı

D) Ür


ə

yin aç


ı

q masaj


ı

E) D


ə

rman preparatlar

ını

n yeridiymə

si

62. Hansı

 m

ə

hlul kristalloidl

ərə

 aiddir?

A) Ringer m

ə

hlulu


B) Reopoliqlukin

C) Poliqlukin

D) Jelatinol

E) Gelofuzin63. Reanimatologiyan

ı

n metodlar

ı

na aiddir:

A) SpiroqrafiyaB) Qaraciy

ə

rin punksiyası

C) Qan dövran

ını

n b


ə

rpas


ı

D) Koronaroqrafiya

E) Göz daxili t

ə

zyiqin ölcülmə

si

64. Anafilaktik ş

ok zaman

ı

 t

ə

cili t

ə

dbir edilir:

A) Antibiotik

B) Trankvilizator

C) Diuretik

D) Spazmolitik

E) Adrenomimetik65. Traxeostomiyan

ı

n apar

ı

lmas

ı

na göst

ə

ri

ş

dir?

A) T


ənə

ffüsün d


ə

qiq


ə

lik say


ını

n 40-dan çox olmas

ı

.

B) Qı

tla


ğı

n ödemi


C) Eksudativ plevrit

D) Ür


ə

k dayanmas

ı

E) Geni


ş

 sah


ə

li (krupoz) pnevmoniya66. Suni hipotermiya zaman

ı

 orqanizmi soyuq m

ə

nfi t

ə

sirl

ə

rind

ə

n qorumaq üçün

nədə

n istifad

ə

 olunur?

A) Yerli anesteziyadan

B) Ümumi anesteziyadan

C) Antibiotikl

ə

rd

ən

D) Defibriliatordan

E) 

İ

nsulində

n

67. Defibrilyasiyaya göstə

ri

ş

:

A) III d


ərəcə

li AV blokada

B) M

ədə


cik fibrilyasiyas

ı

C) Hiperqlikemik komaD) Asmatik status

E) Böyr


ə

k çat


ış

mazl


ığı

68. Reanimasiya t

ə

dbirl

ə

rinin efektivliyinin ni

ş

an

ələ

rin

ə

 aid deyil?

A) Yuxu arteriyas

ı

 üz


ə

rind


ə

 n

əbzin 

ə

llə

nm

əsi

B) Sianozun azalmas

ı

C) Spontan ürə

k f


ə

aliyy


ə

tinin b


ə

rpa olunmas

ı

D) B


əbə

kl

ərin ölçüsünün kiçilm

ə

siE) B

ə

zi hallarda tənə

ffüsün b


ə

rpa olunmas

ı

69. Kliniki ölümün 

ə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) Arterial t

ə

zyiqin enmə

si

B) Də

ri örtüyünün hiperemiyas

ı

C) N


ə

bzin say


ını

n azalmas

ı

D) B


əbə

kl

ərin geni

şlə


nm

ə

si və

 i

şığa reaksiyan

ı

n olmamаsı

E) N


ə

bzin z


ə

if dol


ğ

unluqda olmas

ı

70. Reanimasiya t

ə

dbirl

ə

rinin efektivliyinin erk

əə

lam

ə

tl

ə

ri:

A) D


ə

ri v


ə

 selikli qi

ş

alar


ı

n sianozunun azalmas

ı

B) Diurezin azalması

C) Spontan t

ənə

ffüsün adekvat olması

D) Koordin

ə

olunmu


ş

 h

ərəkətl

ə

rin qeyd edilmə

si

E) Öskürə

k refleksinin itm

ə

si

71. Reanimatologiyanı

n metodlar

ı

na aiddir:

A) Selektiv vaqotomiya

B) Ekstrakranial doppler müayin

ə

siC) Hipotermiya

D) Nefrektomiya

E) Kolonoskopiya

72. K

ə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığı

 zaman

ı

 apar

ı

lan ümumi müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

daxildir?

A) T


ənə

ffüs yollar

ını

n keçiriciliyinin tə

min olunmas

ı

B) Antibakterial terapiyaC) Bronxospazm

ı

n götürülmə

si

D) Pnevmatoraks ,hemotoraks zamanı

 plevra bo

ş

lu

ğunun punksiya edilm

ə

siE) A

ğrı


 sindiromun aradan qald

ırı


lmas

ı

73. Alveol membranı

nda qazlar

ı

n (

ə

sas

ə

n O

2

) mübadil

ə

sinin pozulmas

ı

 hans

ı

 halda

qeyd olunmur?

A) Böyük ocaql

ı

 (krupoz) pnevmoniyaB) Miokard infarkt

ı

 fonunda inkiş

af ed


ə

n a


ğ

 ciy


ə

r ödemi


C) Kiçik ocaql

ı

 pnevmoniyaD) Ür

ə

k qüsuru fonunda ağ

 ciy


ə

r ödemi


E) Ag ciy

ə

r emfizeması

 v

ə pnevmoskleroz

74. Kliniki ölüm zaman

ı

 bu 

ə

lam

ə

tl

ə

rd

ə

n biri s

ə

ciyy

ə

vi say

ı

lm

ı

r:

A) B


əbə

kl

ərin i

şığ


a re

а

ksiyasını

n olmamas

ı

B) Hu


ş

un itm


ə

si

C) Tənə

ffüsün dayanmas

ı

D) Arterial tə

zyiqin t


ə

yin edilm

əmə

si

E) Udlaq reflesinin saxlanı

lmas


ı


Yüklə 116,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə