1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyilYüklə 116,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/5
tarix11.12.2016
ölçüsü116,64 Kb.
1   2   3   4   5

75. Kliniki ölümün 

ə

sas ni

ş

an

ələ

rin

ə

 daxildir:

A) N


ə

bzin seyr

ə

lm

əsi

B) N


ə

bzin periferik damarlar üz

ə

rind


ə

 z

əif dol

ğ

unluqda olması

C) D


ə

ri örtüyünün hiperemiyas

ı

D) Arterial tə

zyiqin yüks

ə

lm

əsi

E) Monitor mü

ş

ahid


ədə

 izox


ə

ttin qeyd edilm

ə

si

76. Ağ

ciy

ə

rl

ə

rin uzunmüdd

ə

tli süni ventilyasiyas

ı

 zaman

ı

 veril

ə

n qaz qar

ışığı

nda

oksigenin tövsiyy

ə

 olunan t

ə

hlük

ə

siz konsentrasiyas

ı

:

A) 70%


B) 40%

C) 80%


D) 60%

E) 90%


77. Yerli hipotermiya apar

ılı

r:

A) K


ə

skin böyr

ə

k çat


ış

mazl


ığı

nda


B) A

ğı

r kə

ll

ə-beyin travmalar

ı

 zamanı

C) T


ənə

ffüs çat


ış

mazl


ığı

 zaman


ı

D) Diabetik koma zaman

ı

E) Hipertonik krizin müalicə

sind


ə

78. Anafilaksiya zaman

ı

 t

ənə

ffüs sistemind

ə

 n

ə

 ba

ş

 verir?

A) AtelektazB) Bronxospazm

C) Spontan pnevmotoraks

D) Pnevmoniya

E) Ölü bo

ş

lu

ğun artmas

ı

79. Klinik ölüm zamanı

 qeyd edilmir:

A) B


əbə

kl

ərin i

şığ


a reaksiyas

ı

nnı

n olmamas

ı

B) Ür


ə

k tonlar


ını

n e


ş

idilm


əmə

si

C) Huş

un itm


ə

si

D) Bəbə

kl

ərin daralmas

ı

E) Bəbə

kl

ərin gen

ə

lmə

si

80. Kə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığını

n patogenetik müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 aiddir?

A) Traxeostomiya

B) A

ğ

 ciyə

rl

ərin köm

ə

kçi ventilyasiyası

C) Konikotomiya

D) Bronxospazm

ı

n aradan götürülmə

si

E) Oksigen –terapiyası

81. K

ə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığını

n patogenetik müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 daxil deyil?

A) Bronxospazmin l

əğ

v edilm


ə

si

B) Bronxolitikilə

rin t


ə

tbiqi


C) A

ğrı


 sindiromun aradan qald

ırı


lmas

ı

D) Ağ

 ciy


ə

rl

ərin süni ventilyasiyas

ı

E) Antibakterial terapiya82. Ür

ə

k astmas

ını

n s

ə

ciyy

ə

vi 

ə

lam

ə

ti n

ə

dir?

A) Sinkopal v

ə

ziyy


ə

t

B) BradipnoeC) Ekspirator t

ə

ngnəfə

slik


D) Apnoe

E) 


İ

nspirator t

ə

ngn


əfə

slik


83. Hans

ı

 faktor kliniki ölümün müdd

ə

tinin q

ı

salmas

ı

na s

əbə

b olmur?

A) Metabolik asidoz

B) Hiperkarbiya

C) HipotermiyaD) Hipoksiya

E) Hipertermiya84. C

ə

rrahi t

ə

crüb

ədə

 süni hipotoniya zaman

ı

 sistolik t

ə

zyiqi hans

ı

 s

ə

viyy

əyə

 q

ədə

r

endirilir:

A) 50 mm.c. st.

B) 70 mm.c.st.

C) 80 mm.c. st.

D) 90 mm.c. st.

E) 60 mm.c.st.85. Dezintoksikasion m

ə

hlullar qrupuna aiddir:

A) Polifer

B) Hemodez

C) Poliamin

D) Poliglukin

E) Polioksifumarin86. Bu 

ə

lam

ə

tl

ə

rd

ə

n biri dekortikasiya zaman

ı

 qeyd edilmir:

A) Buynuz qi

ş

a refleksinin olmaması

B) B


əbə

kl

ərin tam gen

ə

lmə

si

C) Yuxu arteriyası

 üz


ə

rind


ə

 n

əbzin olmamas

ı

D) Spontan tənə

ffüsün olmamas

ı

E) B


ədə

n h


ə

rar


ə

tinin normadan a

şağı

 olmas


ı

87. Bu 

ə

lam

ə

tl

ə

rd

ə

n biri beyin ölümü zaman

ı

 qeyd edilir:

A) Hu


ş

un ayd


ı

n olmas


ı

B) AT –in davaml

ı

 yüks


ə

lm

əsi

C) Yuxu arteriyas

ı

 v

ə vidaci venada O

2

-nin hə

cmi aras


ı

nda f


ə

rqin 2%-d

ə

n a


şağı

 olmas


ı

D) Onur


ğ

a-beyin mayesind

ə

 süd tur


ş

usunun miqdar

ını

n azalması

E) Qanda xolinesterazan

ı

n miqdar


ı

nn

ın artmas

ı

88. Reanimasiya və

 intensiv müalic

ə

nin qeyri-travmatik a

ğı

rla

ş

malar

ı

na aid deyil:

A) Venalar

ı

n kateterizasiyasını

n septiki a

ğı

rla


ş

malar


ı

B) Endoarterial 

əmə

liyyatları

n a


ğı

rla


ş

malar


ı

C) Transfuzion terapiyan

ı

n patologiyası

D) Sür

ə

tlə

ndirilmi


ş

 diurez zaman

ı

 osmotik nekrozE) Qab

ırğ


alar

ı

n sı

nmas


ı

89. Anafilaktik 

ş

ok zaman

ı

 n

ə

 ba

ş

 verir?

A) Kininl

ə

rin miqdarını

n artmas


ı

B) Histaminin miqdar

ını

n azalması

C) Arterial t

ə

zyiqin yüksə

lm

əsi

D) Splenomeqaliya

E) Poliuriya

90. Reanimasiya t

ə

dbirl

ə

rinin efektivliyinin erk

ə

n ni

ş

an

ələ

rin

ə

 aidir:

A) Hu


ş

un tam ayd

ı

n olmas


ı

B) Koordin

ə

olunmu


ş

 h

ərəkətl

ə

rC) B

əbə


kl

ə

rin daralması

 dinamikas

ı

D) B


ədə

n h


ə

rar


ə

tinin k


ə

skin yüks

ə

lm

əsi

E) B


ədə

n h


ə

rar


ə

tinin k


ə

skin enm


ə

si

91. Hemorragik ş

ok zaman

ı

 n

ə

 ba

ş

 verir?

A) Dövr ed

ə

n qan


ı

n miqdar


ını

n azalmas

ı

B) Hemotokritin artması

C) K


ə

skin su-elektrolit itkisi

D) Arterial t

ə

zyiqin qalxması

E) Hemoqlobinin artmas

ı

92. Hiperbarik oksigenl

əş

dirm

ə

nin apar

ı

lmas

ı

na göst

ə

ri

ş

 deyil?

A) A


ğı

r d


ərəcə

li kollaps

B) D

ə

m qazı

 il


ə

 z

əhərl

ə

nmə

C) Anaerob infeksiyalar

D) Hava emboliyas

ı

E) Yeni doğ

ulmu


ş

lar


ı

n asfiksiyas

ı

93. K

ə

skin sa

ğ

 m

ədə

cik çat

ış

mazl

ığı

nda n

ə

 ba

ş

 verir?

A) M


ə

rk

əzi venoz t

ə

zyiqin artması

B) M


ə

rk

əzi venoz t

ə

zyiqin düşmə

si

C) Ağ

ciy


ə

r ödeminin yaranmas

ı

D) Arterial tə

zyiqin artmas

ı


E) Beyin qan dövran

ını


n yax

şı

laş

mas


ı

94. Qanaxma zaman

ı

 hemostatik m

ə

qs

ə

dil

ə

 köçürülür:

A) 5% -liQlukoza m

ə

hlulu


B) 10%-li albumin m

ə

hluluC) T

əzə


 dondurulmu

ş

 plazmaD) 10% -liQlukoza m

ə

hluluE) Ringer-laktat

95. Ekstrakorporal detoksikasiya üsuluna aid deyil:

A) Plazmaferez

B) Limfosorbsiya

C) Sür


ə

tl

əndirilmi

ş

 diurezD) Hemosorbsiya

E) Hemodializ96. 

İ

nfuzion m

ə

hlullar neç

ə

 qrupa bölünür:

A) 7


B) 4

C) 6


D) 10

E) 5


97. 

İ

nfuzion terapiya m

ə

qs

ə

di il

ə

 istifad

ə

 olunmur:

A) Kristalloid m

ə

hlullar


ı

B) Enteral qidalanma üçün preparatlar

C) Oksigen da

şı

ya bilə

n m


ə

hlullar


D) Dezintoksikasiya m

ə

hlulları

E) Parenteral qidalanma üçün preparatlar98. M

ədə

cikl

ə

rin s

ə

yrim

ə

si zaman

ı

 hans

ı

 reanimasiya t

ə

dbirl

ə

ri h

ə

yata keçirilmir?

A) Elektrokardiostimulyasiya

B) Prekardial z

ə

rbə

C) Elektrik defibrilyasiya

D) Ür

ə

k massjı

E) A


ğ

ciy


ə

rl

ərin süni ventilyaiyas

ı


99. Ölümün hans

ı

 m

ə

rh

ələ

sind

ə

 ba

ş

 beyin qab

ığını

n f

ə

aliyy

ə

tinin b

ə

rpa olunmas

ı

mümkündür?

A) 


İ

ctimai ölüm

B) Teoloji ölüm

C) Kliniki ölüm

D) Bioloji ölüm

E) Beyin ölümü100. Hans

ı ə

lam

ə

tin olmas

ı

 terminal hal zaman

ı

 proqnozun ciddiliyini göst

ə

rir?

A) Bronxoobstruktiv sindrom

B) Diurezin artmas

ı

C) Də

rid


ə

 s

əpgil

ə

rD) Metiorizm

E) Diurezin azalmas

ı

101. Dekortikasiya zaman

ı

 mü

ş

ahid

ə

 edilir:

A) Yuxu arteriyas

ı

 üz


ə

rind


ə

 n

əbzin itm

ə

siB) Arterial t

ə

zyiqin yüksə

lm

əsi

C) Onur


ğ

a-beyin mayesind

ə

 laktat


ı

n miqdar


ını

n azalmas

ı

D) Total arefleksiya və

 atoniya


E) EEQ –d

ə

 beyin hüceyrələ

rinin aktivliyinin saxlan

ı

lmas


ı

102. Mikrotraxeostomiya hans

ı

 m

ə

qs

ə

dl

ə

 apar

ılı

r?

A) Kardiostimulyasiya aparmaq

B) Hiperbarik oksigenl

əş

dirmə

 aparmaq


C) T

ənə


ffüsu b

ə

rpa etmə

k

D) Öskürə

k refleksini gücl

ə

ndirm


ə

k

E) Mədə

 möht


ə

viyyat


ını

 xaric etm

ə

k

103. Kə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığını

n patogenetik müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 daxildir?

A) Oksigen terapiyas

ı

B) Traxeyanin intubasiyası

C) A


ğ

 ciy


ə

rl

ərin süni ventilyasiyas

ı

D) Analeptiklə

rin istifad

ə

si

E) Traxeostomiya104. Süni hipotoniya zaman

ı

 sistolik AT-i 70 mm.c. st. s

ə

viyy

ə

sind

ə

 n

ə

 q

ədə

r

müdd

ə

t saxlamaq olar?

A) 4 saat

B) 3 saat

C) 5 saat

D) 2 saat

E) 7 saat105. Hans

ı

 faktor kliniki ölümün müdd

ə

tinin q

ı

salmas

ı

na s

əbə

b olmur?

A) Hiperkapniya

B) Hipoksiya

C) Vaxt


ı

nda ba


ş

lanm


ış

 reanimasiya t

ə

dbirl


ərı

D) Uzun müdd

ə

tli aqoniyaE) Hipertermiya

106. Ür

ə

k dayanmas

ını

n növü hans

ı

 metodla t

ə

yin olunur?

A) Laborator müayin

ələrə ə

sas


ə

n

B) Elektroensefaloqrafiya ilə

C) Kliniki ni

ş

an

ələrə əsas

ə

nD) EKQ –müayin

ə

E) Auskultasiya yolu ilə

107. Hans

ı

 faktor kliniki ölümün müdd

ə

tinin uzanmas

ı

na s

əbə

b olur?

A) Hipotermiya

B) Hipertermiya

C) Hipoksiya

D) Asidoz

E) Hiperkapniya108. K

ə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığını

n patogenetik müalic

ə

 t

ə

dbirl

ə

rin

ə

 daxil deyil?

A) Traxeyanin intubasiyas

ı

B) A


ğrı

 sindiromun aradan qald

ırı

lmas


ı

C) Bronxospazm

ı

n l


əğ

v edilm


ə

si

D) Analeptiklə

rin istifad

ə

si

E) Antibakterial terapiya109. Bay

ı

lma zaman

ı

 beyind

ə

 n

ə

 ba

ş

 verir?

A) Hipertenzion sindrom

B) Hemorragik insult

C) 

İş

emik insultD) Beyin qab

ığını


n q

ı

samüddə

tli qans


ı

zla


ş

mas


ı

E) Uzunmüdd

ə

tli ensefalopatiya110. Terminal hal

ı

n m

ə

rh

ələlə

rin

ə

 aid deyildir:

A) Preaqonal v

ə

ziyy


ə

t

B) Aqonal və

ziyy


ə

t

C) Kliniki ölümD) Bioloji ölüm

E) Hiperosolyar koma111. Hans

ı

 fonda inki

ş

af ed

ə

n k

ə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığı

 ventilyasion

xarakterli olmur?

A) Yuxar


ı

 t

ənəffüs yollar

ını


n tutulmas

ı

 zamanı

B) Sinir-

əzələ

 keçiriciliyinin pozulması

da

C) Mə

rk

əzi sinir sisteminin f

ə

aliyyə

tinin pozulmas

ı

 zaman


ı

D) A


şağı

 t

ənəffüs yollar

ını


n patologiyas

ı

 zamanı

E) T


ənə

ffüs aparat

ını

n taml


ığını

n pozulmas

ı

ndaYüklə 116,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə