1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyilYüklə 116,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix11.12.2016
ölçüsü116,64 Kb.
1   2   3   4   5

112. Qan dövran

ını

n dayanmas

ını

n mexanizml

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) M


ədə

cikl


ə

rin fibrilyasiyas

ı

B) Birinci dərəcə

li A-V blokada

C) Elektromexaniki dissosasiya

D) N


ə

bzin itm


ə

si il


ə

 ged


ə

n m


ədə

cik taxikardiyas

ı

E) M


ədə

cikl


ə

rin asistoliyas

ı

113. Ümumi hipotermiya hans

ı

 yolla h

ə

yata kecirilir:

A) X


ə

st

əyə soyuq su içirtm

ə

klə

B) Xolinoblokator t

ə

tbiq etm


ə

kl

əC) X

ə

stə

nin ayaqlar

ını

 soyuq su ilə

 doldurulmu

ş

 vannaya qoymaqlaD) Adrenomimetikl

ə

r tə

tbiq etm


ə

kl

əE) X

ə

stə

nin b


ədə

ninin xüsusi yor

ğ

anlar il


ə

 bürüm


ə

si hesab


ı

na

114. Mədə

cikl

ə

rin fibrilyasiyas

ı

 zaman

ı

 hans

ı

 d

ə

rman praparatlar

ı

 t

ə

tbiq edilmir ?

A) Novokainamid

B) Ür


ə

k qlikozidl

ə

ri

C) AnaprilinD) Maqnezium sulfat

E) Kordaron115. Dekortikasiyan

ıə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aid deyil

A) Artan bradikardiya

B) Total arefleksiya

C) Arterial hipertenziya

D) Hipotermiya

E) D


ə

rin koma


116. Hans

ı

 detoksikasiya üsulu toksinl

ə

rin immobilizasiya 

ə

sas

ı

nda t

ə

sir etmir:

A) Hemodezin infuziyas

ı

B) HemosorbsiyaC) Plazmoasorbsiya

D) Limfosorbsiya

E) Ultrafiltrasiya

117. Bu amill

ə

rd

ə

n hans

ı

 kliniki ölümün müdd

ə

tinin q

ı

salmas

ı

na s

əbə

b olmur:

A) Hipoksiya

B) 100% O

2

 verilmə

si

C) HipertermiyaD) Qanda CO

2

-nı

n parsial t

ə

zyiqinin yüksə

k olmas


ı

E) Kliniki ölümd

ə

n önc


ə

 aqonal v

ə

ziyy


ə

tin uzun müdd

ə

t davam etmə

si

118. Dekortikasiyanı

n ni

ş

an

ələ

rin

ə

 aid deyil:

A) Udma akt

ını

n olmas


ı

B) B


əbə

kl

ərin gen

ə

lmə

si

C) Huş

un olmamas

ı

D) Spontan tənə

ffüsün qeyri effektivliyi

E) Okulovestibulyar refleksin qeyd edilm

əmə


si

119. Hiperbarik oksigenl

əş

dirm

ə

nin a

ğ

irla

ş

malar

ı

na aid deyil?

A) A


ğ

ciy


ə

r kistl


ə

rinin partlamas

ı


B) T

ənə


ffüs asidozu

C) Oksigenl

ə

 z

əhərl

ə

nmə

si

D) MikroatelektazlarE) Hava emboliyas

ı

120. Kə

skin sa

ğ

 m

ədə

cik çat

ış

mazl

ığı

 n

ə

 zaman ba

ş

 verir?

A) Yan


ı

şok

B) A


ğ

ciy


ə

r ödemi


C) A

ğ

ciyə

r arteriyas

ını

n trombemboliyası

D) K


ə

skin qanitirm

ə

E) Bay


ı

lma


121. Intrakorporal detoksikasiya metodlar

ı

na aiddir:

A) Peritoneal dializ

B) Limfosorbsiya

C) Ultrafiltrasiya

D) Plazmosorbsiya

E) Hemodializ122. “Reanimasiya arabas

ı

”-n

ı

n d

ə

stl

ə

rin

ə

 daxildir:

A) “S”-b


ə

nz

ər boru

B) Fibrobronxoskop

C) Pnevmotaxometr

D) Funksional çarpay

ı

E) Portativ rentgen aparatı

123. Perftoran hans

ı

 m

ə

hlullar qrupuna aiddir:

A) Oksigen da

şı

ya bil


ə

n

B) Kristalloidlə

r

C) DezintoksikasionD) Kolloid m

ə

hlullarE) Parenteral qidalanma

124. Süni hipotermiya n

ə

 m

ə

qs

ə

dl

ə

 apar

ılı

r?

A) Hüceyr

ələ

rin hipoksiyaya dözümlüyünü azaltmaqB) Madd

ələ


r mübadil

ə

sini sürə

tl

əndirm

ə

kC) Hüceyr

ələ


rin hipoksiyaya dözümlüyünü art

ı

rmaqD) Böyr

ə

klə

rin funksiyas

ını

 gücl


ə

ndirm


ə

k

E) Bədə

nin immunitetinini qald

ı

rmaq


125. Elektromexaniki dissosasiya zaman

ı

 hans

ı

 d

ə

rman preparatlar

ı

 t

ə

tbiq edilmir?

A) Lidokain

B) Atropin

C) Natrium bikarbonat

D) Kalsium xlorid

E) Adrenalin126. Kliniki ölüm zaman

ı

 d

ə

rman preparatlar

ı

 hans

ı

 yolla yeridilmir?

A) Arteriyaya

B) Magistral venaya

C) Ür


ə

k daxilin

ə

D) Endotraxeal borudan intratraxealE) Periferik venaya

127. Kardioversiya apar

ı

lmas

ı

na göst

ə

ri

ş

:

A) M


ədə

cikl


ə

rin s


ə

yrim


ə

si

B) AV blokadaC) Asistoliya

D) Ür


ə

k çati


ş

mazl


ığı

E) Papoksizmal s

ə

yrici aritmiya128. Asistoliyan

ıə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aid deyildir:

A) AT sabit olmas

ı

B) T


ənə

ffüsün dayanmas

ı

C) EKQ-d


ə

 düz x


ə

ttin olmas

ı

D) Hu


ş

un itm


ə

si

E) Bəbə

kl

ərin gen

ə

lmə

si

129. Postreanimasion xə

st

ə

liyin gedi

ş

ind

ə

 neç

ə

 m

ə

rh

ələ

 ay

ı

rd edilir?

A) 3 m


ə

rh

ələB) 4 m

ə

rhələ

C) 5 m


ə

rh

ələD) 2 m

ə

rhələ

E) 1m

ə

rhələ

130. Postreanimasion x

ə

st

ə

liyin II m

ə

rh

ələ

si ad

ətə

n neç

ə

 gün davam edir?

A) 20-30 gün

B) 10-20 gün

C) 5-10 gün

D) 2-3 gün

E) 1 gün


131. Erk

ə

n postreanimasion m

ə

rh

ələdə ə

sas

ə

n rast g

ə

linir:

A) Metabolik alkaloz

B) Respirator alkaloz

C) Qar


ışı

q asidoz


D) Metabolik asidoz

E) Respirator asidoz132. R

İş

öb

ə

sind

ə

 h

ə

r bir reanimasiya zal

ı

 üçün n

ə

 q

ədə

r sah

ə

 ayr

ılı

r:

A) 16-20 m

2

B) 21-25 m2

C) 30-40 m

2

D) 10-15 m2

E) 55-65 m

2

133. Postreanimasion m

ə

rh

ələdə

 ba

ş

 beynin metabolizmini yax

şı

la

şdı

rmaq üçüç

istifad

ə

 edilmir:

A) Antiproteolitik fermentl

ə

r

B) AktoveginC) Somazina

D) Serebrolizin

E) Pirasetam

134. Kliniki ölümün 

ə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) Ür


ə

k tonlar


ını

n e


ş

idilm


əmə

si

B) Huş

un saxlanmas

ı

C) D


ə

ri örtüyünün k

ə

skin sianozlaş

mas


ı

D) Arterial t

ə

zyiqin müə

yy

ən edilm

əmə


si

E) EKQ -d

ə

 düz xə

ttin qeyd

ə

 al


ı

nmas


ı

135. Bifazik defibrilyasiya n

ə

 q

ədə

r enerji t

ə

tbiq edilm

ə

kl

ə

 apar

ılı

r?

A) 50-80-120 C

B) 30-50-100 C

C) 100-150-200 C

D) 120-150-200 C

E) 100-120-150 C136. Anafilaktik 

ş

ok zaman

ı

 t

ə

xirsal

ı

nmaz yard

ı

m m

ə

qs

ə

di il

ə

 t

ə

tbiq edilir:

A) Heparin

B) Seftriakson

C) Adrenalin

D) Prozerin

E) Diqoksin137. Qan dövran

ını

n dayanmas

ını

n növü n

ə

yin 

ə

sas

ı

nda mü

ə

yy

ə

n edilir?

A) Kliniki ni

ş

an

ələr

B) Laborator müayin

ələ

r

C) EKQ müayinə

D) Elektroensefaloqrafiya

E) Torakotomiya

138. Normada arterial qanda oksigenin parsial t

ə

zyiqi neç

əyə

 b

ə

rab

ə

rdir?

A) 40-50 mm. c.süt

B) 90-100mm.c.süt

C) 110-120 mm.c.süt

D) 60-70 mm. c.süt

E) 10-20 mm. c.süt139. A

ğ

ciy

ə

rl

ə

rin süni ventilyasiyas

ını

n effektiv olmas

ını

n ni

ş

an

ə

si deyil?

A) Qanda PaCO

2

 s

əviyy

ə

sinin artması

B) Sianozun azalmas

ı

.

C) SPO2

-s

əviyy

ə

sinin artması

D) Qanda PaO

2

-s

əviyy

ə

sinin artması

E) Dö


ş

 q

əfəsinin qalxib enm

ə

si140. Kliniki ölümün 

ə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) Mil arteriyas

ı

 üzə

rind


ə

 n

əbzin itm

ə

siB) T

ənə


ffüsün dayanmas

ı

C) Arterial tə

zyiqin a


şağı

 dü


şmə

si

D) Bəbə

kl

ərin k

ə

skin daralması

E) N


ə

bzin say


ını

n k


ə

skin artmas

ı

141. Ekstrakorporal detoksikasiya m

ə

qs

ə

dil

ə

 t

ə

tbiq edilmir:

A) Plazmosorbsiya

B) Ultrafiltrasiya

C) Hemodializ

D) Ba

ğı

rsaq dializiE) Hemosorbsiya

142. 

İ

ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyil:

A) 


İ

nfuzion hemodilyusiya

B) Peritoneal dializ

C) Ultrafiltrasiya

D) Ba

ğı

rsaq dializiE) Enterosorbsiya

143. Autogen hemodinamik m

ə

hlullara aiddir:

A) Polifer

B) Gelofuzin

C) Laktosol

D) 5%-li Glükoza

E) Albumin144. Kollaps

ı

n müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunur:

A) Laziks

B) Mannitol

C) Kaptopril

D) Nitroqliserin

E) Mezaton145. M

ədə

cikl

ə

rin s

ə

yrim

ə

si zaman

ı

 hans

ı

 d

ə

rman praparatlar

ı

 t

ə

tbiq edilir ?

A) Amiodaron

B) Strofantin

C) AtropinD) Eufillin

E) Kordiamin146. Hans

ı

 detoksikasiya üsulu toksinl

ə

rin diffuziya prosesi 

ə

sas

ı

nda xaric olmas

ınımin edir?

A) Antoqonistl

ə

rin t


ə

tbiqi


B) Hemosorbsiya

C) M


ədə

 dializi


D) Plazmosorbsiya

E) Hemodializ147. Travmatik 

ş

okun yaranmas

ınıə

sas s

əbə

bi n

ə

dir?

A) Ür


ə

k ritminin pozulmas

ı

B) Toksemiyanı

n olmas


ı

C) Sensiblizasiyan

ı

n yaranması

D) K


ə

skin intensiv a

ğrı

E) Ür


ə

yin dayanmas

ı

148. Hans

ı

 detoksikasiya üsulu toksinl

ə

rin eleminasiya prinsipin

ə ə

saslanm

ı

r?

A) Sür


ə

tl

əndirilmi

ş

 diurezB) Hemosorbsiya

C) Ultrafiltrasiya

D) Plazmaferez

E) Peritonial dializ149. Ventilyasiya –perfuziya nisb

ə

tinin pozulmas

ını

n s

əbə

bi olmur?

A) Toksiki- infeksion sok

B) Massiv qan köçürm

ə

C) Ağ с

iy

ərl

ə

rin kiçik ocaqlı

 iltihab


ı

D) Süni qan dövran

ı

E) Yay


ı

lm

ış peritonit

150. A

ğ

 ciy

ə

rl

ə

rin süni ventilyasiyas

ı

na mütl

ə

q göst

ə

ri

ş

 deyil?

A) T


ənə

ffüsün dayanmas

ı

B) Sür


ə

tl

ə inki

ş

af edə

n t


ənə

ffüs cat


ış

mazl


ığı

 hesab


ı

na qan dövran

ı

 poz


ğ

unluqlar


ını

n

inkiş

af etm


ə

si.


C) T

ənə


ffüsün d

ə

qiqə

lik say


ını

n 30-dan çox olmas

ı

.

D) Arterial qanda PaO2

-60mm.c.süt a

şağı

 dü


şmə

si v


ə

 PaCO


2

 60mm.c.süt yuxar

ı

 olmas


ı

.


E) T

ənə


ffüs ritminin kobud pozulmas

ı

151. “Reanimasiya arabası

”-n

ı

n d

ə

stl

ə

rin

ə

 daxildir:

A) Bir iyn

ə

si

B) NeqatoskopC) Laparoskop

D) Valdman aparat

ı

E) “Ambu” kisə

si

152. Hansı

 m

ə

hlul kolloidl

ərə

 aiddir?

A) Ringer

B) Gelofuzin

C) Laktasol

D) Qlukoza 10%-li

E) Hemodez153. Ekstrakorporal detoksikasiya üsuluna aid deyil:

A) Ksenoperfuziya

B) Enterosorbsiya

C) Hemodializ

D) Plazmaferez

E) Hemosorbsiya154. Davaml

ı

 m

ədə

cik fibrillyasiyas

ı

 zaman

ı

 hans

ı

 medikamentoz preparat


Yüklə 116,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə