1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyilYüklə 116,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/5
tarix11.12.2016
ölçüsü116,64 Kb.
1   2   3   4   5

ı

n t

ə

tbiqi

tövsiy

ə

 edilir?

A) Klofellin

B) Natrium tiopental

C) Lidokain

D) Eufillin

E) 


İ

zadrin


155. Postreanimasion dövrün ilk saatlar

ı

 üçün s

ə

ciyy

ə

vi deyil:

A) Ensefalopatiya 

ə

lam


ə

tl

ərinin olmas

ı

B) Kə

skin böyr

ə

k çat


ış

mazl


ığını

n inki


ş

af

ıC) AT-in qeyri-sabitliyi

D) Ür


ə

yin t


ə

krari dayanmas

ı

E) Beyin ödemi156. T

ə

k ba

şı

na yard

ı

m aparan 

şə

xs a

ğ

ciy

ə

rl

ə

rin süni ventilyasiyas

ını

 v

ə

 ür

ə

k

masaj

ını

 hans

ı

 nisb

ə

td

ə

 aparmal

ıdı

r?

A) 2:5


B) 2:30

C) 1:5


D) 3:10

E) 3:15


157. Bay

ı

lman

ı

n müalic

ə

sind

ə

 t

ə

tbiq edilir:

A) Na


ş

at

ır spirti

B) Sitikolin

C) Dopamin

D) Strofantin

E) Essensiale forte

158. Terminal hal

ı

n inki

ş

af

ı

nda bu sistemd

ə

 ba

ş

 ver

ə

n d

ə

yi

ş

iklikl

əə

sas rol oynam

ı

r:

A) M


ə

rk

əzi sinir sistemi

B) T


ənə

ffüs sistemi

C) Ür

ə

k-damar sistemD) Dayaq-h

ərəkə


t sistemi

E) M


ədə

-ba


ğı

rsaq sistemi159. Potreanimasion m

ə

rh

ələdə

 a

ğ

ciy

ə

rl

ə

rd

ə

 qaz mübadil

ə

sini stabill

əş

dirm

ə

k üçün

istifad

ə

 edilmir:

A) Uzunmüdd

ə

tli ASV


B) Traxeobronxial sistemin adekvat drenaj

ı

C) Aerozol terapiyaD) Vibromasaj

E) Epidural anesteziya160. Endotraxeal intubasiya apar

ı

lmas

ı

 hans

ı

 halda tövsiyy

ə

 edilir?

A) K


ə

ll

ə əsas

ını


n s

ını


qlar

ı

ndaB) A

ğı

z boş

lu

ğu orqanlar

ını


n irinli-iltihabi x

ə

stə

likl


ə

rind


ə

C) 


Əzələ

 relaksantlar

ını

n t


ə

tbiqi zaman

ı

D) Q


ı

rtla


ğı

n ödemi zaman

ı

E) S


ə

s tell


ə

rinin iflici varsa161. Parenteral qidalanma apar

ı

lmas

ı

 zaman

ı

 sakitlik enerji s

ə

rfiyyat

ını

n (SES) orta

miqdar

ı

 sutkada neç

ə

 kkal/kq t

əş

kil edir:

A) 35 kkal/kq

B) 5 kkal/kq

C) 45 kkal/kq

D) 25 kkal/kq

E) 15 kkal/kq162. Morqani-Adams-Stoks sindromu zaman

ı

 t

ə

xir

ə

sal

ı

nmaz müalic

ə

 üsulu:

A) Adreblokatorlar

ı

n t


ə

yini


B) Müv

ə

qqə

ti kardiostimulyasiya

C) Kardioversiya

D) Defibrilyasiya

E) Eritrositar kütl

ə

 transfuziyası

163. 

İ

nfuzion terapiyan

ı

n a

ğı

rla

ş

mas

ı

na aid deyil

A) Allergik reaksiya

B) Pirogen reaksiya

C) M


ə

rk

əzi venoz t

ə

zyigin artması

D) Kvinke ödemi

E) Diurezin artmas

ı

164. Kliniki ölümün müddə

ti adi 

şə

raitd

ə

 orta hesabla n

ə

 q

ədə

r t

əş

kil edir?

A) 3-4 d


ə

qiq


ə

B) 7-8 d


ə

qiq


ə

C) 9-10 d

ə

qiq


ə

D) 11-12 d

ə

qiq


ə

E) 1-2 d


ə

qiq


ə

165. Hans

ı

 m

ə

hlul oksigen da

şıyıcı

 qrupa aiddir:

A) Perftoran

B) Poliglükin

C) Polidez

D) Polifer

E) Poliamin166. Monitor n

ə

zar

ə

td

ə

 olan x

ə

st

ədə

 m

ədə

cikl

ə

rin atonik fibrilyasiyas

ı

 ba

ş

 veribs

ə

ilk növb

ədə

 hans

ı

 d

ə

rman preparat

ı

 t

ə

tbiq edilm

ə

lidir?

A) Adrenalin

B) Kalsium xlorid

C) Atropin

D) Ür

ə

k qlikozidiE) Lidokain

167. Transfuzion terapiya komponentl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) Albumin

B) Parenteral qidalanma üçün preparatlar

C) Kolloid m

ə

hlullar


D) Oksigen da

şı

ya bilə

n m


ə

hlullar


E) Kristalloid m

ə

hlullar168. Reanimatologiyan

ı

n metodlar

ı

na aiddir:

A) A


ğ

ciy


ə

rl

ərin süni ventilyasiyas

ı

B) FibroqastrodudenoskopiyaC) Lümbal punksiya

D) Elektrokardioqrafiya

E) Sidik kis

ə

sinin kateterizasiyası

169. D

ə

rin hipotermiya zaman

ı

 b

ədə

n h

ə

rar

ə

ti nec

ə

 d

ərəcəyədə

k endirilir:

A) 27-20


˚

 C

B) 36-34˚

 C

C) 31-28˚

 C

D) 34-32˚

 C

E) 19-8˚

 C

170. Parenteral qidalanma qrupuna daxil deyil:

A) Zulal hidrolizatlar

ı

B) KarbohidratlarC) Ya

ğ

lar (kiçik dispers emulsiyalar)D) Amintur

ş

ularE) Kristalloid m

ə

hlullar171. Asistoliyan

ıə

lam

ə

tl

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) EKQ-d

ə

 düz xə

ttin al


ı

nmas


ı

B) Ür


ə

k tonlar


ını

n karla


ş

mas


ı

C) Hu


ş

un itm


ə

si

D) Tənə

ffüsün dayanmas

ı

E) B


əbə

kl

ərin gen

ə

lmə

si

172. Ürə

yin aç

ı

q massaj

ı

na göst

ə

ri

ş

 deyil?

A) M


ədə

cikl


ə

rin fibrilyasiyas

ı

B) Qab


ı

rqalar


ı

n çox x


ə

tl

ər üzr

ə

 sını

qlar


ı

C) Dö


ş

 q

əfəsinin riqidlik v

ə

 deformasiyaları

D) Ür


ə

yin tamponadas

ı

E) Torakal cə

rrahi 


əmə

liyyat zaman

ı

 ba


ş

 ver


ə

n ür


ə

yin dayanmas

ı

173. Erk

ə

n postreanimasion m

ə

rh

ələdə

 ba

ş

 beyin fuksiyalar

ını

 b

ə

rpa etm

ə

kqs

ə

dil

ə

 t

ə

tbiq edilmir:

A) Oksigenoterapiya

B) Kranioserebral hipotermiya

C) Osmodiuretikl

ə

r

D) Kortikosteroidlə

r

E) Trimetazidin174. Patogenetik olaraq kardiogen 

ş

ok zaman

ı

 n

ə

 ba

ş

 verir?

A) Ür


ə

k f


ə

aliyy


ə

tinin artmas

ı

B) Ür


ə

yin qan qovma funksiyas

ını

n pozulması

 (kiçik at

ı

m sindromu)C) Toxumalarda hiperperfuziya

D) Ür


ə

k qapaqlar

ını

n çat


ış

mazl


ığı

E) Arterial t

ə

zyiqin qalxması

175. Reanimasiya t

ə

dbirl

ə

rinin effektivliyinin erk

ə

n ni

ş

an

ələ

rin

ə

 daxildir:

A) Göz almalar

ını

n koordinə

 olunmu


ş

 h

ərəkətl

ə

riB) B

ədə


n h

ə

rarə

tinin enm

ə

si

C) Bədə

n h


ə

rar


ə

tinin yüks

ə

lm

əsi

D) Qanda SpO

2

 göst


ə

ricisinin 100 % t

əş

kil etm


ə

si

E) Yuxu arteriyaları

 üz


ə

rind


ə

 n

əbzin hiss edilm

ə

si176. Süni hipotoniya n

ə

 m

ə

qs

ə

dl

ə

 apar

ılı

r?

A) Hipovolemiyan

ı

 aradan qaldirmaqB) 

Əmə


liyyat zaman

ı

 qanitirmə

nin miqdar

ını

 azaltmaqC) Sidik ifraz

ını


 art

ı

rmaqD) Qanda 

şəkə


ri azaltmaq

E) Aterosklerozu müalic

ə

etm


ə

k

177. Kə

skin damar çat

ış

mazl

ığı

 üçün xasd

ı

r:

A) AT a


şağı

 dü


şmə

si

B) AT yüksə

lm

əsi

C) Koronar qan dövran

ını

n artmas


ı

D) Böyr


ə

k qan t


ə

chizat


ını

n artmas


ı

E) AT normal qalmas

ı

178. Taxiaritmiyalar

ı

n müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunur:

A) Kordiamin

B) Atropin

C) Kardioversiya

D) Müv

ə

qqə

ti kardiostimulyasiya

E) Daimi kardiostimulyasiya

179. Oksigen terapiyan

ı

n metodu deyil:

A) Üz maskas

ı

 vasit


ə

si il


ə

B) Endotraxeal boru vasit

ə

si il


ə

C) Traxeostomik boru vasit

ə

si il


ə

D) Qastrostoma vasit

ə

si il


ə

E) Burun kateteri vasit

ə

si il


ə

180. Süni hipotoniya apal

ı

mas

ı

na 

ə

ks göst

ə

ri

ş

 deyil:

A) Böyr


ə

k çat


ış

mazl


ığı

B) Ür


ə

k çat


ış

mazl


ığı

C) N


əzərə

 çarpan anemiya

D) Hiperkoaqulyasiya

E) M


ədə

 xoras


ı

181. Kristalloid m

ə

hlullar qrupuna aid deyil:

A) Laktasol m

ə

hlulu


B) Ringer m

ə

hluluC) Reopoliqlukin m

ə

hluluD) Trisamin m

ə

hluluE) 5%-li Glükoza m

ə

hlulu182. Ümumi hipotermiya hans

ı

 yollarla h

ə

yata kecirilmir:

A) X


ə

st

ənin b

ədə


ninin xüsusi yorqanlar il

ə

 bürümə

si

B) Xə

st

əyə soyuq su içirtm

ə

k ilə

C) Soyuq hava c

ərə

yan


ını

n t


ə

tbiqi say

ə

sind


ə

D) X


ə

st

ənin soyuq su il

ə

 dondurulmuş

 vannaya sal

ı

nmas


ı

E) X


ə

st

ənin b

ədə


ninin buzla doldurulmu

ş

 qovuqlar ilə

 örtülm


ə

si

183. Asistoliya zamanı

 hans

ı

 reanimasiya t

ə

dbirl

ə

ri h

ə

yata keçirilir?

A) Bemeqrid s

ı

na

ğıB) Kordaron yeridilm

ə

siC) Defibrilyasiya

D) Kardioversiya

E) ABC reanimasiya kompleksi

184. Paranteral qidalanma üçün t

ə

tbiq edilir:

A) Dezintoksikasiya üçün m

ə

hlullar


B) Oksigenda

şıyıcı


 preparatlar

C) Kristalloidl

ə

r

D) Eritrosit kütlə

si

E) Karbohidratlar185. Ür

ə

k dayanmas

ını

n mexanizml

ə

rin

ə

 aiddir:

A) M


ədə

cikl


ə

rin ekstrasistolik aritmiyas

ı

B) M


ədə

cikl


ə

rin fibrilyasiyas

ı

C) Arterial hipertenziyaD) Sinus taxikardiyas

ı

E) Sinus bradikardiyası

186. Reanimasiya t

ə

dbirl

ə

rinin effektivliyinin erk

ə

n ni

ş

an

ələ

rin

ə

 daxil deyil:

A) Hu


ş

un tam ayd

ı

nl

şmas

ı

B) Də

ri v


ə

 selikli qi

ş

alar


ı

n ç


ə

hray


ı

 r

əng almas

ı


C) Yaradan qan

ı

n axmasını

n mü


ş

ahid


ə

 edilm


ə

si

D) Yuxu arteriyası

 üz


ə

rind


ə

 n

əbzin hiss edilm

ə

siE) B

əbə


kl

ə

rin ölçüsünün kiçilmə

si

187. Ağ

 ciy

ə

rl

ə

rin süni ventilyasiyas

ını

 aparark

ə

n t

ənə

ffüs h

ə

cmi orta hesabla nec

ə

ml/kq t

əş

kil etm

ə

lidir?

A) 3-5


B) 10-15

C) 6-7


D) 30-40

E) 20-25


188. Elektroimpuls terapiyaya aid deyil:

A) Kardioversiya

B) Daimi kardiostimulyasiya

C) Defibrilyasiya

D) Müv

əqə


ti kardiostimulyasiya

E) Angioqrafiya189. Parenteral qidalanma ü

ş

ün istifad

ə

 olunmur:

A) Etanol

B) Amintur

ş

u qarışı

qlar


ı

C) Poliqlukin m

ə

hlulu


D) Ya

ğ

 emulsiyası

E) 10% 0li qlukoza190. Reanimatologiyan

ı

n metodlar

ı

na aid deyil:

A) Qan dövran

ını

n b


ə

rpas


ı

B) Hiperbarik oksigenasiya

C) Parasentez 

əmə


liyyat

ı

D) Ağ

ciy


ə

rl

ərin yard

ıı

 ventilyasiyas

ı

E) Kolloid mə

hlullar


ı

n t


ə

tbiqi


191. Monofazik defibrilyasiya n

ə

 q

ədə

r enerji t

ə

tbiq edilm

ə

kl

ə

 apal

ılı

r?

A) 200-300-360 C

B) 50-100-150 C

C) 100-200-300 CD) 150-250-350 C

E) 50-150-250 C192. Tranfuzion terapiya n

ə

di?

A) Qan v


ə

 onun komponentl

ə

rinin köçürülmə

si

B) Kristalloidlə

rin köçürülm

ə

si

C) Kolloid mə

hlullar


ını

n köçürülm

ə

si

D) Plazmaəvə

zedicil


ə

rin infuziyas

ı

E) Vitaminlə

rin köçürülm

ə

si

193. Kə

skin sol m

ədə

cik çat

ış

mazl

ığını

n s

əbə

bi hans

ıdı

r?

A) Ba


ş

 beyin i


ş

emiyas


ı

B) A


ğ

ciy


ə

r arteriyas

ını

n stenozuC) Qaraciy

ə

r sirrozuD) Miokard infarkt

ı

E) Üçtaylı

 qapaq çat

ış

mazl


ığı

194. Hipovolemik 

ş

ok üçün n

ə

 s

ə

ciyy

ə

vidir?

A) A


ğı

r d


ərəcə

li qanitirm

ə

B) A


ğ

ciy


ə

r ödeminin yaranmas

ı

C) Qaraciyə

rin böyüm

ə

si

D) Mə

rk

əzi venoz t

ə

zyiqin artması

E) Toxuma ödeminin ba

ş

 verm


ə

si

195. Reanimatologiyanı

n metodlar

ı

na aid deyil:

A) H


ə

yati-vacib funksiyalar

ı

n monitorinqiB) 

İ

darə

ed

ən hipotoniya

C) Hemotransfuziya

D) Hipotermiya

E) Splenektomiya196. K

ə

skin t

ənə

ffüs çat

ış

mazl

ığını

 kompens

ə

 ed

ə

n mexanizml

ərə

 aid deyil?

A) T


ənə

ffüsün d


ə

qiq


ə

nlik h


ə

cminin artmas

ı

.

B) Tam oksidləşmə

mi

ş m

ə

hsulları

n sidikl


ə

 sür


ə

tl

ə ifraz olunmas

ı

C) Ürə

yin sistolik h

ə

cminin artması

D) T


ənə

ffüsün d


ə

qiq


ə

lik h


ə

cminin azalmas

ı

.

E) Kapilyarları

n geni


şlə

nm

əsi.

197. Hiperbarik oksigenasiyaya göst

ə

ri

ş

 deyil:

A) Etil spirti il

ə

 z

əhərl

ə

nmə

B) Histotoksik hipoksiya

C) Hava emboliyas

ı

D) Anaerob infeksiyaE) D

ə

m qazı

 il


ə

 z

əhərl

ə

nmə

198. Süni hipotoniya hans

ı

 preparatlar vasit

ə

sil

ə

 apar

ılı

r:

A) Simpatomimetikl

ə

r

B) XolinoblokatorlarC) Diuretikl

ə

rD) Nitratlar

E) ACF inhibitorlar

ı

 il


ə

199. Bay

ı

lma üçün n

ə

 xasdir?

A) Hu


ş

un itm


ə

si

B) HipervolemiyaC) Refleksl

ə

rin güclə

nm

əsi

D) Diurezin artmas

ı

E) AT yüksə

lm

əsi

200. 

İ

ntrakorporal detoksikasiya metodu deyil:

A) 


İ

nfuzion hemodilyusiya

B) Enterosorbsiya

C) Peritoneal dializ

D) Hemofiltrasiya

E) Ba


ğı

rsaq dializi
Yüklə 116,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə