1. Konfliktologiya elmi nəyi öyrənir? MünaqişələriYüklə 305,31 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix22.07.2017
ölçüsü305,31 Kb.
  1   2   3   4   5

 

 

1.  Konfliktologiya elmi nəyi öyrənir?   

Münaqişələri 

 

Enerji təhlükəsizliyi  

Siyasi idarəetməni 

 

Insan Psixologiyasını   

Diplomatiya tarixini 

 

 

2.  Konfliktologiya hansı elmlərlə sıx bağlıdır?  

 

Sosiologiya və psixologiya  

Diplomatiya 

 

Geologiya  

Biologiya 

 

Pedaqogika  

 

3.  Kanfliktologiyanın məqsədi nədir?   

Münaqişələrin həlli yollarını tapmaq və tənzimləmə 

 

Tərəfləri barışdırmaq  

Təqsirli tərəfi tapmaq 

 

Tərəflərdən birini dəstəkləmək  

Hər iki tərəfi dəstəkləmə 

 

 

4.  Hansı konfliktlər beynəlxalq konfliktlər sayılır?  

 

Dini  

Milli azadlıq mübarizəsi 

 

Daxili 


 

Qurumlar arası 

 

Regional   

 

5.  Düzgün cavabı seçin: Konfliktologiya müstəqil elm olaraq yaranmışdır:   

XX əsrin əvvəllərində 

 

XIX əsrin ortalarında  

XIX əsrin sonunda 

 

XX əsrin ortasında  

XXI əsrin əvvəllərində 

 

 

6.  A.Maslov piramidasında hansı yoxdur?   

Mənəvi ehtiyac 

 

Fizioloji ehtiyac  

Təhlükəsizlik və mühafizə 

 

Sosial 


 

Özünəhörmət (Ehtiram) 

 

 

7.  Hansı faktorlar konstruktiv variantı mümkündür?   

Səmimi qarşılıqlı ünsiyyət 

 

Qapalı ünsiyyət  

Subyektiv maraqlar 

 

Adekvat olmayan qərarlar  

Yuxarıdakı variantlar hamısı 

 

8.  Sosial münaqişələrin müsbət funksiyası :   

münaqişə ziddiyyətləri üzrə cıxarır, həll edir və bununla ictimai inkişafa təkan verir 

 

ixtişaş və qeyri-sabitliyə aparıb çıxardır  

mübarizə zorakılıq metodları ilə aparılır 

 

münaqişə zamanı böyük maddi və mənəvi itkilər baş verir  

cəmiyyət sülh və asayişi təmin etmir 

 

 

9.  Sosial münaqişənin mənfi funksiyasına daxil deyil   

münaqişə ətraf sosial mühiti rəqib birliklərin güc potensialının nisbəti haqqında informasiya əldə 

olunmasına təkan verir 

 

ixtişaş və qeyri-sabitlik  

cəmiyyət sülh və asayışı təmin etmir 

 

mübarizə zorakı metodlar ilə aparılı  

münaqişə nəticəsində böyük maddi və mənəvi itkilər baş verir 

 

 

10.  Sosial münaqişənin inkişaf mərhələlərinə aid olmayan mərhələ   

müharibə  

 

müharibəqabağı mərhələ  

münaqişə 

 

münaqişənin həlli  

müharibədən sonrakı mərhələ 

 

 

11.  Veber M. görə sosial fəaliyyətin növlərindən hansı düzgün deyil:   

substasional fəaliyyət 

 

ənənəvi (vərdiş üzrə) sosial fəaliyyə  

effektiv (emossiyalara tabe olan) fəaliyyət 

 

dəyər rasional   

məqsədli rasional fəaliyyət 

 

 


12. 

R. Darendorfa görə sinfi münaqişə vəziyyətində danışıqlar prosesinin təşkili prinsipindən 

yalnış olan:

 

münaqişə zamanı tərəflər bir-biri ilə ziddiyyətli əlaqələrə girməlidirlər   

münaqişə tərəflərinin hər biri opponentin mövcudluq və öz baxışlarına malik olmaq hüququnu 

qəbul etməlidir 

 

münaqişə iştirakçıları fikir ayrılıqlarının və qarşıdurmanın mövcudluğunu etiraf etməlidir  

bütün iştirakçılar tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyətinin bəzi qaydalarını qəbul edirlər 

 

danışıqların nizamlanması parlament tipli institutlarla təmin olunur  

 

13.  Sosial - əmək münaqişəsi:   

əmək münasibətləri mühitində fəaliyyət göstərən subyektlərin mənafelərin əksliyi ilə şərtlənən 

toqquşması 

 

işçilər və sahibkarlar arasında olan toqquşma  

inkişaf qabiliyyətini itirmək 

 

əksər sosial qruplar arasında olan toqquşma  

sosial obyektin nisbətən sabit və sadə obrazı 

 

 

14.  Münaqişənin inkişafının mərhələlərindən hansı düzgün deyil :   

açıq cavab verilməsi  

 

münaqişəli şəraitin yaranması]  

münaqişənin dərk olunması 

 

münaqişəli hərəkatlar  

münaqişənin başa çatması 

 

 

15.  Münaqişənin əsas siqnalarından olmayan:   

üsyan  


 

 gərginlik 

 

anlaşılmazlıq  

böhran 


 

insident 

 

 

16.  Frustrasiya:   

insanın məqsədini əldə edilməsi yolunda yaranmış cətinliklərə şərtlənən psixi vəziyyət 

 

mövcud vəziyyətdən aylıq ifa olunması narazılıq  

emosional vəziyyəti dərk etmə 

 

mübahisəli məsələnin müzakirəsi  

sosial subyektlərin toqquşması 

 

 

17.  Konflikt iştirakçılarının hərəkətlərində tolerantlıq:   

özgəsinin həyat tərzinə, rəyinə,davranışına, dəyərlərinə və.s. dözümlülük 

 

mövcud rejim çərçivəsində hakimiyyətə səlahiyyətləri uğrunda mübarizə  

qruplararası və dövlətlərarası danışıqlara təkan verən proses 

 

anlaşılmazlıq üzündən yaranan toqquşma  

insanın insan tərəfindən başa düşülməsi 

 

 

18.  Millətlərarası etnik münaqişələrin tiplərindən düzgün olmayan:   

ölkənin daxilində baş verən vətəndaş müharibəsi  

 

dövlətlərarası xarici münaqişələr  

vahid dövlət çərçivəsində ümumi inzibati sərhədlə ayrılan müxtəlif millətlər arasında resional 

münaqişələr 

 

mərkəz və resion arasında münaqişələr  

yeri münaqişələr vahid dövlət federal yaxud inzibati sərhədlər çərçivəsində yaşayan müxtəlif 

etmək qurumlar arasında 

 

 19.  Dövlətlərarası münaqişənin xüsusiyyətindən düzgün olmayan: 

  

dövlətlərarası münaqişə vətəndaş müharibəsinə çevrilir   

daxili siyasi münaqişənin dövlətlərarası münaqişəyə keçməsi 

 

dövlətlərarası münaqişənin daxili siyasi münaqişənin yaranmasına təsiri  

dövlətlərarası münaqişə daxili siyasi münaqişənin müvəqqəti nizamlanmasının səbəblərindən 

birini təşkil edə bilməsi 

 

dövlətlərarası münaqişə müharibə şəklində reallaşır  

 

20.  Müharibənin dövlətlərarası siyasi münaqişədən fərqinə görə səhv olan variant   

müharibənin daxildə siyasi qüvvələrin mübarizəsinə təsiri 

 

müharibə yalnız silahlı qarşıdurma ilə məhdudlaşmır və mənbələrinə, habelə səbəblərinə görə fərqlənir 

 

hərbi münaqişələr müharibələrdən daha az miqyaslıdır  

hərbi münaqişədən fərqli olaraq, müharibə onda iştirak edən bütün cəmiyyətin vəziyyətidir 

 

müharibə dövlətlərin, beynəlxalq şəraitin sonrakı inkişafına daha mühüm təsir göstərir  

 

21.  Dövlətlərarası münaqişələrin qarşısının alınması xüsusiyyətlərindən olmayan:   

münaqişənin qarşısının alınması üçün əsasən xarici qüvvələrin köməyinə istinad etmək zəruridir 

 

ziddiyyətsiz cəmiyyət mövcud olmadıqdan, münaqişəsiz içttimai inkişaf üçün surətdə şərait yaratmaq çətindir 

 

münaqişələrin qarşısının alınması üzrə əsas səyylər obyektiv ziddiyyətlər nəticəsində yaranan problemlərin münaqişəsiz həllinə yönəldilməsidir 

 

münaqişələrin qarşısının alınması potensial münaqişələrin mənfi nəticələrinin maksimum azaldılması nəzərdə tutur 

 

dövlətlərarası münaqişələrin qarşısının alıınması üzrə əsas səyylər silahlı zorakılığın qarşısının alınmasına yönəldilir 

 

 22.  Dövlətlərarası münaqişələrin qarşısının alınması istiqaməti kimi istifadə olunmayan 

dünyanın demokratik inkişaf prinsipi: 

  

dövlətlərarası münaqişələrin nizamlanması  

təsərrüfat- iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdə dünya birliyinin həyatının beynəlmiləşməsi 

 

bütün ölkələrin və xalqların dinc yaşaması qonşuluq prinsipinə qəti sürətdə riayət etməsi  

hərbi qarşıdurma səviyyəsinin aşağı salınması, silahların fasiləsiz, ardıcıl və eyni səviyyədə 

azaldılmasıdır 

 

ölkələr arasında münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi sahəsində BMT,ATƏT kimi beynəlxalq hökümətlərarası təşkilatların rolunun gücləndirilməsi 

 

 23.  Yalnış davranılan münaqişə: 

  

əsl müqəssir olan münaqişə subyektnin səhnə arxasında qaldığı qarşıdurma da isə ona bilavasitə aiddiyyatı olunmayan iştirakçıların iştirak etdiyi münaqişə 

 

mövcud rejim çərçivəsində hakimiyyət səlahiyyətləri uğrunda mübarizə  

əmək fəaliyyəti iştirakında imtina  

 

anlaşılmazlıq üzündən yaranan münaqişə  

hadisələrin, amillərin mənfi davranılması 

 

hadisələrin, amillərin mənfi davranılması  

 

24.  Yeri dəyişdirilmiş münaqişə:   

həqiqi səbəb gizlədilərək yalançı əsasla yaranmış münaqişə  

 

subyektin müəyyən vəziyyətdə hazırlığı  

mövcud rejim çərçivəsində yaranan münaqişə 

 

anlaşılmazlıq üzündən yaranan münaqişə  

hadisələrin, amillərin mənfi davranılması 

 

 

25.  Rollararası münaqişə:   

şəxsiyyətin icra etdiyi müxtəlif sosial rolların tələbləri arasında ziddiyyətli vəziyyət 

 

dəyişən şəraitdə davranış  

şəxsiyyətin icra etdiyi ziddiyyətli vəziyyət 

 

müxtəlif siyasi dəyərlərinin, siyasi inkişaf məqsədlərinin toqquşması  

şəxsi nailiyyətlərin qrup tərəfindən tanınması 

 

 

26.  Mütləq münaqişələr:   

mübarizənin bir yaxud hər iki rəqibin tam məhvinə qədər aparıldığı münaqişələr 

 

münaqişənin yaranması üçün real əsasların mövcud olması  

münaqişələrin səbəblərinin aradan qaldırılması 

 

birğə problemlərin həllində fikir ayrılıqları  

münaqişənin konkret səbəbləri, motivləri, hərəkətverici qüvvələri 

 

27.  Münaqişəli davranış   

mübahisəli obyektin tutulub saxlanılması, yaxud rəqibin öz məqsəd¬lərin¬dən imtina etməyə və 

ya onları dəyişdirməyə vadar edilməsi məqsədilə qarşı tərəfə yönəlmiş hərəkatlar 

 

bəzi müəyyən məqsədlə fəaliyyətə şövq edən meyl, yaxud tələbat  

birgə problemin həllinin ən yaxşı variantının tapılması  

 

sosial münaqişələrin nizama salınması  

münaqişənin konkret səbəbi, hərəkətverici qüvvələri  

 

 

28.  Münaqişəli şəraitdə davranış üsulu olmayan   

reqressiv üsulu 

 

rəqabət üsulu  

 yayınma üsulu  

 

uyğunlaşma üsulu   

əməkdaşlıq üsulu  

 

 

29.  Münaqişəli davranışın uyğunlaşma üsulunun mahiyyəti.   

müqayisə iştirakçıları birgə fəaliyyət göstərirlər, öz şəxsi maraqlarını müdafiə etmək cəhdi 

göstərmirlər  


 

bu üsuldan istifadə edən tərəflər fəaldırlar, öz qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına üstünlük 

verirlər  

 

münaqişə iştirakçısı problemin həll olunmasında yayınır  

münaqişə zamanı iştirakçı digər iştirakçı ilə əməkdaşlıq edir  

 

münaqişə iştirakçısı öz maraqlarına güzəşt edir   

 

30.  Münaqişəli davranış zamanı rəqabət üsulu.   

münaqişə iştirakçısı öz şəxsi qüvvəsilə münaqişənin həll olunmasına çalışır  

 

münaqişə iştirakçısı birgə fəaliyyət göstərir, öz şəxsi maraqlarını müdafiə etmək cəhdi göstərmirlər  

 

bu üsuldan istifadə edən tərəflər fəaldırlar, öz qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına üstünlük verirlər  

 

münaqişə zamanı iştirakçı digər iştirakçı ilə əməkdaşlıq edir   

münaqişə iştirakçısı öz maraqlarına güzəşt edir  

 

 

31.  Münaqişəli davranış zamanı əməkdaşlıq üsulu.   

münaqişə zamanı iştirakçısı digər iştirakçı ilə əməkdaşlıq edir  

 

bu üsuldan istifadə edən tərəflər fəaldırlar, öz qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına üstünlük verirlər  

 

münaqişə iştirakçısı öz maraqlarına güzəşt edir   

münaqişə iştirakçısı öz şəxsi qüvvələri ilə münaqişənin həll olunmasına çalışır 

 

münaqişə iştirakçısı birgə fəaliyyət göstərir, öz şəxsi maraqlarını müdafiə etmək cəhdi göstərmirlər 

 

 32.  Münaqişələrin tənzimlənməsində danışıqlardan istifadə olunma hansı dövrün elmi-

tədqiqat obyektinə çevrilmişdir?  

 

XX əsrin ikinci yarısı   

XVII əsr 

 

XIX əsrin axırı   

XIX əsrin birinci yarısı 

 

XVIII əsr   

 

33.  Danışıqların aparılması haqqında ilk tədqiqatçı    Fransua de Kalyer  

 

F.Bekou   

V.Guoso 


 

J.Russo 


 

R.Darendorf  

 

 

34. Münaqişənin həlli və tənzimlənməsi üsulu olan danışıqların digər üsullardan üstünlüyü 

olmayan.  

danışıqların məqsədi tərəflərin ziddiyyətlərinin kəskinləşməsindən 

ibarət¬dir 

 

danışıqlar prosesində tərəflərin qarşılıqlı hərəkətlərm baş verir   

münaqişə iştirakçıları öz qarşılıqlı əlaqələrinin müxtəlif aspektlərini nəzarət edə bilər 

 

danışıqlar münaqişə iştirakçılarını belə bir saziş hazırlamağa imkan yara¬dır, hansı ki ki, hər iki tərəfi qane edir 

 

qəbul olunmuş qərar qeri-rəsmi xarakter daşıyır, çünki danışıq aparmış tərəflərin şəxsi işinə çevrilir 

 

 35.  Üçüncü neytral tərəfin cəlb olunması ilə fərqlənən danışıqlar.  

 

açıq, qapalı   

çoxtərəfli, ikitərfli  

 

funksional, disfuknsional  

maddi, mənəvi  

 

ədalətli, ədalətsiz  

 


36.  İştirakçıların məqsədlərindən asılı olaraq danışıqların növlərindən olmayan. 

  

açıq və qapalı danışıqlar  

mövcud olan sazişlərin uzadılması haqqında danışıqlar 

 

yenidənbölüşdürmə haqqında danışıqlar   

yeni şərtlərin yaradılması haqqında danışıqlar  

 

 ikinci dərəcəli effektə nail olmaq haqqında danışıqlar   

 

37.  Danışıqların funksiyalarında düzgün olmayan.   

funksional funksiya  

 

informasion funksiya   

kommunikativ funksiya  

 

ruqelyativ funksiya   

təbliğatçı funksiya  

 

 

38.  Danışıqlar prosesində informasion funksiya.   

maraqlar və məqsədlər haqqında informasiyasının alınması  

 

münaqişə aparan tərəflərin münasibət və əlaqələrin qurulması ilə bağlıdır   

münaqişə iştirakçılarının hərəkatlarının koordinasiyası  

 

münaqişə iştirakçıları ictimai fikrə təsir göstərməyə cəhd göstərirlər   

hec bir cavab düzgün deyil 

 

 

39.  Danışıqlar zamanı tədqiqatçı funksiyanın mahiyyəti   

münaqişə aparan tərəflər öz şəxsi iddialarının opponentə çatdırılması üçün ictimai fikrə təsir 

göstərmək cəhdi 

 

münaqişə iştirakçılarının hərəkatlarının koordinasiyası   

tərəflər haqqında informasiyanın alınması 

 

konflikt aparan tərəflərin əlaqələrinin saxlanılması   

münaqişə aparan tərəflərin funksiyalarını həyata keçirmək  

 

 

40.  Danışıqların aparılmasının əsas strategiyaları   

qarşıdurma davranış növünə yönəldilən mövqeli sövdələşmə, tərəfdaş davranış növünü təklif edən 

danışıqlar  

 

ziddiyyət güdən danışıqlar   

kompromiss əsasında danışıqlar  

 

konsepsis əsasında danışıqlar   

mövqeləri müdafiə etmək uğrunda danışıqlar  

 

 

41.  Danışıqlar zamanı mövqeli sövdələşmə   danışıqların aparılmasının belə bir strategiyasını təşkil edir ki, 

 tərəflər qarşıdurmaya meyl göstərərək konkret mövqelər haqqında mübahisə aparırlar 

 

həyatda bütün baş verənlərə xarici səbəblər tapmağa meyl  

mübahisəli məsələnin müzakirəsi  

 

davranış psixologiyası   

insanın məqsədləri əldə edilməsi  

 

 

42.  Mövqeli sövdələşmənin xüsusiyyətlərindən olmayan   

birgə problemlərin həllinin ən yaxşı variantının tapılması  

 

iştirakçılar öz şəxsi məqsədlərini realizə etməyə cəhd göstərirlər   

iştirakçıların hərəkatları problemin həllinə yox, öz özlərinə qarşı yönəldilir  

 

tərəflər problemin mahiyyəti haqqında informasiyanı gizlətməyə çalışırlar  

əgər münaqişə aparan tərəflər üçüncü tərəfin iştirakına razılıq verirlər, onlar bunu öz şəxsi 

mövqeyinin yüksəlməyi üçün istifadə edirlər  

 

 43.  Danışıqların hazırlığında iki əsas aspekt. 

  

təşkilatçı, məzmunlu 

 

təhlilli, təhlilsiz  

təşkilatçı, təhlilsiz 

 

məzmunlu, təhlilli   

mənalı, təhlilli  

 

 

44.  Danışıqların aparılmasında əsas olmayan   

maraq əsasında danışıqlar  

 

gündəlik məsələlər   

ayrı görüşlərin və həmçinin keçid prosesinin müvəqqəti çərçivəsi  

 

qərarların qəbulunun metodikası   

vasitəçilərin danışıqlarda iştirakının şərtləri  

 

 

45.  Danışıqlar zamanı səmərəli dinləmənin növləri   

refleksiv, qeri-refleksiv  

 

ədalətli, ədalətsiz  

zamanlı, zamansız 

 

mütləq, qeyri-mütləq   

refleksiv, zamansız 

 

 

46.  Danışıqlar zamanı qeyri-refleksiz dinləmə.   

opponentlərin çıxışı zamanı diqqətlə susmaq 

 

danışıqlar zamanı çığırmaq   

danışıqlar zamanı iclas yerini tərk etmək  

 

danışıqlarda fəal iştirak etməmək   

danışıqlar zamanı yatmaq  

 


 

47.  Danışıqlar zamanı konsensus  

 

danışıqlar zamanı qəbul olunan qərarlarda iştirakçıların razılığı  

danışıqların axıra kimi davam etdirilməsi 

 

danışıqlar zamanı fikir ayrılığı   

iştirakçılar arasında ziddiyyət 

 

danışıqlar zamanı diskusiya   

 

48.  Konsensus metodunun nöqsanları.   

əgər opponentlərdən biri etiraz edirsə qəbul olunmayacaq 

 

danışıqlar zamanı ziddiyyət   

danışıqlarda üçüncü tərəfin iştirakı  

 

danışıqlar zamanı diskusiya   

danışıqların düzgün aparılmaması  

 

 

49.  Danışıqlar zamanı «üçüncü tərəfin» iştirakının əsas formalarında düzgün olan.   

 

arbitraj   

 diskusiya  

 

 debat  


 

ziddiyyət  

 

kompromiss   

 

50.  Danışıqlar zamanı vasitəçilik   

münaqişənin tənzimlənməsi və həll olunmasında üçüncü tərəfin iştirakı  

 

danışıqlarda ziddiyyətin kəskinləşməsi   

danışıqlar zamanı problemin müzakirə prosesinin nizamlanmasında ciddi normaların olmaması  

 

münaqişə iştirakçılarının ünsiyyəti   

münaqişə aparan tərəflərin birgə rəyi 

 

 

51.  Danışıqlar zamanı vasitəçinin hərəkatında düzgün olmayan həll.   

danışıq iştirakçıları arasında ziddiyyət yaradır  

 

mümkün olan sazişin ümumi formulasını təqdim edir  

şəraitin öyrənilməsində iştirakçılara kömək göstərir, təklifləri qiymətlən¬dirir 

 

problemin düzgün həll olunmasında opponentlərə kömək göstərir  

problemin həlli üçün ideya və variantların əlavə mənbəyi rolunu oynayır 

 

 

52.  Vasitəçilik fəaliyyətinin modellərindən olan «fasilitatorçuluq».    münaqişə iştirakçılarına danışıqların təşkilivə görüşlərin keçirilməsində köməyin göstərilməsi 

 

münaqişə iştirakçıları arasında məsləhətin aparılması  

danışıqlar zamanı ziddiyyətin yaradılması  

 

danışıqlar vaxtı hüquqi məsələlərə baxır   

opponentlərin barışdırılması  

 

 

53.  Danışıqlar zamanı vasitəçilik fəaliyyətinin obyektiv ölçülərindən olmayan.   

danışıqlar zamanı iştirakçılar arasında ziddiyyətlərin qalması  

 

münaqişənin başa çatdırılması   

konflikt qarşıdurmanın kəskinliyinin azaldılması  

 

problemin həll olunmasının birgə axtarışına cəhd göstərilməsi   

opponentlərin qarşılıqlı əlaqələrinin normallaşması  

 

 

54.  Vasitəçilik fəaliyyətinin modellərindən olan məsləhətçi vasitəçilik. 


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 305,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə